Kiến Thức Chung

Những phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí tốt nhất trên máy tính

{“user”:{“name”:”guest”,”subscription”:false,”subscriptionType”:”guest”,”subscriptionCode”:”-“,”subscriptionGroup”:”-“,”currency”:”USD”,”country”:”VN”,”id”:”-“},”eligibleFreeTrial”:true,”cdnUrl”:”https://pixlr.com”,”adyenClientKey”:”live_QKMKI6OJ6VAGRLH3DQZKUXDJXA3ZAVCD”,”adDebug”:””,”unlockTemplate”:false}

{“common-email”:”Email”,”common-login”:”Đăng nhập”,”common-password”:”Mật khẩu”,”common-rememberMe”:”Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới”,”common-forgotPass”:”Quên mật khẩu?”,”common-notMember”:”Chưa là thành viên?”,”common-signUpNow”:”Đăng ký ngay!”,”common-signUp”:”Đăng ký”,”common-country”:”Nước”,”common-back”:”Trở về”,”common-alreadyMember”:”Đã là thành viên?”,”common-loginHere”:”Đăng nhập ở đây!”,”common-code”:”Mã code”,”common-verifyAcc”:”Xác thực tài khoản của bạn”,”common-verify”:”Xác thực”,”common-resend”:”Gửi lại lần nữa?”,”common-didNotReceiveCode”:”Tôi chưa nhận được mã!”,”common-backReg”:”Quay lại đăng ký”,”common-forgottenPass”:”Bạn không nhớ ra mật khẩu?”,”common-resetPassDesc”:”Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.”,”common-reqCode”:”Yêu cầu Mã code”,”common-resetPass”:”Đặt lại mật khẩu”,”common-newPass”:”Mật khẩu mới “,”common-oldPass”:”Mật khẩu cũ”,”common-updatePass”:”Mật khẩu được cập nhật”,”common-terms”:”Điều khoản Sử dụng & Thông báo Bảo mật”,”common-regNewsletter”:”Tôi muốn nhận thông tin cập nhật, quà tặng miễn phí, quảng cáo và các email thông tin ưu đãi khác từ Pixlr.”,”common-regRecommendations”:”Tôi muốn nhận các đề xuất và gợi ý liên quan đến mối quan tâm của tôi đối với Pixlr.”,”common-agree”:”Đồng ý”,”common-sentCodeDesc”:”Chúng tôi đã gửi một email đến [EMAIL] kèm theo mã xác minh. Vui lòng nhập mã dưới đây.”,”common-newEmail”:”Email mới”,”common-above16″:”Tôi từ 16 tuổi trở lên”,”common-readAgreements”:”Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng & Thông báo về quyền riêng tư.”,”common-enterValidEmail”:”Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.”,”common-enterValidCode”:”Vui lòng nhập mã hợp lệ.”,”common-refuse”:”TỪ CHỐI”,”common-changeEmail”:”Thay đổi địa chỉ email”,”common-changePassword”:”Thay đổi mật khẩu”,”common-EnterValidEmail”:”Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.”,”common-EnterValidCountry”:”Vui lòng chọn một quốc gia hợp lệ.”,”common-EnterValidNewsletter”:”Vui lòng chọn một bản tin hợp lệ.”,”common-MinPassword”:”Độ dài tối thiểu 8 ký tự.”,”common-InvalidPassword”:”Mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.”,”common-EmailNotExists”:”Email này không tồn tại.”,”common-EmailAlreadyExists”:”Email này đã tồn tại.”,”common-SuccessReSendCodeToEmail”:”Mã xác minh đã được gửi lại đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.”,”common-SuccessSendCodeEmail”:”Mã xác minh đã được gửi đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.”,”common-EnterValidCode”:”Vui lòng nhập mã hợp lệ.”,”common-WrongCode”:”Rất tiếc, mã sai. Vui lòng thử lại.”,”common-SuccessUpdatePassword”:”Mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công. Xin vui lòng đăng nhập lại.”,”common-EmailAlreadyExistVerify”:”Email đã tồn tại. Vui lòng xác minh email của bạn.”,”common-EmailSuccessVerified”:”Tài khoản của bạn đã được xác minh thành công!”,”common-EmailUpdated”:”Đã cập nhật thành công email”,”common-CodeExpired”:”Mã đã hết hạn.”,”common-FailedResendCode”:” Không gửi lại được mã.”,”common-ServerError”:”Lỗi máy chủ. Vui lòng thử lại sau.”,”common-ResetPasswordRequired”:”Yêu cầu đặt lại mật khẩu. Chúng tôi đã gửi một email đến {email} kèm theo mã xác minh.”,”common-EnterValidPassword”:”Phải có ít nhất 1 chữ thường, 1 chữ hoa, 1 số và 1 ký tự ký hiệu.”,”common-MaxPassword”:”Độ dài tối đa 50 ký tựĐộ dài tối đa 50 ký tự..”,”common-RequestCodeTooFrequent”:”Nhiều yêu cầu xảy ra cùng một lúc. Vui lòng thử lại sau 30 giây.”,”common-3TimesFailedAttempts”:”Quá nhiều lần thử không thành công. Vui lòng thử lại sau {minutesRemaining} phút.”,”common-TryAgainUsingWebBrowser”:”Vui lòng đăng nhập qua trình duyệt web của bạn và sau đó thử lại”,”common-PleaseCompleteCaptcha”:”in vui lòng hoàn thành Mã ngẫu nhiên”,”common-CannotUseSamePassword”:”Không cập nhật được mật khẩu. Không thể sử dụng cùng một mật khẩu!”,”common-CannotLeaveEmpty”:”Không để trống “,”common-InvalidEmailOrPassword”:”Email hoặc mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.”,”common-verificationCodeReceived”:”Bạn sẽ nhận được mã xác minh nếu {email} được đăng ký với chúng tôi.”,”common-UserNotExists”:”Người dùng không tồn tại!”,”common-CaptchaValidationFailed”:”Không xác dịnh được Mã ngẫu nhiên!”,”common-PleaseUseSocialOrForgetPassword”:”This account is registered via {social}. Please login via {social} or click forget password”,”common-SendResetCode”:”Send password reset code”,”common-setPassword”:”Set Password”,”common-deleteMyAccount”:”Delete My Account”,”common-sadToSeeYouGoWhyLeaving”:”It’s sad to see you go. Life happens, we understand. But would you mind sharing with us why you’re leaving Pixlr?”,”common-leavingBecause”:”I’m leaving Pixlr because :”,”common-leavingReasonDefault”:”Choose your reason”,”common-leavingReasons1″:”I have a duplicate account”,”common-leavingReasons2″:”I’m using another site”,”common-leavingReasons3″:”I have privacy concern”,”common-leavingReasons4″:”I’m getting too many emails”,”common-leavingReasons5″:”I can’t find the right feature”,”headerphotoEditorHome”:”Photo editor pixlr home”,”headerLoginEditor”:”Login or Sign up to photo editor”,”headerSignUpLogIn”:”Sign up / Log in”,”headerTryPremium”:”Try Premium”,”headerWebApps”:”Web apps”,”headerPricing”:”Pricing & Free trial”,”headerDesktopApps”:”Desktop apps”,”headerMobileApps”:”Mobile apps”,”headerOtherPlatforms”:”Other Platforms”,”headerOtherServices”:”Other services”,”headerStockByPixlr”:”Stock by Pixlr”,”headerPixlrTemplates”:”Pixlr templates”,”headerHelpAndLearn”:”Help & Learn”,”headerVideoTutorials”:”Video tutorials”,”headerLearnAndEducation”:”Learn & Education”,”headerContactAndSupport”:”Contact & Support”,”headerLanguage”:”Language”,”headerStoriesByPixlr”:”Stories by Pixlr”,”layerFlattenImage”:”Làm phẳng ảnh”,”layerMergeVisible”:”Hợp nhất thấy được “,”layerMergeDown”:”Hợp nhất xuống (CTRL+E)”,”blendModeLuminosity”:”Tinh chỉnh phong cảnh “,”blendModeColor”:”Màu”,”blendModeSaturation”:”Độ bão hòa màu”,”blendModeHue”:”Tông màu”,”blendModeExclusion”:”Đổi chế độ hòa trộn”,”blendModeDifference”:”Phân biệt”,”blendModeSoftLight”:”Ánh sáng tản”,”blendModeHardLight”:”Ánh sáng mạnh”,”blendModeColorBurn”:”Tăng tương phản tối”,”blendModeColorDodge”:”Tăng tương phản sáng”,”blendModeLighten”:”Làm sáng “,”blendModeDarken”:”Làm tối”,”blendModeOverlay”:”Overlay”,”blendModeScreen”:”Màn hình”,”blendModeMultiply”:”Nhân lên”,”blendModeNone”:”Không”,”viewOBarZoomOut”:”thu nhỏ”,”viewOBarZoomIn”:”phóng to”,”viewKeyboardP”:”Bố trí”,”viewDrawPenTool”:”Công cụ bút vẽ, “,”viewDrawEraserTool”:”Công cụ xóa”,”viewCropPaperLet”:”Giấy viết thư, “,”viewCropPaperA6″:”Khổ giấy A6″,”viewCropPaperA5″:”Khổ giấy A5″,”viewCropPaperA4″:”Khổ giấy A4″,”viewCropUHD”:”Siêu hd 4x 3840×2160″,”viewCropFHD”:”Full hd 1920×1080″,”viewCropWebMedium”:”Trang web trung bình 1440×900″,”viewCropWebCommon”:”Trang web phổ biến 1366×768″,”viewCropWebSmall”:”Trang web nhỏ 1280×800″,”viewCropWebMini”:”Trang web mini 1024×768″,”viewCropYTThumb”:”Thumbnail Youtube”,”viewCropYTChannelArt”:”Kênh nghệ thuật Youtube”,”viewCropYTProfile”:”Ảnh đại diện Youtube”,”viewCropTwitAd”:”Quảng cáo Twitter”,”viewCropTwitCard”:”Thẻ Twitter”,”viewCropTwitImage”:”Ảnh Twitter”,”viewCropTwitHeader”:”Tiêu đề Twitter”,”viewCropTwitProfile”:”Ảnh đại diện Twitter”,”viewCropInstaStory”:”Instagram Story”,”viewCropInstaPost”:”Ảnh bìa Instagram”,”viewCropInstaProfile”:”Ảnh đại diện Instagram”,”viewCropFBAd”:”Quảng cáo Facebook”,”viewCropFBPost”:”Bài đăng Facebook”,”viewCropFBCover”:”Ảnh bìa Facebook”,”viewCropFBProfile”:”Ảnh đại diện Facebook”,”viewCrop32x9″:”32:9 (siêu rộng)”,”viewCrop21x9″:”21:9 (điện ảnh)”,”viewCrop3x2″:”3:2 (máy phim 35mm)”,”viewCrop3x1″:”3:1 (toàn cảnh)”,”viewCrop16x9″:”16:9 (màn hình rộng)”,”viewCrop4x3″:”4:3 (màn hình)”,”viewCrop1x1″:”1:1 (vuông)”,”viewCropFixed”:”Tỉ lệ cố định”,”viewCropNone”:”Không”,”clarity”:”Làm rõ “,”dialogAddLayerHL”:”Chọn kiểu layer để thêm vào “,”dialogAddLayerTitle”:”Thêm layer “,”empty”:”Trống”,”viewOBarDel”:”Xóa layer (DEL)”,”viewOBarDup”:”Nhân bản layer”,”viewOBarLightUI”:”Chế độ sáng ui”,”viewOBarSnap”:”Hướng dẫn nhanh”,”viewOBarShowGu”:”Hiển thị hướng dẫn “,”viewOBarSet”:”Cài đặt”,”viewOBarZ3X”:”Phóng to 3 lần (ctrl+3)”,”viewOBarZ1X”:”Điểm ảnh thực tế (ctrl+1)”,”viewOBarFill”:”Chế độ toàn màn hình (ctrl+2)”,”viewOBarFit”:”Chế độ màn hình lý tưởng (ctrl+0)”,”viewMenuAddElm”:”Thêm thành phần”,”viewMenuDrawing”:”Vẽ “,”viewMenuRetouch”:”Hậu kỳ”,”viewMenuLiquify”:”Biến dạng hình ảnh”,”viewMenuEffect”:”Hiệu ứng”,”viewMenuAdjust”:”Điều chỉnh & Lọc”,”viewMenuCutout”:”Cắt”,”viewMenuCrop”:”Cắt & Xoay”,”viewMenuArrange”:”Sắp xếp & Phong cách”,”viewTopBarRedo”:”Hoàn lại”,”viewTopBarUndo”:”Hoàn tác”,”viewRetouchLight”:”Sáng”,”viewRetouchMid”:”Trung bình”,”viewRetouchDark”:”Tối”,”viewRetouchRange”:”Phạm vi”,”viewRetouchDarken”:”Làm tối”,”viewRetouchLighten”:”Làm sáng”,”viewRetouchSharpen”:”Làm sắc nét”,”viewRetouchBlur”:”Làm mờ “,”viewRetouchAlign”:”Căn chỉnh”,”viewRetouchMethod”:”Cách thức”,”viewRetouchToning”:”Làm sáng / Làm tối”,”viewRetouchDetail”:”Làm sắc nét / Làm mờ”,”viewRetouchClone”:”Tem nhân bản “,”viewRetouchHeal”:”Xóa thông minh/ Tô lại thành phần “,”viewRetouchLocked”:”Tính năng tút lại chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác”,”viewRetouchTitle”:”Hậu kỳ “,”viewLoadTitle”:”Đang tải”,”viewLiquifyErase”:”khôi phục lại”,”viewLiquifySwirlCCW”:”Xoáy trái”,”viewLiquifySwirlCW”:”Xoáy phải”,”viewLiquifyShrink”:”Xo lại”,”viewLiquifyGrow”:”Phóng to”,”viewLiquifyMove”:”Đẩy”,”viewLiquifyLocked”:”Bạn chỉ có thể biến dạng ở các layer hình ảnh, chọn một layer khác!”,”viewLiquifyTitle”:”Biến dạng hình ảnh”,”viewKeyboardMoveShift”:”Giữ phím Shift để tiến 10px”,”viewKeyboardMoveRight”:”Phải”,”viewKeyboardMoveLeft”:”Trái”,”viewKeyboardMoveDown”:”Xuống”,”viewKeyboardMoveUp”:”Lên”,”viewKeyboardMoveLayer”:”Di chuyển layer (vị trí)”,”viewKeyboardCtrlY”:”Hoàn lại”,”viewKeyboardCtrlZ”:”Hoàn tác “,”viewKeyboardI”:”Thêm ảnh”,”viewKeyboardO”:”Thêm thành phần “,”viewKeyboardT”:”Văn bản “,”viewKeyboardB”:”Vẽ “,”viewKeyboardR”:”Hậu kỳ”,”viewKeyboardE”:”Hiệu ứng”,”viewKeyboardA”:”Điều chỉnh”,”viewKeyboardK”:”Cắt”,”viewKeyboardC”:”Cắt”,”viewKeyboardV”:”Sắp xếp”,”viewKeyboardSpacebar”:”Di chuyển “,”viewKeyboardCtrl3″:”Phóng 3X”,”viewKeyboardCtrl2″:”Phóng tràn màn hình”,”viewKeyboardCtrl1″:”Phóng 1X”,”viewKeyboardCtrl0″:”Phóng vừa”,”viewKeyboardCtrlM”:”Thu nhỏ”,”viewKeyboardCtrlP”:”Phóng to”,”viewKeyboardDEL”:”Xóa layer”,”viewKeyboardESC”:”Chọn công cụ”,”viewKeyboardCtrlQ”:”Đóng”,”viewKeyboardCtrlS”:”Lưu”,”viewKeyboardTitle”:”Phím tắt”,”viewEffectLocked”:”Hiệu ứng chỉ áp dụng cho các layer hình ảnh, chọn một layer khác!”,”viewEffectTitle”:”Hiệu ứng”,”viewDrawLocked”:”Thêm hoặc chọn một layer để bắt đầu vẽ!”,”viewDrawDelete”:”Xóa”,”viewDrawLineColor”:”Màu đường thẳng”,”viewDrawLine”:”Đường thẳng”,”viewDrawHeart”:”Trái tim”,”viewDrawStar”:”Ngôi sao”,”viewDrawTriangle”:”Tam giác”,”viewDrawCircle”:”Hình tròn”,”viewDrawSquare”:”Vuông”,”viewDrawShape”:”Hình dạng”,”viewDrawShapeTool”:”Công cụ tạo hình “,”viewDrawBrushTool”:”Công cụ chải”,”viewCutoutReset”:”Thiết lập lại phần cắt “,”viewCutoutInvert”:”Đảo ngược phần cắt”,”viewCutoutHint”:”Loại bỏ gợi ý”,”viewCutoutLine”:”Đường thẳng”,”viewCutoutHeart”:”Trái tim”,”viewCutoutStar”:”Ngôi sao”,”viewCutoutTriangle”:”Tam giác”,”viewCutoutCircle”:”Hình tròn”,”viewCutoutSquare”:”Vuông”,”viewCutoutShapeH”:”Hình dạng “,”viewCutoutContigious”:”Liền kề”,”viewCutoutMedium”:”Trung bình”,”viewCutoutLight”:”Sáng”,”viewCutoutNone”:”Không”,”viewCutoutRemove”:”Xóa”,”viewCutoutKeep”:”Giữ”,”viewCutoutLasso”:”Cắt theo hình dạng tùy ý”,”viewCutoutDraw”:”Cắt từ hình vẽ”,”viewCutoutMagic”:”Cắt thông minh”,”viewCutoutShape”:”Hình dạng cắt”,”viewCutoutTip”:”Chọn một layer ảnh hoặc văn bản/ thành phần được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh để tạo mặt nạ cắt. “,”viewCutoutTitle”:”Cắt”,”viewCropReset”:”Hoàn tác cắt”,”viewCropTip”:”Khung hình sẽ được đưa về kích thước ban đầu khi lệnh cắt đống lại”,”viewCropOutput”:”Kích thước đầu ra”,”viewCropPreset”:”Tỉ lệ mẫu “,”viewCropRatio”:”Tỉ lệ”,”viewCropAspect”:”Chọn khung hình”,”viewCropFlipV”:”Lật dọc “,”viewCropFlipH”:”Lật ngang”,”viewCropRR”:”Xoay phải”,”viewCropRL”:”Xoay trái”,”viewCropRotate”:”Xoay và lật “,”viewCropTitle”:”Cắt”,”viewBottomBarSaveTT”:”Lưu (ctrl+s)”,”viewBottomBarCloseTT”:”Đống (ctrl+q)”,”viewBottomBarRedoTT”:”Hoàn lại ctrl+y”,”viewBottomBarUndoTT”:”Hoàn tác ctrl+z”,”viewBottomBarRedo”:”Hoàn lại”,”viewBottomBarUndo”:”Hoàn tác”,”viewArrangeLocked”:”Không có lớp nào được chọn, nhấp vào một lớp trong không gian làm việc hoặc trong thanh lớp để chọn nó.”,”viewArrangeTip”:”Mở khóa để di chuyển, đặt tỷ lệ và xoay layer”,”viewArrangeUnlock”:”Mở khóa”,”viewArrangeDelete”:”Xóa”,”viewArrangeDuplicate”:”Nhân bản “,”viewArrangeFlipV”:”Lật dọc “,”viewArrangeFlipH”:”Lật ngang”,”viewArrangeLockAspect”:”Khóa khung hình”,”viewArrangeTitle”:”Sắp xếp”,”viewAdjustLocked”:”Chỉ có thể chỉnh sửa các layer hình ảnh, chọn một layer khác!”,”viewAdjustToning”:”Chỉnh tông”,”viewAdjustTitle”:”Điều chỉnh”,”viewAddTextDelete”:”Xóa văn bản “,”viewAddTextBackgroundWord”:”Chữ “,”viewAddTextBackgroundLine”:”Dòng”,”viewAddTextBackgroundFull”:”Toàn bộ”,”viewAddTextCaseUpper”:”Chữ hoa”,”viewAddTextAlignRight”:”Căn phải”,”viewAddTextAlignCenter”:”Căn giữa”,”viewAddTextAlignLeft”:”Căn trái”,”viewAddTextAlignNCase”:”Căn chỉnh & chữ hoa”,”layerSettings”:”Thiết lập các layer”,”hasCutout”:”Chứa phần cắt bỏ”,”documentActions”:”Các thao tác hoạt động của tệp”,”historyDuplicate”:”Nhân bản”,”historyUnpin”:”Bỏ ghim”,”historyPin”:”Ghim”,”historyDelete”:”Xóa”,”historyClearConfirm”:”Bạn có chắc không?”,”sizeUltraHD”:”Siêu hd”,”sizeFullHD”:”Full hd”,”pinnedProjects”:”Các dự án được ghim”,”clearHistory”:”Xóa lịch sử”,”noHistory”:”Không có dự án nào trong lịch sử của bạn.”,”backToEditor”:”Quay về chỉnh sửa”,”stockSearch”:”Tìm kiếm mẫu”,”addCurrent”:”Thêm vào file hiện tại”,”createNew”:”Tạo mới”,”history”:”Lịch sử”,”loadURL”:”Tải url”,”openImage”:”Tải ảnh lên”,”sinceNow”:”Mới đây”,”sinceMinutes”:”%d phút trước”,”sinceMinute”:”Một phút trước”,”sinceHours”:”%d giờ trước”,”sinceHour”:”Một giờ trước”,”sinceDays”:”%d ngày trước”,”sinceDay”:”Một ngày trước”,”shadows”:”Đổ bóng”,”white”:”Trắng”,”black”:”Đen”,”contrast”:”Độ tương phản”,”exposure”:”Phơi sáng”,”brightness”:”Độ sáng”,”hue”:”Tông màu”,”tint”:”Sắc thái màu”,”temperature”:”Nhiệt độ màu”,”saturation”:”Độ bão hòa màu “,”vibrance”:”Đổ đậm cân bằng”,”mosaic”:”Hiệu ứng ảnh lát gạch”,”glamour”:”Làm mờ ảo “,”posterize”:”Đưa về màu cơ bản “,”bloom”:”Làm nhòa sáng “,”pixelate”:”Hiệu ứng pixel”,”fringe”:”Trượt tông xanh vàng”,”vignette”:”Đổ bóng các góc”,”grain”:”Bụi ảnh”,”dehaze”:”Làm trong ảnh “,”smooth”:”Làm mịn”,”sharpen”:”Làm sắc nét”,”layerCreated”:”Layer được tạo”,”noCutout”:”Không cắt bỏ”,”letterSpacing”:”Khoảng cách các ký tự”,”lineSpacing”:”Khoảng cách các dòng”,”lineSize”:”Kích thước dòng văn bản “,”straighten”:”Làm đậm”,”invert”:”Chuyển ngược”,”dialogSaveCalculate”:”Đang tính “,”dialogSaveHigh”:”Nhanh/cao”,”dialogSaveMed”:”Trung bình”,”dialogSaveLow”:”Chậm/thấp”,”dialogSaveTitle”:”Lưu hình ảnh”,”dialogResizeApplyAll”:”Khi thay đổi kích thước, tất cả các layer sẽ được thu nhỏ theo tỷ lệ”,”dialogResizeContrain”:”Các tỷ lệ ràng buộc”,”dialogPreResizeMaxSize”:”Tối đa %d px”,”dialogPreResizeExif”:”Tự động xoay dựa trên exif”,”dialogPreResizeInfo2″:”,để tiết kiệm bộ nhớ và thúc đẩy quá trình tải nhanh hơn, đưa trở lại kích thước theo yêu cầu trước khi bạn bắt đầu chỉnh sửa .”,”dialogPreResizeInfo1″:”Kích thước hình ảnh bạn chọn quá lớn”,”dialogPreResizeTitle”:”Thay đổi kích thước hình ảnh”,”dialogOpenURLHeadline”:”Địa chỉ hỉnh ảnh”,”dialogOpenURLTitle”:”Mở địa chỉ hình ảnh”,”dialogLoadError”:”Một số lỗi xảy ra trong lúc tải hình ảnh, xin vui lòng tải lại sau…”,”dialogLoadLoadingFrom”:”Đang tải từ %s đến %s …”,”dialogLoadPrepare”:”đang hoàn tất…, “,”dialogLoadTitle”:”Đang tải”,”dialogChoiceHeadline”:”Bạn muốn thêm hình ảnh ở trang thiết kế này hay tạo một trang thiết kế mới? “,”dialogChoiceTitle”:”Tải ảnh lên”,”maximize”:”Tối đa”,”minimize”:”Tối thiểu”,”fill”:”Làm đầy”,”fit”:”Khớp”,”tolerance”:”Sức chứa”,”reset”:”Cài đặt lại”,”density”:”Độ dày đặc”,”strength”:”Độ đậm”,”download”:”Tải về”,”advanced”:”Nâng cao”,”left”:”Bên trái”,”top”:”Trên cùng”,”hidden”:”Ẩn”,”visible”:”hiển thị “,”layers”:”Các layer”,”layer”:”Layer”,”shape”:”Hình dạng”,”color”:”Màu”,”erase”:”Xóa”,”back”:”Trở về”,”blur”:”Làm mờ”,”paint”:”Tô màu”,”brush”:”Chải”,”aspect”:”Khung hình”,”tool”:”Công cụ”,”angle”:”Góc”,”drawing”:”Đang vẽ “,”draw”:”Vẽ “,”text”:”Văn bản “,”font”:”Phông chữ”,”quality”:”Chất lượng”,”spikes”:”Gai”,”source”:”Nguồn”,”step”:”Bước”,”opacity”:”Độ mờ đục”,”image”:”Hình ảnh”,”transparency”:”Độ trong suốt”,”softness”:”Độ mềm”,”size”:”Kích thước”,”loading”:”Đang tải”,”load”:”Tải”,”open”:”Mở”,”save”:”Lưu”,”loadMore”:”Hiển thị thêm”,”search”:”Tìm kiếm”,”template”:”Mẫu sẵn”,”create”:”Tạo”,”background”:”Nền”,”max”:”Tối đa”,”blendMode”:”Dạng trộn”,”original”:”Gốc”,”cancel”:”Hủy”,”ok”:”Đồng ý”,”amount”:”Lượng áp dụng”,”apply”:”Áp dụng”,”height”:”Chiều cao”,”width”:”Chiều rộng”,”untitled”:”Không tiêu đề”,”name”:”Tên”,”close”:”Đống”,”preferences”:”Các tùy chọn chỉnh sửa”,”dialogAiCutoutTitle”:”Cắt bỏ thông minh”,”spacing”:”Giãn cách “,”dropFile”:”Thả để mở ảnh “,”locked”:”Đã khóa”,”viewLiquifyHQPreview”:”Xem trước chất lượng cao”,”viewMenuToggleHome”:”Hiển thị trang chủ”,”logInNow”:”Đăng nhập bây giờ”,”neverAskMeAgain”:”Không hỏi lại vào lần tới “,”elementPremiumDesc”:”Đây là thành phần cao cấp”,”viewAddTextBold”:”In đậm”,”viewAddTextItalic”:”In nghiên”,”xTitle”:”Trình chỉnh sửa ảnh: Pixlr X – chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí”,”xMetaDesc”:”TÌm kiếm trình chỉnh sửa nâng cao ngay trên trình duyệt của bạn? Pixlr X là trình chỉnh sửa ảnh hiện đại thế hệ mới! Không cần cài đặt, không cần đăng ký. Chỉnh sửa miễn phí ngay trên máy tính bàn, laptop, máy tính bảng và điện thoại. “,”xMetaSiteName”:”Trình chỉnh sửa ảnh: Pixlr.com – Trình chỉnh sửa ảnh miễn phí trực tuyến”,”deleted”:”Đã xóa”,”titleEditText”:”Chỉnh sửa văn bản “,”titleDeleteLayer”:”Xóa layer”,”titleDuplicateLayer”:”Nhân bản layer”,”titleImageLayer”:”Thêm ảnh như một layer”,”titleRasterizeLayer”:”Hợp nhất layer”,”viewAddTextPunchout”:”Punch out”,”viewOBarAskPrerezise”:”Yêu cầu thay đổi kích thước hình ảnh”,”viewOBarAskLayertype”:”Yêu cầu hỏi loại layer thêm vào “,”continue”:”Tiếp tục”,”premium”:”Nâng cao”,”unlocked”:”Mở khóa”,”viewOBarLockUnlockLayer”:”Khóa / mở khóa vị trí layer “,”viewOBarShowHideLayer”:”Hiện thị / Ẩn layer”,”error”:”Lỗi “,”genericError”:”Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau.”,”offline”:”Ngoại tuyến”,”genericOffline”:”Bạn không trực tuyến, hãy kiểm tra kết nối internet của bạn và thử lại.”,”newSize”:”Kích thước mới”,”copy”:”Sao chép”,”duplicate”:”Nhân bản “,”sizeWeb”:”Trang web”,”rememberMe”:”Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới”,”forgotPass”:”Quên mật khẩu?”,”notMember”:”Chưa là thành viên?”,”signUpNow”:”Đăng ký ngay!”,”signUp”:”Đăng ký”,”alreadyMember”:”Đã là thành viên?”,”loginHere”:”Đăng nhập ở đây!”,”code”:”Mã code”,”verifyAcc”:”Xác thực tài khoản của bạn”,”verify”:”Xác thực”,”resend”:”Gửi lại lần nữa?”,”didNotReceiveCode”:”Tôi chưa nhận được mã!”,”backReg”:”Quay lại đăng ký”,”forgottenPass”:”Bạn không nhớ ra mật khẩu?”,”resetPassDesc”:”Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.”,”reqCode”:”Yêu cầu Mã code”,”resetPass”:”Đặt lại mật khẩu”,”newPass”:”Mật khẩu mới “,”updatePass”:”Mật khẩu được cập nhật”,”terms”:”Điều khoản Sử dụng & Thông báo Bảo mật”,”regNewsletter”:”Tôi muốn nhận thông tin cập nhật, quà tặng miễn phí, quảng cáo và các thông tin bổ ích từ Pixlr.”,”regRecommendations”:”Tôi muốn nhận các đề xuất và gợi ý liên quan đến mối quan tâm của tôi đối với Pixlr.”,”agree”:”Đồng ý”,”sentCodeDesc”:”Chúng tôi đã gửi một email đến [EMAIL] kèm theo mã xác minh. Vui lòng nhập mã dưới đây.”,”loginFb”:”Đăng nhập bằng facebook”,”loginGoogle”:”Đăng nhập bằng Google”,”oldPass”:”Mật khẩu cũ”,”newEmail”:”Email mới”,”above16″:”Tôi từ 16 tuổi trở lên”,”readAgreements”:”Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng & Thông báo về quyền riêng tư.”,”profile”:”Hồ sơ”,”subscription”:”Đăng ký”,”language”:”Ngôn ngữ”,”password”:”Mật khẩu”,”changePassword”:”Thay đổi mật khẩu”,”newsletter”:”Bản tin”,”receiveNewsletter”:”Nhận bản tin từ Pixlr”,”myAccount”:”Tài khoản của tôi”,”myDownloads”:”Đã tải xuống”,”creatorDashboard”:”Creator Dashboard”,”menu”:”THỰC ĐƠN”,”changeEmail”:”Thay đổi địa chỉ email”,”agreementBar”:”Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu”,”viewMore”:”Xem thêm”,”accept”:”ĐỒNG Ý”,”licenseAgreement”:”Hợp đồng cấp phép”,”termsOfUse”:”Điều khoản sử dụng”,”privacyPolicy”:”Chính sách bảo mật”,”cookiePolicy”:”Cookie”,”random”:”Ngẫu nhiên”,”block”:”Khóa”,”scale”:”Tỉ lệ”,”none”:”Không”,”radial”:”Chuyển sắc theo hình tròn”,”linear”:”Chuyển sắc theo đường thẳng”,”position”:”Vị trí”,”frame”:”Khung hình”,”element”:”Thành phần “,”align”:”Căn chỉnh”,”style”:”Phong cách”,”rotate”:”Xoay”,”transform”:”Chuyển đổi”,”line”:”Dòng”,”distance”:”Khoảng cách”,”direction”:”Phương hướng”,”colorize”:”Lên màu”,”vertical”:”Theo chiều dọc”,”seed”:”Hạt giống”,”auto”:”Tự động”,”bw”:”Trắng Đen”,”pop”:”Bật ra”,”detail”:”Chi tiết”,”scene”:”Bối cảnh “,”light”:”Ánh sáng”,”type”:”Dạng cắt”,”radii”:”Radii”,”offset”:”Bù màu”,”removeStop”:”Xóa lệnh xác nhận trước khi sử dụng thao tác”,”gradient”:”Đổ màu chuyển sắc”,”pattern”:”Mẫu “,”outline”:”Nét bên ngoài”,”shadow”:”Đổ bóng”,”toggleConstraint”:”Khóa Toggle”,”quickAdd”:”Thêm nhanh”,”layerAdded”:”layer được thêm”,”rectangle”:”Hình chữ nhật”,”roundedRect”:”Hình chữ nhật góc tròn”,”circle”:”Hình tròn”,”custom”:”Chỉnh sửa “,”viewAll”:”Xem tất cả”,”historyProjects”:”Dự án mới nhất”,”templates”:”Mẫu thử”,”useTemplate”:”Sử dụng “,”recommendedTemplate”:”Các mẫu đề xuất”,”allYourProjects”:”Tất cả dự án “,”aboutHistory”:”Nếu bạn muốn lưu một tài liệu, nhấp vào biểu tượng trái tim để ghim nó. Lịch sử chỉ được lưu tạm thời trong bộ nhớ đệm của trình duyệt, tất cả tài liệu sẽ bị xóa nếu bạn xóa bộ nhớ đệm hoặc nếu bạn dọn dẹp thư mục. Nếu bạn muốn lưu tệp lâu dài, hãy tải xuống dưới dạng. PXD hoặc xuất dưới dạng mẫu.”,”titleUndo”:”Hoàn tác”,”titleRedo”:”Hoàn lại”,”viewAddTextHL”:”Thêm văn bản “,”viewAddTextSL”:”Văn bản mặc định mới “,”viewAddPaintHL”:”Thêm lớp mới”,”viewAddPaintSL”:”Lớp sơn trống mới”,”titleSetImage”:”Thiết lập hình ảnh”,”titleAddImage”:”Thêm ảnh”,”titleChangeImage”:”Thay đổi ảnh”,”titlePositionFrame”:”Khung vị trí”,”titlePositionContent”:”Vị trí ảnh”,”titleAutoFitContent”:”Thiết lập lại ảnh”,”titleCutLayer”:”Cắt layer”,”titleCopyLayer”:”Sao chép layer”,”titlePasteLayer”:”Dán layer”,”viewAddTextTitle”:”Thêm văn bản”,”viewAddTextCurve”:”Đường cong”,”viewAddTextCurveFlip”:”Lật”,”viewAddTextCurveSpread”:”Tràn ra “,”viewAddTextCurveArc”:”Arc”,”viewAddTextCurveHalf”:”Một nửa”,”viewAddTextCurveCircle”:”Hình tròn”,”viewLayoutTitle”:”Lớp”,”layerGroup”:”Nhóm layer”,”layerGroupOf”:”%s layer được chọn”,”viewCutoutApply”:”Áp dụng Cắt”,”maskApplied”:”Công cụ cắt được áp dụng”,”viewGlitchSplit”:”Tách màu “,”viewGlitchScan”:”Đường quét”,”viewGlitchInterfer”:”Can thiệp”,”viewGlitchSlice”:”Cắt lát”,”viewGlitchBleed”:”Bleed”,”viewGlitchLocked”:”Chỉ các layer hình ảnh có thể áp dụng hiệu ứng nhiễu sọc, hãy chọn một layer khác!”,”viewMenuLayout”:”Bố cục & Mẫu “,”viewMenuAddText”:”Thêm văn bản”,”viewMenuMoreTools”:”Thêm công cụ”,”viewOBarAllTooltip”:”Hiển thị tất cả các chú giải công cụ menu khi di chuột”,”layersMerged”:”Layer được gộp”,”premiumFeaturePitchOne”:”Thư viện mẫu đang phát triển”,”premiumFeaturePitchTwo”:”Xóa nền bằng một cú nhấp chuột”,”premiumFeaturePitchThree”:”Hàng trăm phông chữ độc quyền”,”premiumFeaturePitchFour”:”Glitch studio và các tính năng khác”,”premiumFeaturePitchFive”:”Quảng cáo miễn phí và phiên bản có thể tải xuống ..”,”premiumTemplateSalesPitch”:”Nhận quyền truy cập vào hàng trăm mẫu độc đáo và cao cấp từ các nhà thiết kế nổi tiếng để bắt đầu thiết kế của bạn”,”premiumFontSalesPitch”:”Nhận quyền truy cập vào hàng trăm phông chữ độc đáo và cao cấp từ các nghệ sĩ nổi tiếng để sử dụng trong thiết kế của bạn.”,”premiumCutoutSalesPitch”:”Chỉ với một cú nhấp chuột, xóa nền hình ảnh ngay lập tức với AI Pixlr có trong Premium.”,”premiumElementSalesPitch”:”Thêm sự tinh tế cho thiết kế của bạn với hàng nghìn yếu tố cao cấp bổ sung.”,”premiumStudioSalesPitch”:”Nhận quyền truy cập vào các công cụ Premium Studio để tạo ra những hình ảnh và thiết kế ấn tượng hơn chỉ bằng một cú nhấp chuột.”,”compare”:”So sánh “,”holdDown”:”Nhấn giữ”,”toggleAll”:”Chuyển đổi tất cả”,”titleColorPicker”:”Chọn màu”,”historyDescription”:”Từ bộ nhớ tạm thời cục bộ, để lưu dự án lâu dài, hãy tải nó xuống dưới dạng pxd.”,”feedback”:”Phản hồi “,”help”:”Hỗ trợ”,”tutorials”:”Video hướng dẫn “,”adjust”:”Điều chỉnh”,”effect”:”Hiệu ứng “,”cutout”:”Công cụ cắt bỏ”,”liquify”:”Biến dạng hình ảnh “,”retouch”:”Tinh chỉnh”,”dialogSaveNonDestructive”:”Non-destructive (Much larger files)”,”dialogSavePXZDescription”:”PXZ is the native Pixlr document format, this will save out the entire working project structure.”,”mobileVariantDesc”:”Pixlr E is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less than 650px wide. We recommend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.”,”mobileVariantButton”:”Use mobile editor”,”mobileVariantClose”:”Ignore and close”,”welcomeHeadline”:”Photo editor & Template designer”,”welcomeIngress”:”Welcome to the free modern photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n’ drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.”,”free”:”Cắt tự do”,”keyword”:”Keyword”,”notAllowed”:”Not allowed!”,”checkout”:”Thanh toán “,”creditCard”:”Thẻ tín dụng”,”savedCard”:”Thẻ đã lưu”,”billingAddress”:”Địa chỉ hóa đơn”,”firstName”:”Tên “,”lastName”:”Họ”,”address”:”Địa chỉ”,”city”:”Thành phố”,”zipCode”:”Mã code”,”state”:”Tỉnh”,”country”:”Nước”,”cardNumber”:”Số thẻ”,”month”:”tháng”,”year”:”năm”,”autorenewalBasis”:”Tự động gia hạn”,”total”:”tổng cộng”,”orderSummary”:”Tổng hóa đơn “,”dialogResizeSmoothing”:”Smoothing”,”recommendedDescription”:”Trendy and high quality templates hand picked by our team.”,”templatesDescription”:”Browse and find a template by selecting what type of design you want to create below.”,”viewOBarSmooth”:”Smooth scaling”,”account”:”Account”,”unlockPremiumMessage”:”Unlock this Template”,”premiumTemplate”:”Unlock Template”,”premiumOneTime”:”Purchase template for”,”recommended”:”Recommended”,”instagram-post”:”Ảnh bìa Instagram”,”instagram-story”:”Instagram story”,”facebook-post”:”Bài đăng Facebook”,”facebook-story”:”Facebook Story”,”facebook-post-wide”:”Facebook Wide Post”,”facebook-ad-wide”:”Facebook Ad Wide”,”facebook-cover”:”Ảnh bìa facebook”,”facebook-event-cover”:”Facebook Event Cover”,”facebook-group-cover”:”Facebook Group Cover”,”social-media-post”:”Social Post”,”social-media-story”:”Social Story”,”youtube-thumbnail”:”Thumbnail Youtube”,”youtube-channel-art”:”YouTube Art”,”pinterest-pin”:”Pinterest Pin”,”pinterest-long-pin”:”Pinterest Long Pin”,”twitter-post”:”Twitter Post”,”twitter-cover”:”Twitter Cover”,”linkedin-company-banner”:”LinkedIn Company”,”linkedin-personal-banner”:”LinkedIn Personal”,”roblox”:”Roblox Clothes”,”flyer”:”Flyer”,”business-card”:”Business Card”,”simple-collage”:”Simple Collage”,”mask”:”Cắt bỏ dạng mặt nạ”,”stretch”:”Stretch”,”spread”:”Trải ra”,”shrink”:”co lại”,”square”:”Square”,”hexagon”:”Hexagon”,”triangle”:”Hình tam giác”,”cross”:”Cross”,”star”:”Hình ngôi sao”,”heart”:”Hình trái tim “,”glimmer”:”Glimmer”,”intensity”:”Intensity”,”quantity”:”SÔ LƯỢNG”,”hollow”:”Hollow”,”dualTone”:”Dual tone”,”mode”:”Chế độ”,”paste”:”Dán”,”glitch”:”Glitch”,”focus”:”Focus”,”focusSymmetric”:”Symmetric / Tilt”,”focusRadial”:”Chuyển sắc theo hình tròn”,”focusLinear”:”Chuyển sắc theo đường thẳng”,”focusLocked”:”Focus only works on image layers, please select another layer!”,”softBlur”:”Soft blur”,”bokehBlur”:”Bokeh blur”,”bokehShape”:”Bokeh shape”,”dispersion”:”Dispersion”,”dispersionLocked”:”Dispersion only works on image layers, please select another layer!”,”dispersionCreateMask”:”Mask area first!”,”blendModeLighter”:”Lighter”,”genericNoResult”:”No result found, please do another search.”,”selectionEmpty”:”Không có gì trong lựa chọn”,”viewOBarAccent”:”Accent color”,”viewOBarWorkspace”:”Workspace color”,”email”:”Email”,”try30DayFreePremium”:”Try 30 days of free Premium”,”premiumBounceTitle”:”Unlock Premium and smash creative boundaries!”,”premiumFeatureAlso”:”Premium users also have:”,”loginApple”:”Sign in with Apple”,”or”:”or”,”saveAs”:”Save as”,”loopAnimation”:”Loop animation”,”inclusiveAnimation”:”Include hidden layers”,”zoom”:”Phóng to”,”move”:”Di chuyển”,”transparent”:”Transparent”,”spot”:”Spot”,”object”:”Object”,”resolve”:”Resolve”,”speed”:”Speed”,”balanced”:”Balanced”,”document”:”Document”,”recommend”:”Recommend”,”popular”:”Popular”,”dialogResizePageTitle”:”Resize page (scale)”,”dialogPageSizeTitle”:”Set page size”,”dialogSizeRelative”:”Thay đổi có liên kết các yếu tố khác”,”dialogSizeAnchor”:”Điểm neo “,”dialogSizeCropWarning”:”When changing size any active crop tool will be reset, some cropping of layers may occur if new page size is smaller.”,”highlights”:”Tông sáng”,”news”:”Updates”,”noNews”:”No new updates!”,”hasAnimation”:”Has animation”,”viewAddElementTitle”:”Thêm thành phần”,”viewAddElementHL”:”Add Media”,”viewAddElementSL”:”Browse your own files”,”titleLockLock”:”Lock layer”,”titleHideLayer”:”Hide layer”,”titleLockLayer”:”Lock layer”,”titleEditAnimation”:”Edit animations”,”titleSelectLayer”:”Select layer”,”viewAnimationTitle”:”Animation”,”viewLayoutPageSize”:”Set page size”,”viewLayoutPageResize”:”Resize page (scale)”,”viewMenuAnimation”:”Animation”,”viewOBarScollMode”:”Use scroll wheel to”,”premiumTryFree”:”Free Premium”,”web”:”Trang web”,”ads”:”Ads”,”photo”:”Photo”,”video”:”Video”,”print”:”In”,”social”:”Social”,”instagram-square”:”Instagram Square”,”facebook-profile”:”Ảnh đại diện Facebook”,”youtube-profile”:”Ảnh đại diện Youtube”,”pinterest-square-pin”:”Pinterest Square Pin”,”twitter-profile”:”Ảnh đại diện Twitter”,”brochure”:”Brochure”,”invitation”:”Invitation”,”fileSaved”:”File saved”,”fps”:”Framerate”,”working”:”Working”,”animation”:”Animation”,”premiumSkipAds”:”Skip ads and try:”}

Xem Thêm :  Bán hạt giống cây tai thỏ giá rẻ

Pixlr M

Pixlr E is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less than 650px wide. We recommend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.

Use mobile editor
Ignore and close


Tổng hợp ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên PC: Đơn giản ai cũng có thể dùng !


Tải các ứng dụng :
Fotophire: https://photo.wondershare.com/?utm_source=youtube\u0026utm_medium=Schannel\u0026utm_campaign=180309fpzjj13
Photo Editor: https://photo.wondershare.com/photoeditor.html?utm_source=youtube\u0026utm_medium=Schannel\u0026utm_campaign=180309fpzjj13
Photo Cutter: https://photo.wondershare.com/photocutter.html?utm_source=youtube\u0026utm_medium=Schannel\u0026utm_campaign=180309fpzjj13
Photo Eraser: https://photo.wondershare.com/photoeraser.html?utm_source=youtube\u0026utm_medium=Schannel\u0026utm_campaign=180309fpzjj13
How to use Fotophire: https://photo.wondershare.com/support/guidefotophire.html?utm_source=youtube\u0026utm_medium=Schannel\u0026utm_campaign=180309fpzjj13

✌️ Liên hệ quảng cáo, hợp tác Huy: quangcao.schannel@gmail.com hoặc http://fb.com/huy.nl
? Like Facebook của Schannel: http://fb.com/schannel.vn
? Subscribe Schannel để xem ngay video mới nhất: http://bit.ly/SubscribeSchannel

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button