Kiến Thức Chung

[Update] Phần mềm Itaxviewer 1.7.5 mới nhất 26

Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax, iCaNhan, HTKK, iTaxViewer

THÔNG BÁO
V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, HTKK 4.5.7, iTaxViewer 1.7.5 thỏa mãn Nghị định số 52/2021/NĐ-CP và Thông tư số 03/2021/TT-BTC

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax) phiên bản 1.9.0; Ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan) phiên bản 3.0.4; Ứng dụng Trợ giúp thống kê (HTKK) phiên bản 4.5.7; Ứng dụng Trợ giúp đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.7.5 thỏa mãn Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/5/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 và Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp so với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2021

1. Nâng cấp các ứng dụng trợ giúp lập và gửi tờ khai Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

– Ứng dụng eTax, iCaNhan:

+ Bổ sung thống kê điện tử Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
+ Bổ sung tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo so với Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
+ Tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) trợ giúp NNT là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chọn thống kê, tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên Cổng DVCQG.

– Ứng dụng Trợ giúp thống kê (HTKK) bổ sung thống kê mẫu biểu Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Trợ giúp nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải giải trình từ XML, tra cứu hướng dẫn thống kê từng kpi.

2. Nâng cấp các ứng dụng so với mẫu tờ khai số 03/TNDN thỏa mãn Thông tư số 03/2021/TT-BTC

– Ứng dụng eTax, HTKK: Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN) bổ sung bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp so với doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ kỳ thống kê năm 2019.

3. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer trợ giúp xem các hồ sơ thuế theo các phiên bản ứng dụng mới

Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.5 thỏa mãn các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, HTKK phiên bản 4.5.7.

Từ ngày 25/05/2021, khi thống kê tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đó.

Tải hướng dẫn sử dụng Doanh Nghiệp: Tại đây.
Tải hướng dẫn sử dụng Cá Nhân: Tại đây.
Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đây.
Tải bộ cài HTKK: Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.9, iTaxViewer 1.7.4, HTKK 4.5.6

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.9, iTaxViewer 1.7.4, HTKK 4.5.6
Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax); Trợ giúp thống kê (HTKK); Trợ giúp đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng eTax thỏa mãn yêu cầu của người tiêu dùng phân hệ Hỏi – Đáp:

– Update mục lục loại thắc mắc.

– Nâng cấp giao diện màn hình tạo thắc mắc, tra cứu thắc mắc.

– Nâng cấp tính năng ký điện tử lên thắc mắc trước khi gửi Đơn vị Thuế.

2. Nâng cấp ứng dụng eTax, HTKK thỏa mãn hoàn thuế điện tử:

– Nâng cấp Giấy đề xuất hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT, cụ thể:

+ Bổ sung thông tin dự án đầu tư, xác minh ràng buộc:

i) Nếu “Đến kỳ đề nghị hoàn” to hơn hoặc bằng tháng 01/2021, quý 1/2021: Bắt buộc nhập thông tin dự án đầu tư so với loại hoàn thuế là “Hoàn dự án đầu tư”.

ii) Mỗi dự án đầu tư được phép lập 01 giấy đề xuất hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT trong 1 kỳ tính thuế.

+ Cho phép nộp vãng lai Giấy đề xuất hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT.

– Gửi “Quyết định Về việc thanh toán cho ngân hàng thương mại số tiền đã ứng trước để hoàn trả thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh và phí dịch vụ hoàn thuế ngân hàng thương mại được hưởng” cho NNT.

– Nâng cấp tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN: Cho phép thống kê các phụ lục giao dịch link theo mẫu biểu nghị định 132/2020/NĐ-CP từ kỳ tính thuế năm 2019.

3. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer thỏa mãn các nội dung nêu trên và xem lệnh hoàn mẫu C1-04/NS và C1-05/NS theo mẫu biểu tại Thông tư 19/2020/TT-BTC.

Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Thông báo nâng cấp eTax 1.8.8, iTaxViewer 1.7.3, HTKK 4.5.5 BCTC theo Thông tư 202/2014/TT-BTC

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.8, iTaxViewer 1.7.3, HTKK 4.5.5 thỏa mãn thống kê, gửi Giải trình tài chính hợp nhất năm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày giải trình tài chính hợp nhất

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng eTax phiên bản 1.8.8, iTaxViewer phiên bản 1.7.3, HTKK phiên bản 4.5.5 để trợ giúp người nộp thuế thống kê, gửi bộ giải trình tài chính hợp nhất năm đến đơn vị Thuế theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày giải trình tài chính hợp nhất như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ dành cho doanh nghiệp (eTax), ứng dụng trợ giúp thống kê (HTKK)
Trợ giúp thống kê, gửi bộ Giải trình tài chính hợp nhất năm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày giải trình tài chính hợp nhất, trong đó update các kpi trên bộ giải trình tài chính hợp nhất theo mẫu Thông tư số 200/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:
– Bổ sung các kpi trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất:
+ Bổ sung kpi “Lợi thế thương mại”- Mã số 269 trong phần “Tài sản” để phản ánh lợi thế thương mại phát sinh trong giao dịch hợp nhất kinh doanh;
+ Bổ sung kpi “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” – Mã số 429 và được trình bày là một kpi thuộc phần vốn chủ sở hữu để phản ánh giá trị lợi nhuận của cổ đông không kiểm tra trong các doanh nghiệp con.
– Bổ sung các kpi trong Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:
+ Bổ sung kpi “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – Mã số 24 để phản ánh phần lãi hoặc lỗ thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của doanh nghiệp liên doanh, link khi nhà đầu tư vận dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.
+ Bổ sung kpi “Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ” – Mã số 61 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông mẹ trong kỳ.
+ Bổ sung kpi “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” – Mã số 62 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm tra trong kỳ.

2. Nâng cấp các tính năng thống kê trên ứng dụng iTaxViewer:
– Tải bộ cài ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.3: Tại đây
– Tải bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản 4.5.5: Tại đây
Từ ngày 26/03/2021, khi thống kê tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.8.8, HTKK phiên bản 4.5.5, iTaxViewer 1.7.3 thay cho các phiên bản trước đó.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.7.2

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.7.2

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Trợ giúp đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), cụ thể như sau:

– Sửa lỗi khi in tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN không hiển thị chữ ký số.

– Sửa lỗi không xem được tờ khai bổ sung của tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN.

– Sửa lỗi không hiển thị kpi “17. Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch liên kết” trên phụ lục 01 – Thông tin về quan hệ link và giao dịch link theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN.

– Tải ứng dụng iTaxViewer 1.7.2: Tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.7, iCaNhan 3.0.1, HTKK 4.5.3, iTaxViewer 1.7.1

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.7, iCaNhan 3.0.1, HTKK 4.5.3, iTaxViewer 1.7.1

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax), dành cho cá nhân (iCaNhan); Ứng dụng Trợ giúp thống kê (HTKK); Ứng dụng trợ giúp đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN:

+ Bổ sung “Lựa chọn miễn thuế đối với cá nhân ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống”.

+ Nâng cấp trợ giúp tự động tính các kpi [14], kpi [15], kpi [38] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN:

+ Bổ sung “Lựa chọn miễn thuế đối với cá nhân ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống”.

+ Nâng cấp trợ giúp tự động tính các kpi [14], kpi [15], kpi [38] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN.

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN:

+ Bổ sung thông báo khi NNT thống kê kpi [44] dưới 50.000 đồng.

+ Update màn hình xác nhận đơn vị thuế quyết toán của cá nhân.

+ Bổ sung thông báo tại màn hình gửi tờ khai thành công (về nơi nộp hồ sơ QTT, nơi nộp tiền thuế) và gửi thông báo vào địa chỉ thư điện tử của NNT so với trường hợp kpi [44] trên tờ khai > 50.000 đồng.

Xem Thêm :  Cách trộn thức ăn cho gà con 1 tháng tuổi lớn nhanh tỷ lệ sống cao

3. Nâng cấp ứng dụng Trợ giúp thống kê (HTKK)

3.1. Update tính năng thống kê tờ khai 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN thỏa mãn Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

– Miễn thuế so với trường hợp cá nhân có số vốn thuế phát sinh phải nộp hàng năm sau quyết toán thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công từ 50.000 đồng trở xuống

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN:

+ Bổ sung “Lựa chọn miễn thuế đối với cá nhân ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống”.

+ Nâng cấp trợ giúp tự động tính các kpi [14], kpi [15], kpi [38] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN.

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN:

+ Bổ sung thông báo khi NNT thống kê kpi [44] dưới 50.000 đồng.

3.2. Update tên đơn vị thuế thỏa mãn Quyết định số 2357/QĐ-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

– Chi cục Thuế huyện Phú Quốc thành Chi cục Thuế tp Phú Quốc trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

3.3. Update tờ khai 02/QTT-TNCN

– Update lỗi tính sai kpi [30] – Cho những người phụ thuộc được giảm trừ so với trường hợp thống kê vắt năm từ năm 2019 – đến năm 2020 trong trường hợp thời gian giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không chỉ thuộc năm 2020.

3.4. Update tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN)

Update xác minh ràng buộc tại kpi [25], [26] thỏa mãn Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 so với kỳ tính thuế thuộc năm 2020

+ Kpi [25] – Giảm trừ cho bản thân: Số vốn giảm trừ cho bản thân là 11.000.000/người/tháng

+ Kpi [26] – Giảm trừ cho người phụ thuộc: Số vốn giảm trừ cho người phụ thuộc là 4.400.000/người/tháng

3.5. Update tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)

Xem Thêm :   Cách Làm Đậu Hủ Chiên Nước Mắm Thơm Ngon, Hao Cơm

– Update lỗi in tờ khai 03/TNDN: Không hiển thị “Mã số thuế”, hiển thị sai “Hình thức quan hệ liên kết” tại Mục I – Phụ lục Thông tin về quan hệ link và giao dịch link theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP

3.6.Update tờ khai thuế giá trị tăng trưởng (04/GTGT)

– Update tính năng in tờ khai 04/GTGT có tích chọn “Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao” thì hiển thị:

+ Kpi “Tỷ lệ GTGT tại dòng hoạt động kinh doanh khác” hiển thị 10%.

+ Kpi [29] hiển thị công thức là: [29] = [28] x 10%.

4. Nâng cấp các tính năng trên ứng dụng iTaxViewer:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.1 thỏa mãn các nội dung nâng cấp của ứng dụng nêu trên.
Tổ chức, cá nhân tải bộ cài HTKK 4.5.3, iTaxViewer phiên bản 1.7.1 tại: để thiết lập, sử dụng.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.
Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2 thỏa mãn Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật quản lý thuế

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax), Ứng dụng trợ giúp xem tờ khai theo định dạng mẫu biểu (iTaxViewer) thỏa mãn Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp nộp nhiều tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT) theo nghề nghề trong cùng kỳ tính thuế.

– Nâng cấp nộp tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT) theo dự án đầu tư trong cùng kỳ tính thuế.

– Nâng cấp tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên thu nhập (mẫu số 04/GTGT) trợ giúp khai riêng so với khoản thu hộ do đơn vị nhà nước có thẩm quyền giao.

– Chặn thống kê các tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01/PHLP từ kỳ tính thuế tháng 01/2021.

– Chặn thống kê các tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02/PHLP từ kỳ tính thuế năm 2021.

2. Nâng cấp các tính năng xem tờ khai trên ứng dụng iTaxViewer:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.0, HTKK phiên bản 4.5.2 thỏa mãn các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 1.8.6.

Từ ngày 20/02/2021, khi thống kê tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2 thay cho các phiên bản trước đó

– Tải ứng dụng iTaxViewer 1.7.0: Tại đây.

– Tải ứng dụng HTKK 4.5.2: Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ THÔNG BÁO nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) 1.8.4, iTaxViewer 1.6.8

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) 1.8.4, iTaxViewer 1.6.8

V/v Nâng cấp Ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.8.4, iTaxViewer phiên bản 1.6.8 thỏa mãn sử dụng Chữ ký số mới của Doanh nghiệp Cổ phần Chữ ký số FASTCA (FastCA)

Căn cứ giấy phép số 314/GP-BTTTT ngày 21/07/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông chứng nhận cho Doanh nghiệp Cổ phần Chữ ký số FASTCA (FastCA) (giấy phép có hiệu lực từ 21/07/2020 đến hết ngày 20/07/2030);

Theo đề xuất của Doanh nghiệp Cổ phần Chữ ký số FASTCA về việc tích hợp Chữ ký số vào giao dịch điện tử trong giao dịch Thuế điện tử;

Ngày 07/01/2021, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.8.4, iTaxViewer phiên bản 1.6.8 thỏa mãn yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số của nhà sản xuất Chữ ký số FASTCA.

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện khi có nhu cầu sử dụng chữ ký số của nhà sản xuất FASTCA.
Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đây
Trân trọng cảm ơn./.

TIN CŨThông báo nâng cấp ứng dụng ETAX

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax, iTaxViewer 1.6.7

Để trợ giúp doanh nghiệp nộp thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và triển khai ứng dụng eTax, iTaxViewer 1.6.7 update mục lục Thuế bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

1.1. Nâng cấp ứng dụng eTax

Update mục lục Thuế bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

– Bổ sung các loại thuế:

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước.

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước.

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước.

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước.

– Cho phép nhập “Mức thuế” của các loại thuế:

+ Nhiên liệu cất cánh sản xuất trong nước.

+ Xăng E5 Ron 92 sản xuất trong nước (trừ etanol).

+ Xăng E5 Ron 92 nhập khẩu bán ra trong nước.

+ Nhiên liệu cất cánh nhập khẩu bán ra trong nước.

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu cất cánh bán ra trong nước.

– Hết hiệu lực loại thuế:

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước.

1.2.Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.7

-Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer thỏa mãn các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax nêu trên.

Người nộp thuế tải bộ cài iTaxViewer Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

TIN CŨ THÔNG BÁO NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEW 1.6.6

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.1, iTaxViewer 1.6.6

Để trợ giúp doanh nghiệp nộp Giấy đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/09/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt so với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và triển khai ứng dụng eTax 1.8.1, iTaxViewer 1.6.6 với các nội dung như sau:
– Hệ thống trợ giúp thống kê trực tuyến mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt” trên ứng dụng eTax.

– Hệ thốnggửi thông báo Tiếp nhận so với Giấy đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt tới địa chỉ thư điện tử của NNT.

– Trợ giúp NNT tra cứu và tải Giấy đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (phiên bản iTaxViewer 1.6.6).
Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.4

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.7.9, iTaxViewer 1.6.4

Thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính Phủ về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất,Tổng cục Thuế đã hoàn thiện việc triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử mẫu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” (mẫu theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP), cụ thể như sau:

– Hệ thống trợ giúp thống kê mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” trên ứng dụng eTax (doanh nghiệp, cá nhân).

– Gửi thông báo Tiếp nhận Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (thông báo bước 01) vào địa chỉ thư điện tử của NNT.

– Trợ giúp NNT tải và xem Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (phiên bản iTaxViewer 1.6.4).

Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.3

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.6.3 thỏa mãn các nội dung update tại mục 1 nêu trên.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể thống kê và tải bộ cài iTaxViewer tại: http://kekhaithue.gdt.gov.vn,https://nopthue.gdt.gov.vn, và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với đơn vị Thuế địa phương để được phân phối và trợ giúp trong quá trình thiết lập, sử dụng.

Từ 8h ngày 02/03/2020, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên sử dụng ứng dụng eTax phiên bản 1.7.5, iTaxViewer phiên bản 1.6.3, HTKK phiên bản 4.3.1 thay cho các phiên bản trước đó và chọn đơn vị thuế quản lý có phần đầu của tên tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, phản hồi của tổ chức, cá nhân liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.2

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.2:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.6.2 thỏa mãn các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax, HTKK nêu trên.

Từ ngày 08/02/2020, khi thống kê tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.7.3, HTKK 4.3.0, iTaxViewer 1.6.2 thay cho các phiên bản trước đó.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.1

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer thỏa mãn các nội dung nâng cấp của các ứng dụng nêu trên.

Từ ngày 23/11/2019, khi thống kê tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng HTKK 4.2.4, iTaxViewer 1.6.1 thay cho các phiên bản trước đó.

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng các ứng dụng: Tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.8

Nâng cấp iTaxViewer 1.5.8

Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, iTaxViewer 1.5.8, HTKK 4.2.3

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3, iTaxViewer 1.5.8 thỏa mãn Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

Thực hiện Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chínhvề việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã hoàn thiện nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.7.7; Ứng dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.6.2; Ứng dụng Trợ giúp thống kê (HTKK) phiên bản 4.2.3; Ứng dụng Trợ giúp đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.8, cụ thể như sau:

1.Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3:

– Bổ sung mẫu biểu “Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai”.
– Bổ sung mẫu biểu “Bảng kê biên lai chưa sử dụng của cơ quan thu phí, lệ phí chuyển địa điểm khác địa bàn cơ quan thuế quản lý”.

Xem Thêm :  Lươn làm món gì ngon? 10 cách chế biến lươn ngon mê ly

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.8:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.8 thỏa mãn các nội dung nâng cấp tại mục 1 nêu trên.
Từ ngày 17/10/2019, khi thống kê tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3, iTaxViewer 1.5.8 thay cho các phiên bản trước đó.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.7

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.7.6; Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.6.1; Nộp thuế điện tử (NTĐT) phiên bản 3.3.4; Trợ giúp đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.7; Trợ giúp thống kê (HTKK) phiên bản 4.2.2 thỏa mãn triển khai các Quyết định số 1672/QĐ-BTC, 1673/QĐ-BTC, 1674/QĐ-BTC, 1675/QĐ-BTC, 1676/QĐ-BTC, 1677/QĐ-BTC, 1678/QĐ-BTC,1679/QĐ-BTC, 1680/QĐ-BTC, 1681/QĐ-BTC, 1682/QĐ-BTC, 1683/QĐ-BTC, 1684/QĐ-BTC, 1685/QĐ-BTC, 1686/QĐ-BTC, 1687/QĐ-BTC, 1688/QĐ-BTC, 1689/QĐ-BTC, 1690/QĐ-BTC, 1691/QĐ-BTC, 1692/QĐ-BTC, 1693/QĐ-BTC, 1694/QĐ-BTC, 1695/QĐ-BTC, 1696/QĐ-BTC, 1697/QĐ-BTC, 1698/QĐ-BTC, 1699/QĐ-BTC, 1700/QĐ-BTC, 1671/QĐ-BTC ngày 28/8/2019, 1743/QĐ-BTC, 1744/QĐ-BTC ngày 30/8/2019, 1878 /QĐ-BTC, 1879 /QĐ-BTC ngày 20/09/2019 và Quyết định số 1908/QĐ-BTC ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 35 Cục Thuế các tỉnh/tp Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Cao Bằng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Tây Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Gia Lai. Nội dung cụ thể như sau:

Xem Thêm :   Cách muối củ cải trắng ngon giòn tại nhà, không bị hăng

1.Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.6, eTax 1.6.1, NTĐT 3.3.4, HTKK 4.2.2

Update tên các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế các tỉnh/tp trong các ứng dụng cụ thể: Tại đây

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.7:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.7 thỏa mãn các nội dung update tại mục 1 nêu trên.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể thống kê và tải bộ cài iTaxViewer tại: http://kekhaithue.gdt.gov.vn,https://nopthue.gdt.gov.vn, và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với đơn vị Thuế địa phương để được phân phối và trợ giúp trong quá trình thiết lập, sử dụng.

Từ 17h ngày 04/10/2019 đến 8h ngày 07/10/2019, người nộp thuế thuộc các Chi cục Thuế quản lý theo danh sách tại mục 1 sẽ không đăng nhập được vào hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử, Nộp thuế điện tử và Khai thuế qua mạng (các hệ thống có thông báo không cho phép đăng nhập) để phục vụ công tác hợp nhất các Chi cục Thuế.

Từ 8h ngày 07/10/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên sử dụng ứng dụng iHTKK phiên bản 3.7.6, eTax phiên bản 1.6.1, NTĐT phiên bản 3.3.4, iTaxViewer phiên bản 1.5.7, HTKK phiên bản 4.2.2 thay cho các phiên bản trước đó và chọn đơn vị thuế quản lý có phần đầu của tên tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, phản hồi của tổ chức, cá nhân liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.4

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.6:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.6 thỏa mãn các nội dung update tại mục 1 nêu trên.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể thống kê và tải bộ cài iTaxViewer tại: , , và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với đơn vị Thuế địa phương để được phân phối và trợ giúp trong quá trình thiết lập, sử dụng.

Từ 17h ngày 02/8/2019 đến 8h ngày 05/8/2019, người nộp thuế thuộc các Chi cục Thuế quản lý theo danh sách trên (tại mục 1) sẽ không đăng nhập được vào hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử, Nộp thuế điện tử và Khai thuế qua mạng (các hệ thống có thông báo không cho phép đăng nhập để phục vụ công tác hợp nhất các Chi cục Thuế).

Khởi nguồn từ 8h ngày 05/8/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/ thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên khi khai, nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.7.4, Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.5.7, Nộp thuế điện tử (NTĐT) phiên bản 3.3.3, Trợ giúp đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.6, Trợ giúp thống kê (HTKK) phiên bản 4.2.0 thay cho các phiên bản trước đó và chọn đơn vị thuế quản lý có tên đầu tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, phản hồi của tổ chức, cá nhân liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.5

Thông báo từ Tổng cục Thuế

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.5.

Khởi nguồn từ ngày 01/7/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/ thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên khi khai, nộp thuế sẽ sử dụngứng dụng iHTKK 3.7.3, eTax 1.5.8, iTaxViewer 1.5.5, NTĐT 3.3.2, HTKK 4.1.9 thay cho các phiên bản trước đó và chọn đơn vị thuế quản lý có tên đầu tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, phản hồi của tổ chức, cá nhân liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.4.

Thông báo từ Tổng cục Thuế

Thông báo tiên tiến nhất từ Tổng cục Thuế về việc nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế ItaxViewer phiên bản 1.5.4 với các phần bổ sung như sau:
– Bổ sung các bộ giải trình tài chính (năm, hợp nhất, giữa niên độ) theo mẫu biểu của thông tư số 334/2016/TT-BTC.
– Bổ sung bộ Giải trình tài chính theo mẫu biểu của thông tư số 107/2014/TT-BTC.
– Nâng cấp phiên bản iTaxViewer tiên tiến nhất thích hợp với các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK 3.7.1, eTax 1.5.6, HTKK 4.1.4;

Vì thế, kể từ ngày 1/3/2019 bắt buộc các tổ chức, cá nhân sẽ sử dụng phiên bản iTaxViewer phiên bản 1.5.4 tiên tiến nhất thay cho các phiên bản trước đó.

ItaxViewer 1.5.4

Ứng dụng iTaxViewer 1.5.4 vừa được ra mắt nhằm thỏa mãn các thay đổi trong phiên bản HTKK 4.1.1 và iHTKK 3.6.8 với việc Update tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trong mục lục đơn vị thuế.

iTaxViewer vừa được nâng cấp lên phiên bản 1.5.4 nhằm thỏa mãn yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của nhà sản xuất EFY-CA – đây là dịch vụ chứng thực chữ ký số rất trọng yếu với các đơn vị thuế. Với sự nâng cấp này, công tác thuế tại các đơn vị, doanh nghiệp sẽ được trợ giúp tốt hơn, nhất là việc tiếp nhận các thông tin mới về thuế.

Phiên bản iTaxViewer 1.4.5 tiên tiến nhất hiện tại trợ giúp cá nhân, doanh nghiệp thỏa mãn nội dung được update tiên tiến nhất trong phiên bản HTKK 3.8.2 và iHTKK 3.6.2 bổ sung tính năng lập giải trình tài chính các loại khác nhau như giải trình tài chính hợp nhất và giải trình tài trung tâm niên độ theo thông tư số 49/2014/TT-NHNN. Ngoài ra iTaxViewer 1.4.54 cũng bổ sung yêu cầu xác nhận “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán”.

TẢI ỨNG DỤNG ITAXVIEWER MỚI NHẤT Ở ĐÂU?

Chúng tôi sẽ update những thay đổi về phiên bản của PM ItaxViewer trên trang, nếu quý khách hàng không thao tác với các phiên bản cũ được, hãy truy cập vào link này, hoặc quý khách hàng hãy bookmark hoặc lưu lại trang này. Để update phiên bản tiên tiến nhất, sớm nhất từ ITaxviewer trong năm 2020.

Tải iTaxViewer 1.7.5

Ngày 26/05/2021, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.7.5 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.5 tiên tiến nhất ngày 26/05/2021:

 • Link trực tiếp: Từ Google Driver
 • Link phụ: iTaxViewer1.7.5.rar
 • Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.5

Tải iTaxViewer 1.7.4

Ngày 19/04/2021, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.7.4 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.4 tiên tiến nhất ngày 19/04/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.7.4.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.4

Tải iTaxViewer 1.7.3

Ngày 26/03/2021, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.7.3 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.3 tiên tiến nhất ngày 26/03/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.7.3.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.3

Tải iTaxViewer 1.7.2

Ngày 23/03/2021, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.7.2 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.2 tiên tiến nhất ngày 23/03/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.7.2.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.2

Tải iTaxViewer 1.7.1

Ngày 16/03/2021, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.7.1 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.1 tiên tiến nhất ngày 16/03/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.7.1.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.1

Tải iTaxViewer 1.7.0

Ngày 20/02/2021, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.7.0 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.0 tiên tiến nhất ngày 20/02/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.7.0.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.0

Tải iTaxViewer 1.6.8

Ngày 08/01/2021, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.6.8 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.8 tiên tiến nhất ngày 08/01/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.8.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.8

Tải iTaxViewer 1.6.7

Ngày 16/10/2020, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.6.7 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.7 tiên tiến nhất ngày 16/10/2020:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.7.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.7

Tải iTaxViewer 1.6.6

Ngày 25/09/2020, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.6.6 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.6 tiên tiến nhất ngày 25/09/2020:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.6.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.6

Tải iTaxViewer 1.6.4

Ngày 16/04/2020, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.6.4 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.4 tiên tiến nhất ngày 16/04/2020:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.4.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.4

Tải iTaxViewer 1.6.3

Ngày 02/03/2020, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.6.3 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.3 tiên tiến nhất ngày 02/03/2020:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.3.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.3

Tải iTaxViewer 1.6.2

Ngày 08/02/2020, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.6.2 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.2 tiên tiến nhất ngày 08/02/2020:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.2.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.2

Tải iTaxViewer 1.6.1

Ngày 23/11/2019, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.6.1 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.1 tiên tiến nhất ngày 23/11/2019:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.1.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.1

Tải iTaxViewer 1.5.8

Ngày 18/10/2019, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.5.8 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.5.8 tiên tiến nhất ngày 18/10/2019:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.5.8.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.5.8

Tải iTaxViewer 1.5.5

Ngày 01/07/2019, Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.5

Link tải iTaxViewer 1.5.5 tiên tiến nhất ngày 01/07/2019:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.5.5.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.5.5

Ngày 01/03/2019 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.4

Link tải iTaxViewer 1.5.4 tiên tiến nhất ngày 01/03/2019:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.5.4.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.5.4

Ngày 28/12/2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.2

Link tải về: iTaxViewer 1.5.2

Ngày 1/12/2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.1

Link tải về: iTaxViewer 1.5.1

Ngày 15/11/2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.0

Link tải về: iTaxViewer 1.5.0

Ngày 12-10-2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.9

Link tải về: iTaxViewer 1.4.9

– Ngày 15-5-2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.7 thỏa mãn yêu cầu sử dụng chữ ký số mới của doanh nghiệp Cổ phần Viễn thông NEW-TELECOM (NewTel-CA)

Link tải tiên tiến nhất: iTaxViewer 1.4.7

– Ngày 06/05/2018 Tổng cục Thuế đã có thông báo nâng cấp ứng dụng trợ giúp đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxviewer) phiên bản 1.4.6

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.5 thỏa mãn các nội dung nâng cấp của ứng dụng Trợ giúp thống kê thuế (HTKK) phiên bản 3.8.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.4, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.4.

Khởi nguồn từ ngày 06/05/2018, khi lập tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các tính năng thống kê tại ứng dụng HTKK 3.8.4, iHTKK 3.6.4, eTax 1.4.4, iTaxViewer 1.4.6 thay cho các phiên bản trước đó.

Link tải: iTaxViewer 1.4.6

iTaxViewer 1.5.4 là phiên bản tiên tiến nhất ngày 01/03/2019 của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của PM HTKK Tổng cục Thuế.

Xem Thêm :  Outsourcing là gì? lợi ích và hạn chế khi outsource

Nội dung nâng cấp phiên bản iTaxViewer 1.5.4:

Nâng cấp ứng dụng iTax Viewer phiên bản 1.5.4 thỏa mãn các nội dung nâng cấp của ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.5, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 4.1.6.

Ứng dụng itaxviewer:

 • Trợ giúp đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN.
 • Giải trình hóa đơn.
 • Giải trình tài chính.
 • Tờ khai tháng, quý, thông báo nộp thuế.

Hướng dẫn sử dụng:

Software iTaxViewer cũng giúp xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử của bạn. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ việc chọn file cần open là xem được.

Xem Thêm :   Cách Làm Món Bò Né Đậu Bắp Và Hoa Thiên Lý, Cách Làm Bò Né Đậu Bắp Thơm Ngon

iTaxViewer giúp độc giả file *.xml được kết xuất từ PM HTKK phiên bản mới và từ thống kê trực tuyến của Tổng Cục Thuế. Sau khoảng thời gian thiết lập iTaxViewer lên PC, để mở tờ khai *.xml thì bạn click đúp vào tệp tin *.xml, lúc này bạn có thể xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử hợp lệ.

Phiên bản đọc tờ khai thuế hiện tại rất dễ sử dụng và đã khắc phục được các lỗi của phiên bản trước đó, thích hợp với PM HTKK và HTKK tiên tiến nhất. Do vậy, các bạn cần cập nhập phiên bản itaxviewer tiên tiến nhất hiện tại là 1.5.4.

Phiên bản iTaxViewer mới khắc phục một số lỗi sau:

 • Khắc phục lỗi xác minh chữ kí điện tử.
 • Hỗ trợ Interner explorer 11.
 • Đã view được tờ khai trên Window 10, Window 8 và Window 7.
 • Sửa lỗi hiển thị tờ khai và phụ lục các tờ khai.

ItaxViewer là gì?

iTaxViewer là ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Khi bạn nộp giải trình thuế trên trang Tổng cục Thuế Việt Nam, file định dạng tiếp nhận là XML, do đó, PC của bạn bắt buộc phải thiết lập ứng dụng để chuyển hóa và kiết xuất thành dạng này, nên ứng dụng iTaxViewer sẽ giúp bạn chuyển hóa file đuôi XML để bạn có thể nộp trên trang thuế thành công.

Trợ giúp file ứng dụng:

Folder hình ảnh phần thiết lập ItaxViewer 1.5.4

Nội dung liên quan:

 • Hướng dẫn cách thiết lập iTaxViewer 1.5.2
 • Nâng cấp PM ItaxViewer 1.4.5

Hướng dẫn thiết lập PM ITaxViewer 1.5.4

Sau khoảng thời gian bạn tải PM Itaxviewer về, bạn cần giải nén trước khi setup.

Lưu thư mục chứa file RAR cho dễ nhớ nhé.

Thực hiện thiết lập:

Click chuột phải vào file itaxviewer.rar chọn Extract Here để giải nén PM vừa tải về.

Sau khoảng thời gian giải nén ta được file iTaxViewer 1.5.4.exe. Bạn nhấp chuột phải vào file .exe chọn Run as administrator để chạy quyền Admin.

Chọn Next để thực hiện thiết lập

Click Install hệ thống sẽ tự động setup.

Quá trình thiết lập đang diễn ra. Lúc này, bạn hạn chế các thao tác trên PC nhé.

Bấm Finish để hoàn tất thiết lập phiên bản tiên tiến nhất nhé.

Đây là giao diện ứng dụng ItaxViewer phiên bản 1.5.4 vừa thiết lập xong.

Update các phiên bản cũ của ItaxViewer

 

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.5

iTaxViewer 1.4.5 là phiên bản tiên tiến nhất ngày 21/04/2018 của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Ứng dụng itaxviewer trợ giúp đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, giải trình hóa đơn, giải trình tài chính, tờ khai tháng, quý, thông báo nộp thuế…Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ việc chọn file cần open là xem được.

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewwer 1.4.4

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4 thỏa mãn các nội dung nâng cấp của các phiên bản ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax

Từ ngày 23/3/2018, khi thống kê tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sử dụng các mẫu biểu thống kê tại ứng dụng HTKK 3.8.2, iHTKK 3.6.2, eTax 1.4.2 thay cho các phiên bản trước đó. Thỏa mãn thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

Tính năng mới trong phiên bản iTaxViewer 1.4.3

1. Bổ sung tính năng Lập giải trình tài chính theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN bao gồm:

 • Bộ giải trình tài chính (năm).
 • Bộ giải trình tài chính hợp nhất (năm).
 • Bộ giải trình tài trung tâm niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ giải trình tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ giải trình tài trung tâm niên độ dạng tóm tắt.
 • Bộ giải trình tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm tắt.

2. Bổ sung tính năng Lập giải trình tài chính hợp nhất và giải trình tài trung tâm niên độ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC bao gồm:

 • Bộ giải trình tài chính hợp nhất (năm).
 • Bộ giải trình tài trung tâm niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ giải trình tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ giải trình tài trung tâm niên độ dạng tóm tắt.
 • Bộ giải trình tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm tắt.

3. Nâng cấp tính năng Lập giải trình tài chính theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Quyết định số 48/2006-BTC, Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN, Thông tư số 95/2008/TT-BTC, Thông tư số 200/2014/TT-BTC (bộ BCTC năm) bổ sung yêu cầu xác nhận “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán”, trong đó có 04 nội dung ý kiến của nhà cung cấp kiểm toán gồm:

 • Ý kiến trái ngược.
 • Ý kiến từ chối mang ra ý kiến.
 • Ý kiến ngoại trừ.
 • Ý kiến đồng ý toàn phần.

Như vậy, kể từ ngày 15/01/2018 khi thống kê thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp trên, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu thống kê đó.

Doanh nghiệp nào đang sử dụng chữ ký số mới do FPT-CA phân phối thì cần tải iTaxviewer 1.4.3 về thiết lập thì mới sử dụng được. Đây cũng chính là công cụ được Tổng cục Thuế phát hành và cập nhập cùng những PM liên quan như iHTKK, HTKK…

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.2

Ngày 12 tháng 11 năm 2017, Tổng cục thuế (TCT) nâng cấp dụng HTKK tiên tiến nhất phiên bản HTKK 3.8.0 và Software itaxviewer tiên tiến nhất phiên bản Itaxviewer 1.4.2 nhằm thỏa mãn yêu cầu sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC.

Tải về bộ cài: iTaxViewer 1.4.2

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.1

Tổng cục Thuế đã hoàn thiện nâng cấp ứng dụng trợ giúp đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.1. Khởi nguồn từ ngày 23/10/2017, khi thống kê tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu thống kê tại ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 thay cho các phiên bản trước đó.

Tổng cục thuế đã có Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 như sau:

Theo Thông báo, Tổng cục Thuế đã hoàn thiện nâng cấp ứng dụng trợ giúp đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.1.

Người nộp thuế thực hiện tải ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 để xem thông báo Bước 2 Mẫu 01-2/TB-TĐT được đầy đủ, đúng đắn.

Tải về bộ cài: iTaxViewer 1.4.1

Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.0 thỏa mãn các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0;

Khởi nguồn từ ngày 2/10/2017, khi thống kê tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu thống kê tại ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 thay cho các phiên bản trước đó.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0: Thực hiện thống kê hoặc tải bộ cài iTaxViewer tại

Hoặc liên hệ trực tiếp với đơn vị thuế địa phương để được phân phối và trợ giúp trong quá trình thiết lập, sử dụng.

Mọi phản ánh, phản hồi của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số smartphone, hộp thư điện tử trợ giúp NNT về ứng dụng iHTKK, iTaxViewer do Đơn vị Thuế phân phối.

Nâng cấp iTaxViewer 1.3.2

Ngày 27/9/2017, Thổng cục Thuế có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), ứng dụng iTaxViewer thỏa mãn yêu sử dụng chữ ký số mới của doanh nghiệp Cổ phần Chứng thư số An Toàn (SAFE – CA). Cụ thể như sau:

Ngày 07/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép phân phối dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số 424/GP-BTTTT cho Doanh nghiệp Cổ phần Chứng thư số An Toàn (gọi tắt là SAFE-CA). Giấy phép số 424/GP-BTTTT có thời hạn 05 năm, có giá trị đến hết ngày 26/8/2021.

Ngày 22/9/2017, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp chứng thư số mới cho cho nhà sản xuất SAFE-CA.

Ngày 22/9/2017, Cục công nghệ thông tin thu được công văn số 17/2017/CSAT ngày 22/9/2017 của Doanh nghiệp Cổ phần Chứng thư số An Toàn về việc đồng ý chứng thư số của SAFE-CA trong giao dịch với dịch vụ công trực tuyến.

Thỏa mãn yêu cầu Người nộp thuế (NNT) sử dụng chữ ký số mới của nhà sản xuất SAFE-CA trong việc Thống kê, Nộp thuế, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), ứng dụng iTaxViewer thỏa mãn yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của SAFE-CA.

Tổng cục Thuế thông báo để NNT đang sử dụng chữ ký số mới do SAFE-CA phân phối được biết và thực hiện tải ứng dụng iTaxviewer 1.3.2 về thiết lập, sử dụng. Tải tại đây.

Tổng cục thuế đã nâng cấp ứng dụng trợ giúp đọc hồ sơ thuế XML ItaxViewer 1.3.0 đã sửa hết các lỗi còn tồn tại. Bạn nào còn dùng ItaxViewer cũ (được tải về và thiết lập trước ngày 06/03/2017) thì nên tải lại bản mới (kể cả đang là 1.3.0 cũng tải lại vì nó còn tồn tại 1 số lỗi)

Link download:

Từ ngày 01/3/2017, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu thống kê tại ứng dụng iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 thay cho các phiên bản trước đó. Người nộp thuế có thể tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng TẠI ĐÂY.

Ngày 11/11/2016, Tổng cục Thuế ra Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.2.1 thỏa mãn các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.3.1

– Tải bộ cài iTaxViewer 1.2.1 tại

Nội dung nâng cấp PM iTaxviewer 1.3.0 – Đã nâng cấp iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0

Ngày 01/3/2017, Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Trợ giúp đọc hồ sơ thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0.

Theo đó, nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.1 thỏa mãn triển khai thí điểm phân phối dịch vụ Hoàn thuế điện tử theo quy định nghiệp vụ hiện hành, bao gồm:

 • Thỏa mãn Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016.
 • Thỏa mãn Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015.
 • Thỏa mãn các yêu cầu sau triển khai thí điểm tại Cục Thuế Hà Nội, Hải Phòng.
 • Đồng thời, nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0 thỏa mãn các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK.

Kể từ ngày 01/3/2017, khi thống kê hồ sơ hoàn thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu thống kê tại ứng dụng iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 thay cho các phiên bản trước đó.

Nội dung nâng cấp PM iTaxviewer 1.2.0

Tổng cục Thuế thông báo đã hoàn thiện việc nâng cấp ứng dụng trợ giúp thống kê thuế (HTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Thống kê thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Trợ giúp đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0, thỏa mãn yêu cầu nghiệp vụ:

Thỏa mãn Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị tăng trưởng và thuế thu nhập cá nhân so với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân; Bổ sung một số yêu cầu trợ giúp người nộp thuế (NNT) thống kê các tờ khai thuế GTGT, giải trình hóa đơn công bố kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính và một số nội dung khác.

Nội dung nghiệp vụ chính thực hiện nâng cấp bao gồm:

18 mẫu tờ khai TNCN và các phụ lục quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và TNCN so với cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất kinh doanh…

7 mẫu gồm tờ khai thuế GTGT và giải trình hóa đơn quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế.

Một số nội dung khác: Bổ sung phụ lục 02/PL-XSĐT kèm theo tờ khai quyết toán 03/TNDN dùng cho doanh nghiệp Xổ sơ điện toán; Sửa công thức tính thuế trên tờ khai mẫu 01/BVMT và tờ khai quyết toán mẫu 02/BVMT; Sửa bỏ ràng buộc khi nhập thông tin cấp mã số thuế cho người phụ thuộc (NPT) so với trẻ em dưới 14 tuổi phải nhập giấy khai sinh mà trên giấy khai sinh không có thông tin “quyển số” và cho nhập số định danh cá nhân so với trẻ em (nếu có).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Món Ăn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button