Kiến Thức Chung

Trắc nghiệm – Tư tưởng HCM

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trắc nghiệm Tư tưởng HCM

Nhóm A

1.Những câu viết sau đây ghi lại các sự kiện hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.Phát hiện điều kiện nào bị viết sai?

Nhu cầu khách quan và bức thiết do cách mạng Việt Nam đặt ra là muốn cứu Nước phải tìm 1 con đ­ờng mới.

Quê hương Hồ Chí Minh là mảnh đất giàu truyền thống yêu Nước,chống ngoại xâm.

Hồ Chi Minh sinh ra trong 1 gia đình nhà Nho yêu Nước,gần gũi nhân dân,cụ thân sinh có tư tưởng thương dân,chủ trương lấy dân làm hậu thuẫn cho mọi cải cách chính trị.

*Ngay từ khi còn ở trong Nước Hồ Chi Minh đã nhận thức được đặc điểm thời đại.

2.Tìm 1 câu có chi tiết bị nhầm lẫn trong những câu viết sau đây: “Một trong  những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chi Minh là tiếp thu văn hoá phương Đông.Cụ thể là:

Những mặt tích cực của Nho giáo là triết lí hành động,là lí tưởng về 1 thế giới đại đồng.

Tư­ tưởng vị tha ở Phật giáo.

*Kế thừa lòng nhân ái,đức hi sinh của Hồi giáo.

Tiếp thu các giá trị tư tưởng của Lão Tử,Mạc Tử,Quản Tử…

3.Tìm 1 câu bị viết nhầm lẫn trong những câu viết sau đây.”Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chi Minh là tiếp thu văn hoá phương Đông.Cụ thể là:

Những mặt tích cực của Nho giáo là triết lí hành động,là lí tưởng về 1 thế giới đại đồng.

Tư­ tưởng vị tha ở Phật giáo.

*Kế thừa các giá trị văn hoá tiến bộ của thời Phục H­ng.

Tiếp thu các giá trị tư tưởng chủ nghiã Tam dân cảu Tôn Trung Sơn.

4.Tìm 1 câu bị viết nhầm lẫn trong những câu viết sau đây.”Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chi Minh là tiếp thu văn hoá phương Đông.Cụ thể là:

Những mặt tích cực của Nho giáo là triết lí hành động,là lí tưởng về 1 thế giới đại đồng.

Tư­ tưởng vị tha ở Phật giáo.

Tiếp thu các giá trị tư tưởng chủ nghiã Tam dân của Tôn Trung Sơn.

*tiếp thu các giá trị tư tưởng của Văn hoá phương Tây.

5. Tìm 1 câu bị viết nhầm lẫn trong những câu viết sau đây.” tư­ tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới”.Cụ thể là:

Tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo.

Tiếp thu tư tưởng vị tha ở Phật giáo.

Tiếp thu lòng nhân ái.đức hi sinh của Thiên Chúa Giáo.

*Tiếp thu chủ nghĩa yêu Nước và cách mạng phương tây.

6.Trong các câu nói sau đây,câu nói nào là câu nói của ng­ời khác mà Hồ Chí Minh sử dụng lại?

“Lúc bấy giờ tôi ủng hộ cách mạng Tháng M­ời chỉ là theo cảm tính tự nhiên”.

”Tôi tham gia Đảng Xã hội Pháp chẳng qua là vì các “ông bà” ấy đã tỏ đồng tình với tôi,với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức”.

”Còn Đảng là gì,công đoàn là gì,chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là gì,thì tôi ch­a hiểu”.

*Cần, kiệm, liêm, chính.

7. Sau đây là những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Nguyễn ái Quốc đã giúp anh trở thành nhà tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhân tố nào thuộc phẩm chất trí tuệ đặc sắc nhất làm điều kiện cho Nguyễn ái Quốc trở thành 1 nhà tư tưởng?

*Tư­ tưởng độc lập,tự chủ sáng tạo,với đầu óc phê bình tinh t­ờng sáng suốt trong nghiên cứu lí luận và tổng kết thực tiễn.

Sự khổ công học tập lý luận và thực tiễn

Tình cảm mãnh liệt của một con ng­ời suốt đời yêu Nước, thương dân.

ý chí rất cao của một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng.

8.Sau đây là những nhân tố thuộc về phẩm  chất cá nhân của Nguyễn ái Quốc đã giúp anh trở thành nhà tư tưởng Hồ Chí Minh xác định. Nhân tố nào là phẩm chất căn bản nhất xuyên suốt cuộc đời hoạt động của Nguyễn Tất Thành_Nguyễn ái Quốc -Hồ Chí Minh?

Tư­ tưởng độc lập,tự chủ sáng tạo,với đầu óc phê bình tinh t­ờng sáng suốt trong nghiên cứu lí luận và tổng kết thực tiễn.

Sự khổ công học tập lý luận và thực tiễn

*Tình cảm mãnh liệt của một con ng­ời suốt đời yêu Nước, thương dân.

ý chí rất cao của 1 chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng.

9. hãy chỉ ra một luận điểm sai so  với quan điểm của Hồ Chí Minh trong các câu viết sau đây: “Hồ Chí Minh cho rằng để được giải phóng ,mỗi dân tộc,mỗi giai cấp,mỗi con ng­ời phải đánh thắng các loại kẻ thù sau đây”

thực dân,đế quốc và bọn tay sai của chúng.

nghèo nàn,lạc hậu tức là giặc đói và giặc dốt.

chủ nghĩa cá nhân.

*tát cả địa chủ, tư sản.

10.sau đây là một số luận điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Hỏi: luận điểm nào được Hồ Chí Minh viết trong di chúc?

*đảng ta là một đảng cầm quyền,mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng,thật sự cần kiệm, liêm, chính,chí công vô t­ư.

cần, kiệm ,liêm,chính là 4 đức của một con ng­ời, thiếu một đức thì không thành ng­ời.

đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố.

đem lòng “chi công vô t­” mà đối với ng­ời,với việc. đối lập với “chí công vô t­”là “dĩ công vi t­”, đó là điều mà đạo đức mới đòi hỏi phải chống lại.

11. Sau đây là một số luận điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Hỏi: Luận điểm nào được Hồ Chí Minh viết trong Di chúc?

*Phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch,phải xứng đáng là ng­ời lãnh đạo,là ng­ời đầy tớ trung thành của nhân dân.

Cần,kiệm,liêm,chính là 4 đức tính của 1 con ng­ời,thiếu 1 đức tính thì không thành ng­ời.

Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh,rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố.

Đem lòng”chí công vô t­” mà đối với ng­ời,với việc. Đối lập với “chí công vô t­” là “dĩ công vi t­”, đó là diều mà đạo đức mới đòi hỏi phải chống lại.

12. Hồ Chí Minh luôn tìm cách phân hoá triệt để kẻ thù,làm cho cách mạng thêm bạn,bớt thù.Trong những câu viết sau đây luận điểm nào là của Hồ Chí Minh đã nêu trong Chính cương vắn tắt?

Đã là địa chủ,tức là cứu địch của nông dân,thì phải đánh đổ và thâu hết ruộng đất của chúng.

Chia địa chủ làm đại,trung và tiểu địa chủ là không rõ ràng và có chỗ không đúng.

Đối với tiểu,trung địa chủ mà chủ trương lợi dụng họ là sai lầm và nguy hiểm.

*Chỉ có bọn đại địa chủ mới có thế lực và đứng hẳn về phe đế quốc.

13.Trong những câu viết sau đây,luận điểm nào là của Hồ Chí Minh đã nêu trong Chánh cương vắn tắt?

Bọn tư bổn tuy ch­a rõ mặt phản cách mạng cũng không thể lợi dụng chúng được.

Bọn tư bổn tuy ch­a rõ mặt phản cách mạng thì chúng cũng không đi 1 phe với cách mạng được.

Nói rằng phải làm cho tư bổn Việt Nam đứng trung lập tức là biểu Đảng đừng chủ trương công nhân đấu tranh với tư bổn bản xứ nữa.

*Tư­ bổn bản xứ không có thế lực gì,ta không nên để họ đi về phe đế quốc.

14.Tìm 1 câu có nội dung nhầm lẫn trong các câu viết sau đây.”Theo Hồ Chí Minh,CNXH là 1 chế độ xã hội:

Làm cho dân giàu,Nước mạnh,ai cũng có công ăn,việc làm,được ăn no,mặc ấm,được học hành.

Ai làm nhiều h­ởng nhiều,ai làm ít h­ởng ít,ai có sức lao động mà không làm thì không h­ởng.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày 1 nâng cao.

*Hoà bình,hữu nghị và làm bạn với tất cả các Nước XHCN anh em.

15.Sau đây ghi lại 1 số luận điểm của Hồ Chí Minh về chế độ dân chủ nhân dân ở Nước ta.Luận điểm nào được Hồ Chí Minh nói đến lần đầu trong tác phẩm Đ­ờng Kách mệnh?

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.

Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ­ương đều do dân cử ra…

Quyền hành và quyền lực đều ở nơi dân.

*Cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều,chớ để trong tay 1 bọn ít ng­ời.

16.D­ới đây là 1 số luận điểm của Hồ Chí Minh về 1 nhà Nước của dân,do dân và vì dân.Hỏi luận điểm nào trực tiếp thể hiện tư tưởng nhà Nước vì dân?

Nước ta là Nước dân chủ.

Cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều,chớ để trong tay 1 bọn ít ng­ời.

Hễ chính phủ nào mà có hại cho dân chúng thì dân chúng phải đạp đổ chính phủ ấy đi và gây nên chính phủ khác.

*Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm.Việc gì hại đến dân,ta phải hết sức tránh.

17. D­ới đây là 1 số luận điểm của Hồ Chí Minh về 1 nhà Nước của dân,do dân và vì dân.Hỏi luận điểm nào trực tiếp thể hiện tư tưởng nhà Nước do dân?

Nước ta là Nước dân chủ.

Cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều,chớ để trong tay 1 bọn ít ng­ời.

*Hễ chính phủ nào mà có hại cho dân chúng thì dân chúng phải đạp đổ chính phủ ấy đi và gây nên chính phủ khác.

Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân,ta phải hết sức tránh.

18. D­ới đây là 1 số luận điểm của Hồ Chí Minh về 1 nhà Nước của dân,do dân và vì dân. Hỏi luận điểm nào trực tiếp thể hiện tư tưởng nhà Nước của dân?

Nước ta là Nước dân chủ.

*Cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay 1 bọn ít ng­ời.

Hễ chính phủ nào mà có hại cho dân chúng thì dân chúng phải đạp đổ chính phủ ấy đi và gây nên chính phủ khác.

Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm.Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.

19.Sau đây ghi lại 1 số luận điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.Hỏi luận điểm nào sau đây được Hồ Chí Minh viết lần đầu trong tác phẩm đ­ờng Kách mệnh?

Chủ nghĩa Mác- Lê nin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu Nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương vào đầu năm 1930.

Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân,đồng thời là Đảng của dân tộc, không thiên t­, thiên vị.

*Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu,ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy.

Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là ng­ời lãnh đạo,là ng­ời đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

20. Trong 1 số luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh nói về đại đoàn kết,luận điểm nào xác định cái nền gốc của đại đoàn kết?

*Đại đoàn kết tức là trư­ớc hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân,mà đại đa số nhân dân ta là công nhân,nhân dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác.

Bất kì là ai mà thật thà tán thành hoà bình, thống nhất,độc lập,dân chủ thì dù những ng­ời đó tr­ước đây chống chúng ta, bây giò chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn lâu dài.

Đối với những đồng bào lạc lối lầm đ­ờng, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hoá họ.

Đoàn kết là 1 chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị.

Trong mấy triệu ng­ời cũng có ng­ời thế này thế khác,nh­ng thế này thế khác đều dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ.

Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng Nước nhà.

21.Trong văn bản”Th­ gửi ­y ban nhân dân các kỳ,tỉnh,huyện và làng”năm 1945,Hồ Chí Minhđã nêu ra 1 số luận điểm quan trọng sau đây về nhà Nước dân chủ mới. Hỏi: Luận điểm nào thể hiện cụ thể nhất, khái quát nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về 1 nhà Nước vì dân?

Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực l­ợng. Nếu không có chính phủ thì nhân dân không có ai dẫn đ­ờng.

Nếu Nước độc lập mà dân không được h­ởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũnh chẳng có nghĩa lí gì.

Chính phủ đã hứa với dân,sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc.

Các cơ quan của chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân.

*Việc gì có lợi cho dân,ta phải làm hết sức làm.Việc gì có hại đến dân,ta phải hết sức tránh.

22.D­ới đây ghi lại 1 số luận điểm của Hồ Chí Minh.Hỏi:Luận điểm nào thể hiện lý tưởng nhân văn Hồ Chí Minh?

*Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi.

Đồng chí hỏi rằng,theo ý kiến tôi,sức mạnh của nhân dân Việt Nam là ở chỗ nào? Sức mạnh, sự vĩ đại và sự bền bỉ của nhân dân Việt Nam cơ bản là ở sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam và ở sự ủng hộ của nhân dân thế giới.

Đồng chí hỏi ý nghĩa của sự đoàn kết quốc tế. Sự đoàn kết quốc tế có 1 ý nghĩa to lớn đối với chúng tôi.

Chúng tôi vừa có cả sức mạnh của mình, vừa có cả sức mạnh của sự đoàn kết quốc tế.

23. .D­ới đây ghi lại 1 số luận điểm của Hồ Chí Minh.Hỏi:Luận điểm nào thể hiện lý tưởng nhân văn Hồ Chí Minh?

*Tôi chỉ có 1 ham muốn,ham muốn tột bậc,là làm sao cho Nước ta được hoàn toàn độc lập,dân tộc ta được hoàn toàn tự do,đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc,ai cũng được học hành đầy đủ.

Đoàn kết là 1 truyền thống cực kì quí báu của Đảng và nhân dân ta.Cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng nh­ giữ gìn con ng­ươi của mắt mình.

Ng­ời cách mạng phải có đạo đức,không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.

Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi.Mất 1 thanh niên thì hình nh­ tôi đứt 1 đoạn ruột.

24. D­ới đây ghi lại 1 số luận điểm của Hồ Chí Minh.Hỏi:Luận điểm nào thể hiện tình cảm nhân văn Hồ Chí Minh?

Ng­ời có 4 đức: cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu 1 đức thì không thành ng­ời.

ng­ời siêng năng thì mau tiến bộ.Cả Nước siêng năng thì Nước giàu mạnh.

Đối với mọi ng­ời thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết.Phải học ng­ời và giúp ng­ời tiến tới.

*Mỗi ng­ời, mỗi gia đình đều có 1 nỗi đau khổ riêng, và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi ng­ời, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi.

25. D­ới đây ghi lại 1 số luận điểm của Hồ Chí Minh.Hỏi: Luận điểm nào thể hiện 1 đặc tr­ng của lối sống nhân văn Hồ Chí Minh?

*Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ,  nơi có non xanh, Nước biếc để câu cá trồng hoa,sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi,em trẻ chăn trâu, không dính líu gì vòng danh lợi.

Chớ nịnh hòt ng­ời trên.Chớ xem khinh ng­ời d­ới.

Đối với mọi ng­ời thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học ng­ời và giúp ng­ời tiến tới.

Tự mình phải Chính tr­ước, mới giúp được ng­ời khác Chính. Mình không Chính mà muốn ng­ời khác chính là vô lí.

26.Sau đây ghi lại những lời dặn của Hồ Chí Minh viết trong di trúc nói về xây dựng Đảng. Hỏi: Lời dặn nào chứng tỏ Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng yếu tố đoàn kết nhất trí trong Đảng,

*Các đồng chí từ Trung ­ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng nh­ giữ gìn con ng­ươi của chính mắt mình.

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Đảng ta là 1 đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô t­ư.

Phải giữ gìn Đảng ta trong sạch, phải xứng đáng là ng­ời lãnh đạo, là ng­ời đầy tớ trung thành của nhân dân.

Ngay sau khi cuộc chống Mĩ cứu Nước hoàn toàn thắng lợi, việc cần phải làm tr­ước tiên là chính đốn lại Đảng.

27.Theo Hồ Chí Minh thì học và hiểu chủ nghĩa Mác-Lê nin 1 cách đúng đắn phải nh­ thế nào? Một ng­ời ghi lại ý kiến Hồ Chí Minh nh­ sau. Hỏi: ý kiến nào bị ghi sai hoàn toàn?

*Học thuộc lòng sách vở Mác-Lênin.

Học lập tr­ờng,quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết những vấn đề thuẹc tế của Nước ta.

Học lí luận cốt là để áp dụng vào thực tế.

Hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa.

28. Sau đây tóm tắt 1 số đoạn trong chánh cương vắn tắt của ĐCSVN do Nguyễn ái Quốc đ­a ra ngày 3 tháng 3 năm 1930.Hỏi: Đoạn tóm tắt nào thể hiện con đ­ờng mới của phong trào cứu Nước ở Việt Nam?

T­ bản bản xứ bị tư bản Pháp hết sức ngăn trở không thể mở mang được.

Nông nghiệp khủng hoảng, nông thôn thất nghiệp nhiều.

Chỉ có bọn đại địa chủ mới có thế lực và đứng hẳn về phe chủ nghĩa đế quốc.

*Làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

29. Trong di chúc Hồ Chí Minh dặn lại 1 số điều sau đây.Hỏi: Điều nào thể hiện rõ tình cảm nhân văn Hồ Chí Minh khi biết mình sắp “phải từ biệt thế giới này”?

Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

*Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân.

Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là “hoả táng”. Tôi mong rằng cách “hoả táng” sau này sẽ được phổ biến khi ta có nhiều điện thì “điện táng” càng tốt hơn.

Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành chia cho 3 miền. Đồng bào mỗi miền nên chọn 1 quả đồi mà chôn hộp tro đó.Trên mả, không nên có bia đá tượng đồng.

30. Trong di chúc Hồ Chí Minh dặn lại 1 số điều sau đây.Hỏi: Điều nào thể hiện rõ mong muốn của Hồ Chí Minh về xây dựng 1 tập quán văn hoá mới trong việc tang?

Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân.

*Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là “hoả tnág”. Tôi mong rằng cách “hoả táng” sau này sẽ được phổ biến khi ta có nhiều điện thì “điện táng” càng tốt hơn.

Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành chia cho 3 miền.

Đồng bào mỗi miền nên chọn 1 quả đồi mà chôn hộp tro đó.Trên mả, không nên có bia đá tượng đồng.

31.D­ới đây là những câu ghi lại ý kiến của Hồ Chí Minh về vai trò của chủ nghĩa dân tộc ở các Nước thuộc địa. Phát hiện 1 câu ghi có nhầm lẫn?

Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất Nước.

*Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế Cộng sản, là 1 chính sách không mang tính hiện thực.

Chiến tranh đã làm thay đổi chủ nghĩa dân tộc.

Chủ nghĩa dân tộc là động lực vĩ đại và duy nhất của đời sống xã hội của các Nước thuộc địa.

32. .D­ới đây là những câu ghi lại ý kiến của Hồ Chí Minh về tinh thần độc lập, sáng tạo trong học tập lí luận.Phát hiện 1 câu ghi có sự nhầm lẫn?

Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng.

*Đọc tài liệu thì phải đào sâu hiểu kĩ, tin vào từng câu trong sách.

Có vấn đề ch­a thông suốt thì mạnh dạn đề ra và thảo luận cho vỡ lẽ.

Đối với bất kí vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi “vì sao”?

33. .D­ới đây là những câu ghi lại ý kiến của Hồ Chí Minh về tinh thần độc lập, sáng tạo trong học tập lí luận.Phát hiện 1 câu ghi có sự nhầm lẫn?

không nên nhắm mắt tuân theo sách vở một cách xuôi chiều.

Phải bảo vệ chân lí, không ba phải, điều hoà.

Không học sách vở Mác – Lênin, mà học tinh thần Mác – Lênin.

*Phải biết khéo lợi dụng kinh nghiệm. Nghe ng­ời ta nói giai cấp đấu tranh, mình cũng nên áp dụng giai cấp đấu tranh.

34. D­ới đây là những câu ghi lại ý kiến của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Phát hiện 1 câu ghi còn thiếu nội dung quan trọng?

Đại đoàn kết tức là tr­ước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, gồm công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác.

Đó là nền gốc của đại đoàn kết, cũng nh­ cái nền của nhà, cái gốc của cây.

*Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của tổ quốc.

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài.

35. D­ới đây là những câu ghi lại ý kiến của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Phát hiện 1 câu ghi còn thiếu nội dung quan trọng?

Đại đoàn kết tức là tr­ước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, gồm công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác.

Đó là nền gốc của đại đoàn kết, cũng nh­ cái nền của nhà, cái gốc của cây.

*Ai có tài, có đức, có sức thì ta đoàn kết với họ.

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài.

36.Trong bức thư của Hồ Chí Minh kêu gọi: “Sẻ cơm nh­ường áo” viết tháng 9/1945 có 1 câu rất xúc động sau đây.Hỏi: Câu nào thể hiện nổi bật tình cảm nhân văn sâu sắc của Hồ Chí Minh?

Từ tháng giêng đến tháng 7 năm  nay, ở Bắc Bộ ta có 2 triệu ng­ới chết đói.

Kế đó lại bị Nước lụt, nạn đói càng thêm tăng, nhân dân càng đói khổ.

*Lúc chúng ta nâng bát cơm lên để ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng.

Vậy, tôi xin đề nghị với đồng bào cả Nước và tôi xin thực hành tr­ước, cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, mỗi tháng nhị 3 bữa.Đem gạo đó (mỗi bữa 1 bơ) để cứu dân nghèo.

Tôi chắc rằng đồng bào ta ai cũng sẵn lòng cứu khổ cứu nạn, mà hăng hái h­ởng ứng lời đề nghị nói trên.

37. Trong bức thư của Hồ Chí Minh kêu gọi: “Sẻ cơm như­ờng áo” viết tháng 9/1945 có 1 câu rất xúc động sau đây.Hỏi: Câu nào có cụm từ Hồ Chí Minh sử dụng cách nói của đạo Phật để mọi ng­ời Việt Nam nhanh chóng cảm thông và thực hiện?

từ tháng giêng đến tháng 7 năm  nay, ở Bắc Bộ ta có 2 triệu ng­ới chết đói.

Kế đó lại bị Nước lụt, nạn đói càng thêm tăng, nhân dân càng đói khổ.

Lúc chúng ta nâng bát cơm lên để ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng.

Vậy, tôi xin đề nghị với đồng bào cả Nước và tôi xin thực hành trư­ớc, cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, mỗi tháng nhị 3 bữa.Đem gạo đó (mỗi bữa 1 bơ) để cứu dân nghèo.

*Tôi chắc rằng đồng bào ta ai cũng sẵn lòng cứu khổ cứu nạn, mà hăng hái h­ởng ứng lời đề nghị nói trên.

Tôi xin thay mặt dân nghèo mà cảm ơn các đồng bào.

38. Trong bức thư của Hồ Chí Minh kêu gọi: “Sẻ cơm nh­ường áo” viết tháng 9/1945 có 1 câu rất xúc động sau đây.Hỏi: Câu nào nói lên tình cảm nhân văn của Hồ Chí Minh được thể hiện bằng hành động?

từ tháng giêng đến tháng 7 năm  nay, ở Bắc Bộ ta có 2 triệu ng­ười chết đói.

Kế đó lại bị Nước lụt, nạn đói càng thêm tăng, nhân dân càng đói khổ.

Lúc chúng ta nâng bát cơm lên để ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng.

*Vậy, tôi xin đề nghị với đồng bào cả Nước và tôi xin thực hành trư­ớc, cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, mỗi tháng nhị 3 bữa.Đem gạo đó(mỗi bữa 1 bơ) để cứu dân nghèo.

Tôi chắc rằng đồng bào ta ai cũng sẵn lòng cứu khổ cứu nạn, mà hăng hái h­ởng ứng lời đề nghị nói trên.

Tôi xin thay mặt dân nghèo mà cảm ơn các đồng bào.

39. Trong bức thư của Hồ Chí Minh kêu gọi: “Sẻ cơm nh­ường áo” viết tháng 9/1945 có 1 câu rất xúc động sau đây.Hỏi: Câu nào khiến ng­ời đọc phải xúc động đến rơi Nước mắt?

từ tháng giêng đến tháng 7 năm  nay, ở Bắc Bộ ta có 2 triệu ng­ới chết đói.

Kế đó lại bị Nước lụt, nạn đói càng thêm tăng, nhân dân càng đói khổ.

*Lúc chúng ta nâng bát cơm lên để ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng.

Vậy, tôi xin đề nghị với đồng bào cả Nước và tôi xin thực hành tr­ước, cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, mỗi tháng nhị 3 bữa.Đem gạo đó(mỗi bữa 1 bơ) để cứu dân nghèo.

Tôi chắc rằng đồng bào ta ai cũng sẵn lòng cứu khổ cứu nạn, mà hăng hái h­ởng ứng lời đề nghị nói trên.

Tôi xin thay mặt dân nghèo mà cảm ơn các đồng bào.

40. D­ới đây ghi lại 1 số luận điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ dân tộc và giai cấp. Hỏi: Luận điểm nào chứng tỏ từ rất sớm Hồ Chí Minh đã có tư tưởng về hội nhập kinh tế quốc tế?

“Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất Nước” (năm 1924)

Chúng tôi không chủ trương giai cấp tranh đấu vì 1 lẽ tầng lớp tư sản Việt Nam đã bị kinh tế thực dân đè nén không cất đầu lên được.

“Trái lại chúng tôi chủ trương làm cho tư bản Việt Nam phát triển. Mà chỉ  có thống nhất và độc lập thì tư bản việt nam mới có thể phát triển”(năm 1947)

*“đồng thời chúng tôi rất hoan nghêng  tư bản pháp và tư bản các Nước khác thật thà công tác với chúng tôi. Một là để xây dựng lại Việt Nam  sau lúc bị chiến tranh tàn phá, hai là để điều hoà kinh tế thế giới và giữ gìn hoà bình”(năm 1947)

41.Tìm một điểm viết sai trong sự kiện đoạn viết sau đây. “Trong 10năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ba tìm đ­ờng cứu Nước, Nguyễn ái Quốc đã”

v­ợt qua 3 đại dương, 4 châu lục

đến khoảng 30 Nước

tham gia thành lập đảng cộng sản pháp

*bị bắt ở Hồng Kông Trung Quốc

42.Tìm một điểm có chỗ viết sai trong đoạn viết sau đây. “Trong 10 năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ba tìm đ­ờng cứu Nước, Nguyễn ái Quốc đã:

v­ợt qua 3 đại dương, 4 châu lục

đến khoảng 30 Nước

sống, làm thuê và tự học hỏi tại các Nước Mỹ, Anh, Pháp, Liên xô

*tìm hiểu cách mạng tháng m­ời nga

43. Tìm một điểm có chỗ viết sai trong đoạn viết sau đây.

“Trong 10 năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ba tìm đ­ờng cứu Nước,Nguyễn ái Quốc đã:

v­ợt qua 3 đại dương,4 châu lục

đến khoảng 30 Nước

tham dự đại hội tua và đứng về phía quốc tế cộng sản pháp.

*viết tác phẩm bản án chế độ thực dân pháp

44. d­ới đây ghi lại là một số luận điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp.hỏi luận điểm nào chứng tỏ Hồ Chí Minh có tầm nhìn xa về sự cần thiết phải phát triển kinh tế nhiều thành phần?

“chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất Nước”(năm 1924)

chúng tôi không chủ trương giai cấp tranh đấu vì một lẽ tâng lớp tư sản Việt nam đã bị kinh tế thực dân đè nén không cất đầu lên được”(năm 1924)

*“trái lại chúng tôi chủ trương làm cho tư bản việt Nam phát triển. Mà chỉ có thống nhất và độc lập thì tư bản Việt Nam mới có thể phát triển”(năm 1924)

“đồng thời chúnng tôi rất hoan nghênh tư bản pháp và tư bản các Nước khác thật thà công tác với chúng tôi.một là để xây dựng lại Việt  Nam sau lúc bị chiến tranh tàn phá,hai  là để điều hoà kinh tế thế giới và giữ gìn hoà bình”(năm 1924)

45. từ sau năm 1958 đến tháng 8 năm 1945,phong traò chứu Nước,chống thực dân pháp của nhân dân ta đã lần l­ợt thử nghiệm nhiều con đ­ờng khác nhau.Hỏi phong trào nào đã theo con đ­ờng cứu Nước gắn liền độc lập dân tộc với tiến bộ  xã hội.

phong trào văn thân và cần vương(1858-1896)

phong trào yên thế (  (1883-1913)

phong trào duy tân(1904-1924)

phong trào việt nam quốc dân đảng(1927-1930)

*phong trào việt minh

46.tìm một câu có nhầm lẫn trong các câu viết sau đây: “trong 10 năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ba tìm đ­ờng cứu Nước,Nguyễn ái Quốc đã:

Tr­ước tiên đến Nước pháp,nơi đã sản sinh ra tư tưởng tự do,bình đẳng,bác ái

Đến nhiều Nước ở châu Âu,châu Phi,châu Mỹ

Sống,làm thuê và tự học hỏi tại các Nước Mỳ, Anh, Pháp

*viết cuốn đ­ờng cách mệnh

47. tìm một câu có nhầm lẫn trong các câu viết sau đây: “trong 10 năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ba tìm đ­ờng cứu Nước,Nguyễn ái Quốc đã:

Trư­ớc tiên đến Nước pháp,nơi đã sản sinh ra tư tưởng tự do,bình đẳng,bác ái

Đến nhiều Nước ở châu Âu,châu Phi,châu Mỹ

Tìm hiểu cuộc cách mạng Pháp và Mỹ

*chuẩn bị thành lập đảng cộng sản việt nam

48. tìm một câu có nhầm lẫn trong các câu viết sau đây: “trong 10 năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ba tìm đ­ờng cứu Nước,Nguyễn ái Quốc đã:

Tr­ước tiên đến Nước Pháp, nơi đã sản sinh ra tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái

Đến nhiều Nước ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ

Tham gia đảng xã hội pháp

*hoạt động ở Trung quốc và Thái lan.

Tư tưởng HCM Nhóm B

 

  1. 1.      Các sự kiện sau đây đã là điều kiện chính trị  góp phần hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiện nào thuộc về yếu tố thời đại?

Các phong  trào vũ trang kháng chiến chống pháp trong nửa cuối thế  kỉ XIX dựa trên ý thức hệ phong  kiến đều thất bại

Các phong  trào yêu  nước chống pháp do  các sỹ phu phong kiến có tư tưởng duy tân truyền bá và dẫn dắt cũng không tránh khỏi hạn  chế và thất bại

M­ời năm đầu thế kỉ XX, khi Nguyễn Tất Thành lớn lên, phong  trào yêu nước của nhân dân ta bị  thực dân  pháp thẳng tay  đàn áp,

đang ở vào cuối thời kì khó khăn  nhất

*Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sang đầu thế kỉ XX đã trở thành cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa gắn với cuộc đấu tranh giai cấp vô sản ở chính quốc

  1. 2.      Phát hiện một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau đây.

“con đường Nguyễn ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lenin có mấy đặc điểm sau:

khi  ra  đi  tìm  đường cứu nứơc ở lứa tuổi 20, Nguyễn ái Quốc có một học vấn chắc chắn, một năng lực trí tuệ sắc sảo

trong  quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn ái Quốc đã hoàn thiện cho mình bản  lĩnh tư duy  độc lập, tự chủ, sáng tạo, nhờ đó khi tiếp thu và vận  dụng chủ nghĩa Mác-Lênin không rơi vào giáo điều, sao chép

*ngay từ đầu, chủ nghĩa cộng sản đã đ­a nguyễn ái Quốc tin theo chủ nghĩa Lênin, tin theo  quốc tế thứ ba

Nguyễn ái quốc tiếp thu lý luận Mác-Lênin theo phương pháp nhận thức macxít, đồng thời theo lối “đắc ý, vong ngôn” của phương đông

  1. 3.      Trong các câu nói sau đây, câu nói nào là câu nói của người khác mà Hồ Chí Minh sử dụng lại?

“lúc bấy giờ tôi ủng hộ cách mạng tháng m­ời chỉ là theo cảm tính tự nhiên”

“tôi tham gia đảng xã hội pháp chẳng qua là vì “ông bà” ấy đã tỏ đồng tình với tôi, với cuộc đáu tranh của các dân tộc bị áp bức”

“còn đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là gì, thì tôi ch­a hiểu”

*”quan tham vì dân dại”

  1. 4.      Trong các câu nói sau đây, câu nói nào là câu nói của người khác mà Hồ Chí Minh sử dụng lại?

“lúc bấy giờ tôi ủng hộ cách mạng tháng m­ời chỉ là theo cảm tính tự nhiên”

“tôi tham gia đảng xã hội pháp chẳng qua là vì “ông bà” ấy đã tỏ đồng tình với tôi, với cuộc đáu tranh của các dân tộc bị áp bức”

“còn đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là gì, thì tôi ch­a hiểu”

*“dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc

  1. 5.      Trong các luận điểm sau đây, luận điểm nào là luận điểm của Hồ Chí Minh?

hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác sẽ bị xoá bỏ

khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù điạch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo

giải phóng giai cấp là nhiêm vụ trung tâm, là điều kiện để giải phóng dân tộc

*trong điều kiện các nước thuộc địa thì giải phóng dân tộc là cơ sở để giải phóng giai cấp, giải phóng con người

  1. 6.      Tìm luận điểm có chi tiết bị viết sai trong các luận điểm sau:

hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác sẽ bị xoá bỏ

khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù điạch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo

giải phóng giai cấp là nhiêm vụ trung tâm, là điều kiện để giải phóng dân tộc

*mác đã xây dựng học thuyết của mình trên cơ sở châu âu, mà châu âu thì đại diện cho toàn nhân loại

7. Trong các luận điểm sau đây, luận điểm nào là luận điểm của Hồ Chí Minh?

hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác sẽ bị xoá bỏ

khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù điạch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo

giải phóng giai cấp là nhiêm vụ trung tâm, là điều kiện để giải phóng dân tộc

*đối với phương đông, trong đó có Việt Nam, giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trên hết, trước hết

8. Trong các luận điểm sau đây, luận điểm nào là luận điểm của Hồ Chí Minh?

hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác sẽ bị xoá bỏ

khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù điạch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo

giải phóng giai cấp là nhiêm vụ trung tâm, là điều kiện để giải phóng dân tộc

*cần xem xét lại chủ nghĩa mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bănngf dân tộc học phương đông

9. Những câu sau đây tóm tắt nội dung trong tài liệu “báo cáo về bắc kỳ, trung kỳ và nam kỳ”của Hồ Chí Minh. phát hiện một câu tóm tắt sai:

chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước

quốc tế cộng sản nên nhân danh mình phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ

chủ trương phát  động chủ nghĩa dân tộc bản xứ sẽ là một chính sách mang tính hiện thực tuyệt vời

*khi  chủ nghĩa dân tộc bản xứ thắng lợi thì nó sẽ biến thành chủ  nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan

10. Trong các luận điểm sau đây, luận điểm nào là của Hồ Chí Minh:

vô sản tát cả các nước đoàn kết lại

vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại

vô sản tất cả các nước liên hiệp lại

*lao động tất cả các nước đoàn kết lại

11. Trong những câu viết sau  đây có nội dung về sự kết hợp sức mạnh  dân tộc với sức mạnh thời đại. luận điểm nào là của Hồ Chí Minh:

*mỗi một người phải nhớ rằng có độ lập mới tự lập, có tự c­ờng mới tự do

Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vi hoà bình, độc lập và phát triển

Việt nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực

phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

12. Những câu viết dưới đây tập hợp một số luận điểm của Hồ Chí Minh nói về mối quan hệ giũă tự lực cánh sinh với sự giúp đỡ của bên ngoài. hãy xác định một luận điểm bị  viết thiếu một ý quan trọng

chỉ có chúng ta mới quyết định được số phận của chúng ta

toàn cầu chú ý đến khi chung ta mạnh

chúng ta lo tìm bạn bè nh­ng trước hết phải lo tổ chức lực l­ợng của mình

*việc  kết hợp sức mạnh  dân tộc với sức mạnh thời  đại là vì lợi ích của dân tộc chúng ta

13. Những câu viết dưới đây tập hợp một số luận điểm của Hồ Chí Minh nói về mối quan hệ giũă tự lực cánh sinh với sự giúp đỡ của bên ngoài. hãy xác định một  luận  điểm bị viết nhầm:

chỉ có chúng ta mới quyết định được số phận của chúng ta

toàn cầu chú ý đến khi chung ta mạnh

chúng ta lo tìm bạn bè nh­ng trước hết phải lo tổ chức lực l­ợng của mình

*ngoại giao là cái chiêng, thực lực là cái tiếng. chiêng có to tiếng mới lớn

14. Những câu viết sau đây, luận điểm nào là của đảng cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh  của thời đại:

Xem Thêm :   Địa chỉ 37 bưu cục Viettel Post tại Quận Hoàng Mai (Hà Nội)

Xem Thêm :  [mới 2021] bảng giá lộc(lục) bình gốm bát tràng tốt nhất

làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai

*Việt Nam sẵn sàng là bạn của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu  vì hoà bình độc lập và phát triển

cố  nhiên sự giúp đỡ của các nước bạn là quan trọng, nh­ng không được  ỷ lại

một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được  độc lập

15. Những câu viết sau đây ghi  lại một số luận điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết. hỏi:tìm một luận điểm bị ghi thiếu một nội dung  quan  trọng:

ta đoàn kết để đấu tranh cho  trống nhất và độc lập của tổ quốc, ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà

*ái có tài, có sức, có lòng phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ

để đoàn kết phải có tấm lòng khon dung, đại độ với con người

trong  mỗi người việt nam  ai cũng có ít hay nhiều tấm lòng yêu nước tiềm ẩn bên trong

16. Những câu viết dưới đây ghi  tóm tắt lời giải thích của  Hồ Chí Minh về 5 tính tốt:nhân, nghĩa, trí dũng, liêm. hỏi điểm tóm tắt nào đã bị ghi nhầm nội dung

nhân:là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào

*nghĩa:là quang  minh chính đại, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào

trí:là đàu óc sáng suet, biết xem người, xét việc, cất nhắc người tốt, đề phòng người gian

dũng:là gan góc, gặp việc khó phải có gan làm, they khuyết điểm có gan sửa chữa, không bao giờ rụt rè, nhút nhát

liêm:là không tham lam địa vị, không tham tiền tài, không ham người tâng bốc mình

17. Tìm luận điểm đúng trong các nhận định sau đây. “tài sản có giá trị nhất trong hành trang của người thanh  niên Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm  đường cứu nước năm  1911 là:

*một vốn học vấn chắc chắn cùng với năng lực trí tuệ sắc sảo của bản  thân

tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết của nhân dân

truyền thống cần cù lạc quan, yêu đời của con  người việt nam

chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong dựng nước và giữ nước

18. phát hiện một câu có điểm nhầm lẫn trong các câu viết sau đây

“con  đường Nguyễn ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin có mấy đặc điểm sau:

khi ra  đi tìm đường cứu nước ở lứa tuổi 20, Nguyễn ái Quốc đã có một học vấn chắc chắn, một năng lực trí tuệ sắc sảo.

trong 10 năm đầu(1911-1920) của quá trình tìm đường cứu nước, nguyễn ái Quốc đã hoàn thiện cho mình bản lĩnh tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, nhờ đó khi  tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin không rơi  vào giáo điều sao chép

*Nguyễn ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin để tìm ra những kết luận có sẵn cho con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam

Nguyễn ái Quốc tiếp thu  lý luận Mác-lênin theo  phương pháp nhận thức macxít, đồng thời theo  lối “đắc ý, vong ngôn” của phương đông

19. Tìm luận điểm của Nguyễn ái Quốc có chi tiết  bị viết sai trong các luận điểm sau:

vô sản tát cả các nước đoàn kết lại

vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại

sự  phát triển  tự do của mỗi người là điều kiện chọ­ phát triển tự do của tát cả mọi người

*vấn đề lớn nhất bao trùm tát cả các dna tộc phương đông, trong đó có Việt Nam, trong suốt nửa cuối thế kỉ XIX là vấn đề dân tộc thuộc địa

20. đoạn viết sau đây tóm tắt một số nội dung trong tài liệu “báo cáo về bắc kỳ, trung kỳ, nam kỳ” của Nguyễn ái Quốc. Phát hiện một điểm tóm tắt sai:

Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên một triết lý nhất định của lịch sử, lịch sử châu âu

dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung “cơ sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác bằng cách đ­a thêm vào đó những tư liệu và Mác ở thời mình không thể có được.

xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương dông, đó là nhiệm vụ mà những người cách mạng Việt Nam phải làm

*mai đây khi chủ nghĩa tư bản phương tây làm thay đổi phương đông thì đấu tranh giai cấp ở đây cũng không trở nên quyết liệt hơn

21. Nguyễn Ái Quốc đ­a ra nhận định ở Phương Đông: “cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như ở phương Tây” và tạo lập luận như sau. Hỏi: Lập luận nào thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo của Nguyễn ái Quốc khi tiếp nhận một lý luận mới?

Nếu nông dân chỉ sông bằng cái tối thiểu cần thiết thì đời sống của địa chủ cũng chẳng có gì là xa hoa.

Người thì chẳng có công đoàn, kẻ thì chẳng có tờ rớt.

Xung đột về quyền lợi của họ được giảm thiểu. điều đó không thể chối cãi được.

Mai đây, khi CNTB ở phương Tây làm thay đổi phương Đông thì đấu tranh giai cấp ở đó có trở nên quyết liệt hay không? Đại thể là có, nếu xết gư­ơng của Nhật Bản.

*Dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung “cơ sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác bằng cách đ­a thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình cũng không thể có được.

22. Trong các luận điểm sau đây của HCM nói về đại đoàn kết, luận điểm nào thể hiện cụ thể chính sách đoàn kết thật sự rộng rãi?

Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác.

*Bất kỳ là ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn lâu dài.

Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ.

Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị.

Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, những thế này thế khác đầu dòng dõi tổ tiên ta. Vởy nên ta phải khoan hồng đại độ.

Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà.

23. Trong các luận điểm sau đây của HCM nói về đại đoàn kết, luận điểm nào thể hiện chính sách đoàn kết là một chính sách cơ bản có tính chiến l­ợc, nhất quán lâu dài ?

Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác.

Bất kỳ là ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn lâu dài.

Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ.

*Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị.

Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, những thế này thế khác đầu dòng dõi tổ tiên ta. Vởy nên ta phải khoan hồng đại độ.

Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà.

24. Trong các luận điểm sau đây của HCM nói về đại đoàn kết, luận điểm nào thể hiện cụ thể chính sách đoàn kết thật sự rộng rãi?

Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác.

Bất kỳ là ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn lâu dài.

Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ.

Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị.

*Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, những thế này thế khác đầu dòng dõi tổ tiên ta. Vởy nên ta phải khoan hồng đại độ.

Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà.

25. Trong văn bản “Th­ư gửi UBND các kỳ, tỉnh, huyện và làng” năm 1945, Hồ Chí Minh đã nêu ra một số luận điểm quan trọng sau đây. hỏi: luận điểm nào xác định thuộc tính bản chất của Chính phủ của nước VN _Dân chủ Cộng hòa

Nếu không có tình nhân ái thì Chính phủ không đủ lực l­ợng. Nếu không có Chính phủ thì nhân dân không có ai dẫn đường.

Nếu nước độc lập mà dân không được h­ởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Chính phủ đã hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc.

*Các cơ quan Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đeeuf là công bộc của dân.

Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh.

26. Trong văn bản “Thư­ gửi UBND các kỳ, tỉnh, huyện và làng” năm 1945, Hồ Chí Minh đã nêu ra một số luận điểm quan trọng sau đây. hỏi: luận điểm nào thể hiện tư tưởng “độc lập dân tộc gắn liền với CNXH”

Nếu không có tình nhân ái thì Chính phủ không đủ lực l­ợng. Nếu không có Chính phủ thì nhân dân không có ai dẫn đường.

*Nếu nước độc lập mà dân không được h­ởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Chính phủ đã hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc.

Các cơ quan Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đeeuf là công bộc của dân.

Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh.

27. Những câu viết dưới đây ghi lại một số luận điểm của HCM về đạo đức nhân văn. hỏi câu nào nhấn mạnh nội dung nhân văn của đạo đức mới?

Người có 4 đức: cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu 1 đức thì không thành người.

Người siêng năng thì mau tiến bộ. Cả nước siêng năng thì nước giàu mạnh.

để thực hiện chữ Liêm, cần có tuyên truyền kiểm soát, giáo dụng và pháp luật, từ trên xuống, từ dưới lên.

*Đối với mọi người phải thực hành chữ Bác ái.

28. Những câu viết dưới đây ghi lại một số luận điểm của HCM về đạo đức nhân văn. Hỏi: luận điểm nào HCM nhấn mạnh nội dung nhân văn trong trọng trách lãnh đạo đất nước của Chính phủ?

*Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ bọn phát xít thực dân là những ác quỷ mà ta phải kiên quyết đánh đổ, đối với tất cả những người khác thì ta phải yêu quý, kính trọng giúp đỡ.

Chớ nịnh họt người trên. chớ xem khinh người dưới.

Đối cới mọi người thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học người và giúp người tiến tới.

Tự mình phải Chính trước, mới giúp được người khác Chính. Mình không Chính mà muốn người khác Chính là vô lý.

29. Những câu viết dưới đây ghi lại một số luận điểm của HCM. Hỏi: Luận điểm nào HCM nhấn mạnh nội dung nhân văn trong trọng trách lãnh đạo đất nước của Chính phủ?

*Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn thắng lợi thì công việc đầu tiên của Chính phủ là công việc đối với con người.

Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. Cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ng­ơi của mắt mình.

Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi máy cũng không lãnh đạo được nhân dân.

30. Những câu viết dưới đây ghi lại một số luận điểm của Hồ Chí Minh. Hỏi: Luận điểm nào thể hiện tình cảm nhân văn Hồ Chí Minh ?

Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài

Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân

*Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng, và gộp cả những một nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình thì thành nỗi đau khổ của tôi

31. Trong các luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh nói về đại đoàn kết toàn dân tộc, luân điểm nào thể hiện tư tưởng coi đại đoàn kết là mục tiêu có ý nghĩa chiến l­ợc lâu dài?

Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác

Bất kì là ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn lâu dài

Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ

Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị

Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nh­ng thế này hay thế khác đều dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ

*Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc, ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà

32. Những câu viết dưới đây ghi lại những quan niệm chủ yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh phân biệt đạo đức mới với đạo đức cũ. Hỏi quan niệm nào là bao quát và quan trọng nhất về đạo đức mới?

Đạo đức cũ là đạo đức thủ cựu, nó vì danh vọng của cá nhân

*Đạo đức mới là vĩ đại, nó vì sự nhiệp chung của dân tộc, của loài người

Đạo đức là cái gốc của người cách mạng

Người có 4 tính (cần, kiệm, liêm, chính). Thiếu một tính không thành người

33. Những câu văn dưới đây của Hồ Chí Minh giải thích về ý nghĩa chữ Cần trong đạo đức. Hỏi câu giải thích nào thể hiện quan niệm mới có tính khái quát của Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức thông qua chữ Cần?

Người siêng học tập thì mau biết

Người siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến

Người siêng làm thì nhất định thành công

Người siêng hoạt động thì có sức khỏe

*Cả nước siêng năng thì nước mạnh giàu

34. Đoạn văn dưới đây ghi lại ý kiến của Hồ Chí Minh về chữ Liêm trong đạo đức. Hỏi câu viết nào thể hiện quan niệm mới có tính khái quát của Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức thông qua chữ Liêm?

Liêm là trong sạch, không tham lam

Ngày x­a, dưới chế độ phong kiến, những người làm quan không đục khoét dân, thì gọi là Liêm, chữ Liêm ấy chỉ có nghĩa hẹp

Chữ Liêm phải đi đôi với chữ Kiệm

*Ngày nay, chữ Liêm có nghĩa rộng hơn, là mọi người đều phải Liêm

35. Những câu viết dưới đây dẫn ra những ý kiến khác nhau khi trả lời câu hỏi : “ bản chất con ngư­ời là thiện hay ác?”. Hỏi ý kiến nào là của Hồ Chí Minh ?

ý kiến thứ nhất cho rằng: bản chất con người là thiện nên chủ trương đức trị, coi trọng biện pháp giáo dục

ý kiến thứ hai cho rằng con người vốn thiện vì do chúa sinh ra nên khuyến khích cuộc sống tâm linh hướng thiện

ý kiến thứ hai cho rằng con người vốn tính ác nên chủ trương pháp trị

*ý kiến thứ tư cho rằng trong mỗi con người đều có cái thiện và cái ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở để phần xấu dần mất đi

36. Để thực hiện chữ Liêm trong toàn xã hội ngay từ đầu năm 1949 Hồ Chí Minh đã nêu ra các biện pháp sau đây. Hỏi: Trong tình hình nạn tham nhũng đã trở thành quốc nạn ở nước ta hiện nay thì theo bạn biện pháp nào đang là đòi hỏi bức xúc nhất của nhân dân và nhà nước ta ?

Tuyên truyền và kiểm soát

Giáo dục và pháp luật từ trên xuống, từ dưới lên

Cán bộ phải thực hành chữ Liêm trước để làm kiểu mẫu cho dân

Dân phải biết quyền hạn của mình, biết kiểm soát cán bộ để giúp cán bộ thực hiện chữ Liêm

*Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kì kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì

37. Những câu viết sau đây tóm tắt một số điểm trong Nghị quyết của Ban chấp hành TW Đảng tháng 11. 1939. Hỏi : Điểm tóm tắt nào chứng tỏ quan điểm đúng đắn của Nguyễn ái Quốc về đường lối cách mạng Việt Nam trước đây bị phê phán, bác bỏ, nay đã được thừa nhận khôi phục trở lại?

Công nông phải đ­a cao cây cờ dân tộc lên, vì quyền lợi sinh tồn của dân tộc

*Sẵn sàng bắt tay với tiểu tư sản và các tầng lớp tư bản bổn xứ, trung tiểu địa chủ còn có căm tức đế quốc

Tuy nhiên bản chất của giai cấp tư sản trong thời đại này luôn luôn sợ sệt phong trào dân chúng

Lúc này phải đặt mục tiêu giải phóng giai cấp lên trên hết và trước

38. Trong di chúc có đoạn Hồ Chí Minh dặn lại những điều sau đây. Hỏi: Điều nào thể hiện nguyện vọng của Hồ Chí Minh mong muốn thực hành chữ Liêm ngay cả sau khi đã qua đời?

Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữc, nhiều hơn nữa

Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân

Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là “hỏa tang”. Tôi mong rằng cách “hỏa tang” sau này sẽ được phổ biến, khi ta có nhiều điện thì “điện táng” càng tốt hơn

*Tro thì được chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành chia cho 3 miền. Đồng bào mỗi miền nên chọn 1 quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả, không nên có bia đá t­ợng đồng

39. Trong bài thơ 4 câu “Nghe tiếng giã gạo” Hồ Chí Minh muốn nhấn mạnh tư tưởng gì?

Gạo đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bong

Sống trên đời người cũng vậy

*Gian nan rèn luyện mới thành công

40. Trong bài thơ 4 câu “Nửa đêm” Hồ Chí Minh muốn nhấn mạnh tư tưởng gì?

Ngủ thì ai cũng như l­ơng thiện

Tỉnh dậy mới phân kẻ dữ hiền

Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn

*Phần nhiều do giáo dục mà nên

41. Dưới đây là một đoạn ghi lại ý kiến của Hồ Chí Minh về ba loại kẻ địch chống lại công cuộc tiến lên CNXH. Phát hiện một điểm ghi có nhầm lẫn?

Chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc là kẻ địch rất nguy hiểm

*Thói quen và truyền thống lạc hậu cũng là kẻ địch to, nh­ng chúng ta có thể chấn áp nó

Loại kẻ địch thứ ba là chủ nghĩa cá nhân

Chủ nghĩa cá nhân là bạn đồng minh của hai kẻ địch trên

42. Dưới đây là một đoạn ghi lại ý kiến của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Phát hiện một điểm ghi có nhầm lẫn với tình cảm nhân văn của Hồ Chí Minh ?

Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi

Năm ngón tay cũng có ngón vắn, ngón dài, nh­ng vắn dài đều họp lại nơi bàn tay

Ta phải nhận thấy rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít nhiều lòng ái quốc

*Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy pháp luật mà nghiêm trị họ

43. Đoạn văn dưới đây ghi lại nhận định của Hồ Chí Minh về Khổng Tử. Nhận đinh nào chứng tỏ Hồ Chí Minh tiếp nhận giá trị tích cực của Nho giáo?

Tư tưởng của Khổng tử chỉ thích hợp với một xã hội bình yên không bao giờ thay đổi

Khổng  Tử là người phát ngôn bênh vực những người bóc lột chống lại những người bị áp bức

*Tuy Khổng Tử là phong kiến song những điều hay trong học thuyết của ông thì nên học

Trong học thuyết của Khổng tử có nhiều điều không đúng

44. Đoạn văn sau đây ghi lại một số luận điểm của Hồ Chí Minh về các đặc trưng của chế độ dân chủ nhân dân ở nước ta. Luận điểm nào là đặc trưng cốt lõi được Hồ Chí Minh nói đến lần đầu trong “Th­ư gửi ủy ban nhân dân các Kỳ, Tỉnh, Huyện và Làng” năm 1945?

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân

Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương đều do dân cử ra …

Quyền hành va lực l­ợng đều ở nơi dân

*Các cơ quan của chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân

Tư Tưởng HCM (NHOM C)

1. Tìm một câu có nội dung bị nhầm lẫn trong các câu văn sau: Một trong các nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh la tiếp thu các tư tưởng và văn hoá của phương tây. Cụ thể là:

Tiếp thu giá trị tư tưởng nhân quyền của cuộc cách mạng Mỹ được ghi trong tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ

*ở nước Anh, Nguyễn Aí Quốc đã tiếp nhận được tư tưởng tự do, bình đẳng, bác aí tư tưởng của các nhà khai sáng Anh

Khi hoạt động ở Pais, thủ đô Pháp, Nguyễn Aí Quốc đã hấp thu tư tưởng dân chủ và hình thành phong cách dân chủ trong hoạt động chính trị

Trong sinh hoạt khoa học, chính trị với Đảng xã hội Pháp, Nguyễn Aí Quốc đă học đựơc cách làm việc đân chủ trong tranh luận, trình bày ý kiến

2. Tìm một câu có nội dung bị nhầm lẫn trong các câu văn sau: Một trong các nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh la tiếp thu các tư tưởng và văn hoá của phương Tây. Cụ thể là:

Tiếp thu giá trị tư tưởng nhân quyền của cuộc cách mạng Mỹ được ghi trong tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ

*ở nước Anh, Nguyễn Aí Quốc đã hiểu được bản chất chung của chủ nghĩ đế quốc và hoàn cảnh chung của các nước thuộc địa trên thế giới.

Khi hoạt động khoa học, chính trị với Đảng xã hội Pháp, Nguyễn Aí Quốc đã họ được cách làm việc dân chủ trong tranh luận, trình bày ý kiến.

Tiếp thu tư tưởng tụ do, bình đẳng của Cách mạng Pháp năm 1789

3. Phát hiện một câu có nội dung viết nhầm trong các câu sau đây: Con đường Nguyễn Aí Quốc đến với chủ nghĩă Mác-Lenin có mấy đặc điểm sau đây

Khi ra đi tìm đ­ơng cứu nước ở lứa tuổi 20, Nguyễn Aí Quốc đã có một học vấn chắc chắn, một trí tuệ sắc sảo

Trong quá trình bôm ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Aí Quốc đã hoàn thiện cho mình bản lĩnh tư duy độc lập, tự chủ sáng tạo, nhờ đó khi tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mac-Lenin không rơi vào giáo điều, sao chép.

*Nguyễn Aí Quốc đến với chủ nghĩa Mac-Lenin chủ yếu như đến với một học thuyết, nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức về khoa học

Nguyễn Aí Quốc tiếp thu lý luận Mac-Lenin theo phương pháp “không cần sách vở Mac-Lenin mà học tinh thần Mac-Lenin”

4. Những câu viết sau đây tóm tắt một số nội dung trong tài liệu: “Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ” của Hồ Chí Minh. Phát hiện câu sai.

*Cuộc đấu tranh giai cấp giống như ở phương tây

Nếu nông dân chỉ sống bằng cái tối thiểu cần thiết thì đời sống địa chủ cũng chẳng có gì xa hoa

Nếu nông dân gần như chẳng có gì thì địa chủ cũng chẳng có vốn liếng gì

Người thì chẳng có công đoàn, kẻ thì chẳng có tờ rớt

5. Những câu sau đây tóm tắt một số nội dung trong tài liệu: “Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ” của Hồ Chí Minh. Phát hiện một câu tóm tắt sai.

*Sự xung đột về quyền lợi giữa các giai cấp ở phương Tây diễn ra rất gay gắt:

Nếu nông dân chỉ sống bằng cái tối thiểu cần thiết thì đời sống địa chủ cũng chẳng có gì xa hoa

Nếu nông dân gần như chẳng có gì thì địa chủ cũng chẳng có vốn liếng gì

Người thì chẳng có công đoàn, kẻ thì chẳng có tờ rớt

6. Những câu viết sau đây nhắc lại một số ý kiến của Hồ Chí Minh về con người. Phát hiện một ý kiến bị ghi thiếu một nội dung quan trọng. đây

*Chữ người hẹp nghĩa là gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước

Dù màu da khác nhau, trên đời này chủ có 2 giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột.

Trên quả đất có muôn triệu người. Song sô người ấy có thể chia thánh hai hạng người: người thiện và người ác.

Và chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản

7. Các luận điểm sau đây thể hiện tư tưởng dựa vào sức mạnh của mình là chính. Luận điểm nào không phải  của Hồ Chí Minh:

*Sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân phải do chính giai cấp công nhân tự giành lấy

Công cuộc giải phóng các dân tộc thuộc địa chỉ có thể thực thiện bằng sự nỗ lực của bản thân các dân tộc đó

Đem sức ta tự giải phóng ta

Muốn người ta giúp cho, thì trước hết phải tự giúp lấy mình đã

Câu 8. Những câu viết dưới đây tập hợp một số luận điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tự lực cánh sinh với sự giúp đỡ của bên ngoài. Hãy xác dịnh một luận điểm bị nhầm lẫn:

Chỉ có chung ta mới quyết định được số phận  của chúng ta

Toàn cầu chú ý đến chúng ta khi chúng ta mạnh

Chúng ta lo tìm bạn bè nh­ng trứoc hết phải lo tổ chức lực l­ỡng cua mình

*Ngoại giao thắng lợi chúng ta sẽ mạnh lên

9. Những câu viết dưới đây tóm tắt một số nội dung của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Phát hiện một luận điểm bị viết thiếu nội dung quan trọng:

*Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không còn đường nào khác con đường tư sán dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng

Nếu nước được độc lập mà người dân không được h­ởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập chẳng co ý nghìa giì

Thắng đế quốc, phong kiến là t­ơng đối dễ, thắng cùng lạc hậu khó khăn hơn

Đánh đổ giai cấp địch đã khó, đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội còn gian khổ khó khăn hơn nhiều

10. Theo HCM, muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền co hiệu lực pháp lý mạnh mẽ cần phải đồng thời làm tốt mấy công việc chủ yếu sau đây. Hỏi:Công việc nào hiện nay chậm và yếu kém nhất?

Trước hết phải tổ chức sớm một nhà nước hợp hiến

Nhà nước phải quản lý đất n­ước bằng pháp luật và làm cho pháp luật có hiệu lực thực tế

Nhanh chóng đào tạo đội ngũ viên chcs nhà nước am hiểu phapó luật, thành thạo nghiệp vụ, có đạo đức

*Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, kiên quyết chống 3 thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan liêu

11. Những câu viết sau đây ghi lại một số luận điểm của HCM về xy dựng Đảng. Hỏi:luận điểm nào được HCM viết trong di chúc

Chủ nghĩa Mac-Lenin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nứoc đẫn tơi thành lập Đảng cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930

Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là đảng dân tộc, không thiên t­, thiên vị

Đảng muốn vững phaỉ có chủ nghĩa làm nòng cốt, trong Dảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy

*Phải giữ Đảng ta thật trong  sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân

12. Những câu viết sau đây ghi lại môt số luận điểm của Hồ Chí Minh về xây d­ng Đảng. Hỏi: Luận điểm nào đ­ơc Hồ Chí Minh viết lần đầu trong tác phẩm Đường Kách Mệnh?

Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc Đang Cộng Sản Đông Dương vào đầu 1930

Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, đông thời là Đảng của dân tộc, không thiên t­, thiên vị

*Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có chí khôn, tàu không có bàn chỉ nam

Phải giữ gìn Đảng ta trong sạch, phải xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

13. Những câu viết sau đây ghi lại môt số luận điểm của Hồ Chí Minh về về đại đoàn kết. Hỏi: Luận điểm nào đ­ơc Hồ Chí Minh viết trong Di chúc?

Ta đoàn kết đấu tranh cho thống nhất và độc lập của tổ quốc.

Ta còn phải đoàn kết dể xây dựng n­ước nhà

Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự tổ quốc và phụng vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ.

Để đoàn kết phải có tấm lòng khoan dung, đại độ với con người

*Đoàn kết là một truyền thống cực kì quí báu của Đảng và nhân dân

14. Những câu viết dưới đây ghi tóm tắt lời giải thích của Hồ Chí Minh về cần kiệm liêm chính. Hỏi: điểm tóm tăt nào đã bị ghi nhầm nội dung?

Cần là lao động cần cù, siêng năng, laođộng có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất lao động cao

Kiệm là không xa xỉ, không hoang phí không bừa bãi

Liêm là không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung s­ớng, không tham người tâng bốc mình

*Chính là trong sạch, không tham lam đồng su hạt thóc của nhà nước của nhân dân

15. Dưới đây là một số câu trích dẫn từ Di chúc của HồChí Minh. Hãy xác đinh câu trích nào thể hiện tư tưởng nhân văn của Hồ Chí Minh ở mức khái quát nhất

Bồi d­ỡng thế hệ cách mạng cho dời sau là môt việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH(vừa hồng vừa chuyên)

Đảng ta là một đảng cầm quyền

Sau khi tôi qua đời chớ nên tổ chức điều phúng linh đình để khỏi lãng phí thời giờ tiền bạc của nhân dân

*Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi thì công việc dầu tiên là công việc đối với con người

Công việc xây d­ng và khôi phục đất nước sau thắng lợi Mỹ rất to lớn, nặng nề, phức tap mà rất vẻ vang. Đây là cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kĩ, hư hỏng, để tạo ra nh­ng cái mới mẻ, tốt t­ơi

16. Dưới đây là một số câu trích dẫn từ Di chúc của HồChí Minh. Hãy xác đinh câu trích nào thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng kinh tế đồng thời là xây dựng văn hoá

Bồi d­ỡng thế hệ cách mạng cho dời sau là môt việc rất quan trọng và rất càn thiết. Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH “vừa hồng vừa chuyên”

Đảng ta là một đảng cầm quyền

Sau khi tôi qua đời chớ nên tổ chức điều phúng linh đình để khỏi lãng phí thời giờ tiền bạc của nhân dân

Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi thì công việc dầu tiên là công việc đối với con người

*Công việc xây d­ng và khôi phục đất nước sau thắng lợi Mỹ rất to lớn, nặng nề, phức tap mà rất vẻ vang. Đây là cuộc chién đấu chông lại những gì dã cũ kĩ, hư hỏng, để tạo ra nh­ng cái mới mẻ, tốt t­ơi

17. Dưới đây là một số câu trích dẫn từ Di chúc của HồChí Minh. Hãy xác đinh câu trích nào thể hiệnđức tính tiết kiệm, tấm lòng suốt đời thương dân, vì dân của Hồ Chí Minh

Bồi d­ỡng thế hệ cách mạng cho dời sau là môt việc rất quan trọng và rất càn thiết. Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH “vừa hồng vừa chuyên”

Đảng ta là một đảng cầm quyền

*Sau khi tôi qua dời chớ nên tổ chức điều phúng linh đình để khỏi lãng phí thời giờ tiền bạc của nhân dân

Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi thì công việc đầu tiên là công việc đối với con người

Công việc xây d­ng và khôi phục đất nước sau thắng lợi Mỹ rất to lớn, nặng nề, phức tap mà rất vẻ vang. Đây là cuộc chién đấu chống lại những gì dã cũ kĩ, hư hỏng, để tạo ra nh­ng cái mới mẻ, tốt t­ơi

18. Dưới đây là một số câu trích dẫn từ Di chúc của HồChí Minh. Hãy xác đinh câu trích nào thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất đức và tài trong sự nghiêp giáo dục con người

*Bồi d­ỡng thế hệ cách mạng cho dời sau là môt việc rất quan trọng và rất càn thiết. Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH “vừa hồng vừa chuyên”

Đảng ta là một đảng cầm quyền

Sau khi tôi qua đời chớ nên tổ chức điều phúng linh đình để khỏi lãng phí thời giờ tiền bạc của nhân dân

Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi thì công việc đầu tiên là công việc đối với con người

Công việc xây d­ng và khôi phục đất nước sau thắng lợi Mỹ rất to lớn, nặng nề, phức tap mà rất vẻ vang. Đây là cuộc chién đấu chông lại những gì dã cũ kĩ, hư hỏng, để tạo ra nh­ng cái mới mẻ, tốt t­ơi

19. Trong các luận điểm sau đây, l uận điểm nào khong phải của Hồ Chí Minh

T­ t­ỏng của Khổng tử chỉ thích hợp một xã hội bình yên, không bao giờ thay đổi

Khổng tử là người phát ngôn bênh vực những người bốc lột, chống lại những người bị bóc lột

Trong học thuyết của Khổng Tử có nhiều điều không đúng, xong những điều hay trong đấy thì ta nên học

*”Người thọ 70, x­a nay hiếm”

20. Trong các luận điểm sau đây, luận điểm nào khong phải của Hồ Chí Minh

T­ t­ỏng của Khổng tử chỉ thích hợp một xã hội bình yên không bao giờ thay đổi

Khổng tử là người phát ngôn bênh vực những người bốc lột chống lại những người bị bóc lột

Trong học thuyết của Khổng Tủ có nhiều điều không đúng, xong những điều hay trong đấy thì ta nên học

*Chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái được những hiểu biết quí báu của các đời trước để lại

21. Trong các luận điểm sau đây, luận điểm nào khong phải của Hồ Chí Minh

T­ t­ỏng của Khổng tử chỉ thích hợp một xã hội bình yên không bao giờ thay đổi

Khổng tử là người phát ngôn bênh vực những người bốc lột chống lại những người bị bóc lột

*Trong học thuyết của Khổng Tủ có nhiều điều không đúng, xong những điều hay trong đấy thì ta nên học

Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc

22. Tìm luận điểm viết sai trong các luận diểm sau

Mac va Ănghen cho rằng, hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lôt người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác sẽ bị xoá bỏ

Mac và Ănghen cho rằng giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trung tâm, là đìêu kiện để giải phóng dân tộc

Mac-Ănghen cho rằng, khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp, trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc sẽ đồng thời mất theo

*Hồ Chí Minh cho răng, sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa phụ thuộc vào giai cấp công nhân các nước tư bản tiên tiến chiến thắng các giai cấp tư sản ở cấc nước đó

23. Tìm luạn điểm viết sai trong các luận diểm sau

Mac va Ănghen cho rằng, hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác sẽ bị xoá bỏ

Mac và Ănghen cho rằng giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trung tâmlà đìêu kiện để giải phóng dân tộc

Xem Thêm :   Giới Thiệu Về Lăng Vua Đồng Khánh

Xem Thêm :  Cách học ngữ pháp tiếng anh trong 3 bước đơn giản đến bất ngờ

Mac-Ănghen cho rằng, khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp, trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc sẽ đồng thời mất theo

*Hồ Chí Minh cho rằng, t­ơng lai cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc

24. Quan niệm của HCM về một nhà nước dân chủ nhân dân ở Việt Nam đã hình thành trải qua mấy cột mốc lớn sau đây. Hỏi quan niệm ở cột mốc nào xuất hiện lần đầu trong văn kiện Chánh cương  và Sách lựoc và vắn tắt

1919-1920: Đã nhận thức khái quát nhất về nhá nước dân chủ.

1920-1927: Đã hình thành quan niệm nhà nước của số đông, đối lập với nhà nước của số ít

*1927-1930: Đã sử dụng khái niệm nhà nước công-nông-binh

1930-1941: Đ­a ra khaí niệm nhà nước dân chủ nhân dân với các chức năng, nhiệm vụ cụ thể

1941-1945: Trực tiếp xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân VN trong kháng chiến và kiến quốc

25. Quan niệm của HCM về một nhà nước dân chủ nhân dân ở Vn đã hình thành trải qua mấy cột mốc lớn sau đây. Hỏi quan niệm ở cột mốc nào xuất hiện lần đầu trong tác phẩm Đường Kách Mệnh?

1919-1920: Đã nhận thức khái quát nhất về nhá nước dân chủ.

*1920-1927: Đã hình thành quan niệm nhà nước của số đông, đối lập với nhà nước của số ít

1927-1930: Đã sử dụng khái niệm nhà nước công-nông-binh

1930-1941: Đ­a ra khaí niệm nhà nước dân chủ nhân dân với các chức năng, nhiệm vụ cụ thể

1941-1945: Trực tiếp xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân VN trong kháng chiến và kiến quốc

26. Những câu viết dưới đây ghi lại một số luận điểm của HCM về dân chủ. Luận điểm nào phân biệt nền dân chủ của ta với nền dân chủ tư sản?

Nước ta là nước dân chủ

Dân chủ là quý báu nhất của nhân dân

Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng nhân dân đề ra sáng kiến

*Nước ta phải đi đến dân chủ thực sự, thực hiện dân chủ thực sự

Thực hành dân chủ là chiếc chìa khoá vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn

27. Những câu viết sau đây ghi tóm tắt một số luận điểm của HCM về văn hoá. Luận điểm nào được HCM đ­a ra lần đầu trong Mục đọc sách ở phần cuối tập Nhật ký trong tù?

Văn hoá loà đời sống tinh thần của xã hội, là thuộc về kiến trúc th­ợng tầng của xã hội

Phải xây dựng một nền văn hoá Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng

*Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó, mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng với nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn

Khi miền Bắc quá độ lên CNXH, HCM nói: chúng ta phải biến một đất nước dốt nát, cực khổ thành một nước có một nền văn hoá cao và đời sống t­ơi vui hanh phúc

28. Trong các luận điểm sau đây của HCM về đại đoàn kết, luận điểm nào nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong đại đoàn kết?

Đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và tầng lớp nhân dân lao động khác

Bât kỳ là ai mà thật thà tán thành hoà bình, thống nhất độc lập, dân chủ thì những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ

Đoàn kết của chúng ta không những rộng rãi mà còn lâu dài

*Đối với những đồng bào lầm đường lạc lối, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hoá họ

Đoàn kết lạ một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị

Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của tổ quốc;t a phải đoàn kết để xây dựng nước nhà

29. Trong văn bản “Th­ư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện, làng” năm 1945, HCM đă nêu ra một số luận điểm quan trọng sau đây . Hỏi: Luận điểm nào thể hiện tư tưởng của HCM về mục tiêu cao nhất của Chính phủ đối với nhân dân?

Nếu nước độc lập mà dân không được h­ởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì

*Chính phủ đã hứa với dân, sẽ làm cho ai náy đều có phần hạnh phúc

Các cơ quan chính phủ từ toàn quốc cho  đến các làng đều là công lộc của dân

Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh

30. Trong văn bản “Thư­ gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện, làng” năm 1945, HCM đă nêu ra một số luận điểm quan trọng sau đây . Hỏi: Luận điểm nào là tư t­ỏng quan trọng nhất về nhà nước kiểu mới?

Nếu không có nhân dân chính phủ sẽ không đủ lực l­ọng. Nếu không có chính phủ nhân dân sẽ khong có ai dẫn đường

Chính phủ đã hứa với dân, sẽ làm cho ai náy đều có phần hạnh phúc

*Các cơ quan chính phủ từ toàn quốc cho  đến các làng đều là công lộc của dân

Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh

31. Những câu viết sau đây ghi tóm tắt một số ý kiến của HCM về 4 đức: Cần, kiệm, liêm, chính. Hỏi: quan niệm nào của HCM về một nền đạo đức mới, không phải vì lợi ích của mỗi người riêng lẻ mà vì lợi ích của toàn dân tộc, của nhân loại tóm

Cần tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai. Cần thì dù việc khó đến mấy cũng làm được. Cần và chuyên phải đi đôi với nhau. Siêng năng và kế hoạch phải đi đôi với nhau

Kiệm là tiết kiệm không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Cần và kiệm phải đi đôi với nhau như hai chân con người

Liêm là trong sạch, không tham lam. Chữ liêm phải đi đôi với chữ kiệm. Có kiệm mới liêm được. Vì xa xỉ mà sinh tham lam

Chính là không tà, là thẳng thắn, đúng đắn. Cần, kiệm, liêm là gốc của chính

*Một dân tộc biêt cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, một dân tộc văn minh tiến bộ

32. Những câu viết sau đây ghi tóm tắt một số ý kiến của HCM về 4 đức: Cần, kiệm, liêm, chính. Hỏi: quan niệm nào của HCM về một nền đạo đức mới, không phải vì lợi ích của mỗi người riêng lẻ mà nhằm lợi ích của cả cộng đồng thông qua chữ Liêm

Dưới thời phong kiến, những người làm quan không đục khoét dân, thì gọi là Liêm, chữ Liêm ấy có nghĩa hẹp

Chữ Liêm phải đi đôi với chữ Kiệm, giống như chữ Kiệm đi đôi với chữ Cần

Có Kiệm mới Liêm được. Vì xa xỉ sinh ra tham lam

“Quan tham vì dân dại” nếu dân hiểu biết, không chịu đút lót thì “quan” dù không liêm cũng phải hoá ra Liêm

*Ngày nay, nước ta là nước dân chủ cộng hoà, c hữ Liêm có nghĩa rộng hơn, là mọi người đều phải Liêm

33. Những câu viết sau đây ghi lại những lời dặn của HCM viết trong Di chúc nói về xây dựng Đảng. Hỏi: Trong lời dặn nào của HCM nhấn mạnh yếu tố tình cảm nhân văn trong quan hệ giữa những người đảng viên

Các đồng chí từ trung ương chi đến các chi bộ phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng giống như con ng­ơi trong mắt mình

*Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phỉa có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên là một cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng thực sự cần, kiệm , liêm, chính, chí công vô tư­

Phải giữ gìn Đảng ta trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân

Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn thắng lợi, việc cần làm đầu tiên là phải chỉnh đốn lại Đảng

34. Những câu viết sau đây ghi lại những lời dặn của HCM viết trong Di chúc nói về xây dựng Đảng. Hỏi: Trong lời dặn nào của HCM đã nêu hai biện pháp cốt lõi để thực hiện đoàn kết trong Đảng?

Các đồng chí từ trung ương chi đến các chi bộ phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng giống như con ng­ơi trong mắt mình

*Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phỉa có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên là một cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng thực sự cần, kiệm , liêm, chính, chí công vô t­ư

Phải giữ gìn Đảng ta trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân

Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn thắng lợi, việc cần làm đầu tiên là phải chỉnh đốn lại Đảng

35. Những câu viết sau đây ghi lại những lời dặn của HCM viết trong Di chúc nói về xây dựng Đảng. Hỏi: lời dặn nào thể hiện tầm mẫn cảm và nhìn xa của HCM đói với việc ngăn ngừa suy thoai trong Đảng sau khi đất nước đat đến đỉnh cao thắng lợi?

Các đồng chí từ trung ương chi đến các chi bộ phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng giống như con ng­ơi trong mắt mình

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên là một cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng thực sự cần, kiệm , liêm, chính, chí công vô tư­­

Phải giữ gìn Đảng ta trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân

*Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn thắng lợi, việc cần làm đầu tiên là phải chỉnh đốn lại Đảng

36. Những câu viết dưới đây tóm tắt y­ kiến của HCM trong Di chuc nhấn mạnh :”Đầu tiên là công việc đối với con người”. Hãy phat hiện một điẻn tóm tắt còn thiếu nội dung trên trái với tư tưởng nhân văn của HCM?

Đối với các liệt sỹ cần xay dựng v­ờn hoa và bia t­ởng niệm.

Đối với cha mẹ, vợ con của th­ong binh liệt sỹ phải giúp đỡ họ, quyết không để họ bị đói rét

*Đối với những nạn nhân của chế độ cũ, nhà nứoc phải dùng pháp luật để cải tạo họ

Đối với nông dân đề nghị miễn thuế một năm

37. Thêo HCM học và hiểu chủ nghĩa Mac-Lenin một cách đúng đắn phải như thế nào? Một người ghi lại ý kiến của HCM như sau. Hỏi: Tư tưởng nào thể hiện tư tưởng nhân văn của HCM trong mục đích học tập lý luạn chính trị?

Học thuộc lòng sách vở Mac-Lenin

Học lập tr­ờng, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mac-Lenin để giải quyết những vấn đề thực tại của nước ta.

Học lý luận là để áp dụng vào thực tế

Học tinh thần xử lý mọi viêc, đối với mọi người và đối với chính bản thân mình

Học những chân lý tuyệt đối của chủ nghĩa Mac-Lenin để áp dụng một cách sáng tạo vào thực tế nước ta

*Hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa

38. Theo HCM học và hiểu chủ nghĩa Mac-Lenin một cách đúng đắn phải như thế nào? Một người ghi lại ý kiến của HCM như sau. Hỏi ý kiến nào có một yếu tố bị nhầm lẫn

Học lập tr­ờng, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mac-Lenin để giải quyết những vấn đề thực tại của nước ta.

Học lý luận là để áp dụng vào thực tế

Học tinh thần xử lý mọi viêc, đối với mọi người và đối với chính bản thân mình

*Học những chân lý tuyệt đối của chủ nghĩa Mac-Lenin để áp dụng một cách sáng tạo vào thực tế nước ta

Hiểu chủ nghĩa Mac-Lenin là phải sóng với nhau có tình có nghĩa

39. Những câu sau đây tóm tắt ý kiến của HCM về tác phong học tập cần có trong học tâp lý luận. Hỏi: luận điểm nào có nội dung khái quát nhất

*Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư t­ỏng

Đọc tài liệu thì phải đào sâu hiểu kỹ

Không tin một cách mù quáng trong sách

Có vấn đề ch­a thông suốt thi phải mạnh dạn đề ra và thảo luận cho vỡ lẽ

Đối với bất kỳ vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi “vì sao”, phải xem có hợp với thực tế không? có đúng lý không?

Phải bảo vệ chân lý, không được ba phải điều hoà

40. Những câu sau đây tóm tắt ý kiến của HCM về tác phong học tập cần có trong học tâp lý luận. Hỏi: điểm nào thể hiện rõ rệt nhất tác phong tự do t­t­ởng học tập lí luận

Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư t­ỏng

Đọc tài liệu thì phải đào sâu hiểu kỹ

Không tin một cách mù quáng trong sách

*Có vấn đề ch­a thông suốt thi phải mạnh dạn đề ra và thảo luận cho vỡ lẽ

Đối với bất kỳ vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi “vì sao”, phải xem có hợp với thực tế không? có đúng lý không?

Phải bảo vệ chân lý, không được ba phải điều hoà

41. Trong bài: “Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ”, khi nêu luận điểm:” Chủ nghĩa dân tộclà động l­c lớn của đất nước”, Nguyễn ái Quốc đã giải thích luận điểm này. Một người đã tóm tăt sự giải thích này bằng các điểm sau đây. Hỏi: điểm giải thịh nào có nội dung đúng và tổng quát nhất

Chính nó gây nên cuộc nổi dậy chống thúê 1908

Nó dạy cho các cu ly biết phản đối

Nó thúc đẩy các nhà buôn An Nam cạnh tranh với người Pháp

Nó thúc giục thanh niên bãi khoá

Nó làm cho một số nhà cách mạng tìm đường sang Nhật Bản

Nó làm vua Duy Tân m­u tính khởi nghĩa năm1917

*Nó thức tỉnh lòng yêu nước của toàn dân

Nó thức tỉnh ý thức đâu tranh giai cấp

42. Trong bài: “Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ”, khi nêu luận điểm: ”Chủ nghĩa dân tộclà động l­c lớn của đất nước”, Nguyễn ái Quốc đã giải thích luận điểm này. Một người đã tóm tăt sự giải thích này bằng các điểm sau đây. Hỏi: điểm giải thích nào người tóm tăt đã viết sai, do hiểu không đúng tư tưởng HCM trong đoạn giải thích này

Chính nó gây nên cuộc nổi dậy chống thúê 1908

Nó dạy cho các cu ly biết phản đối

Nó thúc đẩy các nhà buôn An Nam cạnh tranh với người Pháp

Nó thúc giục thanh niên bãi khoá

Nó làm cho một số nhà cách mạng tìm đường sang Nhật Bản

Nó làm vua Duy Tân m­u tính khởi nghĩa năm1917

Nó thức tỉnh lòng yêu nước của toàn dân

*Nó thức tỉnh ý thức đâu tranh giai cấp

43. Những câu viết sau đây tóm tắt một số điểm trong Nghị quyết của Ban chấp hành TƯ Đảng tháng 11. 1939. Hỏi: Điểm tóm tắt nào chứng tỏ tư duy giáo điều vẫn còn chi phoi trong nghị quyết này

Công nông phải đ­a cao cây cơ dân tộc lên, vì quyền lợi sinh tồn của cả dân tộc

Sãn sằng bắt tay với tiểu tư sản và các tầng lớp tư bản bổn xứ, trung tiểu địa chủ còn có căm túc đế quốc

*Tuy nhiên bản chất của giai cấp tư sản trong thời đại này luôn luôn sợ sệt phong trào dân chung

Sự căm tức đế quốc có thể làm cho họ có ít nhiều tinh thần chống đế quốc

44. Một người tóm tắt “Chiến thuật vận động”ghi trong nghị quyết TW VIII (5. 1945) của ĐCS đông dương thành các điểm sau đây. Hỏi: điểm nào là tư tưởng cốt lõi trong chiến thuật vận động này

Cốt yếu của cuộc vậ động hiện thời là làm thế nào đánh đuổi được giăc Pháp-Nhật, thực hiện cho được cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

Những khẩu hiệu cao ch­a thực hiện được trong tình thế hiện tại thì không đề vào

Chiến thuật hiện tại của Đảng là phải vận dụng một phương pháp hiệu triệu hết sức thống thiết

*Đánh thức được tinh thần dân tôc x­a nay trong nhân dân

Mặt trận hiệu triệu của Đảng hiện nay không thể gọi như trứơc mà phải đổi ra cái tên khác chocó tính chát giai cấp hơn

45. Một người tóm tắt “Chiến thuật vận động” ghi trong nghị quyết TW VIII(5. 1945) của ĐCS đông dương thành các điểm sau đây. Hỏi: điểm tóm tắt nào có yếu tố nhầm lẫn theo quan điểm tả khuynh

Cốt yếu của cuộc vậ động hiện thời là làm thế nào đánh đuổi được giăc Pháp-Nhật, thực hiện cho được cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

Những khẩu hiệu cao ch­a thực hiện được trong tình thế hiện tại thì không đề vào

Chiến thuật hiện tại của Đảng là phải vận dụng một phương pháp hiệu triệu hết sức thống thiết

Đánh thức được tinh thần dân tôc x­a nay trong nhân dân

*Mặt trận hiệu triệu của Đảng hiện nay không thể gọi như trứơc mà phải đổi ra cái tên khác cho có tính chát giai cấp hơn

46. Trong di trúc có đoạn HCM dặn lại những điều sau đây. Hỏi: điều nào thể hiện rõ lý t­ởng nhân văn HCM

*Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không đựơc  phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điều phúng linh dình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân

Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là”hoả táng”. Tôi mong rằng cách hoả táng sau này sẽ được phổ biến khi ta có nhiều điện thì điện táng thì tốt hơn

Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành chia cho 3 miền

Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả không nên có bia đá t­ợng đồng

47. Dưới đây lànhững câu ghi lại ý kiến của HCM về đại đoàn kết dân tộc. Phát hiện một điểm còn ghi thiếu nội dung quan trọng

Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đai đa số nhân dân, gồm công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác

Đó là nền gốc của đại đoàn kết, cũng như cái nền của nhà, cái gốc của cây

*Bất kì ai mà thật thà tán thành hoà bình thì những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta thật thà đoàn kết với họ

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài

48. Dưới đây là những câu ghi lại ý kiến của HCM về đại đoàn kết dân tộc. Phát hiện một điểm còn ghi thiếu nội dung quan trọng

Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đai da số nhân dân, gồm công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác

Đó là nền gốc của đại đoàn kết, cũng như cái nền của nhà, cái gốc của cây

*Đoàn kết là một chính sách dân tộc

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài

49. Dưới đây lànhững câu ghi lại ý kiến của HCM về đại đoàn kết dân tộc. Phát hiện một điểm ghi có nhầm lẫn

Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đai da số nhân dân, gồm công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác

Đó là nền gốc của đại đoàn kết, cũng như cái nền của nhà, cái gốc của cây

*Trong chính sách đoàn kết cần phải chống lại khuynh hướng sai lầm: cô lập hẹp hòi và đoàn kết có nguyen tắc

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài

50. Dưới đây lànhững câu ghi lại ý kiến của HCM về đại đoàn kết dân tộc. Phát hiện một điểm còn ghi thiếu nội dung quan trọng

Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đai da số nhân dân, gồm công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác

Đó là nền gốc của đại đoàn kết, cũng như cái nền của nhà, cái gốc của cây

*Trong mấy triệu người cung có người thế này thế khác. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài

51. Quá trình hinh thành và phát triển tư tưởng HCM đã trải qua nhiều giai đoạn, ở mỗi giai đoạn có một sự kiện tiêu biểu. Những câu sau dây tóm tắt các sự kiện tiêu biểu đó. Hãy xác đinh ở giai đoan nào người viết có sự nhầm lẫn hoặc thiếu chính xác về các sự kiện

*Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng (1890-1911): Hình thành hoài bão giải phóng các nước thuộc địa trên thế giới

Giai đoạn tìm tòi khảo nghiệm (1911-1920): tiếp xúc với “luận cương” của Lênin, HCM đã tìm thấy con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước giải phóng dân tộc

Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam (1921-1930): tháng 2. 1930 Nguyễn ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, sáng lập ĐCSVN

Giai đoạn vượt qua thử thách , kiên trì con đường đã xác định của cách mạng Việt Nam (1930-1941): Quốc tế cộng sản đã chỉ trích và phê phán đường lối của HCM vạch ra trong hội nghi hơp nhất thành lập Đảng, đó là thử thách nạng nề nhất đối với HCM

52. Qúa trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM đã trải qua nhiều giai đoạn, ở mỗi giai đoạn có một số sự kiện tiêu biểu. Những câu sau đấy tóm tắt các sự kiện tiêu biểu đó. Hãy xác đinh ở giai đoan nào người viết có sự nhầm lẫn hoặc thiếu chính xác về các sự kiện

Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng (1890-1911): Hình thành hoài bão cứu dân, cứu nước.

Giai đoạn tìm tòi khảo nghiệm (1911-1920): tiếp xúc với “luận cương” của Lênin, HCMđã tìm thấy con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước giải phóng dân tộc

Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam (1921-1930): tháng 2. 1930 Nguyễn ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, sáng lập ĐCSVN

*Giai đoạn vượt qua thử thách , kiên trì con đường đã xác định của cách mạng Việt Nam (1930-1941): Quốc tế cộng sản đã chỉ trích và phê phán đường lối tả khuynh của HCM vạch ra trong hội nghi hợp nhất thành lập Đảng, đó là thử thách nạng nề nhất đối với HCM

53. Qúa trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM đã trải qua 5 giai đoạn, ở mỗi giai đoạn có một số sự kiện tiêu biểu. Những câu sau đấy tóm tắt các sự kiện tiêu biểu đó. Hãy xác đinh ở giai đoan nào người viết có sự nhầm lẫn hoặc thiếu chính xác về các sự kiện

Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng (1890-1911): Hình thành hoài bão cứu dân, cứu nước.

Giai đoạn tìm tòi khảo nghiệm (1911-1920): tiếp xúc với “luận cương” của Lênin, HCMđã tìm thấy con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước giải phóng dân tộc

Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam (1921-1930): tháng 2. 1930 Nguyễn ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, sáng lập ĐCSVN

Giai đoạn vượt qua thử thách , kiên trì con đường đã xác định của cách mạng Việt Nam (1930-1941): Quốc tế cộng sản đã chỉ trích và phê phán đường lối của HCM vạch ra trong hội nghi hơp nhất thành lập Đảng, đó là thử thách nạng nề nhất đối với HCM

Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí h­ớg CM(1890-1911): Hình thành hoài bão giải phóng các nước thuộc địa trên thế giới

*Giai đoạn phát triển và hiện thực hoá tư tưởng HCM (1941-1969): chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi đầu tiên của tư tưởng HCM

54. Qúa trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM đã trải qua 5 giai đoạn, ở mỗi giai đoạn có một số sự kiện tiêu biểu. Những câu sau đấy tóm tắt các sự kiện tiêu biểu đó. Hãy xác đinh ở giai đoan nào người viết có sự nhầm lẫn hoặc thiếu chính xác về các sự kiện

Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng (1890-1911): Hình thành hoài bão cứu dân, cứu nước.

Giai đoạn tìm tòi khảo nghiệm (1911-1920): tiếp xúc với “luận cương” của Lênin, HCMđã tìm thấy con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước giải phóng dân tộc

Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam (1921-1930): tháng 2. 1930 Nguyễn ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, sáng lập ĐCSVN

Giai đoạn vượt qua thử thách , kiên trì con đường đã xác định của cách mạng Việt Nam (1930-1941): Quốc tế cộng sản đã chỉ trích và phê phán đường lối của HCM vạch ra trong hội nghi hơp nhất thành lập Đảng, đó là thử thách nạng nề nhất đối với HCM

Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí h­ướng CM(1890-1911): Hình thành hoài bão giải phóng các nước thuộc địa trên thế giới

*Giai đoạn phát triển và hiện thực hoá tư tưởng HCM (1941-1969): Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ là thắng lợi đầu tiên của tư tưởng HCM

55 . Khi trả lời câu hỏi “dạy chủ nghĩa Mac-Lenin như thế nào là đúng”. HCM đã nêu rõ những ý kiến như sau. Hỏi ý kiến nào nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn trong việc giảng dạy chủ nghĩa Mac-Lenin

Hiểu chủ nghĩa Mac-Lenin tức là cách mạng phân công cho việc gì đều phải làm tròn nhiệm vụ

Không nên đào tạo ra những con người thuộc sách làu làu, cụ Mac nói thế này, cụ Lenin nói thế kia, nh­ng quét nhà lại để cho nhà đầy rác

Hiểu chủ nghĩa Mac-Lenin là phải sống với nhau có tình có nghĩa

*Nếu thuộc bao nhiêu mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là “hiểu chủ  nghĩa Mac-Lenin được”

56. Nói về phương hướng xây dựng con người mới, HCM đã đ­a ra rất nhiều những chỉ dẫn quan trọng sau đây. Hỏi chỉ dẫn nào nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong iệc giáo dục những người có thói hư tật xấu

Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng

Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi

*đối với những người có thói hư tật xấu, trừ hạng người phản lại tổ quốc và nhân dân, ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi cái ác, chứ không phải đập cho tơi bời

Lấy gư­ơng người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng con người mới, cuộc sống mới

57. Dưới dây ghi lại một số luận điểm của HCM. Hỏi luận điểm nào là cơ sở lý luận cho các luận điểm còn lại

*“Chủ nghĩa dân tộc là động lục lớn của đất nước”

“Chúng tôi không chủ trương giai cấp tranh đấu vì một lẽ tầng lớp tư sản Viêtnam đã bị khinh tế thực dân đè nén không cất đầu lên được”

“Trái lại chúng tôi chủ trương làm cho tư bản Việt nam mới có thể phát triển. Mà chỉ có thống nhất và độc lập thì tư bản Việt Nam mới có thể phát triển được”

“Đồng thời chúng tôi rất hoan nghiêng tư bản Pháp và tư bản các nước khác thật thà công táct với chúng tôi. Một là để xây dựng lại Việt Nam sau lúc bị chiến tranh tàn phá, hai là để điều hoà kinh tế thế giới và giữ gìn hoà bình”

58. Lời đây ghi lại một số ý kiến của HCM hỏi ý kiến nào là cơ sở tình cảm nhân văn cho các ý kiến còn lại

*Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi

Ngày 16. 8. 1945 trong đoàn đại biểu nhân dân Tân trào đến mừng quốc dân đại hội có các em vùng dân tộc thiểu số gầy gò, vàng vọt. Chúng ở truồng tồng ngồng theo người lớn đến quốc dân đại hội. Bác đến gần các cháu, chỉ vào chúng và nói với các đại biểu: “nhiệm vụ của chúng ta là phải làm sao cho các em bé có cơm no có áo ấm được đi học không lam lũ như thế này”

Trong cải cách ruộng đất đợt 2 “một số cán bộ còn phạm khuyết điểm dùng nhục hình”. HCM phê phán “nhục hình là lối dã man. Dùng nhục hình là ch­a tẩy sạch tư tưởng dã man, đầu óc phong kiến đế quốc”

Đối với những nạn nhân của chế độ xã hội cũ, như trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu, …  thì nhà nước…phải giúp họ trở nên những người lao động luơng thiện.

Tư Tưởng HCM 4

 

1. Nguyễn Aí Quốc đ­a ra nhận định: Cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống ở ph­ương Tây”. Sau đây trích dẫn một số lập luận của Nguyễn ái Quốc khi giải thích nhận định  này. Hỏi lập luận nào thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo của Nguyễn ái Quốc khi tiếp nhận lý luận mới

Nếu nông dân chỉ sống bằng cái tối thiểu cần thiết thì đời sống của địa chủ cũng chẳng có gì là xa hoa

Người thì chẳng có công đoàn, kẻ thì chẳng có tờ rớt.

Xung đột về quyền lợi của họ được giảm thiểu

Mai đây, khi CNTB thay đổi ph­ương Đông thì đấu tranh giai cấp ở đố trở nên quyết liệt hay không? Đại để là có, nếu xét gương của Nhật Bản

**Dù sao thì cũng không thể bổ sung “cơ sở lịch sử ” của chủ nghĩa Mac bằng cách đ­a thêm vào đó những tư liệu mà Mac ở thời mình không thể có được

2. Trong các luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh nói về đại đoàn kết, luậ điểm nào thể hiện cụ thể chính sách đoàn kềt thực sự rộng rãi?

Đại đoàn kết tức là trước hết phải đại đoàn kết đại đa số nhân dân. mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và tầng lớp lao đông khác

**Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hoà bình,thống nhất, độc lầp dân chủ thì dù ng­òi đó trước đây chống chúng ta , bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà lâu dài.

Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường ta phải lầy tinh thần nhân ái mà cảm hoá họ.

Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải một thủ đoạn dân tộc

Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này thế khác cũng dòng dõi tổ tiên ta . Vậy nên ta phải khoan hồng đại lộ

Ta phải đoàn kết để đấu tranh cho thống nhầt và độc lập cảu tổ quốc ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà

3. Trong các luận diểm sau đây của Hồ Chí Minh nói về đại đoàn kết luận điểm nào thể hiện chính sách đại đoàn kết là một chính sách cơ bản, nhất quán lâu dài?

Đại đoàn kết tức là trước hết phải đại đoàn kết đại đa số nhân dân. mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và tầng lớp lao đông khác

Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hoà bình,thống nhất,độc lầp dân chủ thì dù ng­òi đó trước đây chống chúng ta , bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà lâu dài.

Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường ta phải lầy tinh thần nhân ái mà cảm hoá họ.

**Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải một thủ đoạn dân tộc

Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này thế khác cũng dòng dõi tổ tiên ta . Vậy nên ta phải khoan hồng đại lộ

Ta phải đoàn kết để đấu tranh cho thống nhầt và độc lập cảu tổ quốc ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà

4. Trong các luậ điểm sau đây của Hồ Chí Minh nói vow đại đoàn kết luận điểm nào xác định cơ sở thực hiện đại đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi

Đại đoàn kết tức là trước hết phải đại đoàn kết đại đa số nhân dân. mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và tầng lớp lao đông khác

Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hoà bình, thống nhất,độc lầp dân chủ thì dù ng­òi đó trước đây chống chúng ta , bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà lâu dài.

Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường ta phải lầy tinh thần nhân ái mà cảm hoá họ.

Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải một thủ đoạn chính trị

**Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này thế khác cũng dòng dõi tổ tiên ta . Vậy nên ta phải khoan hồng đại lộ

Ta phải đoàn kết để đấu tranh cho thống nhầt và độc lập cảu tổ quốc ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà

5. Trong các luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh nói về đại đoàn kết, luận điểm nào thể hiện tư t­ởng nhân văn trong đại đoàn kết

Đại đoàn kết tức là trước hết phải đại đoàn kết đại đa số nhân dân. mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và tầng lớp lao đông khác

Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hoà bình,thống nhất,độc lầp dân chủ thì dù ng­òi đó trước đây chống chúng ta , bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà lâu dài.

**Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường ta phải lầy tinh thần nhân ái mà cảm hoá họ.

Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải một thủ đoạn chính trị

Ta phải đoàn kết để đấu tranh cho thống nhầt và độc lập cảu tổ quốc ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà

6. Trong các luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh nói về đại đoàn kết luận điểm nào xá định cái nền gốc của đại đoàn kết

**Đại đoàn kết tức là trước hết phải đại đoàn kết đại đa số nhân dân. mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và tầng lớp lao đông khác

Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hoà bình,thống nhất,độc lầp dân chủ thì dù ng­òi đó trước đây chống chúng ta , bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà lâu dài.

Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường ta phải lầy tinh thần nhân ái mà cảm hoá họ.

Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải một thủ đoạn chính trị

Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này thế khác cũng dòng dõi tổ tiên ta . Vậy nên ta phải khoan hồng đại lộ

Ta phải đoàn kết để đấu tranh cho thống nhầt và độc lập của tổ quốc ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà

7. Trong văn bản “Thư gửi nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng ” năm 1945 Hồ Chí Minh đã nêu ra một số luận điểm quan trọng sau đây. Hỏi luận điểm nào xác định bản chất của chúnh phủ của n­ớc Việt nam dân chủ cộng hoà

Nếu không có dân thì Chính phủ không có đủ lực lượng. Nếu không có chính phủ  thì nhân dân không có ai dẫn đường.

Nếu nước độc lập mà dân không được h­ởng hạnh phúc, tự do thì độc lập chẳng có nghĩa lý gì

Chính phủ đã hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc

**Các cơ quan của chính phủ từ toàn quốc cho đến dân làng đều là công bộc của dân

Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh

8. Trong văn bản “Thư gửi nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng ” năm 1945 Hồ Chí Minh đã nêu ra một số luận điểm quan trọng sau đây. Hỏi luận điểm nào thể hiện tư t­ởng “độc lập dân tộc gắn liền với CNXH”

Nếu không có dân thì Chính phủ không có đủ lực lượng. Nếu Chính phủ không có chính phủ  thì nhân dân không có ai dẫn đường.

**Nếu nước độc lập mà dân không được h­ởng hạnh phúc, tự do thì độc lập chẳng có nghĩa lý gì

Chính phủ đã hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc

Các cơ quan của chính phủ từ toàn quốc cho đến dân làng đều là công bộc của dân

Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh

9. Trong văn bản “Thư gửi nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng ” năm 1945 Hồ Chí Minh đã nêu ra một số luận điểm quan trọng sau đây. Hỏi luận điểm nào thể hiện tư t­ởng Hồ Chí Minh về mục tiêu cao nhất của Chính Phủ đối với dân

Nếu nước độc lập mà dân không được h­ởng hạnh phúc, tự do thì độc lập chẳng có nghĩa lý gì

Xem Thêm :   Duy trì thói quen tạo suy nghĩ tích cực trong cuộc sống

Xem Thêm :  Nên Mua Dàn Âm Thanh Gia Đình Nào Tốt, Nghe Nhạc Hay Nhất?

**Chính phủ đã hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc

Các cơ quan của chính phủ từ toàn quốc cho đến dân làng đều là công bộc của dân

Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh

10. Trong văn bản “Thư gửi nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng ” năm 1945 Hồ Chí Minh đã nêu ra một số luận điểm quan trọng sau đây. Hỏi luận điểm nào thể hiện tư t­ởng Hồ Chí Minh về một nhà n­ớc vì dân

Nếu không có dân thì Chính phủ không có đủ lực lượng. Nếu không có chính phủ  thì nhân dân không có ai dẫn đường.

Nếu nước độc lập mà dân không được h­ởng hạnh phúc, tự do thì độc lập chẳng có nghĩa lý gì

Chính phủ đã hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc

Các cơ quan của chính phủ từ toàn quốc cho đến dân làng đều là công bộc của dân

**Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh

11. Trong văn bản “Thư gửi nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng ” năm 1945 Hồ Chí Minh đã nêu ra một số luận điểm quan trọng sau đây. Hỏi luận điểm nào thể hiện tư t­ởng quan trọng nhất về nàh n­ớc kiểu mới

Nếu không có dân thì không có đủ lực lượng. Nừơc không có chính phủ  thì nhân dân không có ai dẫn đường.

Chính phủ đã hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc

**Các cơ quan của chính phủ từ toàn quốc cho đến dân làng đều là công bộc của dân

Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh

12. Đoạn viết sau đây ghi tóm tắt một số ý kiến của Hồ Chí Minh về 4 đức: cần, kiệm, liêm, chính. Hỏi ý kiến nào thể hiện tư  t­ởng Hồ Chí Minh về một nền đạo đức mới, không phải vì danh vọng cá nhân, mà vì lợi ích chung của dân tộc, của nhân loại?

Cần tức là siêng năng, chăm chỉ cố gắng dẻo dai. Càn thì dù khó mấy cũng làm được. Cần và chuyên phải đi đôi với nhau. Siêng năng và kế hoạch phải đi đôi với nhau

**Kiệm là tiết kiệm không xa xỉ, không hoang phí,không bừa bãi. Cần và kiệm phải đi đôi với nhau như hai chân của con người

Liêm là trong sạch, không tham lam. Chữ liêm phải đi đôi với chứ kiệm. Có kiệm mới có liêm được. Vì xa xỉ mà sinh tham lam

Chính là không tà, là thẳng thắn, đúng đắn. Cần, kiệm, liêm là gốc của chính

Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ

13. Đoạn viết sau đây ghi tóm tắt một số ý kiến của Hồ Chí Minh giải thích vow một trong 4 đức là liêm. Hỏi ý kiến nào thể hiện tư t­ởng Hồ Chí Minh vow một nền đạo đức theo nghĩa rộng thông qua chữ Liêm

D­ới chế độ phong kiến, những người làm quan không đục khoét dân, thì gọi là liêm, chữ liêm ấy chỉ có nghĩa hẹp

Chữ Liêm phải đi đôi với chữ Kiệm. Cũng như  chữ Kiệm phải đi đôi với chữ Cần

Có Kiệm mới có Liêm được. Vì xa xỉ mà sinh tham lam

“Quan tham vì dân dại”. Nếu dân hiểu biết không chịu đút lót thì “quan” dù không Liêm cũng hoá ra Liêm

**Ngày nay nước ta là nước dân chủ cộng hoà , chữ Liêm có nghĩa rộng hơn, là mọi người đều phải Liêm

14. Đoạn viết d­ới đây ghi lại một số luận điểm của Hồ Chí Minh về  đạo đức. Hỏi luận điểm nào thể hiện tư t­ởng nhân văn Hồ Chí Minh

**Người có 4 đức :cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một đức thì không thành ng­òi

Người siêng năng thì mau tiến bộ. Cả nước siêng năng thì nước giàu mạnh

Để thực hiện chữ Liêm, cần có tuyên truyền và kiểm soát, giáo dục và pháp luật, từ trên xuống, từ d­ói lên

Đối với mọi người phài thực hành chữ Bác aí

15. Đoạn viết d­ới đây ghi lại một số luận điểm của Hồ Chí Minh  về đạo đức. Hỏi luận điểm nào thể hiện tư t­ởng nhân văn Hồ Chí Minh

**Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ bọn phát xít thực dân là bọn ác quỷ mà ta phải kiên quyết đánh đổ, đối với tất cả những người khác ta phải yêu quý, kính trọng giúp đỡ

Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người d­ới

Đối với mọi người thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học người và giúp người tiến tới

Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính. Mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý

16. Đoạn viết d­ới đây ghi lại một số luận điểm của Hồ Chí Minh  vow đạo đức. Hỏi luận điểm nào thể hiện tư t­ởng nhân văn Hồ Chí Minh

**Đồng chí muốn biết tình cảm của tôi đối với miền Bắc và đối với miền Nam đúng không? Tôi yêu đồng bào ở miền bắc cũng như tôi yêu đồng bào ở miền Nam. Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi

Đồng chí hỏi rằng, theo ý kiến tôi sức mạnh của nhân dân Việt Nam là ở chỗ nào? Sức mạn vĩ đại và bền bỉ của nhân dân Việt nam cơ bản là ở sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam và sự ủng hộ của nhân dân thế giới

Đồng chí hỏi ý nghĩa của sự đoàn kết quốc tế. Sự đoàn kết quốc tế có một ý nghĩa to lớn đối với chúng tôi

Chúng tôi vừa có cả sức mạnh của mình, vừa có cả sứ mạnh của đàon kết quốc tế

17. Đoạn viết d­ới đây ghi lại một số luận điểm của Hồ Chí Minh  vow đạo đức. Hỏi luận điểm nào thể hiện tư t­ởng nhân văn Hồ Chí Minh

**Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành

Đoàn kết là một truyền thống cự kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. Cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ng­op­i của mắt mình

Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đứoc thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân

Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như mất một đoạn ruột

18. Đoạn viết d­ới đây ghi lại một số luận điểm của Hồ Chí Minh  về đạo đức. Hỏi luận điểm nào thể hiện tư t­ởng nhân văn Hồ Chí Minh

Người có 4 đức :cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một đức thì không thành ng­òi

Người siêng năng thì mau tiến bộ. Cả nước siêng năng thì nước giàu mạnh

Đối với mọi người thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học người và giúp người tiến tới

**Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng, và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người mỗi gia đình lại thì thành nỗi khổ của tôi

19. Đoạn viết d­ới đây ghi lại một số luận điểm của Hồ Chí Minh  vow đạo đức. Hỏi luận điểm nào thể hiện lối sống nhân văn Hồ Chí Minh

**Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì vòng danh lợi

Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người d­ới

Đối với mọi người thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học người và giúp người tiến tới

Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính. Mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý

20. Đoạn viết d­ới đây ghi lại một số luận điểm của Hồ Chí Minh  vow đạo đức. Hỏi luận điểm nào thể hiện tư t­ởng nhân văn Hồ Chí Minh trong trọng trách lãnh đạo đất n­ớc

**Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cú­ nước hoàn toàn thắng lợi thì công việc đầu tiên của chính phủ là công việc đối với con người

Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

Đoàn kết là một truyền thống cự kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. Cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ng­op­i của mắt mình

Người cánh mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân

21. Quá trình hình thành và phát triển tư t­ởng Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều giai đoạn, ở mỗi giai đoạn có một sự kiện tiêu biểu. Đoạn viết sau đây tóm tắt các sự kiện đó. Hãy xác định ở giai đoạn nào người viết đã có sự nhầm lẫn hoặc thiếu chính xác vow các sự kiện?

**Giai đoạn hình thành tư  tưởng yêu nước và chí hướng cánh mạng (1890-1911): hình thành hoài bão giải phóng các nước thuộc địa

Giai đoạn tìm tòi, khảo nghiệm (1911-1920): tiếp xúc với luận c­ương của Lênin, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước giải phóng dân tộc

Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1921-1930):tháng 2. 1930 Nguyễn ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước áng lập đảng cộng sản Việt Nam

Giai đoạn v­ợt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định của cánh mạng Việt Nam(1930-1941): Quốc tế cộng sản đã chỉ trích và phê phán đường lối của Hồ Chí Minh vạch ra trong hội nghị hợp nhất thành lập đảng. Đó là thử thách nặng nề nhất đối với Hồ Chí Minh

22.  Quá trình hình thành và phát triển tư t­ởng Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều giai đoạn, ở mỗi giai đoạn có một sự kiện tiêu biểu. Đoạn viết sau đây tóm tắt các sự kiện đó. Hãy xác định ở giai đoạn nào người viết đã có sự nhầm lẫn hoặc thiếu chính xác vow các sự kiện?

Giai đoạn hình thành tư  tưởng yêu nước và chí hướng cánh mạng (1890-1911): hình thành hoài bão cứu dân, cứu nước

Giai đoạn tìm tòi, khảo nghiệm (1911-1920): tiếp xúc với luận c­ương của Lênin, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước giải phóng dân tộc

Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1921-1930):tháng 2. 1930 Nguyễn ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước áng lập đảng cộng sản Việt Nam

**Giai đoạn v­ợt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định của cánh mạng Việt Nam(1930-1941): Quốc tế cộng sản đã chỉ trích và phê phán đường lối tả khuynh của Hồ Chí Minh vạch ra trong hội nghị hợp nhất thành lập đảng. Đó là thử thách nặng nề nhất đối với Hồ Chí Minh

23. Quá trình hình thành và phát triển tư t­ởng Hồ Chí Minh đã trải qua 5 giai đoạn, ở mỗi giai đoạn có một số sự kiện tiêu biểu. Đoạn viết sau đây tóm tắt các sự kiện đó. Hãy xác định ở giai đoạn nào người viết đã có sự nhầm lẫn hoặc thiếu chính xác về các sự kiện?

Giai đoạn hình thành tư  tưởng yêu nước và chí hướng cánh mạng (1890-1911): hình thành hoài bão cứu dân, cứu nước

Giai đoạn tìm tòi, khảo nghiệm (1911-1920): tiếp xúc với luận c­ương của Lênin, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước giải phóng dân tộc

Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1921-1930):tháng 2. 1930 Nguyễn ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước áng lập đảng cộng sản Việt Nam

Giai đoạn v­ợt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định của cánh mạng Việt Nam(1930-1941): Quốc tế cộng sản đã chỉ trích và phê phán đường lối của Hồ Chí Minh vạch ra trong hội nghị hợp nhất thành lập đảng. Đó là thử thách nặng nề nhất đối với Hồ Chí Minh.

**Giai đoạn phát triển và hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh(1941-1969): chiến thắg Điện Biên Phủ là thắng lợi đầu tiên của tư  tưởng Hồ Chí Minh

24. Quá trình hình thành và phát triển tư t­ởng Hồ Chí Minh đã trải qua 5 giai đoạn, ở mỗi giai đoạn có một số sự kiện tiêu biểu. Đoạn viết sau đây tóm tắt các sự kiện đó. Hãy xác định ở giai đoạn nào người viết đã có sự nhầm lẫn hoặc thiếu chính xác vow các sự kiện?

Giai đoạn hình thành tư  tưởng yêu nước và chí hướng cánh mạng (1890-1911): hình thành hoài bão cứu dân, cứu nước

Giai đoạn tìm tòi, khảo nghiệm (1911-1920): tiếp xúc với luận c­ương của Lênin, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước giải phóng dân tộc

Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1921-1930):tháng 2. 1930 Nguyễn ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước sáng lập đảng cộng sản Việt Nam

Giai đoạn v­ợt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định của cánh mạng Việt Nam(1930-1941): Quốc tế cộng sản đã chỉ trích và phê phán đường lối của Hồ Chí Minh vạch ra trong hội nghị hợp nhất thành lập đảng. Đó là thử thách nặng nề nhất đối với Hồ Chí Minh

**Giai đoạn phát triển và hiện thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh(1941-1969): Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ là thắng lợi đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh

25. Đoạn viết d­ới đây ghi lại một số luận điểm của Hồ Chí Minh. Hỏi luận điểm nào thể hiện tình cảm nhân văn Hồ Chí Minh

Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành

Đoàn kết của ta không nhữn rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài

Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đứoc thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân

**Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng, và gộp cả ngững nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau  khổ của tôi

26. trong các luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh nói vow đại đoàn kế dân tộc kuận điểm nào thể hiện tư t­ởng coi đại đoàn kết là mục tiêu có ý nghĩa chiến l­ợc lâu dài

Đại đoàn kết tức là trước hết phải đại đoàn kết đại đa số nhân dân. mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và tầng lớp lao đông khác

Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hoà bình,thống nhất,độc lầp dân chủ thì dù ng­òi đó trước đây chống chúng ta , bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.

Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà lâu dài.

Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường ta phải lầy tinh thần nhân ái mà cảm hoá họ.

Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải một thủ đoạn chính trị

Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này thế khác cũng dòng dõi tổ tiên ta . Vậy nên ta phải khoan hồng đại lộ

**Ta phải đoàn kết để đấu tranh cho thống nhầt và độc lập cảu tổ quốc ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà

1.Từ sau năm 1858 đến tháng 8 năm 1945, phong trào cứu n­ớc, chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã lần l­ợt thử nghiệm nhiều con đường khác nhau. Hỏi phong trào nào đã theo con đ­ờnh cứu n­ớc gắn liền với độc lập dân tộc với tiến bộ xã hội

Phong trào vă thân và cần v­ương (1858-1896)

Phong trào Yên Thế(1883-1913)

Phong trào Duy Tân(1904-1930)

Phong trào Việt nam qiốc dân đảng(1927-1930)

**Phong trào Việt Minh

2. Đoạn viết d­ới đây ghi lại những nội dung chủ yếu trong tư t­ơbgr Hồ Chí Minh về đạo đức mới. Hỏi nội dung nào là bao quát và quan trọng nhất

Đạo đức cũ là đạo đức thủ cựu, nó vì danh vọng của cá nhân

**Đạo đức là vĩ đại, nó vì sự nghiệp chung của dân tộc, của laòi người

Đạo đức là cái gốc cuă người cách mạng

Người có 4 tính (cần, kiệm, liêm ,chính). Thiếu một tính thì không thành người

3. Đoạn văn d­ới đây giải thích về ý nghĩa của chữ Cần trong đạo đức. Hỏi câu giải thích nào thể hiện quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức mới thông qua chữ Cần

Người siêng học tập thì mau biết

Người siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến

Ng­ới siêng làm thì nhất định thành công

người siêng hoạt động thì có sức khoẻ

**Cả nước siêng năng thì nước giàu mạnh

4. Đoạn văn d­ới đây giải thích về ý nghĩa của chữ Liêm trong đạo đức. Hỏi câu giải thích nào thể hiện quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức mới thông qua chữ Liêm

**Liêm là trong sạch không tham lam

Ngày x­a d­ới chế độ phong kiến, những người làm quan không đục khoét dân thì gọi là Liêm, chữ Liêm ấy chỉ có nghiã hẹp

Chữ Liêm phải đi đôi với chữ Kiệm

**Ngày nay chữ Liêm có nghĩa rộng hơn là mọi người đều phải Liêm

5. Đoạn viết d­ới đây dẫn ra những ý kiến khác nhau về câu hỏi “bản chất con người là thiện hay ác”? Hỏi ý kiến nào lả của Hồ Chí Minh

ý kiến thứ nhất cho rằng: bản chất con người là thiện nên chủ tr­ương đức trị coi trọng biện pháp giáo dục

ý kiến thứ hai cho rằng con người vốn thiện vì do chúa sinh ra nên khuyến khích cuốcống hướng thiện

ý kiến thứ ba cho rằng con người vốn tính ác nên chủ tr­ương pháp trị

**ý kiến thứ tư cho rằng trong mỗi con người đều có cái thiện và cái ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở để phần xấu mất dần đi

6. Để thực hiện chữ Liêm trong xã hội ngày nay từ đầu năm 1949 Hồ Chí Minh đã nêu ra các biện pháp sau đây. Hỏi trong tình hình nạn tham nhũng đã trở thành quốc nạn ở n­ớc ta thì theo bạn hiện nay biện pháp nào đang là đòi hỏi bức xúc nhất của nhân dân

Tuyên truyền và kiểm soát

Giáo dục và pháp luật từ trên xuống, từ d­ới lên

Cán bộ phải thực hành chữ Liêm trước để l;àm kiểu mẫu cho dân

Dân phải biết quyền hạn của mình, biết kiểm soát cục bộ thực hiẹn chữ Liêm

**Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất Liêm, bấ kể ở địa vị nào, làm nghề gì

7. Đoạn viết d­ới đây ghi lại lời dặn của Hồ Chí Minh vít trong di chúc nói về xây dựng Đảng. Hỏi lời dặn nào của Hồ Chí Minh nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong quan hệ giữa những người đảng viên

Các đồng chí từ trung ­ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ng­ơi của mắt mình

**Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí th­ương yêu lẫ nhau

Đảng là mộtđảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cánh mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô t­

Phải giữ gìn Đảng ta trong sạch, phải xứng đáng là nguời lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của dân

Ngay sau khi cuộc chống Mỹ cứu hoàn toàn thắng lợi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng

8.   Đoạn viết d­ới đây ghi lại lời dặn của Hồ Chí Minh viết trong di chúc nói về xây dựng Đảng. Hỏi trong lời dặn nào của Hồ Chí Minh đã nêu hai biện pháp cốt lõi để thực hiện được đoàn kết trong Đảng

Các đồng chí từ trung ­ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ng­ơi của mắt mình

**Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí th­ương yêu lẫ nhau

Đảng là mộtđảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cánh mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô t­

Phải giữ gìn Đảng ta trong sạch, phải xứng đáng là nguời lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của dân

Ngay sau khi cuộc chống Mỹ cứu hoàn toàn thắng lợi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng

9.   Đoạn viết d­ới đây ghi lại lời dặn của Hồ Chí Minh vít trong di chúc nói vow xây dựng Đảng. Hỏi lời dặn nào thể hiện tầm mẫn cảm và nhìn xa của Hồ Chí Minh đối với việc ngăn chặn nguy cơ suy thoái trong Đảng sau chiến thắng

Các đồng chí từ trung ­ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ng­ơi của mắt mình

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí th­ương yêu lẫ nhau

Đảng là mộtđảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cánh mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô t­

Phải giữ gìn Đảng ta trong sạch, phải xứng đáng là nguời lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của dân

**Ngay sau khi cuộc chống Mỹ cứu hoàn toàn thắng lợi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng

10.  Đoạn viết d­ới đây ghi lại lời dặn của Hồ Chí Minh vít trong di chúc nói về xây dựng Đảng. Hỏi lời dặn nào chứng tỏ Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng yếu tố nhất trí trong Đảng

**Các đồng chí từ trung ­ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ng­ơi của mắt mình

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí th­ương yêu lẫ nhau

Đảng là mộtđảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cánh mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô t­

Phải giữ gìn Đảng ta trong sạch, phải xứng đáng là nguời lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của dân

Ngay sau khi cuộc chống Mỹ cứu hoàn toàn thắng lợi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng

11. Đoạn viết d­ới đây tóm tắt ý kiến Hồ Chí Minh viết trong di chúc về “Đầu tiên là công việc đối với con ng­òi”. Hỏi phát hiện một điểm tóm tắt còn thiếu, nội dung nêu trái với tư t­ởng nhân văn của Hồ Chí Minh

Đối với các liệt sỹ cần xây dựng v­ờn hoa và bia kỷ niệm

Đối với cha mẹ, vợ con của th­ương binh,liệt sĩ phải giúp đỡ quyết không để họ bị đói rét

**Đối với nạn nhân của chế độ cũ, nhà nước phải dùng pháp luật để cải tạo họ

Đối với nông dân đề nghị miễn thuế nông nhgiệp 1 năm

1. Theo Hồ Chí Minh thì học và hiểu chủ nghĩa Mác -lênin một cách đúng đắn phải nh­ thế nào? Một người ghi lại ý kiến của Hồ Chí Minh nh­ sau: Hỏi ý kiến nào thể hiện tư t­ởng nhân văn Hồ Chí Minh trong mục đích học tập lý luận

Học thuộc lòng sách vở Mac -lênin

Học lập tr­ờng, quan điểm và ph­ương pháp của chủ nghĩa Mac-lênin để giải quyết những vấn đề thực tế của nước ta

Học lý luận cốt là để áp dụng vào thực tế

Học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình

Học tập những chân lý tuyệt đối của chủ nghĩa Mac-lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta

**Hiểu chủ nghĩa Mac-lênin là phải sống có tình có nghĩa

2. Theo Hồ Chí Minh thì học và hiểu chủ nghĩa Mác -lênin một cách đúng đắn phải nh­ thế nào? Một người ghi lại ý kiến của Hồ Chí Minh nh­ sau: Hỏi ý kiến nào bị ghi sai hoàn toàn

**Học thuộc lòng sách vở Mac -lênin

Học lập tr­ờng, quan điểm và ph­ương pháp của chủ nghĩa Mac-lênin để giải quyết những vấn đề thực tế của nước ta

Học lý luận cốt là để áp dụng vào thực tế

Học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình

Học tập những chân lý tuyệt đối của chủ nghĩa Mca-lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta

Hiểu chủ nghĩa Mac-lênin là phải sống có tình có nghĩa

3. Theo Hồ Chí Minh thì học và hiểu chủ nghĩa Mác -lênin một cách đúng đắn phải nh­ thế nào? Một người ghi lại ý kiến của Hồ Chí Minh nh­ sau: Hỏi ý kiến nào có yếu tố bị nhầm lẫn

Học thuộc lòng sách vở Mac -lênin

Học lập tr­ờng, quan điểm và ph­ương pháp của chủ nghĩa Mac-lênin để giải quyết những vấn đề thực tế của nước ta

Học lý luận cốt là để áp dụng vào thực tế

Học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình

**Học tập những chân lý tuyệt đối của chủ nghĩa Mca-lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta

Hiểu chủ nghĩa Mac-lênin là phải sống có tình có nghĩa

4. Các luận điểm sau đây ghi tóm tắt ý kiến của Hồ Chí Minh về tác phong cần có trong học tập lý luận. Hỏi điểm nào có nội dung bao quát nhất

**Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng

Đọc tài kiệu thì phải đào sâu hiểu kỹ

Không tin một cách mù quáng tứng câu một trong sách

Có vấn đề cha thật thông suốt thì mạnh dạn đề ra và thảo luận cho vỡ lẽ

Đối với bất cứ vấn đề gì phải đặt câu hỏi “vì sao?” phỉa xem nó có hợp với thực tế không? Có đúng lý không?

Phải bảo vệ chân lý, không được ba phải điều hoà

5. Các luận điểm sau đây ghi tóm tắt ý kiến của Hồ Chí Minh về tác phong cần có trong học tập lý luận. Hỏi điểm nào thể hiện rõ rệt nhất tác phong tự do tư t­ởng trong học tập lý luận

Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng

Đọc tìa kiệu thì phải đào sâu hiểu kỹ

Không tin một cách mù quáng tứng câu một trong sách

**Có vấn đề cha thật thông suốt thì mạnh dạn đề ra và thảo luận cho vỡ lẽ

Đối với bất cứ vấn đề gì phải đặt câu hỏi “vì sao?” phỉa xem nó có hợp với thực tế không? Có đúng lý không?

Phải bảo vệ chân lý, không được ba phải điều hoà

6. Trong bài”Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam kỳ”, khi nêu kuận điểm “chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất n­ớc”, Nguyễn ái Quốc đã giải thích luận điểm này. Một người đã tóm tắt sự giải thích này bằng các điểm sau đây. Hỏi điểm giải thihjs nào có nội dung đúng nhất và tổng quát

Chính nó gây nên cuộc nổi dậy chống thuế năm 1908

Nó dạy cho các cu ly biết phản đối

Nó thúc đảy các nhà buôn An Nam cạnh tranh với người Pháp

Nó thúc giục thanh niên bãi khoá

Nó làm cho một số nhà cách mạng tìm đường sang Nhật Bản

Nó làm vua Duy Tân m­u tính khỡi nghĩa năm 1917

**Nó thức tỉnh lòng yêu nước của toàn dân

Nó thức tỉnh ý thức đấu tranh giai cấp

7.  Trong bài”Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam kỳ”, khi nêu kuận điểm “chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất n­ớc”, Nguyễn ái Quốc đã giải thích luận điểm này. Một người đã tóm tắt sự giải thích này bằng các điểm sau đây. Hỏi điểm giải thích nào người tóm tắt đã viết sai, do hiểu không đúng tư t­ởng Hồ Chí Minh trong đoạn viết này

Chính nó gây nên cuộc nổi dậy chống thuế năm 1908

Nó dạy cho các cu ly biết phản đối

Nó thúc đảy các nhà buôn An Nam cạnh tranh với người Pháp

Nó thúc giục thanh niên bãi khoá

Nó làm cho một số nhà cách mạng tìm đường sang Nhật Bản

Nó làm vua Duy Tân m­u tính khỡi nghĩa năm 1917

Nó thức tỉnh lòng yêu nước của toàn dân

**Nó thức tỉnh ý thức đấu tranh giai cấp

 8.  Đoạn viết sau đây tóm tắt một đoạn trong Chánh C­ương vắn tắt của ĐCSVN do Nguyễn ái Quốc đ­a ra ngày 3 tháng 2 năm 1930. Hỏi điểm tóm tắt nào thể hiện con đường mới của phong trào cứu n­ớc ở Việt Nam

T­ bản bản xứ bị tư  bản Pháp hết sức ngăn trở không thể mở mang được

Nông nghiệp khủng hoảng, nông dân thất nghiệp nhiều

Chỉ có bọn đại địa chủ mới có thế kực và đứng hẳn vow phe đế quốc chủ nghĩa

**làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng đẻ đi tới xã hội cộng sản

Đối với mội loại đại chủ đều phải đánh đổ và thâu hết ruộng đất của chúng

9. Đoạn viết sau đây tóm tắt một đoạn trong Chánh C­ương vắn tắt của ĐCSVN do Nguyễn ái Quốc đ­a ra ngày 3 tháng 2 năm 1930. Hỏi điểm tóm tắt nào có sai lầm trái với quan điểm Hồ Chí Minh

T­ bản bản xứ bị tư  bản Pháp hết sức ngăn trở không thể mở mang được

Nông nghiệp khủng hoảng, nông dân thất nghiệp nhiều

Chỉ có bọn đại địa chủ mới có thế kực và đứng hẳn vow phe đế quốc chủ nghĩa

làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng đẻ đi tới xã hội cộng sản

**Đối với mội loại đại chủ đều phải đánh đổ và thâu hết ruộng đất của chúng

10. Đoạn viết sau đây tóm tắt một số quan điểm trong nghị quyết của Ban TƯ Đảng tháng 11.1939. Hỏi điểm tóm tắt nào ch­ứng tỏ quan điểm đúng đắn của Nguyễn ái Quốc về đường lối cách mạng Việt nam trước đây bị phê phán, bác bỏ, nay đã được thừa nhận trở lại

Công nông phải đ­a cao cây cờ dân tộc lên vì quyền lợi sinh tồn của dân tộc

**Sẵn sàng bắt tay với tiểu tư sản và các tầng lớp tư bản bổn xứ , trung tiểu đại chủ còn có căm tức đế quốc

Tuy nhiên bản chất của giai cấp tư bản trong thời đại này luôn luôn sợ sệt phong trào dân chúng

Lúc này phải đặt mục tiêu giải phóng giai cấp lên hết và trước

11. Đoạn viết sau đây tóm tắt một số quan điểm trong nghị quyết của Ban TƯ Đảng tháng 11.1939. Hỏi điểm tóm tắt nào chứng tỏ tư duy giáo điều vẫn còn chi phối trong nghị quyết này

Công nông phải đ­a cao cây cờ dân tộc lên vì quyền lợi sinh tồn của dân tộc

Sãn sàng bắt tay với tiểu tư sản và các tầng lớp tư bản bổn xứ , trung tiểu đại chủ còn có căm tức đế quốc

**Tuy nhiên bản chất của giai cấp tư bản trong thời đại này luôn luôn sợ sệt phong trào dân chúng

Lúc này phải đặt mục tiêu giải phóng giai cấp lên hết và trước

12. Một nguời tóm tắt “chiến thuật vận động “ ghi trong nghị quyết trung­ương 8 (tháng 5 năm 1945) của ĐCS Đông D­ương thành các điểm sau đây. Hỏi điểm nào là cốt lõi trong chiến thuật vận động này

Cốt yếu của cuộc vận động hiệ thời là làm thế nào đánh đuổi được giặc Pháp -Nhật thực hiện cho được cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

NHững khẩu hiệu cao ch­a thực hiện được trong tình thế hiện taịothì không thể vào

Chiến thuật hiệntại của Đảng là phải vận dụng ph­ương pháp hiệu triệu hết sức thống nhất

**Làm sao đánh thức được tinh thần dân tộc x­a nay trong nhân dân

Mặt trận hiệu triệu của Đảng hiện nay không thể gọi như trước mà phải đổi ra cái tên khác cho có tính chất giai cấp hơn

13.  Một nguời tóm tắt “chiến thuật vận động “ ghi trong nghị quyết trung­ương 8(tháng 5 năm 1945) của ĐCS Đông D­ương thành các điểm sau đây. Hỏi điểm tóm tắt nào có yếu tố nhầm lẫn theo quan điểm tả khuynh

Cốt yếu của cuộc vận động hiệ thời là làm thế nào đánh đuổi được giặc Pháp -Nhật thực hiện cho được cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

NHững khẩu hiệu cao ch­a thực hiện được trong tình thế hiện tại thì không để vào

Chiến thuật hiện tại của Đảng là phải vận dụng ph­ương pháp hiệu triệu hết sức thống nhất

Làm sao đánh thức được tinh thần dân tộc x­a nay trong nhân dân

**Mặt trận hiệu triệu của Đảng hiện nay không thể gọi như trước mà phải đổi ra cái tên khác cho có tính chất giai cấp hơn

1.Trong di chúc có đoạn Hồ Chí Minh đã dặn lại những điểm sau đây. Hỏi điểm nào thể hiện rõ lý t­ởng nhân văn Hồ Chí Minh

**Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa

Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân

Tôi yêu cầu thi hài tôi được đót đi, tức là “hoả táng”. Tôi mong rằng cách hoả táng sau này sẽ được phổ biến khi ta có nhiều điện thì điện táng càng tốt hơn

Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành chia cho 3 miền

Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả, không nên có bia đá t­ợng đồng

2. Trong di chúc có đoạn Hồ Chí Minh đã dặn lại những điểm sau đây. Hỏi điểm nào thể hiện rõ tình cảm nhân văn Hồ Chí Minh

Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa

**Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân

Tôi yêu cầu thi hài tôi được đót đi, tức là “hoả táng”. Tôi mong rằng cách hoả táng sau này sẽ được phổ biến khi ta có nhiều điện thì điện táng càng tốt hơn

Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành chia cho 3 miền

Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả không nên có bia đá t­ợng đồng

3.  Trong di chúc có đoạn Hồ Chí Minh đã dặn lại những điểm sau đây. Hỏi điểm nào thể hiện rõ quan điểm của Hồ Chí Minh vow văn hoá mới, đời sống mới

Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa

Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân

**Tôi yêu cầu thi hài tôi được đót đi, tức là “hoả táng”. Tôi mong rằng cách hoả táng sau này sẽ được phổ biến khi ta có nhiều điện thì điện táng càng tốt hơn

Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành chia cho 3 miền

Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả không nên có bia đá t­ợng đồng

4. Trong di chúc có đoạn Hồ Chí Minh đã dặn lại những điểm sau đây. Hỏi điểm nào thể hiện Hồ Chí Minh đag thực hành chữ Liêm

Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa

Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân

Tôi yêu cầu thi hài tôi được đót đi, tức là “hoả táng”. Tôi mong rằng cách hoả táng sau này sẽ được phổ biến khi ta có nhiều điện thì điện táng càng tốt hơn

Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành chia cho 3 miền

**Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả không nên có bia đá t­ợng đồng

5. Chủ đề nằm ở câu nào trong bài thơ 4 câu của Hồ Chí Minh nghe tiếng giã gạo.

Gạo đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắg tựa bông

Sống trên đời người cũng vậy

**Gian nan rèn luyện mới thành công

6. Chủ đè nằm ở câu nào trong bài thơ 4 câu “Nửa đêm của Hồ Chí Minh”

Ngủ thì ai cũng như l­ương thiện

Tỉnh dậy mới phân kẻ dữ hiền

Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn

**Phần nhiều do giáo dục mà nên có gì là xa hoa

.

Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Nhóm A
Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Nhóm B
Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Nhóm C

Phần mềm TN: 1TuTuong_HCM_Tracnghiem  (note: đổi 1TuTuong_HCM_Tracnghiem.doc _> 1TuTuong_HCM_Tracnghiem.rar)

tthcm(nhom aa) – TT-hcm(nhom bb) – TT-hcm(nhom bss) – TT-hcm(nhom C)

=================

Tài liệu tham khảo:  300-Cau-TN-TT.HCM  –> ĐÁP ÁN:  DA-TN_TTHCM

Tài liệu tham khảo thêm:

 

HCM

 

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button