Kiến Thức Chung

Kim Loại Tác Dụng Với H2So4 Đặc Nóng, Tính Chất Hóa Học Của H2So4 Đặc Như Thế Nào

Axit sunfuric H2SO4 cùng với một số axit khác như axit nitrric HNO3 axit Clohidric HCl là những axit có khá nhiều dạng bài tập tương đối “khó nhằn” ngay cả với những bạn yêu thích môn hóa ở bậc THPT.

Bạn đang xem: Kim loại tác dụng với h2so4 đặc nóng

Đặc biệt so với axit sunfuric khi phản ứng với các kim loại sẽ tạo ra các sản phẩm khử khác nhau, ví dụ, cùng 1 kim loại khi tác dụng với axit sunfuric loãng (H2SO4 loãng) cho sản phẩm là chất khử khác với axit sunfuric đặc nóng (H2SO4 đặc nóng).

Vì vậy, trong nội dung này tất cả chúng ta cùng hệ thống lại một số dạng bài tập về dung dịch axit sunfuric H2SO4 (loãng, đặc nóng) và cách giải.

Sơ lược về axit sunfuric với các tính Hóa chất đặc trưng, cách điều chế vào ứng dụng nếu chưa nắm vững tri thức các em có thể tham khảo ở nội dung sau:

– Nội dung bài tập axit sunfuric ngoài việc nhớ tính chất hoá học của axit sunfuric ở các trạng thái loãng, đặc nóng hoặc nguội các em cũng cần nhớ nội dung các định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố và bảo toàn electron,…

I. Dung dịch Axit Sunfuric loãng (H2SO4 loãng) tác dụng với kim loại

1. Phương pháp

– PTPƯ tổng quát: xM + yH2SO4 → Mx(SO4)y + yH2↑

– Theo PTPƯ ta có:

*

(1)

– Trường hợp cho m gam hỗn hợp nhiều kim loại tác dụng với dung dịch Axit Sunfuric loãng thu được V lít khí H2 (duy nhất ở ĐKTC) thu được a gam khối lượng muối thì vận dụng định luật bảo toàn nguyên tố ta có: 

*

(2)

2. Bài tập vận dụng kim loại tác dụng với dung dịch Axit Sunfuric loãng

Bài tập 1: Hoà tan hết 11,1 gam hỗn hợp 3 kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 8,96 lít khí ở đktc. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. tính m?

* Lời giải:

– Theo bài ra, nH2 = 8,96/22,4 = 0,4(mol).

– Vận dụng công thức (2) ta có: mmuối =

*

⇒ mmuối = 11,1 + 96.0,4 = 11,1 + 38,4 = 49,5(g).

Bài tập 2: Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm 3 oxit Fe2O3 , MgO , ZnO tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 0,1M thì thu được m gam muối sunfat khan tạo thành, tính m?

* Lời giải:

– Theo bài ra, nH2SO4 = CM.V = 0,1.0,3 = 0,03(mol)

– Vận dụng công thức (2): mmuối = mKL + mSO42- – mO

⇒ mmuối = 2,81 + (96-16).0,03 = 2,81 + 2,4 = 5,21(g).

II. Axit Sunfuric đặc nóng (H2SO4 đặc nóng) tác dụng với kim loại hoặc hỗn hợp oxit kim loại

1. Phương pháp:

– PTPƯ tổng quát: M + H2SO4 → Mx(SO4)y + {SO2 , H2S , S} + yH2O

– Các sản phẩm khử có thể có của phản ứng: {SO2 , H2S , S}

– Lưu ý: Al, Fe, Cr thụ động (không phản ứng) với H2SO4 đặc nguội

* Như vậy, ta có:

Xem Thêm :   Alan Riding – Một nhà văn Việt Nam không chịu im tiếng

Xem Thêm :  6 kỹ năng sinh tồn trong rừng đơn giản, dễ nhớ

+ Số mol H2SO4 (môi trường ≡ tham gia tạo muối) = số mol gốc SO42- trong muối Mx(SO4)y = ½(số electron trao đổi x số mol sản phẩm khử)

+ Số mol H2SO4 (đóng vai trò chất oxi hoá ≡ tham gia tạo sản phẩm khử ) = số mol nguyên tử S trong sản phẩm khử

+ Tổng số mol H2SO4 (tham gia pư) = số mol H2SO4 (môi trường) + số mol H2SO4 (đóng vai trò chất oxi hoá)

* Cụ thể:

*

*

*

a) Tính khối lượng của muối:

 mmuối = mKL pư + mSO42- trong muối 

 mSO42- trong muối = ½(6ns + 2nSO2 + 8nH2S).96

 mmuối = mKL pư + ½(6ns + 2nSO2 + 8nH2S).96

– Lưu ý: sản phầm khử nào không có trong phản ứng thì số mol=0

b) Tính số mol axit phản ứng

 nH2SO4 = 4nS + 2nSO2 + 5nH2S

– Lưu ý: sản phầm khử nào không có trong phản ứng thì số mol=0

c) Tìm sản phẩm khử

 A + H2SOa đặc → A2(SO4)a + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

 B + H2SOa đặc → B2(SO)b + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

 C + H2SOa đặc → C2(SO4)c + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

– Vận dụng định luật bảo toàn electron ta có (với a,b,c là số electron kim loại nhường):

 a.nA + b.nB + c.nC = 6ns + 2nSO2 + 8nH2S

– Với iKL = số oxi hóa cao nhất của kim loại, thì

 iA.nA + iB.nB + iC.nC = (6-x).nspk

 (ispk = (6-x) ⇐ iSO2 = 2; iS = 6; iH2S = 8)

2. Bài tập vận dụng kim loại (oxit kim loại) tác dụng axit sunfuric đặc nóng

Bài tập 1: Cho 15,82 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch A và 9,632 lít khí SO2 ở đktc. Cô cạn dung dịch A sẽ thu được số m gam muối khan, tìm m?

* Lời giải:

– Theo bài ra, nSO2 = 9,632/22,4 = 0,43(mol).

– Vận dụng công thức trên ta có: mmuối = mKL pư + ½(2nSO2).96

⇒ mmuối = 15,82 + (½)2.0,43.96 = 15,82 + 41,28 = 57,1(g).

Bài tập 2: Cho 13,428 gam một kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí H2S ở đktc và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 66,24 gam muối khan. Tìm V?

* Lời giải:

– Vận dụng công thức: nH2S = ¼.nSO42- trong muối

*

⇒ VH2S = 0,1375.22,4 = 3,0807 (lít).

Xem thêm: Trái Thơm Tiếng Anh Là Gì ? Vì Sao Trái Thơm Tiếng Anh Là Gì

Bài tập 3: Cho 18 gam kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 3,36 lít khí SO2 (ở đktc) 6,4 gam S và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được số m gam muối khan, tính m?

* Lời giải:

– Theo bài ra: nSO2 = 3,36/22,4 = 0,15(mol); nS = 6,4/32 = 0,2(mol).

– Ta có: nSO42- trong muối = ½(6ns + 2nSO2) = nSO2 + 3nS = 0,15 + 3.0,2 = 0,75(mol).

– Vận dụng công thức: mmuối = mKL pư + mSO42- trong muối = 18 + 0,75.96 =90(g).

Bài tập 4: Hoà tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp A gồm Zn và một kim loại M hoá trị II vào dung dịch H2SO4 đặc thu được 4,144 lít (đktc) hỗn hợp gồm SO2 và H2S có tỉ khối so với hiđro bằng 31,595. Tìm số mol axit H2SO4 đặc đã phản ứng.

* Lời giải:

– Gọi x, y lần lượt là số mol SO2 và H2S

Xem Thêm :   Giải Toán 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

Xem Thêm :  Sài Gòn đi đâu chơi đâu cuối tuần với người yêu riêng tư kín đáo

– Theo bài ra, ta có: x + y = 4,144/22,4 = 0,185(mol). (*)

– Tỉ khối so với H2 = 31,595, ta có: 64x + 34y = 2(x+y).31,595 = 63,19(x+y)

⇒ 64x – 63,19x + 34y – 63,19y = 0

⇒ 0,81x – 29,19y = 0 (**)

– Giải hệ (*) và (**) ta được: x = 0,18(mol); y = 0,005(mol)

– Vận dụng công thức: nH2SO4 = 2nSO2 + 5nH2S = 2.0,18 + 5.0,005 = 0,385(mol).

Bài tập 5: Cho 45 gam hỗn hợp Zn và Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc nóng 98% thu được 15,68 lít khí SO2 (đktc). Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng?

* Lời giải:

– Theo bài ra, ta có: nSO2 = 15,68/22,4 = 0,7(mol).

– Vận dụng công thức: nH2SO4 = 2nSO2 = 2.0,7 = 1,4(mol).

– Từ công thức tính C% H2SO4 ta có: 

*

Bài tập 6: Cho 2,52 gam hỗn hợp gồm Al và Mg trộng theo tỉ lệ mol là 2:3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc thì thu được muối sunfat và 0,03 mol một chất khử duy nhất chứa lưu huỳnh. Xác nhận sản phẩm khử?

* Lời giải:

– Gọi x và y là số mol của Al và Mg trong 2,52g hỗn hợp, ta có: 27x + 24y = 2,52 (1)

– Tỉ lệ mol là 2:3 nên ta có: x/y = 2/3 ⇒ 3x = 2y (2)

– Giải hệ pt (1) và (2) ta được: x = 0,04(mol); y = 0,06(mol).

⇒ nAl = 0,04 và nMg = 0,06(mol)

– Gọi a là số oxi hoá của lưu huỳnh S trong chất khử thu được, vận dụng công thức:

iA.nA + iB.nB + iC.nC = 6ns + 2nSO2 + 8nH2S

⇔ 3.0,04 + 2.0,06 = 0,03(6-a)

⇔ a = -2 ⇒ Vậy chất khử là H2S

Bài tập 7: Cho 9,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc thấy có 49 gam axit phản ứng thu được muối, sản phẩm khử X và nước. Xác nhận X?

* Lời giải:

– Theo bài ra, ta có: nMg = 9,6/24 = 0,4(mol), nH2SO4 = 49/98 = 0,5(mol).

Xem thêm: Sưng Hạch Dưới Cằm Có Phải Là Ung Thư? Nổi Hạch Cổ: Khi Nào Đáng Lo

⇒ nSO42- muối = nMg = 0,4(mol) ⇒ nS (sp khử) = 0,5 – 0,4 = 0,1(mol).

– Gọi a là số oxi hoá của lưu huỳnh S trong chất khử thu được, vận dụng công thức:

 2.nMg = nS(6-a) ⇔ 2.0,4 = 0,1(6-a) ⇔ a = -2

⇒ Vậy sản phẩm khử là: H2S

III. Một số bài tập luyện tập về Axit sunfuric

Câu 1: (Đề tuyển sinh ĐH- khối A-2007) Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được số gam muối khan là:

A.6,81 gam B. 4,81 gam C. 3,81 gam D. 5,81 gam

Câu 2: Hoà tan hết 1,72 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn, Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí ở đktc và 7,84 gam muối sunfat khan. Giá trị của V là:

A. 1,344 lít B. 1,008 lít C. 1,12 lít D. 3,36 lít

Câu 3: Hoà tan hết hỗn hợp X gồm Fe và 0,24 mol kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 10,752 lít khí H ở đktc. Cô cạn dung dịch A thu được 59,28 gam muối khan. M là :

Xem Thêm :   Tìm hiểu về định dạng video WEBM qua các câu hỏi thường gặp

Xem Thêm :  Kỹ thuật nuôi cá hô

A. Mg B. Ca C. Al D. Na

Câu 4: Cho 21 gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 0,5M thu được 6,72 lít khí H2 (đo ở 00C và 2atm). Khối lượng muối khan thu được sau khoảng thời gian cô cạn dung dịch và thể tích dung dịch axit tối thiểu cần dùng là:

A. 78,6gam và 1,2 lít B. 46,4gam và 2,24lít

C. 46,4gam và 1,2 lít D. 78,6gam và 1,12 lít 

Câu 5: Hoà tan hỗn hợp A gồm 16,8 gam Fe, 2,7 gam Al, 5,4 gam Ag tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng chỉ thoát ra khí SO2. Số mol H2SO4 tác dụng là :

A. 0,95 mol B. 0,9 mol C. 1,25 mol D. 0,85 mol

Câu 6: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại Cu và Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch chứa 2 axit HNO3, H2SO4 thu được dung dịch Y chứa 7,06 gam muối và hỗn hợp khí Z chứa 0,05 mol NO2 và 0,01 mol SO2. Giá trị của m là :

A. 2,85 gam B. 3,32 gam C. 3,00 gam D. 0,85 gam

Câu 7: Cho M là kim loại hoá trị II. Cho m gam M tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 0,672 lít khí có tỷ khối so với amoniac là 2 và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 14,4 gam muối khan . M là :

A. Ca B. Mg C. Zn D. Ba

Câu 8: Cho m gam hỗn hợp gồm 2 kim loại tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc); 2,88 gam S và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 52,8 gam muối khan. Mặt khác nếu hoà tan hết m gam hỗn hợp kim loại ban đầu với dung dịch HCl dư thu được 8,064 lít khí H ở đktc. Hỗn hợp 2 kim loại đầu là:

A. Be và Mg B. Mg và Fe C. Zn và Fe D. Zn và Ba

Câu 9: Hoà tan 6,4 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc, nóng (dư), sinh ra V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tính V?

A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 4,48 lít D. 2,56 lít

Câu 10: Cho m gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được 72 lít khí SO2 (ở đktc). Tính m?

A. 11,2 gam B. 2,24 gam C. 5,6 gam D.1,12 gam

* Lời giải:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 A

 A

 C

 A

 C

 C

 B

 B

 A

 A

Kì vọng với phần hệ thống một số bài tập Axit Sunfuric H2SO4 (loãng, đặc nóng) có lời giải và giải đáp ở trên hữu ích cho các em. Mọi phản hồi và thắc mắc các em vui lòng để lại comment dưới nội dung để vumon.vn ghi nhận và trợ giúp, chúc các em học tập tốt!

Thể loại:

Thể loại: Tổng hợp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button