Thủ Thuật

Số nguyên tố: chúng là gì và danh sách

Số nguyên tố là những số họ chỉ có 2 ngăn chia, vì chúng chỉ chia hết cho chính chúng và cho đơn vị, tức là số 1. Nhưng hãy cẩn thận! Chúng chia hết cho cả số dương và số âm. Điều đó có nghĩa là gì? Rất dễ. Một số nguyên tố, ví dụ 2, chỉ có thể chia cho 2, -2, 1 và -1.

numeros primos de 1 al 1000

Các số có hơn 2 ước được gọi là số sáng tác. Nếu chúng ta lấy một số tổng hợp, chẳng hạn, 10, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có thể chia nó cho chính nó và thống nhất, nghĩa là giữa 10 và 1, nhưng cũng giữa 2 và 5. Do đó, 10 là một số tổng hợp.

Tất cả các số là số nguyên tố hay hợp số?

Có hai số “đặc biệt” không phải là số nguyên tố hay hợp chất: 0 và 1. Tại sao? Hãy xem nó:

 • Số 1 có thể chia cho chính nó (1/1 = 1) và thống nhất, tức là số 1 (1/1 = 1). Tuy nhiên, để một số được coi là số nguyên tố thì nó phải có 2 ước số khác nhau. Số 1 chỉ có một ước số nên nó không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số.
 • Không thể chia số 0 cho chính nó, vì kết quả là không xác định.

Vì vậy, nếu chúng ta loại bỏ 0 và 1 khỏi danh sách, ra khỏi số lớn các số còn lại, làm thế nào chúng ta biết được số nào là số nguyên tố và số nào không phải là số nguyên tố?

Làm thế nào để biết một số có phải là số nguyên tố hay không

Điều bình thường nhất là nghĩ về việc thực hiện nó bằng cách loại bỏ, tức là cố gắng tìm các ước số. Với máy tính thì khá nhanh, nhưng nếu chúng ta phải làm ngược lại hoặc với bút và giấy, mọi thứ sẽ hơi phức tạp. Chúng tôi dạy bạn hai phương pháp để biết một số có phải là số nguyên tố hay không.

Rây của Eratosthenes

Rây của Eratosthenes là một kỹ thuật nhận biết các số nguyên tố giữa 2, là số nguyên tố đầu tiên, và một số nhất định.

Phương pháp này bao gồm lập một bảng và gạch bỏ bội số của các số nguyên. Đầu tiên, chúng ta sẽ loại bỏ bội số của 2, sau đó là 3, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chúng ta đạt được số bình phương lớn hơn số cuối cùng trong bảng.

Giống như mọi thứ trong toán học, sàng Eratosthenes được hiểu rõ nhất với một ví dụ:

 1. Chúng tôi lập một bảng với các số từ 2 đến 30.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

 1. Chúng tôi gạch bỏ bội số của 2 khỏi danh sách, tức là chúng tôi gạch bỏ từ 2 đến 2: 4, 6, v.v. Coi chừng! Số 2, chỉ có thể chia cho chính nó và số 1, chúng tôi không gạch bỏ nó, vì nó là một số nguyên tố.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

 1. Chúng tôi lấy số tiếp theo, 3 và kiểm tra xem bình phương nhỏ hơn số lớn nhất trong bảng. Như 32 <30, chúng ta tiếp tục với cái sàng và gạch bỏ các bội của nó: 6, 9, 12 ... Như ở bước trước, chúng ta không gạch bỏ số 3, cũng là số nguyên tố.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 1. Chúng tôi lặp lại bước trước với số tiếp theo trong bảng: 4 bị gạch bỏ, vì vậy chúng tôi lấy 5. Như 52 <30, chúng tôi gạch bỏ bội số của chúng.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 1. Chúng ta tiếp tục với số sau mà không gạch bỏ: 7. Như 72 = 49, tức là bình phương của 7 lớn hơn số cuối cùng trong bảng, phương thức kết thúc và các số không bị gạch bỏ là số nguyên tố.
 2. Phần kết luận. Các số nguyên tố từ 2 đến 30 là: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 và 29.
Xem Thêm :  Lgbt là gì? tất cả những điều bạn cần hiểu về cộng đồng lgbt

Sàng Eratosthenes là một phương pháp nhanh chóng và dễ dàng để biết các số nguyên tố, nhưng cònđiều gì sẽ xảy ra nếu con số chúng tôi muốn nghiên cứu quá cao, ví dụ, 54657?

Như bạn hiểu, sẽ không thực tế nếu lập bảng từ 2 đến 54657, phải không? Chúng ta có thể làm gì sau đó? Rất dễ: sử dụng tiêu chí chia hết.

Tiêu chí phân chia

Tiêu chí chia hết là quy tắc tìm xem một số có chia hết cho số khác mà không cần thực hiện phép chia hay không.

Vì vậy, nếu chúng ta sử dụng các quy tắc này và quan sát thấy một số chia hết cho một số khác không phải chính nó và đơn vị, chúng ta sẽ biết rằng nó không phải là số nguyên tố.

 • Tiêu chí chia hết của số 2. Một số chia hết cho 2 nếu nó là số chẵn, nghĩa là, nếu nó kết thúc bằng 0, 2, 4, 6 hoặc 8. Và đây là một mẹo: giống như bất kỳ số nào chia hết cho 4, 6 hoặc 8 cũng chia hết cho 2, chúng ta sẽ không cần biết tiêu chuẩn chia hết của các số chẵn khác.
 • Tiêu chuẩn về tính chất chia hết của số 3. Một số chia hết cho 3 nếu tổng các chữ số của nó là bội của ba. Hãy xem một ví dụ:

267 -> 2 + 6 + 7 = 15

Vì 15 là bội của 3 nên 267 chia hết cho 3.

Ngoài ra, vì mọi số chia hết cho 9 cũng chia hết cho 3 nên ta chỉ cần biết tiêu chí này là đủ.

 • Tiêu thức chia hết của số 5. ​​Một số chia hết cho 5 nếu nó kết thúc bằng 0 hoặc 5.
 • Tiêu thức tính chất chia hết của số 7. Muốn biết một số có chia hết cho 7 hay không, ta phải trừ số không có chữ số tận cùng và gấp đôi chữ số tận cùng. Nếu số thu được là 0 hoặc bội của 7, số ban đầu chia hết cho 7. Bạn sẽ hiểu rõ hơn điều này với một ví dụ, hãy bắt đầu với nó!

378 -> 37 − (8 × 2) = 37 − 16 = 21

Vì 21 là bội của 7 nên 378 chia hết cho 7.

 • Tiêu chuẩn về tính chất chia hết của số 11. Nếu chúng ta trừ tổng của các số chẵn và tổng các số lẻ, và số thu được là 0 hoặc bội của 11, điều đó có nghĩa là số đã học chia hết cho 11. Đây là một ví dụ:

8591 -> (8 + 9) − (5 + 1) = 17 − 6 = 11

Vì 11 là bội của 11 nên 8591 chia hết cho 11.

Và đó là tất cả! Bây giờ đến lượt bạn: bạn đã biết cách tính số cao đó, 54657, có phải là số nguyên tố không?

Danh sách các số nguyên tố từ 1 đến 10.000

Cuối cùng, nếu bạn đang tìm kiếm danh sách các số nguyên tố từ 1 đến 10.000, chẳng hạn như 1 đến 100 hoặc 1 đến 1.000, đây là danh sách đầy đủ và được cập nhật:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997, 1009, 1013, 1019, 1021, 1031, 1033, 1039, 1049, 1051, 1061, 1063, 1069, 1087, 1091, 1093, 1097, 1103, 1109, 1117, 1123, 1129, 1151, 1153, 1163, 1171, 1181, 1187, 1193, 1201, 1213, 1217, 1223, 1229, 1231, 1237, 1249, 1259, 1277, 1279, 1283, 1289, 1291, 1297, 1301, 1303, 1307, 1319, 1321, 1327, 1361, 1367, 1373, 1381, 1399, 1409, 1423, 1427, 1429, 1433, 1439, 1447, 1451, 1453, 1459, 1471, 1481, 1483, 1487, 1489, 1493, 1499, 1511, 1523, 1531, 1543, 1549, 1553, 1559, 1567, 1571, 1579, 1583, 1597, 1601, 1607, 1609, 1613, 1619, 1621, 1627, 1637, 1657, 1663, 1667, 1669, 1693, 1697, 1699, 1709, 1721, 1723, 1733, 1741, 1747, 1753, 1759, 1777, 1783, 1787, 1789, 1801, 1811, 1823, 1831, 1847, 1861, 1867, 1871, 1873, 1877, 1879, 1889, 1901, 1907, 1913, 1931, 1933, 1949, 1951, 1973, 1979, 1987, 1993, 1997, 1999, 2003, 2011, 2017, 2027, 2029, 2039, 2053, 2063, 2069, 2081, 2083, 2087, 2089, 2099, 2111, 2113, 2129, 2131, 2137, 2141, 2143, 2153, 2161, 2179, 2203, 2207, 2213, 2221, 2237, 2239, 2243, 2251, 2267, 2269, 2273, 2281, 2287, 2293, 2297, 2309, 2311, 2333, 2339, 2341, 2347, 2351, 2357, 2371, 2377, 2381, 2383, 2389, 2393, 2399, 2411, 2417, 2423, 2437, 2441, 2447, 2459, 2467, 2473, 2477, 2503, 2521, 2531, 2539, 2543, 2549, 2551, 2557, 2579, 2591, 2593, 2609, 2617, 2621, 2633, 2647, 2657, 2659, 2663, 2671, 2677, 2683, 2687, 2689, 2693, 2699, 2707, 2711, 2713, 2719, 2729, 2731, 2741, 2749, 2753, 2767, 2777, 2789, 2791, 2797, 2801, 2803, 2819, 2833, 2837, 2843, 2851, 2857, 2861, 2879, 2887, 2897, 2903, 2909, 2917, 2927, 2939, 2953, 2957, 2963, 2969, 2971, 2999, 3001, 3011, 3019, 3023, 3037, 3041, 3049, 3061, 3067, 3079, 3083, 3089, 3109, 3119, 3121, 3137, 3163, 3167, 3169, 3181, 3187, 3191, 3203, 3209, 3217, 3221, 3229, 3251, 3253, 3257, 3259, 3271, 3299, 3301, 3307, 3313, 3319, 3323, 3329, 3331, 3343, 3347, 3359, 3361, 3371, 3373, 3389, 3391, 3407, 3413, 3433, 3449, 3457, 3461, 3463, 3467, 3469, 3491, 3499, 3511, 3517, 3527, 3529, 3533, 3539, 3541, 3547, 3557, 3559, 3571, 3581, 3583, 3593, 3607, 3613, 3617, 3623, 3631, 3637, 3643, 3659, 3671, 3673, 3677, 3691, 3697, 3701, 3709, 3719, 3727, 3733, 3739, 3761, 3767, 3769, 3779, 3793, 3797, 3803, 3821, 3823, 3833, 3847, 3851, 3853, 3863, 3877, 3881, 3889, 3907, 3911, 3917, 3919, 3923, 3929, 3931, 3943, 3947, 3967, 3989, 4001, 4003, 4007, 4013, 4019, 4021, 4027, 4049, 4051, 4057, 4073, 4079, 4091, 4093, 4099, 4111, 4127, 4129, 4133, 4139, 4153, 4157, 4159, 4177, 4201, 4211, 4217, 4219, 4229, 4231, 4241, 4243, 4253, 4259, 4261, 4271, 4273, 4283, 4289, 4297, 4327, 4337, 4339, 4349, 4357, 4363, 4373, 4391, 4397, 4409, 4421, 4423, 4441, 4447, 4451, 4457, 4463, 4481, 4483, 4493, 4507, 4513, 4517, 4519, 4523, 4547, 4549, 4561, 4567, 4583, 4591, 4597, 4603, 4621, 4637, 4639, 4643, 4649, 4651, 4657, 4663, 4673, 4679, 4691, 4703, 4721, 4723, 4729, 4733, 4751, 4759, 4783, 4787, 4789, 4793, 4799, 4801, 4813, 4817, 4831, 4861, 4871, 4877, 4889, 4903, 4909, 4919, 4931, 4933, 4937, 4943, 4951, 4957, 4967, 4969, 4973, 4987, 4993, 4999, 5003, 5009, 5011, 5021, 5023, 5039, 5051, 5059, 5077, 5081, 5087, 5099, 5101, 5107, 5113, 5119, 5147, 5153, 5167, 5171, 5179, 5189, 5197, 5209, 5227, 5231, 5233, 5237, 5261, 5273, 5279, 5281, 5297, 5303, 5309, 5323, 5333, 5347, 5351, 5381, 5387, 5393, 5399, 5407, 5413, 5417, 5419, 5431, 5437, 5441, 5443, 5449, 5471, 5477, 5479, 5483, 5501, 5503, 5507, 5519, 5521, 5527, 5531, 5557, 5563, 5569, 5573, 5581, 5591, 5623, 5639, 5641, 5647, 5651, 5653, 5657, 5659, 5669, 5683, 5689, 5693, 5701, 5711, 5717, 5737, 5741, 5743, 5749, 5779, 5783, 5791, 5801, 5807, 5813, 5821, 5827, 5839, 5843, 5849, 5851, 5857, 5861, 5867, 5869, 5879, 5881, 5897, 5903, 5923, 5927, 5939, 5953, 5981, 5987, 6007, 6011, 6029, 6037, 6043, 6047, 6053, 6067, 6073, 6079, 6089, 6091, 6101, 6113, 6121, 6131, 6133, 6143, 6151, 6163, 6173, 6197, 6199, 6203, 6211, 6217, 6221, 6229, 6247, 6257, 6263, 6269, 6271, 6277, 6287, 6299, 6301, 6311, 6317, 6323, 6329, 6337, 6343, 6353, 6359, 6361, 6367, 6373, 6379, 6389, 6397, 6421, 6427, 6449, 6451, 6469, 6473, 6481, 6491, 6521, 6529, 6547, 6551, 6553, 6563, 6569, 6571, 6577, 6581, 6599, 6607, 6619, 6637, 6653, 6659, 6661, 6673, 6679, 6689, 6691, 6701, 6703, 6709, 6719, 6733, 6737, 6761, 6763, 6779, 6781, 6791, 6793, 6803, 6823, 6827, 6829, 6833, 6841, 6857, 6863, 6869, 6871, 6883, 6899, 6907, 6911, 6917, 6947, 6949, 6959, 6961, 6967, 6971, 6977, 6983, 6991, 6997, 7001, 7013, 7019, 7027, 7039, 7043, 7057, 7069, 7079, 7103, 7109, 7121, 7127, 7129, 7151, 7159, 7177, 7187, 7193, 7207, 7211, 7213, 7219, 7229, 7237, 7243, 7247, 7253, 7283, 7297, 7307, 7309, 7321, 7331, 7333, 7349, 7351, 7369, 7393, 7411, 7417, 7433, 7451, 7457, 7459, 7477, 7481, 7487, 7489, 7499, 7507, 7517, 7523, 7529, 7537, 7541, 7547, 7549, 7559, 7561, 7573, 7577, 7583, 7589, 7591, 7603, 7607, 7621, 7639, 7643, 7649, 7669, 7673, 7681, 7687, 7691, 7699, 7703, 7717, 7723, 7727, 7741, 7753, 7757, 7759, 7789, 7793, 7817, 7823, 7829, 7841, 7853, 7867, 7873, 7877, 7879, 7883, 7901, 7907, 7919

Xem Thêm :  Cách tạo ghi chú trên màn hình máy tính


số nguyên tố là gì | toán lớp 6


Số nguyên tố là gì | toán lớp 6 ( số nguyên tố là gì lớp 6, thừa số nguyên tố là gì, số nguyên tố cùng nhau là gì, số nguyên tố, hai số nguyên tố cùng nhau số nguyên tố là gì ví dụ số nguyên tố là gì hợp số là gì số nguyên tố là gì c++ số nguyên tố là gì lớp 6 số nguyên tố là gì trong c số nguyên tố là gì pascal số nguyên tố là gì code thừa số nguyên tố là gì số nguyên tố tiếng anh là gì số nguyên tố cùng nhau tiếng anh là gìb thừa số nguyên tố trong tiếng anh là gì 2 số nguyên tố cùng nhau là gì số nguyên tố là số nguyên tô là gì số nguyên tố là gi
số nguyên tố là j sô nguyên tố là gì bảng số nguyên tố là gì ba số nguyên tố cùng nhau là gì số nguyên tố là gì cho ví dụ các số nguyên tố là gì số nguyên tố chung là gì số nguyên tố chẵn là gì các nguyên tố hóa học là chất gì dãy số nguyên tố là gì
NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ LIÊN HỆ ZALO 0909496199 thằng thầy lợi ( 24/24 ) với cú pháp : CHÀO THẰNG THẦY LỢI , MÌNH CẦN DẠY KÈM
NHẬN DẠY KÈM TẠI TRUNG TÂM 618/52/14 TỔ 3 PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH ĐƯỜNG ÂU CƠ TP HỒ CHÍ MINH gần BỆNH VIỆN TÂN PHÚ + NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI NAM BỘ + NHÀ HÀNG BẠCH KIM + GẦN THOẠI NGỌC HẦU + THẠCH LAM + LŨY BÁN BÍCH + LẠC LONG QUÂN liên hệ lợi
Blog http://sangtaoxanh.net/
Facebook https://www.facebook.com/dayhoctoanlop9tructuyen/
thằngthầylợi toánlớp6 toánlớp6sốnguyêntố
TỔNG HỢP CÁC BÀI GIẢNG VỀ TOÁN HỌC LỚP 6
https://www.youtube.com/watch?v=mBrZtdR2OjU\u0026list=PLidK1VaE4fKcrD8cZfPUrhO5eVdzCDoD6
thầy quang cô lan thầy kiên thầy trường thầy lê thành thầy toạn cô thu cô loan cô thủy cô thanh hà cô trang 2k vlogs thầy trần hữu hiếu thầy dũng thầy vi thầy lê quang khải dinh cong ninh công hiếu chuẩn kiến thức toán vui \u0026 tít chờ hiền hocmai thầy đinh tiến công hồ thức thuận official thầy đinh đức thuận trần văn trực thầy cam cô trần bích liên thầy vũ thầy sang thầy thắng thầy nguyễn tiến đạt thầy toán quốc dân thầy tuấn thầy quang tuấn thầy thế thầy phúc thầy châu thầy long thầy nam thầy trường cô hương cô quế học toán cùng thủ khoa thầy tân cô tuyến cô phượng thầy hoài thầy biểu thầy nguyên công chính quốc kiệt vlog hương anh ms hạnh

Xem Thêm :  Cách quét mã qr từ ảnh trong album ảnh trên iphone chạy ios 15

số nguyên tố cùng nhau là gì cho ví dụ
số nguyên tố là gì hợp số là gì cho ví dụ
định nghĩa số nguyên tố là gì
phủ định của số nguyên tố là gì
số nguyên tố tất định là gì
đồng số nguyên tố là gì
số nguyên tố đọc là gì
số nguyên tố sinh đôi là gì
số nguyên tố đôi một là gì
các nguyên tố đa lượng là gì
số giả nguyên tố là gì
số nguyên tố ghép là gì
số nguyên tố kí hiệu là gì
số nguyên tố hóa học là gì
số nguyên tố và hợp số là gì
số nguyên tố hay hợp số là gì
hai số nguyên tố cùng nhau là gì
số oxi hóa của một nguyên tố là gì
số nguyên tố không là gì
các nguyên tố khoáng là gì
số nguyên tố lẻ là gì
các nguyên tố vi lượng là gì
số nguyên tố mạnh là gì
số mol nguyên tố là gì
ma trận số nguyên tố là gì
số nguyên tố nghĩa là gì
những số nguyên tố là gì
số nguyên tố cùng nhau là gì
số nguyên tố nhỏ nhất là gì
số nguyên tố tự nhiên là gì
nghĩa của số nguyên tố là gì
nguyên tử các nguyên tố là gì
ô số 8 chu kì 2 là nguyên tố gì
số nguyên tố là số
số phản nguyên tố là gì
số nguyên tố là số nào
số nguyên tố là số gì
số siêu nguyên tố là gì
các nguyên tố s là gì
số nguyên tố là những số gì
tính số nguyên tố là gì
số nguyên tố liên tiếp là gì
cách tìm số nguyên tố là gì
so nguyên tố là gì
ước số nguyên tố là gì
sô nguyên tố
so nguyen tố
các nguyên tố thiết yếu là gì
chỉ số nguyên tố là gì
0 có phải là số nguyên tố không
0 có phải số nguyên tố không
0 và 1 có phải là số nguyên tố
2 có phải số nguyên tố không
số 1 có phải là số nguyên tố không
số 1 có phải là số nguyên tố
1 số nguyên tố hóa học
3 có phải là số nguyên tố không
số nguyên tố là số như thế nào
số 4 có phải là số nguyên tố
số nào là số nguyên tố
7 có phải là số nguyên tố không
9 có phải là số nguyên tố không
số nguyên tố là gì lớp 6,
thừa số nguyên tố là gì,
số nguyên tố cùng nhau là gì,
số nguyên tố,
hai số nguyên tố cùng nhau

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật

Related Articles

Back to top button