Giáo Dục

Learn american english online

Lesson Twenty-seven

Would Like

write

singular

plural

I would like ____

We would like _____

You would like ______

You would like _____

He would like _____

She would like _____

It would like _____

They would like _____

 

would like = want

 

The verb “would like” requires an object, a gerund, or an infinitive after it:

 • I would like a bagel. (The word “bagel” is an object.)

 • He’d like a new job. (The word “job” is an object. Notice that the subject and “would” are contracted to form “He’d.” This is very common.)

 • They’d like a new dog. (The word “dog” is an object.)

 • They’d like to get a new dog. (“To get” is an

  to get a new. (“To get” is an infinitive .)

 

Most people make a contraction with the subject and “would.”

I would like a burrito = I’d like a burrito.

She would like to make a call. = She’d like to make a call.

 

Would Like in the Present Tense – Negative

write

singular

plural

I wouldn’t like _____

We wouldn’t like ____

You wouldn’t like ____

You wouldn’t like ____

He wouldn’t like ____

She wouldn’t like ____

It wouldn’t like ____

They wouldn’t like ____

 

Remember: You must have an object after “would like.”

You can also use a gerund after “would like.”

 • wouldn’t like living there. (“Living” is a

  Youthere. (“Living” is a gerund .)

 • He probably wouldn’t like the food.

 • They wouldn’t like doing that kind of work.

  (“Doing” is a gerund.)

Xem Thêm :  Truyện cổ tích tấm cám bản gốc

Note: Using “would like” in the negative is not always an easy thing to do. This expresses an opinion about a person that might not be true.

 

o o o o o o o o o o o o o

Would Like Questions

These questions are made with “would like.”

would like = do want

 • What would you like on your pizza?

 • Would you like to go out tonight?

 • Would they like to go to the park?

 • What time would you like to leave?

 • How many pieces of chicken would you like?

 

Here are some examples:

 • A: What would she like to do some day?
 • B: She’d like to become a professional photographer

(She’d = She would)

 • A: Would he like to improve his English?
 • B: Yes, he would.  (or…)
 • B: Yes, he would like that very much.

 • A: What would she like to do today?
 • B: She’d like to read some books.

 

Watch this video:

asking and answering questions with “would like.”

 

write

Practice

Directions: Fill in the blanks with “would” and “like.”

1- 10 would like

 1. What _______ you _________ to eat?
 2. I ________ _________ a hot dog.
 3. What ________ she ________?
 4. She ________ ________ some french fries.
 5. How _________ you __________ your steak?
 6. I _________ _________ it well done.
 7. They _________ __________ to watch TV.
 8. Your parents __________ _________ that. (negative)
 9. Bob _________ _________ living in California. (negative)
 10. ________ you _________ some ketchup?

(Answers: 1. would….like; 2. would like; 3. would…like; 4. would like; 5. would….like; 6. would like; 7. would like; 8. wouldn’t like; 9. wouldn’t like; 10. Would….like)

Next: Lesson Twenty-eight
Learn to use the verb “need”

Xem Thêm :  Tả ngoại hình của mẹ, tả tính tình của mẹ❤️️15 bài hay


Bài 19: Would You Like . . . ? Bạn Có Muốn . . . ?


Bài 19 và bài 18 nhìn thoáng qua có vẻ giống nhau, tuy nhiên, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Các bạn chú ý học thật kỹ để chúng ta có thể tự tin giao tiếp và diễn đạt được hoàn toàn ý của mình nhé!
Trong quá trình học, nếu có thắc mắc gì, các bạn ghi vào phần bình luận dưới đây nhé, anh Frank và TK sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn một ngày mới học thật vui!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button