Kiến Thức Chung

Tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược năm 1945 – 1954

Ngày đăng: 21/05/2018, 16:52

MỤC LỤCMỤC LỤC1A. PHẦN MỞ ĐẦU31. Lý do chọn đề tài32. Phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu43. Phương pháp nghiên cứu4B. NỘI DUNG51. Hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam sau cách mạng tháng tám5Hình 1.1 Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh10Sơ đồ 1: Tóm tắt quá trình hình thành đường lối kháng chiến chống Pháp 1946 – 1954122. Quá trình kháng chiến chống pháp và đường lối kháng chiến của Đảng năm 1946 – 1954132.1. Thời kỳ 1946 1950:13Sơ đồ 2 : Phương châm kháng chiến toàn diện15Sơ đồ 3 : Nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng và nhà nước Việt Nam172.2 Thời kỳ 1951 1954:20Sơ đồ 4: Quá trình hình thành Đảng lao động Việt Nam213. Kết quả, ý nghĩa lịch sử và bài học:273.1 Kết quả của việc thực hiện đường lối kháng chiến chống Pháp 1945 1954:273.2 Ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng.273.3 Bài học kinh nghiệm29C. KẾT LUẬN31Tài liệu tham khảo32 A. PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã để lại cho dân tộc ta, con cháu mai sau một niềm tự hào to lớn. Thắng lợi đó trước hết là thắng lợi của ý chí “Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Đồng thời là thắng lợi của đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp tiến hành cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng. Ngày nay, nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, không ngoài mục đích nêu cao niềm tự hào của dân tộc Việt Nam anh hùng, của một Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh. Mặt khác giúp chúng ra rút ra những kinh nghiệm, những bài học quý báu cho công tác thực tiễn. Một trong những bài học có giá trị lớn nhất là: Phát huy sức mạnh tổng hợp trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.Với đường lối chính trị, phương pháp cách mạng đúng đắn, Đảng ta đã phát động cuộc chiến tranh nhân dân, tạo nên một thế trận cả nước đánh giặc, phát huy được tối đa sức mạnh dân tộc, tranh thủ tối đa sức mạnh của thời đại làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.Để đạt được kết quả này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đổ rất nhiều mồ hôi, xương máu và nước mắt. Và một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu được để ta đạt thắng lợi trong các cuộc đấu tranh đó là nhờ ở đường lối lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của nhà lãnh đạo. Nhìn ngược dòng lịch sử về với Việt Nam những năm kháng chiến chống Pháp, ta sẽ thấy rõ hơn về vai trò của việc đề ra một đường lối kháng chiến đúng đắn. Để hiểu sâu hơn về vấn đề này, tác giả xin đi vào tìm hiểu đề tài: “Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1945 – 1954”2. Phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứuĐề tài tập trung làm rõ đường lối kháng chiến mà Đảng đã sử dụng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1945 1954, đánh giá thành quả của việc thực hiện của các chủ chương đường lối của đảng, nhằm rút ra được bài học cách mạng đúng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo về tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời góp phần làm tăng thêm lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm, biết trân trọng, kế tục và phát huy tinh thần cách mạng cha anh để lại.3. Phương pháp nghiên cứuĐể nghiên cứu đề tài này, trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lê Nin, tác giả sử dụng phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp phân tích, tổng hợp để trình bày, lý giải các sự kiện lịch sử, đường lỗi kháng chiến đã thực hiện trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1945 1954 một cách có luận cứ khoa họa và cơ sở thực tiễn.  1 MỤC LỤC – – A PHẦN MỞ ĐẦU – – Lý chọn đề tài Thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược để lại cho dân tộc ta, cháu mai sau niềm tự hào to lớn Thắng lợi trước hết thắng lợi ý chí “Thà hi sinh tất không chịu nước, định không chịu làm nô lệ” Đồng thời thắng lợi đường lối chiến lược, sách lược phương pháp tiến hành cách mạng đắn, sáng tạo Đảng Ngày nay, nghiên cứu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, khơng ngồi mục đích nêu cao niềm tự hào dân tộc Việt Nam anh hùng, Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh Mặt khác giúp chúng rút kinh nghiệm, học quý báu cho công tác thực tiễn Một học có giá trị lớn là: Phát huy sức mạnh tổng hợp kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Với đường lối trị, phương pháp cách mạng đắn, Đảng ta phát động chiến tranh nhân dân, tạo nên trận nước đánh giặc, phát huy tối đa sức mạnh dân tộc, tranh thủ tối đa sức mạnh thời đại làm nên thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp Để đạt kết này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đổ nhiều mồ hôi, xương máu nước mắt Và yếu tố quan trọng thiếu để ta đạt thắng lợi đấu tranh nhờ đường lối lãnh đạo đắn sáng suốt nhà lãnh đạo Nhìn ngược dòng lịch sử với Việt Nam năm kháng chiến chống Pháp, ta thấy rõ vai trò việc đề – – đường lối kháng chiến đắn Để hiểu sâu vấn đề này, tác giả xin vào tìm hiểu đề tài: “Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1945 – 1954” Phạm vi nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài tập trung làm rõ đường lối kháng chiến mà Đảng sử dụng kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1945 – 1954, đánh giá thành việc thực chủ chương đường lối đảng, nhằm rút học cách mạng nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo tổ quốc xã hội chủ nghĩa Đồng thời góp phần làm tăng thêm lòng tự hào, tự tơn dân tộc, ý thức trách nhiệm, biết trân trọng, kế tục phát huy tinh thần cách mạng cha anh để lại Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài này, sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tác giả sử dụng phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp phân tích, tổng hợp để trình bày, lý giải kiện lịch sử, đường lỗi kháng chiến thực kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1945 1954 cách có luận khoa họa sở thực tiễn B NỘI DUNG – – Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau cách mạng tháng tám Sau cách mạng tháng Tám 1945, phải đối mặt với nhiều khó khăn đối nội Đảng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ln ln trọng đến cơng tác giải vấn đề đối ngoại Đặt chủ trương giải vấn đề đối nội đối ngoại cách song song cụ thể: Sau chiến tranh giới thứ hai, chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt, lực lượng đế quốc suy yếu trước, song với chất phản động, bọn Đế quốc sức đàn áp phong trào cách mạng giới, đặc biệt phong trào giải phóng dân tộc, giành giật lại thuộc địa Việt Nam trở thành đối tượng đàn áp giành giật lực Đế quốc tay sai Theo quy định hội nghị Ianta Pôtxđam, vấn đề giải giáp quân đội Nhật Đông Dương, mà cụ thể Việt Nam quy định sau : phía Bắc vĩ tuyến 16 giao cho 20 vạn quân Tưởng, mà đằng sau quân Tưởng nước Mỹ Còn Nam vĩ tuyến 16 giao cho quân Anh, mà đằng sau quân Anh thực dân Pháp Chưa lịch sử dân tộc, Việt Nam lại lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù đến Đó chưa kể đến lúc Việt Nam có vạn qn Nhật chờ giải giáp Lúc này, Đảng ta nhận định: Việt Nam nằm vòng vây trùng trùng điệp điệp chủ nghĩa Đế quốc Trong đường lối đối ngoại mình, Đảng xác định rõ : – – Trong kẻ thù Việt Nam lúc Pháp kẻ thù nguy hiểm đe dọa trực tiếp, ngày, đến độc lập vừa giành Việt Nam Xét mặt vị thế, Pháp Đế quốc với tiềm lực kinh tế, trị quân hùng mạnh, tên Đế quốc già có vị định giới Trong lúc này, Việt Nam vừa dành độc lập, trải qua hàng ngàn năm đấu tranh, lại dân tộc nhỏ bé với kinh tế nông nghiệp lúa nước lạc hậu, Việt Nam thực non trẻ Về trị: Hệ thống quyền non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo Khối đại đồn kết tồn dân cần có thời gian củng cố Chính phủ Hồ Chí Minh vừa thành lập, chưa nước giới công nhận nên gặp nhiều khó khăn đối ngoại Bọn phản động ngóc đầu dậy riết hoạt động Về kinh tế – tài : Kinh tế – tài lâm vào tình trạng kiệt quệ Kinh tế Việt Nam tiêu điều, xơ xác, nạn đói tràn lan, mùa màng thất bát Nhà máy nằm tay tư pháp, hàng hóa khan hiếm, giá tăng vọt Tài khánh kiệt, ngân quỹ trống rống, kho bạc Nhà nước 1,2 triệu, 58 vạn rách nát, ngân hàng Đơng Dương nằm tay tư Pháp Quân Tưởng lại tung thêm tiền quan kim quốc tệ giá khiến tình hình tài thêm rối loạn Bức tranh kinh tế – tài ảm đạm Về văn hóa – xã hội: Hậu sách văn hóa ngu dân để lại 95% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan 11 Có thể nói so với Pháp, Việt Nam đứng yếu Tuy – – nhiên, sức mạnh tiềm tàng mạnh Việt Nam mà Pháp hay lực khác tác động sức mạnh tinh thần đồn kết, sức mạnh niềm tự tơn dân tộc, sức mạnh truyền thống yêu nước hàng ngàn năm lịch sử, sức mạnh ý thức tự giải phóng đất nước, giải phóng người Hơn nữa, lúc này, mà dư âm thắng lợi cách mạng tháng Tám sục sôi, ý thức độc lập dân tộc, giải phóng cá nhân lại mạnh mẽ lúc người dân Việt Nam Sự lãnh đạo đắn, sáng suốt Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thực thu phục niềm tin nhân dân Vì vậy, Đảng, Chính phủ nhân dân Việt Nam định giá phải giữ vững định giữ vững độc lập dân tộc Sau cách mạng tháng Tám, trước vòng vây trùng trùng điệp điệp chủ nghĩa Đế quốc lực phản động, Đảng tích cực thực biện pháp chống ngoại xâm nội phản, bảo vệ quyền cách mạng Với dã tâm xâm lược nước ta lần nữa, sau Nhật đầu hàng đồng minh, phủ Đờ Gơn định thành lập đạo quân viễn chinh tiến hành xâm lược Việt Nam Đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23/9/1945, pháp nổ súng công Trụ sở ủy ban nhân dân Nam Bộ quan tự vệ thành phố, mở đầu xâm lược Việt Nam lần thứ hai Đảng ta nêu chủ trương đánh Pháp để bảo vệ Nam Bộ, tổ chức lực lượng nước chi viện cho Nam Bộ 11 13 Ngày 25/11/1945, Ban chấp hành Trung ương Đảng – – thị “kháng chiến – kiến quốc”, vạch đường lên cho cách mạng Việt Nam giai đoạn Ở Miền Bắc, Chính phủ Việt Nam thực biện pháp chống Đế quốc bọn phản cách mạng Trong mối quan hệ với quân Tưởng tay sai, chủ trương tránh xung đột Với Tưởng, ta nhận cung cấp phần lương thực, thực phẩm, phương tiện giao thơng, đồng thời đấu tranh hòa binh với chúng Đối với bọn Việt quốc, Việt cách, thực nhân nhượng có nguyên tắc với chúng, nhường 70 ghế Quốc hội, có ghế phó chủ tịch nước cho chúng Đổi lại, Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch nước, lực lượng cách mạng nắm ưu ữong Chính phủ Quốc hội Với bọn phản cách mạng, ta kiên vạch trần trừng trị theo pháp luật Ngày 11/11/1945, Đảng cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán thực chất rút vào hoạt động bí mật, tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng Ngày 28/2/1946, Pháp Tưởng ký kết Hiệp ước Hoa Pháp, đặt nước ta trước tình hình Lúc này, cầm súng chống Pháp có nghĩa lúc phải đối phó với Pháp, Tưởng quân đồng minh Đây điều hoàn toàn khơng có lợi cho ta Vì vậy, giải pháp tốt phải nhượng có điều kiện với Pháp Lúc này, Pháp muốn đàm phán với Việt Nam để xúc tiến nhanh chóng việc đưa qn Miền Bắc, loại bỏ Tưởng Đó sở dẫn đến việc ký kết Hiệp định Sơ (6/3/1946) Việt Nam Pháp Trong hiệp định ta nhân 13 15 nhượng Pháp, cho Pháp đưa 15.000 quân Bắc thay Tưởng – – giải giáp quân đội Nhật, số quân đóng địa điểm quy định rút dần vòng năm Nhưng mặt khác, Hiệp định thể lãnh đạo sáng suốt Đảng ta, thừa nhận Chính phủ Pháp tồn Việt Nam với tư cách quốc gia dân chủ thừa nhận địa vị đại diện cho nhân dân Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh, đập tan âm mưu liên kết chống Việt Nam Pháp Tưởng Tuy ta nhân nhượng Pháp lấn tới, chúng liên tục vi phạm: vi phạm lệnh ngừng bắn Miền Bắc, cho quân đánh chiếm trái phép số vùng Bắc Bộ, thành lập phủ Nam kỳ tự trị hòng tách Nam Bộ khỏi Việt Nam Các đàm phán hòa bình Việt Nam Pháp khơng thành cơng dã tâm Pháp Trước nguy chiến tranh Việt – Pháp đến gần, Chính phủ ta định nhân nhượng với Pháp thêm lần nữa, ký với Pháp Tạm ước ngày 14/9/1946, tiếp tục nhân nhượng cho Pháp số quyền lợi kinh tế – văn hóa Việt Nam để tạo thời gian hòa hỗn cho ta xây dựng, chuẩn bị lực lượng bước vào chiến tranh tránh khỏi, chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài Đảng Chính phủ ta tỏ rõ thiện chí hòa bình, cố gắng làm việc để đẩy lùi chiến tranh Trong hết lòng nhân nhượng chấp hành thỏa thuận, ký kết thi thực dân Pháp lại liên tục bội ước Chúng xem nhân nhượng ta hành động hèn nhát đầu hàng, chúng kiêu căng ngạo mạn sức mạnh mình, ngày chúng lấn tới Với dã tâm cưóp nước 15 17 ta lần nữa, thực dân Pháp thi hành sách việc rồi, – – tăng cường khiêu khích lấn chiếm Ngày 20/11/1946, quân Pháp mở công chiếm đóng thành phố Hải Phòng, thị xã Lạng Sơn đổ lên Đà Nằng Ngày 16/12/1946, tên trùm thực dân Pháp Đông Đương họp Hải Phòng bàn triển khai kế hoạch đánh chiếm Hà Nội khu vực Bắc vĩ tuyến 16 Ngày 17 18/12/1946, Hà Nội, quân Pháp tàn sát thảm khốc đồng bào ta phố Hàng Bún, Yên Ninh, đòi kiểm sốt an ninh trật tự thủ Trắng trợn hơn, chúng gửi tối hậu thư buộc ta phải giao quyền kiểm sốt thủ cho chúng, không, chậm sáng 20/12/1946, quân Pháp hành động Lịch sử đặt dân tộc ta truớc lựa chọn Thực tế cho thấy khả hòa hỗn khơng Hành động thực dân Pháp đặt Đảng Chính phủ ta trước tình khơng thể nhân nhượng thêm nữa, nhân nhượng dẫn đến họa nước, nhân dân ữở lại đòi nơ lệ Trong thời điểm lịch sử đoán này,Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp làng Vạn Phúc – Hà Đông ngày 19/12/1946 định hạ tâm phát động kháng chiến toàn quốc Mệnh lệnh kháng chiến phát Vào lúc 20h ngày 19/12/1946,tất chiến trường nước đồng loạt nổ súng Rạng sáng ngày 20/12/1946, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” Chủ tịch Hồ Chí Minh phát đài tiếng nói nhân dân Việt Nam 17 19 Hình 1.1 Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ – – tịch Hồ Chí Minh Lúc này, nhân dân Việt Nam bước vào đấu tranh chống Pháp với vai trò bảo vệ Tổ quốc, tính chất chiến tranh chiến tranh nghĩa, chiến tranh nhân dân bảo vệ hòa bình, chống lại kẻ thù xâm lược, nhân dân ta có thiên thời, địa lợi, nhân hòa Mặt khác, trải qua trình lâu dài thực hòa hỗn với Pháp, ta loại bỏ kẻ thù, lại kẻ thù Pháp, công tác đối nội giải bản, điều kiện cần thiết chuẩn bị cho chiến tranh sẵn sàng, Đảng nhân dân có đủ niềm tin để chiến đấu chiến thắng Trong đó, lúc Pháp vấp phải khơng khó khăn kinh tế, trị, quân nước Đông Dương, khó 19 41 giải phóng hồn tồn vùng biên giới, tạo cánh cổng để Việt – – Nam liên lạc với nước XHCN bên Đây bước ngoặt cho trưởng thành trình độ tác chiến đạo quân đội ta, giành chủ động chiến lược chiến trường Bắc Bộ 41 2.2 Thời kỳ 1951 – 1954: 43 – – a/ Tình hình mới: Đến đầu năm 1951, tình hình giới cách mạng Đơng Dương có nhiều chuyển biến Sự đời nước xã hội chủ nghĩa, chiếm 1/3 dân số tạo vững chắc, lực lượng hùng hậu, ảnh hưởng mạnh mẽ đến phát triển cách mạng nước ta Đặc biệt đời Cộng hòa nhân dân Trung Hoa làm thay đổi tương quan lực lượng trường quốc tế có lợi cho hòa bình cách mạng Nước ta nước XHCN công nhận đặt quan hệ ngoại giao, có Trung Quốc Liên Xơ Cuộc kháng chiến nhân dân ba nước Đông Dương giành thắng lợi quan trọng Song, lợi dụng tình khó khăn thực dân Pháp, đế quốc Mỹ can thiệp trực tiếp vào đấu hanh Đông Dương, vừa giúp đỡ Pháp vừa tìm cách hất cẳng Pháp Điều kiện lịch sử đặt yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh đường lối cách mạng cho phù hợp với tình hình, từ đưa chiến tranh đến thắng lợi Trước tình hình đó, Đại hội đại biểu Tồn quốc lần thứ II ĐCS Đơng Dương triệu tập Tuyên Quang Nội dung đường lối: Đại hội nhận thấy nhu cầu kháng chiến, giai cấp công nhân nhân dân nước Việt Nam, Lào, Campuchia cần có Đảng riêng Ở Việt Nam, Đảng hoạt động công khai lấy tên Đảng lao động Việt Nam 43 45 Sơ đồ 4: Quá trình hình thành Đảng lao động Việt Nam – – Đại hội nghiên cứu thảo luận Báo cáo trị chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo cáo hồn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân tiến tới chủ nghĩa xã hội Trường Chinh, Báo cáo tổ chức điều lệ Đảng Lê Văn Lương  “Báo cáo trị’ Hồ Chí Minh Báo cáo vạch rõ nhiệm vụ chủ yếu trước mắt tiêu diệt thực dân Pháp đánh bại bọn can thiệp Mỹ dành thống độc lập hồn tồn, bảo vệ hòa bình giới Để hồn thành nhiệm vụ đó, Đảng phải đề sách biện pháp tích cực: tăng cường lực lượng vũ trang, củng cố đoàn thể quần chúng, đẩy mạnh thi đua quốc, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đoàn kết quốc tế, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng Lao động Việt Nam thành “một Đảng to lớn mạnh mẽ, chắn, sạch, cách mạng triệt để” để lãnh đạo kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn 45  47 “Báo cáo hồn thành giải phóng dân tộc, phát – – triển dân chủ nhân dân tiến tới chủ nghĩa xã hội” Trường Chinh Báo cáo trình bày tồn đường lối cách mạng Việt Nam: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội Đường lối phản ánh cương Đảng Lao động Việt Nam Nội dung là: Tính chất xã hội: xã hội gồm tính chất: dân chủ nhân dân, phần thuộc địa nửa phong kiến Ba tính chất đấu tranh, mâu thuẫn lẫn nhau, mâu thuẫn tính chất dân chủ nhân dân tính chất thuộc địa Cách mạng Việt Nam có đối tượng: đối tượng chủ nghĩa đế quốc xâm lược cụ thể đế quốc Pháp bọn can thiệp Mỹ; đối tượng phụ phong kiến cụ thể phong kiến phản động Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam: đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập thống thật cho dân tộc; xóa bỏ di tích phong kiến nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng; phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây sở cho chủ nghĩa xã hội Ba nhiệm vụ khăng khít với nhau, song nhiệm vụ trước mắt hồn thành giải phóng dân tộc Động lực cách mạng gồm giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức, tư sản dân tộc, nhân dân yêu nước tiến Nen tảng khổi liên minh công, nơng, trí thức lãnh đạo cách mạng giai cấp công nhân 47 49 Đặc điểm cách mạng Việt Nam cách mạng – – dân chủ tư sản lối cũ cách mạng XHCN mà thứ cách mạng dân chủ tư sản lối tiến triển thành cách mạng XHCN Triển vọng cách mạng: “cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam định đưa Việt Nam tiến tới CNXH” Con đường lên CNXH: trình lâu dài trải qua ba giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất, nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành giải phóng dân tộc; giai đoạn xóa bỏ di tích phong kiến nửa phong kiến, thực triệt để người cày có ruộng, hồn chỉnh chế độ dân chủ nhân dân; giai đoạn xây dựng sở cho chủ nghĩa xã hội, tiến lên thực chủ nghĩa xã hội Ba giai đoạn không tách rời mật thiết liên hệ xen kẽ với Quan hệ Quốc tế: Việt Nam đứng phe hòa bình dân chủ, phải tranh thủ giúp đỡ nước XHCN nhân dân giới, Trung Quốc, Liên Xơ, thực đồn kết Việt – Trung – Xơ đồn kết Việt – Miên – Lào Chính cương nêu rõ 15 sách lớn Đảng để đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi đặt sở kiến thiết Quốc gia Bổ sung hồn thiện Đường lối sách đưa Đại hội bổ sung phát triển qua hội nghị Trung ương Hội nghị TƯ lần (3/1951): Tập trung giải nhiệm vụ kinh tế tài để bồi dưỡng sức dân đảm bảo cung cấp cho quân đội; thực phương châm tác chiến 49 51 tiêu diệt địch, phát triển lực lượng thứ quân, tăng cường – – công tác địch vận Hội nghị TƯ lần (9/1951): Chủ trương đẩy mạnh kháng chiến sở thực tốt nhiệm vụ lớn “gia sức tiêu diệt sinh lực địch, tiến tới giành ưu quân sự”; “gia sức phá âm mưu thâm độc địch: lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt”, đẩy mạnh kháng chiến vung tạm bị chiếm, củng cố phát triển sức kháng chiến toàn Quốc, toàn dân, củng cố phát triển đoàn kết Hội nghị TƯ lần (1/1953): Kiểm điểm tình hình thực sách ruộng đất, chủ trương thực triệt để giảm tô, chuẩn bị tiến tới cải cách ruộng đất Hội nghị TƯ lần (11/1953): Quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô tiến hành cải cách ruộng đất kháng chiến Quá trình thực đường lối, đẩy mạnh kháng chiến đến thẳng lợi Thực đường lối kháng chiến đưa ra, Đảng toàn thể nhân dân ta trọng phát triển lực lượng, từ tạo điều kiện để mở chiến dịch, đồng thời kết hợp với đấu tranh ngoại giao nhằm giành thắng lợi quan trọng để tiến tới kết thúc kháng chiến  Phát triển lưc lượng: Chú trọng phát triển lực lượng ba thứ quân, phát động phong trào rèn cán chỉnh quân, xây dựng đội chủ lực Bên cạnh xây dựng quân đội, phát động phong 51 53 trào thi đua sản xuất, tiết kiệm, phát triển văn hóa giáo dục, – – xây dựng Đảng, củng cố quyền địa phương, phát động quần chúng đấu tranh đòi giảm tô, thực cải cách ruộng đất Tất nhằm xây dựng hậu phương vững để làm bàn đạp cho tiền tuyến  Mở chiến dich Trên đà thành công chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950, phá bị cô lập địa Việt Bắc, khai thông biên giới Việt – Trung, quân đội Việt Minh chủ động phản công Những phản công mở nhiều quy mơ, kể đến số tiến công tiêu biểu như: Chiến dịch Trung Du (hay chiến dịch Trần Hưng Đạo) (12/1950 – 01/1951); Chiến dịch Hoàng Hoa Thám (chiến dịch Đường 18) ( 3-4/1951); Chiến dịch Hà Nam Ninh (5-6/1951); Chiến dịch Hoa Bình (11/1951 – 2/1952); Chiến dịch Tây Bắc (1012/1952); Chiến dịch Thượng Lào (4-5/1953) Tuy chiến dịch này, hai bên chịu thương vong lớn, kết khả quan Việt Minh học cách đối phó với chiến thuật vũ khí Pháp, đồng thời thâm nhập sâu vào ứong vòng cung phòng thủ Pháp Những chiến dịch làm quân Pháp đối phó bị động, lung lay suy yếu nhiều, có nguy thất bại Đơng Dương Kế hoạch Navarre chiến dịch Điện Biên Phủ Tháng năm 1953, huy Pháp, tướng Henri Navarre, đến Đông Dương Được hứa hẹn việc Mỹ tăng viện trợ quân sự, Navarre chuẩn bị cho tổng 53 55 công, gọi “Ke hoạch Navarre” Đe thực kế hoạch – – Pháp cho tiến hành xây dựng tập trung lực lượng động lớn, mở rộng quân đội địa, càn qt bình định vùng kiểm sốt Thực hành công chiến lược vùng Khu V, Navarre nhà nước Pháp cấp thêm cho tiểu đoàn tinh nhuệ Viện trợ Mỹ tăng vọt, chiếm đại đa số chi phí chiến tranh Tập đồn điểm Điện Biên Phủ đời án ngữ miền tây bắc Bắc Việt Nam, kiểm sốt liên thơng với Thượng Lào để làm bẫy nhử, thách thức quân chủ lực Việt Minh công và, theo kế hoạch Pháp, quân Việt Minh bị nghiền nát Trước kế hoạch quân địch, dựa đường lối đưa lãnh đạo trực tiếp Đảng, dồn toàn quân, huy động tối đa sức người sức để thực chiến dịch Điện Biên Phủ Sau 55 ngày đêm kháng chiến, toàn quân Pháp Điện Biên Phủ bị tiêu diệt bị bắt làm tù binh, giành thắng lợi hoàn toàn  Kết hợp đấu tranh ngoai giao Không đấu tranh quân sự, thực đấu tranh tích cực mặt trận ngoại giao Đặc biệt với lợi mặt trận quân sự, mặt trận ngoại giao giai đoạn có điều kiện để đạt nhiều thắng lợi Thắng lợi phải kể đến việc khiến bốn bên Liên Xô, Trung Quốc, Pháp mỹ đồng ý đàm phán vấn đề lập lại hòa bình Đơng Dương vào tháng 1/1954 Ngày 26 tháng năm 1954, Hội nghị Genève Đơng Dương thức khai mạc Và đặc biệt, đến ngày 21/7/1954 Hiệp định Giơnevơ thức ký kết, đánh 55 57 dấu thắng lợi ta quân Pháp Thắng lợi – – minh chứng cho đường lối lãnh đạo cách mạng đắn Đảng 57 59 Kết quả, ý nghĩa lịch sử học: – – 3.1 Kết việc thực đường lối kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954:  Về trị: – Đảng ta hoạt động cơng khai, có điều kiện kiện toàn tổ chức, tăng cường lãnh đạo kháng chiến – Bộ máy quyền cấp củng cố – Thành lập mặt trận liên hiệp quốc dân Việt Nam( Liên Việt) – Triển khai sách ruộng đất  Về quân sư: – Cuối năm 1952, lực lượng chủ lực có đại đồn binh, đại đồn cơng binh-pháo binh – Tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng đất đai, dân cư – Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954 ghi vào lịch sử dân tộc  Về ngoại giao: – Ngày 20-7-1954, hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình Đơng dương kí kết 3.2 Ý nghĩa đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng Đường lối kháng chiến với nội dung đắn sáng tạo Đường lối kháng chiến chống Pháp kế thừa nâng lên tầm cao tư tưởng quân truyền thống tổ tiên, với nguyên lý chiến tranh cách mạng chủ nghĩa Mác – Lênin, vừa phù hợp với 59 61 thực tế đất nước lúc Đường lối kháng chiến – – vận dụng sáng tạo nguyên lý chiến tranh cách mạng chủ nghĩa Mác – Lênin kinh nghiệm quân nước vào Việt Nam Đây đường lối chiến tranh nhân dân, chiến tranh nghĩa “lấy yếu chống mạnh”, “lấy địch nhiều”, “lấy nghĩa thắng tàn” Đường lối kháng chiến Đảng cơng bố sớm có tác dụng đưa kháng chiến nhanh chóng vào ổn định phát triển hướng, bước tới thắng lợi vẻ vang Thực theo tinh thần đường lối, từ năm 1947 đến năm 1950, Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Pháp tất lĩnh vực đặc biệt giành thắng lợi vẻ vang mặt trận quân chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 chiến dịch Biên giới 1950, giáng đòn mạnh mẽ vào ý chí xâm lược địch, giành chủ động chiến trường Bắc Bộ Đến đầu năm 1951, tình hình giới cách mạng Đơng Dương có nhiều biến chuyển Nước ta nước xã hội chủ nghĩa công nhận đặt quan hệ ngoại giao Cuộc kháng chiến ba nước Đông Dương giành thắng lợi quan trọng Mỹ lợi dụng lúc Pháp gặp khó khăn để can thiệp trực tiếp vào chiến Đông Dương Điều kiên lịch sử đặt Đảng ta trước yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh đường lối cách mạng Tháng 2/1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Đảng họp xã Vinh Quang (Chiêm Hóa – Tun Quang) thơng qua “Báo cáo trị” chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày báo cáo “Bàn cách mạng Việt Nam” Trường Chinh trình bày Bản báo cáo Tổng bí thư 61 63 Trường Chinh sau vào lịch sử dân tộc với tên gọi: – – “Chính cương Đảng lao động Việt Nam”, xác định vấn đề cách mạng Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng ta đường lối tiếp tục bổ sung, phát triển qua hội nghị Trung ương tiếp theo, Hội nghị Trung ương lần thứ (tháng 3/1951), Hội nghị Trung ương lần thứ hai (từ ngày 27/9 đến ngày 5/10/1951), Hội nghị Trung ương lần thứ tư (tháng 1/1953), Hội nghị trung ương lần thứ năm (tháng 11/1953) Nhờ việc đề thực triệt để thực đường lối kháng chiến Đảng giành thắng lợi vẻ vang kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược, đỉnh cao thắng lợi Đông – Xuân 1953 – 1954 với chiến dịch Điện Biên Phủ Bảo vệ thắng lợi cách mạng tháng Tám, làm thất bại âm mưu xâm lược Pháp can thiệp Mỹ, buộc chúng công nhận độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ ba nước Đông Dương Nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế Đồng thời, mang ý nghĩa quốc tế , Cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng thuộc địa tiếng chng báo tử cho hệ thống tử cho hệ thống thực dân cũ toàn Thế giới 63 3.3 Bài học kinh nghiệm 65 – – Trải qua trình lãnh đạo, tổ chức kháng chiến kiến quốc, Đảng ta tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu Đề đường lối đắn quán triệt sâu rộng đường lối cho tồn Đảng, tồn qn, tồn dân thực hiện, đường lối chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức Kết hợp chặt chẽ đắn nhiệm vụ chống đế quốc với nhiệm vụ chống phong kiến xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, đặt móng cho chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ tập trung hàng đầu chống đế quốc, giải phóng dân tộc, bảo vệ quyền cách mạng Thực phương châm vừa kháng chiến, vừa xây dựng chế độ mới, xây dựng hậu phương ngày vững mạnh để có tiềm lực mặt, đáp ứng yêu cầu ngày cao kháng chiến Quán triệt tư tưởng chiến lược kháng chiến gian khổ lâu dài, đồng thời tích cực, chủ động đề thực phương thức tiến hành chiến tranh nghệ thuật quân sáng tạo, kết hợp đấu tranh quân với đấu tranh ngoại giao, đưa kháng chiến đến thắng lợi Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu hiệu lực lãnh đạo Đảng chiến tranh 65 67 C KẾT LUẬN – – Đường lối cách mạng yếu tố quan trọng định thắng lợi cách mạng Nó sở để dẫn dắt cách mạng đến thành cuối Một đường lối cách mạng đắn kết họp với việc thực triệt để dẫn tới cách mạng thành công ngược lại, đường lối cách mạng chưa xác định xác vấn đề cách mạng dẫn tới cách mạng không đạt kết nhu mong đợi Đảng ta vào điều kiện cụ thể đất nước ta, vân dụng sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin để vạch đường lối cách mạng đắn, sáng tạo, đưa kháng chiến đến thắng lợi vẻ vang Có thể nói, Đường lối kháng chiến chống Pháp Đảng ta kết tinh trí tuệ người, thể lực lãnh đạo vững vàng Đảng ta Nó góp phần khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam hồn tồn xứng đáng với vai trò lãnh đạo dân tộc Việt Nam 67 69 Tài liệu tham khảo – – Chỉ thị “kháng chiến kiến quốc” BCH TW Đảng 25/11/1945 nghị hội nghị cán TW Đảng ngày 31/7/1946 Cuộc khánh chiến thần thánh nhân dân Việt Nam NXB Sự thật, HN 1959 Hồ Chí Minh’ Tồn tập, NXB Chính trị quốc gia, HN 1995 Lịch sử khánh chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, tập II, quốc phòng Viện lịch sử quân Việt Nam NXB Quôn đội nhân dân, HN 1995 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, chương trình cao cấp, NXB Chính trị quốc gia HN 1997 Tổng kết kháng chiến chống thực dân Pháp Thắng lợi học kinh nghiệm NXB Chính trị quốc gia HN 1996 Trường Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, NXB Sự thật, HN 1975, tập II Năn kiện Đảng 25/11/1945-31/12/1947, NXB Sự thật, HN 1969 Năn kiện Đảng 1946-1954, Ban nghiên cứu lich sử Đảng TW, HN 1978, tập I 69 … Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1945 – 1954 Phạm vi nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài tập trung làm rõ đường lối kháng chiến mà Đảng sử dụng kháng chiến chống thực dân Pháp năm. .. thành đường lối kháng – – chiến chống Pháp 1946 – 1954 Những đặc điểm khởi đầu thuận lợi, khó khăn sở để Đảng xác định đường lối cho kháng chiến 23 25 Quá trình kháng chiến chống pháp đường lối. .. bình Đơng dương kí kết 3.2 Ý nghĩa đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng Đường lối kháng chiến với nội dung đắn sáng tạo Đường lối kháng chiến chống Pháp kế thừa nâng lên tầm cao tư tưởng

Xem Thêm :   Những tài liệu rèn luyện tư duy logic quý giá – Blog

Xem Thêm :  Mấy tuần có tim thai – mẹ bầu đã biết?

– Xem thêm –

Xem thêm: Tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược năm 1945 – 1954, Tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược năm 1945 – 1954

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button