Thủ Thuật

16 công cụ tách nền online và hơn thế nữa

{“common-email”:”Email”,”common-login”:”Đăng nhập”,”common-password”:”Mật khẩu”,”common-rememberMe”:”Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới”,”common-forgotPass”:”Quên mật khẩu?”,”common-notMember”:”Chưa là thành viên?”,”common-signUpNow”:”Đăng ký ngay!”,”common-signUp”:”Đăng ký”,”common-country”:”Nước”,”common-back”:”Trở về”,”common-alreadyMember”:”Đã là thành viên?”,”common-loginHere”:”Đăng nhập ở đây!”,”common-code”:”Mã code”,”common-verifyAcc”:”Xác thực tài khoản của bạn”,”common-verify”:”Xác thực”,”common-resend”:”Gửi lại lần nữa?”,”common-didNotReceiveCode”:”Tôi chưa nhận được mã!”,”common-backReg”:”Quay lại đăng ký”,”common-forgottenPass”:”Bạn không nhớ ra mật khẩu?”,”common-resetPassDesc”:”Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.”,”common-reqCode”:”Yêu cầu Mã code”,”common-resetPass”:”Đặt lại mật khẩu”,”common-newPass”:”Mật khẩu mới “,”common-oldPass”:”Mật khẩu cũ”,”common-updatePass”:”Mật khẩu được cập nhật”,”common-terms”:”Điều khoản Sử dụng & Thông báo Bảo mật”,”common-regNewsletter”:”Tôi muốn nhận thông tin cập nhật, quà tặng miễn phí, quảng cáo và các email thông tin ưu đãi khác từ Pixlr.”,”common-regRecommendations”:”Tôi muốn nhận các đề xuất và gợi ý liên quan đến mối quan tâm của tôi đối với Pixlr.”,”common-agree”:”Đồng ý”,”common-sentCodeDesc”:”Chúng tôi đã gửi một email đến [EMAIL] kèm theo mã xác minh. Vui lòng nhập mã dưới đây.”,”common-newEmail”:”Email mới”,”common-above16″:”Tôi từ 16 tuổi trở lên”,”common-readAgreements”:”Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng & Thông báo về quyền riêng tư.”,”common-enterValidEmail”:”Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.”,”common-enterValidCode”:”Vui lòng nhập mã hợp lệ.”,”common-refuse”:”TỪ CHỐI”,”common-changeEmail”:”Thay đổi địa chỉ email”,”common-changePassword”:”Thay đổi mật khẩu”,”common-EnterValidEmail”:”Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.”,”common-EnterValidCountry”:”Vui lòng chọn một quốc gia hợp lệ.”,”common-EnterValidNewsletter”:”Vui lòng chọn một bản tin hợp lệ.”,”common-MinPassword”:”Độ dài tối thiểu 8 ký tự.”,”common-InvalidPassword”:”Mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.”,”common-EmailNotExists”:”Email này không tồn tại.”,”common-EmailAlreadyExists”:”Email này đã tồn tại.”,”common-SuccessReSendCodeToEmail”:”Mã xác minh đã được gửi lại đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.”,”common-SuccessSendCodeEmail”:”Mã xác minh đã được gửi đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.”,”common-EnterValidCode”:”Vui lòng nhập mã hợp lệ.”,”common-WrongCode”:”Rất tiếc, mã sai. Vui lòng thử lại.”,”common-SuccessUpdatePassword”:”Mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công. Xin vui lòng đăng nhập lại.”,”common-EmailAlreadyExistVerify”:”Email đã tồn tại. Vui lòng xác minh email của bạn.”,”common-EmailSuccessVerified”:”Tài khoản của bạn đã được xác minh thành công!”,”common-EmailUpdated”:”Đã cập nhật thành công email”,”common-CodeExpired”:”Mã đã hết hạn.”,”common-FailedResendCode”:” Không gửi lại được mã.”,”common-ServerError”:”Lỗi máy chủ. Vui lòng thử lại sau.”,”common-ResetPasswordRequired”:”Yêu cầu đặt lại mật khẩu. Chúng tôi đã gửi một email đến {email} kèm theo mã xác minh.”,”common-EnterValidPassword”:”Phải có ít nhất 1 chữ thường, 1 chữ hoa, 1 số và 1 ký tự ký hiệu.”,”common-MaxPassword”:”Độ dài tối đa 50 ký tựĐộ dài tối đa 50 ký tự..”,”common-RequestCodeTooFrequent”:”Nhiều yêu cầu xảy ra cùng một lúc. Vui lòng thử lại sau 30 giây.”,”common-3TimesFailedAttempts”:”Quá nhiều lần thử không thành công. Vui lòng thử lại sau {minutesRemaining} phút.”,”common-TryAgainUsingWebBrowser”:”Vui lòng đăng nhập qua trình duyệt web của bạn và sau đó thử lại”,”common-PleaseCompleteCaptcha”:”in vui lòng hoàn thành Mã ngẫu nhiên”,”common-CannotUseSamePassword”:”Không cập nhật được mật khẩu. Không thể sử dụng cùng một mật khẩu!”,”common-CannotLeaveEmpty”:”Không để trống “,”common-InvalidEmailOrPassword”:”Email hoặc mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.”,”common-verificationCodeReceived”:”Bạn sẽ nhận được mã xác minh nếu {email} được đăng ký với chúng tôi.”,”common-UserNotExists”:”Người dùng không tồn tại!”,”common-CaptchaValidationFailed”:”Không xác dịnh được Mã ngẫu nhiên!”,”common-PleaseUseSocialOrForgetPassword”:”This account is registered via {social}. Please login via {social} or click forget password”,”common-SendResetCode”:”Send password reset code”,”common-setPassword”:”Set Password”,”common-deleteMyAccount”:”Delete My Account”,”common-sadToSeeYouGoWhyLeaving”:”It’s sad to see you go. Life happens, we understand. But would you mind sharing with us why you’re leaving Pixlr?”,”common-leavingBecause”:”I’m leaving Pixlr because :”,”common-leavingReasonDefault”:”Choose your reason”,”common-leavingReasons1″:”I have a duplicate account”,”common-leavingReasons2″:”I’m using another site”,”common-leavingReasons3″:”I have privacy concern”,”common-leavingReasons4″:”I’m getting too many emails”,”common-leavingReasons5″:”I can’t find the right feature”,”headerphotoEditorHome”:”Photo editor pixlr home”,”headerLoginEditor”:”Login or Sign up to photo editor”,”headerSignUpLogIn”:”Sign up / Log in”,”headerTryPremium”:”Try Premium”,”headerWebApps”:”Web apps”,”headerPricing”:”Pricing & Free trial”,”headerDesktopApps”:”Desktop apps”,”headerMobileApps”:”Mobile apps”,”headerOtherPlatforms”:”Other Platforms”,”headerOtherServices”:”Other services”,”headerStockByPixlr”:”Stock by Pixlr”,”headerPixlrTemplates”:”Pixlr templates”,”headerHelpAndLearn”:”Help & Learn”,”headerVideoTutorials”:”Video tutorials”,”headerLearnAndEducation”:”Learn & Education”,”headerContactAndSupport”:”Contact & Support”,”headerLanguage”:”Language”,”headerStoriesByPixlr”:”Stories by Pixlr”,”bgTitle”:”Xóa nền: Trình xóa nền ảnh miễn phí Pixlr.com”,”bgMetaDesc”:”Tự động xóa nền bằng công cụ AI mạnh mẽ từ pixlr!”,”bgMetaSiteName”:”Xóa nền ảnh: Pixlr.com”,”bgButton”:”Xóa nền”,”removeBackgroundTagline”:”Xóa nền bằng Pixlr AI”,”dialogPreResizeTitle”:”Thay đổi kích thước hình ảnh”,”dialogPreResizeInfo1″:”Kích thước hình ảnh bạn chọn quá lớn”,”dialogPreResizeInfo2″:”,để tiết kiệm bộ nhớ và thúc đẩy quá trình tải nhanh hơn, đưa trở lại kích thước theo yêu cầu trước khi bạn bắt đầu chỉnh sửa .”,”dialogPreResizeExif”:”Tự động xoay dựa trên exif”,”dialogPreResizeMaxSize”:”Tối đa %d px”,”sizeWeb”:”Trang web”,”sizeFullHD”:”Full hd”,”sizeUltraHD”:”Siêu hd”,”openImage”:”Tải ảnh lên”,”dropFile”:”Thả để mở ảnh “,”neverAskMeAgain”:”Không hỏi lại”,”newSize”:”Kích thước mới”,”resultDone”:”Xóa nền AI đã hoàn thành, nếu bạn hài lòng với kết quả, chọn tải xuống, nếu chưa, chọn tinh chỉnh để chỉnh sửa kết quả.”,”resultMobileDone”:”Xóa phông nền AI đã xong, chọn tải xuống để lưu ảnh vào máy. Nếu bạn muốn tinh chỉnh kết quả, sử dụng công cụ từ máy tính. “,”fineTune”:”Tinh chỉnh”,”download”:”Tải về”,”draw”:”Vẽ “,”magic”:”Cắt thông minh”,”shape”:”Hình dạng”,”lasso”:”Cắt theo hình dạng tùy ý”,”keep”:”Giữ”,”remove”:”Xóa”,”invert”:”Chuyển ngược”,”reset”:”Cài đặt lại”,”tool”:”Công cụ”,”tools”:”Các công cụ”,”mode”:”Chế độ”,”size”:”Kích thước”,”tolerance”:”Sức chứa”,”contiguous”:”Liền kề”,”brush”:”Chải”,”softness”:”Độ mềm”,”background”:”Nền”,”cutoutHint”:”Loại bỏ gợi ý”,”removeBackgroundDescription1″:”Xóa nền hình ảnh tự động và miễn phí chỉ trong vài giây!”,”removeBackgroundDescription2″:”Các công cụ AI hiện đại từ Pixlr cho phép bạn xóa phông nền khỏi ảnh selfie, ảnh hồ sơ và nhiều thứ khác mà không cần phải thao tác thủ công rườm rà.”,”removeBackgroundDescription3″:”Xóa nền trên nhiều hình ảnh cùng một lúc, tinh chỉnh kết quả bằng các công cụ cắt chi tiết “,”rememberMe”:”Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới”,”forgotPass”:”Quên mật khẩu?”,”notMember”:”Chưa là thành viên?”,”signUpNow”:”Đăng ký ngay!”,”signUp”:”Đăng ký”,”alreadyMember”:”Đã là thành viên?”,”loginHere”:”Đăng nhập ở đây!”,”code”:”Mã code”,”verifyAcc”:”Xác thực tài khoản của bạn”,”verify”:”Xác thực”,”resend”:”Gửi lại lần nữa?”,”didNotReceiveCode”:”Tôi chưa nhận được mã!”,”backReg”:”Quay lại đăng ký”,”forgottenPass”:”Bạn không nhớ ra mật khẩu?”,”resetPassDesc”:”Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.”,”reqCode”:”Yêu cầu Mã code”,”resetPass”:”Đặt lại mật khẩu”,”newPass”:”Mật khẩu mới “,”updatePass”:”Mật khẩu được cập nhật”,”terms”:”Điều khoản Sử dụng & Thông báo Bảo mật”,”regNewsletter”:”Tôi muốn nhận thông tin cập nhật, quà tặng miễn phí, quảng cáo và các thông tin bổ ích từ Pixlr.”,”regRecommendations”:”Tôi muốn nhận các đề xuất và gợi ý liên quan đến mối quan tâm của tôi đối với Pixlr.”,”agree”:”Đồng ý”,”sentCodeDesc”:”Chúng tôi đã gửi một email đến [EMAIL] kèm theo mã xác minh. Vui lòng nhập mã dưới đây.”,”loginFb”:”Đăng nhập bằng facebook”,”loginGoogle”:”Đăng nhập bằng Google”,”oldPass”:”Mật khẩu cũ”,”newEmail”:”Email mới”,”above16″:”Tôi từ 16 tuổi trở lên”,”readAgreements”:”Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng & Thông báo về quyền riêng tư.”,”profile”:”Hồ sơ”,”subscription”:”Đăng ký”,”username”:”Tên tài khoản”,”language”:”Ngôn ngữ”,”password”:”Mật khẩu”,”changePassword”:”Thay đổi mật khẩu”,”newsletter”:”Bản tin”,”receiveNewsletter”:”Nhận bản tin từ Pixlr”,”myAccount”:”Tài khoản của tôi”,”myDownloads”:”Đã tải xuống”,”creatorDashboard”:”Creator Dashboard”,”menu”:”THỰC ĐƠN”,”changeEmail”:”Thay đổi địa chỉ email”,”agreementBar”:”Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu”,”viewMore”:”Xem thêm”,”accept”:”ĐỒNG Ý”,”licenseAgreement”:”Hợp đồng cấp phép”,”termsOfUse”:”Điều khoản sử dụng”,”privacyPolicy”:”Chính sách bảo mật”,”cookiePolicy”:”Cookie”,”loginApple”:”Sign in with Apple”}

Xem Thêm :  Among us là gì? hiện tượng game among us sẽ được đầu tư chạy đường dài

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Cookie

ĐỒNG Ý

Remove BG

Xóa nền

Xóa nền bằng Pixlr AI

Xóa nền hình ảnh tự động và miễn phí chỉ trong vài giây!

Các công cụ AI hiện đại từ Pixlr cho phép bạn xóa phông nền khỏi ảnh selfie, ảnh hồ sơ và nhiều thứ khác mà không cần phải thao tác thủ công rườm rà.

Xóa nền trên nhiều hình ảnh cùng một lúc, tinh chỉnh kết quả bằng các công cụ cắt chi tiết

Tải ảnh lên

Our state of the art AI remove backgrounds from even the hardest objects, like people, cars, clothes and more.

Open multiple images at once and batch remove backgrounds in one go, no wait just productivity.

Save the result in up to 16 MPX (4096*4096px) Hi Quality. No limitation on size and quality for free bg removal.

If the Ai background removal result is perfect you can always use the powerfull manual tools to finetune the cutout.

Make it amazing by edit your photo, add a background or just make an wow impact? Bring it over to Pixlr X or Pixlr E and edit away.

Create prefect looking image for your E-commerce store front and boost your sales!

Tải ảnh lên

Các công cụ

Xóa nền AI đã hoàn thành, nếu bạn hài lòng với kết quả, chọn tải xuống, nếu chưa, chọn tinh chỉnh để chỉnh sửa kết quả.

Tinh chỉnh

Xóa phông nền AI đã xong, chọn tải xuống để lưu ảnh vào máy. Nếu bạn muốn tinh chỉnh kết quả, sử dụng công cụ từ máy tính.

Tải về

{“cdnUrl”:”https://pixlr.com”,”user”:{“name”:”guest”,”subscription”:false,”subscriptionType”:”guest”,”subscriptionCode”:”-“,”subscriptionGroup”:”-“,”currency”:”USD”,”country”:”VN”,”id”:”-“},”adDebug”:””}

{“common-email”:”Email”,”common-login”:”Đăng nhập”,”common-password”:”Mật khẩu”,”common-rememberMe”:”Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới”,”common-forgotPass”:”Quên mật khẩu?”,”common-notMember”:”Chưa là thành viên?”,”common-signUpNow”:”Đăng ký ngay!”,”common-signUp”:”Đăng ký”,”common-country”:”Nước”,”common-back”:”Trở về”,”common-alreadyMember”:”Đã là thành viên?”,”common-loginHere”:”Đăng nhập ở đây!”,”common-code”:”Mã code”,”common-verifyAcc”:”Xác thực tài khoản của bạn”,”common-verify”:”Xác thực”,”common-resend”:”Gửi lại lần nữa?”,”common-didNotReceiveCode”:”Tôi chưa nhận được mã!”,”common-backReg”:”Quay lại đăng ký”,”common-forgottenPass”:”Bạn không nhớ ra mật khẩu?”,”common-resetPassDesc”:”Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.”,”common-reqCode”:”Yêu cầu Mã code”,”common-resetPass”:”Đặt lại mật khẩu”,”common-newPass”:”Mật khẩu mới “,”common-oldPass”:”Mật khẩu cũ”,”common-updatePass”:”Mật khẩu được cập nhật”,”common-terms”:”Điều khoản Sử dụng & Thông báo Bảo mật”,”common-regNewsletter”:”Tôi muốn nhận thông tin cập nhật, quà tặng miễn phí, quảng cáo và các email thông tin ưu đãi khác từ Pixlr.”,”common-regRecommendations”:”Tôi muốn nhận các đề xuất và gợi ý liên quan đến mối quan tâm của tôi đối với Pixlr.”,”common-agree”:”Đồng ý”,”common-sentCodeDesc”:”Chúng tôi đã gửi một email đến [EMAIL] kèm theo mã xác minh. Vui lòng nhập mã dưới đây.”,”common-newEmail”:”Email mới”,”common-above16″:”Tôi từ 16 tuổi trở lên”,”common-readAgreements”:”Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng & Thông báo về quyền riêng tư.”,”common-enterValidEmail”:”Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.”,”common-enterValidCode”:”Vui lòng nhập mã hợp lệ.”,”common-refuse”:”TỪ CHỐI”,”common-changeEmail”:”Thay đổi địa chỉ email”,”common-changePassword”:”Thay đổi mật khẩu”,”common-EnterValidEmail”:”Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.”,”common-EnterValidCountry”:”Vui lòng chọn một quốc gia hợp lệ.”,”common-EnterValidNewsletter”:”Vui lòng chọn một bản tin hợp lệ.”,”common-MinPassword”:”Độ dài tối thiểu 8 ký tự.”,”common-InvalidPassword”:”Mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.”,”common-EmailNotExists”:”Email này không tồn tại.”,”common-EmailAlreadyExists”:”Email này đã tồn tại.”,”common-SuccessReSendCodeToEmail”:”Mã xác minh đã được gửi lại đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.”,”common-SuccessSendCodeEmail”:”Mã xác minh đã được gửi đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.”,”common-EnterValidCode”:”Vui lòng nhập mã hợp lệ.”,”common-WrongCode”:”Rất tiếc, mã sai. Vui lòng thử lại.”,”common-SuccessUpdatePassword”:”Mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công. Xin vui lòng đăng nhập lại.”,”common-EmailAlreadyExistVerify”:”Email đã tồn tại. Vui lòng xác minh email của bạn.”,”common-EmailSuccessVerified”:”Tài khoản của bạn đã được xác minh thành công!”,”common-EmailUpdated”:”Đã cập nhật thành công email”,”common-CodeExpired”:”Mã đã hết hạn.”,”common-FailedResendCode”:” Không gửi lại được mã.”,”common-ServerError”:”Lỗi máy chủ. Vui lòng thử lại sau.”,”common-ResetPasswordRequired”:”Yêu cầu đặt lại mật khẩu. Chúng tôi đã gửi một email đến {email} kèm theo mã xác minh.”,”common-EnterValidPassword”:”Phải có ít nhất 1 chữ thường, 1 chữ hoa, 1 số và 1 ký tự ký hiệu.”,”common-MaxPassword”:”Độ dài tối đa 50 ký tựĐộ dài tối đa 50 ký tự..”,”common-RequestCodeTooFrequent”:”Nhiều yêu cầu xảy ra cùng một lúc. Vui lòng thử lại sau 30 giây.”,”common-3TimesFailedAttempts”:”Quá nhiều lần thử không thành công. Vui lòng thử lại sau {minutesRemaining} phút.”,”common-TryAgainUsingWebBrowser”:”Vui lòng đăng nhập qua trình duyệt web của bạn và sau đó thử lại”,”common-PleaseCompleteCaptcha”:”in vui lòng hoàn thành Mã ngẫu nhiên”,”common-CannotUseSamePassword”:”Không cập nhật được mật khẩu. Không thể sử dụng cùng một mật khẩu!”,”common-CannotLeaveEmpty”:”Không để trống “,”common-InvalidEmailOrPassword”:”Email hoặc mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.”,”common-verificationCodeReceived”:”Bạn sẽ nhận được mã xác minh nếu {email} được đăng ký với chúng tôi.”,”common-UserNotExists”:”Người dùng không tồn tại!”,”common-CaptchaValidationFailed”:”Không xác dịnh được Mã ngẫu nhiên!”,”common-PleaseUseSocialOrForgetPassword”:”This account is registered via {social}. Please login via {social} or click forget password”,”common-SendResetCode”:”Send password reset code”,”common-setPassword”:”Set Password”,”common-deleteMyAccount”:”Delete My Account”,”common-sadToSeeYouGoWhyLeaving”:”It’s sad to see you go. Life happens, we understand. But would you mind sharing with us why you’re leaving Pixlr?”,”common-leavingBecause”:”I’m leaving Pixlr because :”,”common-leavingReasonDefault”:”Choose your reason”,”common-leavingReasons1″:”I have a duplicate account”,”common-leavingReasons2″:”I’m using another site”,”common-leavingReasons3″:”I have privacy concern”,”common-leavingReasons4″:”I’m getting too many emails”,”common-leavingReasons5″:”I can’t find the right feature”,”headerphotoEditorHome”:”Photo editor pixlr home”,”headerLoginEditor”:”Login or Sign up to photo editor”,”headerSignUpLogIn”:”Sign up / Log in”,”headerTryPremium”:”Try Premium”,”headerWebApps”:”Web apps”,”headerPricing”:”Pricing & Free trial”,”headerDesktopApps”:”Desktop apps”,”headerMobileApps”:”Mobile apps”,”headerOtherPlatforms”:”Other Platforms”,”headerOtherServices”:”Other services”,”headerStockByPixlr”:”Stock by Pixlr”,”headerPixlrTemplates”:”Pixlr templates”,”headerHelpAndLearn”:”Help & Learn”,”headerVideoTutorials”:”Video tutorials”,”headerLearnAndEducation”:”Learn & Education”,”headerContactAndSupport”:”Contact & Support”,”headerLanguage”:”Language”,”headerStoriesByPixlr”:”Stories by Pixlr”,”bgTitle”:”Xóa nền: Trình xóa nền ảnh miễn phí Pixlr.com”,”bgMetaDesc”:”Tự động xóa nền bằng công cụ AI mạnh mẽ từ pixlr!”,”bgMetaSiteName”:”Xóa nền ảnh: Pixlr.com”,”bgButton”:”Xóa nền”,”removeBackgroundTagline”:”Xóa nền bằng Pixlr AI”,”dialogPreResizeTitle”:”Thay đổi kích thước hình ảnh”,”dialogPreResizeInfo1″:”Kích thước hình ảnh bạn chọn quá lớn”,”dialogPreResizeInfo2″:”,để tiết kiệm bộ nhớ và thúc đẩy quá trình tải nhanh hơn, đưa trở lại kích thước theo yêu cầu trước khi bạn bắt đầu chỉnh sửa .”,”dialogPreResizeExif”:”Tự động xoay dựa trên exif”,”dialogPreResizeMaxSize”:”Tối đa %d px”,”sizeWeb”:”Trang web”,”sizeFullHD”:”Full hd”,”sizeUltraHD”:”Siêu hd”,”openImage”:”Tải ảnh lên”,”dropFile”:”Thả để mở ảnh “,”neverAskMeAgain”:”Không hỏi lại”,”newSize”:”Kích thước mới”,”resultDone”:”Xóa nền AI đã hoàn thành, nếu bạn hài lòng với kết quả, chọn tải xuống, nếu chưa, chọn tinh chỉnh để chỉnh sửa kết quả.”,”resultMobileDone”:”Xóa phông nền AI đã xong, chọn tải xuống để lưu ảnh vào máy. Nếu bạn muốn tinh chỉnh kết quả, sử dụng công cụ từ máy tính. “,”fineTune”:”Tinh chỉnh”,”download”:”Tải về”,”draw”:”Vẽ “,”magic”:”Cắt thông minh”,”shape”:”Hình dạng”,”lasso”:”Cắt theo hình dạng tùy ý”,”keep”:”Giữ”,”remove”:”Xóa”,”invert”:”Chuyển ngược”,”reset”:”Cài đặt lại”,”tool”:”Công cụ”,”tools”:”Các công cụ”,”mode”:”Chế độ”,”size”:”Kích thước”,”tolerance”:”Sức chứa”,”contiguous”:”Liền kề”,”brush”:”Chải”,”softness”:”Độ mềm”,”background”:”Nền”,”cutoutHint”:”Loại bỏ gợi ý”,”removeBackgroundDescription1″:”Xóa nền hình ảnh tự động và miễn phí chỉ trong vài giây!”,”removeBackgroundDescription2″:”Các công cụ AI hiện đại từ Pixlr cho phép bạn xóa phông nền khỏi ảnh selfie, ảnh hồ sơ và nhiều thứ khác mà không cần phải thao tác thủ công rườm rà.”,”removeBackgroundDescription3″:”Xóa nền trên nhiều hình ảnh cùng một lúc, tinh chỉnh kết quả bằng các công cụ cắt chi tiết “,”rememberMe”:”Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới”,”forgotPass”:”Quên mật khẩu?”,”notMember”:”Chưa là thành viên?”,”signUpNow”:”Đăng ký ngay!”,”signUp”:”Đăng ký”,”alreadyMember”:”Đã là thành viên?”,”loginHere”:”Đăng nhập ở đây!”,”code”:”Mã code”,”verifyAcc”:”Xác thực tài khoản của bạn”,”verify”:”Xác thực”,”resend”:”Gửi lại lần nữa?”,”didNotReceiveCode”:”Tôi chưa nhận được mã!”,”backReg”:”Quay lại đăng ký”,”forgottenPass”:”Bạn không nhớ ra mật khẩu?”,”resetPassDesc”:”Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.”,”reqCode”:”Yêu cầu Mã code”,”resetPass”:”Đặt lại mật khẩu”,”newPass”:”Mật khẩu mới “,”updatePass”:”Mật khẩu được cập nhật”,”terms”:”Điều khoản Sử dụng & Thông báo Bảo mật”,”regNewsletter”:”Tôi muốn nhận thông tin cập nhật, quà tặng miễn phí, quảng cáo và các thông tin bổ ích từ Pixlr.”,”regRecommendations”:”Tôi muốn nhận các đề xuất và gợi ý liên quan đến mối quan tâm của tôi đối với Pixlr.”,”agree”:”Đồng ý”,”sentCodeDesc”:”Chúng tôi đã gửi một email đến [EMAIL] kèm theo mã xác minh. Vui lòng nhập mã dưới đây.”,”loginFb”:”Đăng nhập bằng facebook”,”loginGoogle”:”Đăng nhập bằng Google”,”oldPass”:”Mật khẩu cũ”,”newEmail”:”Email mới”,”above16″:”Tôi từ 16 tuổi trở lên”,”readAgreements”:”Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng & Thông báo về quyền riêng tư.”,”profile”:”Hồ sơ”,”subscription”:”Đăng ký”,”username”:”Tên tài khoản”,”language”:”Ngôn ngữ”,”password”:”Mật khẩu”,”changePassword”:”Thay đổi mật khẩu”,”newsletter”:”Bản tin”,”receiveNewsletter”:”Nhận bản tin từ Pixlr”,”myAccount”:”Tài khoản của tôi”,”myDownloads”:”Đã tải xuống”,”creatorDashboard”:”Creator Dashboard”,”menu”:”THỰC ĐƠN”,”changeEmail”:”Thay đổi địa chỉ email”,”agreementBar”:”Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu”,”viewMore”:”Xem thêm”,”accept”:”ĐỒNG Ý”,”licenseAgreement”:”Hợp đồng cấp phép”,”termsOfUse”:”Điều khoản sử dụng”,”privacyPolicy”:”Chính sách bảo mật”,”cookiePolicy”:”Cookie”,”loginApple”:”Sign in with Apple”}

Xem Thêm :  Top 5 cách tách nhạc mp3 từ video facebook và youtube


Tách ảnh ra khỏi nền bằng photoshop online | Photopea #17 Remove photoshop backgrounds


Tách ảnh ra khỏi nền bằng photoshop online tương tự adobe photosop được thực hiện trên photopea. Bài hướng dẫn tách ảnh ra khỏi nền bằng photoshop online sẽ giúp bạn xóa nền đối tượng, tách tóc khỏi nền bằng photoshop một cách chi tiết.
Việc tách ảnh khỏi nền để thay phông nền khác được nhiều bạn muốn thực hiện vì có thể tùy biến ghép ảnh vào những khung cảnh khác nhau. Từ đó tùy chỉnh độ tùy biến hết sức có thể với một tấm hình và giúp sáng tạo tốt hơn.
Công việc tách nền tóc hay bóc người ra khỏi nền được rất nhiều công ty design và studio áp dụng để xóa nền cho đối tượng trong photoshop.
Bài viết bằng tiếng Việt: https://photoshoponline.1doi1.com/tachanhrakhoinenbangphotoshoponline/2065.html
Link hình: https://drive.google.com/drive/folders/1iBPCE4JoLLwfyNoHqqzI1LlZkGGEqZRz?usp=sharing
Remove photoshop backgrounds online similar to adobe photosop done on photopea. The online photoshop background removal tutorial will help you remove the object background, separate the hair from the background in photoshop in detail.
Separating the image from the background to change the background is something that many of you want to do because you can customize the collage into different scenes. From there, customize as much customization as possible with an image and help create better.
The work of separating the hair background or peeling off the person from the background is applied by many design companies and studios to remove the background for objects in photoshop.
Articles in English: https://adobephotopea.com/removephotoshopbackgrounds/960.html
Link images: https://drive.google.com/drive/folders/1iBPCE4JoLLwfyNoHqqzI1LlZkGGEqZRz?usp=sharing
photoshop lesinh photopea

Xem Thêm :  Cách tạo trang web – làm thế nào để tạo website hoàn chỉnh.

Kênh youtube Le Sinh cảm ơn bạn đã xem video!
Adobe Photopea: https://adobephotopea.com
Photoshop online: https://photoshoponline.1doi1.com
Thiết kế catalogue, thiết kế website: https://thietkevn.com
Kênh chia sẽ kiến thức, niềm vui và lưu lại kỷ niệm của mình. Rất mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn tất cả.
© Bản quyền thuộc về Le Sinh
© Copyright by Le Sinh ☞ Do not Reup
? If any producer or label has an issue with any of the uploads please get in contact : photoshop.mrsinh@gmail.com. Thank You!
? Nếu có bất cứ thắc mắc, khiếu nại nào về bản quyền liên hệ trực tiếp với tôi qua địa chỉ email :photoshop.mrsinh@gmail.com . Xin cảm ơn!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật

Related Articles

Back to top button