Kiến Thức Chung

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành

Kế toán tập hợp ngân sách và tính giá thành là một trong các phần kế toán ngại nhất, mỗi doanh nghiệp sản xuất sẽ có những phương pháp tính giá thành khác nhau.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới khởi đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Tiếp theo những buổi tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa của Buổi 1+2 (Bản chất kế toán và Kế toán vốn bằng tiền); Buổi 3 (Kế toán tài sản cố định); Buổi 4 (Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương); Buổi 5 (Kế toán hàng tồn kho). An Tâm gửi đến các bạn nội dung của Buổi 7 “Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành” trong một loạt nội dung của Lớp kế toán tổng hợp thực hànhLớp kế toán sơ cấp  cũng như đang được các bạn học miễn phí trên www.tuhocketoan.com. Kì vọng nội dung này sẽ giúp cho các bạn đang tự học kế toán tận nhà cũng như các bạn đang học kế toán tại trung tâm có tài liệu để có thể tự học kế toán một cách hiểu quả nhất và có thể ứng dụng vào trong doanh nghiệp của mình. Nội dung của nội dung gồm những vấn đề sau.

• Nhiệm vụ của kế toán ngân sách sản xuất và tính giá thành
• Tổng quan về giá thành và đối tượng tính giá thành
• Tài khoản sử dụng và Quy trình hạch toán tính giá thành
• Nhận xét sản phẩm dở dang cuối kỳ
• Các phương pháp tính giá thành
• Các ví dụ cụ thể bằng hình ảnh minh họa của một số loại hình doanh nghiệp về phương pháp tính giá thành

Nhiệm vụ kế toán ngân sách sản xuất và tính giá thành
Để phát huy vai trò của kế toán ngân sách sản xuất và giá thành sản phẩm trong điều kiện hiện tại kế toán phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Xác nhận đúng đối tượng tập hợp ngân sách sản xuất, đối tượng tính giá thành và tổ chức tập hợp ngân sách theo đúng đối tượng
 • Xác nhận đúng đắn ngân sách của sản phẩm dở dang cuối kỳ
 • Ghi chép phản ánh đúng đắn, đầy đủ các khoản ngân sách thực tiễn phát sinh trong quá trình sản xuất =>Xác minh tình hình thực hiện các định mức ngân sách, các dự toán ngân sách nhằm hạ thấpgiá thành sản phẩm.
 • Tính đúng đắn, kịp thời giá thành sản phẩm, công việc, lao vụ hoàn thiện => Xác nhận hiệu quả kinh doanh
 • Thực hiện phân tích tình hình ngân sách, giá thành => Phục vụ việc lập giải trình kế toán.

1. Tổng quan về giá thành và Đối tượng tính giá thành

 • Không cần nói ai cũng biết trong một doanh nghiệp việc tính giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ có tầm trọng yếu sống còn. Tính được giá thành sẽ cho phép doanh nghiệp có một kế hoạch về giá và kiểm tra được lợi nhuận để sản phẩm mang tính đối đầu cao mà vẫn có lời.
  =>Thắc mắc: Những ngân sách nào sẽ kết cấu nên giá thành của sản phẩm
  Trả lời: Giá thành của sản phẩm được kết cấu bởi 3 khoản mục ngân sách
  • Ngân sách NVL trực tiếp: là ngân sách nguyên vật liệu kết cấu nên thành phẩm và dịch vụ
  • Ngân sách nhân lực trực tiếp: tức là để biến những nguyên vật liệu thành thành phẩm thì phải có con người bỏ sức lao động ra. Tức là Cty phải trả tiền công cho những nhân lực trực tiếp làm ra sản phẩm
  • Ngân sách sản xuất chung: là những khoản ngân sách chung liên quan đến việc tạo ra thành phẩm đó (gồm ngân sách khấu hao tài sản cố định, ngân sách tiền điện, tiền nước..).
 • Sau khoảng thời gian đã hiểu rằng kết cấu ngân sách để tạo ra giá thành của sản phẩm thì để tính được giá thành có nghĩa là tất cả chúng ta phải xác nhận được đối tượng tính giá thành của sản phẩm doanh nghiệp mình đang làm là gì?

Xác nhận đối tượng tính giá thành: là công việc trước nhất trong công tác giá thành sản phẩm. Trong doanh nghiệp đối tượng tính giá thành là kết quả sản xuất thu được từ những sản phẩm, công việc, lao vụ nhất định đã hoàn thiện.
Đối tượng tính giá thành sản phẩm cũng phải căn cứ dấu hiệu cơ cấu tổ chức sản xuất, dấu hiệu quy trình công nghệ, kỹ thuật sản xuất sản phẩm, dấu hiệu tính chất sản phẩm, yêu cầu hạch toán kinh tế và quản lý doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp sản xuất, tuỳ dấu hiệu tình hình cụ thể mà đối tượng tính giá thành có thể là:

+Từng sản phẩm, công việc, đơn đặt mua đã hoàn thiện.
+Từng sản phẩm, cụ thể, phòng ban sản xuất.
+Từng công trình, hạng mục công trình.
Lưu ý:
+Thông thường doanh nghiệp sản xuất sản phẩm với khối luợng lớn, chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục thì kỳ tính giá thành thích hợp là hàng tháng.
+Còn nếu doanh nghiệp tổ chức sản xuất đơn chiếc hoặc hàng loạt theo từng đơn đặt mua chỉ hoàn thiện khi kết thúc chu kỳ tính. Giá thành thích hợp là vào thời điểm sản phẩm hoặc hàng loạt sản phẩm đó hoàn thiện như vậy kỳ tính giá thành của sản phẩm trong trường hợp này có thể không trùng với kỳ giải trình.

 • Sau khoảng thời gian tất cả chúng ta đã xác nhận được đối tượng tính giá thành của sản phẩm thì bằng mọi phương pháp tính giá thành tất cả chúng ta phải tính ra được các khoản ngân sách tập hợp riêng 621;622;627 của từng loại sản phẩm; Đơn hàng; Từng công trình => Từ đó phối hợp với sản phẩm hoàn thiện tất cả chúng ta tính được giá thành của từng loại sản phẩm.

2. Tài khoản sử dụng và Cách hạch toán và tập hợp tính giá thành
2. 1. Tài khoản sử dụng:

TK 621: Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp
TK 622: Ngân sách nhân lực trực tiếp
TK 627: Ngân sách sản xuất chung
TK 154: Ngân sách sản xuất kinh doanh dở dang
TK 155: Thành phẩm

 • TK sử dụng 621: Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp

Bên nợ: Giá trị nguyên vật liệu xuất dùng trực tiếp cho việc sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ kế toán

Chứng từ để ghi vào bên nợ 621:
• Phiếu xuất kho của nguyên vật liệu kèm theo phiếu đề xuất xuất vật tư
• Giá xuất kho của từng loại nguyên vật liệu là theo 1 trong 4 phương pháp tính giá xuất của hàng tồn kho (thường thì PM sẽ làm cho các bạn, nếu các bạn làm kế toán bằng excel thì ).

Bên có:
– Cuối tháng kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu thực tiễn sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ vào TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang” và cụ thể cho các đối tượng để tính giá thành sản phẩm, dịch vụ;
– Cuối tháng kết chuyển ngân sách nguyên liệu, vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường vào TK 632;
– Cuối tháng, xem xét trị giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp sử dụng không hết được nhập lại kho.
-TK này cuối kỳ không có số dư:

 • Tài khoản sử dụng 622: Ngân sách nhân lực trực tiếp:

Bên nợ: Tập hợp toàn bộ ngân sách tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất ra thành phẩm hoặc dịch vụ.

Chứng từ sử dụng: Bảng lương (Nền tảng lập bảng lương là Bảng chấm công, hợp đồng lao động, phiếu sản phẩm hoàn thiện và quy chế tính lương, tính thưởng của nhà cung cấp) và Bảng cac khoản trích theo lương

Bên có:
– Cuối tháng, kế toán kết chuyển ngân sách nhân lực trực tiếp vào bên Nợ TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang”
-Cuối tháng, kế toán kết chuyển ngân sách nhân lực trực tiếp vượt trên mức bình thường vào TK 632.
-Tk này không có số dư

 • Tài khoản sử dụng 627:  Ngân sách sản xuất chung

Đây là các khoản ngân sách phát sinh trong phạm vi các phân xưởng, phòng ban sản xuất của doanh nghiệp

Bên nợ:
Ngân sách sản xuất chung tăng trong kỳ (gồm ngân sách khấu hao tài sản cố định, ngân sách tiền lương, ngân sách tiền điện , nước…)

Chứng từ sử dụng: Chứng từ là hoá đơn điện nước, bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định, hoá đơn tiền thuê nhà xưởng, Bảng lương….

Bên có:
-Cuối tháng, kết chuyển vào tài khoản 154 để tính giá thành. Thường thì ngân sách SXC không tập hợp chung cho từng đối tượng tính giá thành mà phải sử dụng tiêu thức phân bổ vào đối tượng tính giá thành (Ví dụ phân bổ ngân sách SXC theo ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp cho từng đối tượng tính giá thành)
-Tk này cuối kỳ không có số dư

 • TK 154: ngân sách SX KD dở dang

Bên nợ: Cuối tháng, kế toán tập hợp ngân sách của 621,622,627 theo từng đối tượng tính Z (theo sản phẩm, theo nhóm sản phẩm, theo đơn đặt mua…).

Bên có: Cuối tháng kết chuyển trị giá thành phẩm hoàn thiện trong kỳ. Tuy nhiên,

+Để tính được giá thành của sản phẩm, cuối kỳ phải kiểm kê để xác nhận sản phẩm hoàn thiện (giải trình phòng ban sản xuất về sản phẩm hoàn thiện)
+Và sản phẩm dở dang của từng loại thành phẩm và phải có giải trình mức độ hoàn thiện có ký nhận của những phòng ban có liên quan. Việc nhận xét sản phẩm dở dang theo phương pháp nào sẽ do kế toán doanh nghiệp quyết định sao cho thích hợp với Cty.

Tài khoản có số dư nợ: Giá trị của sản phẩm dở dang cuối tháng hoặc giá trị của dịch vụ dở dang cuối tháng.

2. 2. Cách hạch toán và tập hợp ngân sách tính giá thành
– Khi xuất nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu cho phân xưởng sản xuất để sản xuất sản phẩm, ghi:

Nợ 621: Ngân sách nguyên vật liệu
Có 152: Giá thực tiễn VL xuất dùng

– Nếu nhận vật liệu về không nhập kho mà xuất trực tiếp:

Nợ 621: Ngân sách nguyên vật liệu
Nợ 1331 (Thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào)
Có Tk liên quan 1111,1121, 331

– Phản ánh giá trị VL xuất dùng không hết nhập lại kho:

Nợ 152: Giá trị nguyên vật liệu
Có 621: Ngân sách nguyên vật liệu

– Khi xuất vật liệu để dùng chung cho phân xưởng sản xuất hay phục vụ cho công tác quản lý phân xưởng, ghi:

Nợ TK 627 – Ngân sách sản xuất chung
Có TK 152 – vật liệu, vật liệu.

– Cuối tháng, Kết chuyển ngân sách NVL trực tiếp theo từng đối tượng để tính giá thành vào cuối kỳ hạch toán:

Nợ 154: Ngân sách sản xuất kinh doanh dở dang
Có 621: Ngân sách nguyên vật liệu

– Khi tính ra tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân phục vụ và nhân viên quản lý phân xưởng, ghi:

Nợ TK 622 – Ngân sách nhân lực trực tiếp
Nợ TK 6271- Ngân sách sản xuất chung
Có TK 334 – Phải trả CNV.

– Khi trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn được tính vào ngân sách sản xuất kinh doanh (Cty chịu), ghi:

Nợ TK 622 – Ngân sách nhân lực trực tiếp
Nợ TK 6271 – Ngân sách sản xuất chung
Có TK 338 (3382;3383;3384;3389) – Phải trả phải nộp khác.

– Khi trích hảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phần được trừ vào tiền lương phải trả của cán bộ công nhân viên, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả CNV
Có TK 338 (3383;3384;3389) – Phải trả phải nộp khác.

– Khi xuất công cụ, dụng cụ cho phân xưởng sản xuất, ghi:

Nợ TK 6273 – Ngân sách sản xuất chung
Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

– Trường hợp giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn cần phải tính vào ngân sách sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ khác nhau, ghi:

(1) Nợ TK 142;242 – Ngân sách trả trước ngắn hạn và ngân sách trả trước lâu dài
Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ (100% giá trị).
(2) Nợ TK 6273 – Ngân sách sản xuất chung
Có TK 142;242 – Ngân sách trả trước ngắn hạn và lâu dài.

– Khấu hao TSCĐ đang dùng ở phân xưởng sản xuất, ghi:

Nợ TK 6274 – Ngân sách sản xuất chung
Có TK 2141 – Hao mòn TSCĐ.

– So với các ngân sách khác có liên quan gián tiếp đó hoạt động của phân xưởng sản xuất như ngân sách sửa chữa thường xuyên tài sản cố định, ngân sách điện nước, tiếp khách, ghi:

Nợ TK 627 – Ngân sách sản xuất chung
Nợ 1331 -Thuế GTGT
Có TK 111, 112, 331.

– Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất trực tiếp nhân viên quản lý phân xưởng trong kỳ kế toán (nếu có), ghi:

Nợ TK 622 – Ngân sách NC trực tiếp
Nợ TK 627 – Ngân sách SX chung
Có TK 335 – Ngân sách phải trả.

– Khi trích trước ngân sách sửa chữa lớn tài sản cố định (nếu có) đang dùng ở phân xưởng sản xuất, ghi:

Nợ TK 627 – Ngân sách sản xuất chung
Có TK 335 – Ngân sách phải trả.

– Cuối kỳ, kết chuyển các ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp ngân sách nhân lực trực tiếp, ngân sách sản xuất chung sang tài khoản Ngân sách SXKD dở dang để tổng hợp ngân sách sản xuất và tính giá thành sản phẩm, ghi.

Nợ TK 154 – Ngân sách SXKD dở dang
Có TK 621 – Ngân sách NVL trực tiếp
Có TK 622 – Ngân sách NC trực tiếp
Có TK 627 – Ngân sách sản xuất chung.

– Nếu có phế liệu thu hồi nhập kho hoặc thu sản phẩm phụ, ghi:

Nơ TK 155- Sản phẩm phụ
Nợ TK 152 – vật liệu, vật liệu
Có TK 154 – Ngân sách SXKD dở dang.

– Giá thành sản xuất thực tiễn của những sản phẩm hoàn thiện nhập kho trong kỳ, ghi:

Nợ TK 155 – Thành phẩm
Có TK 154 – Ngân sách SXKD dở dang.

– Trường hợp sản phẩm hoàn thiện.không nhập kho, mà được giao ngay cho khách hàng tại phân xưởng, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 154 – Ngân sách SXKD dở dang.

2.3 Sơ đồ tóm tắt về tập hợp ngân sách và tính giá thành

kế toán chi phí

2.4 Trình tự kế toán tập hợp ngân sách và tính giá thành có thể tổng quan các bước như sau:

 • Bước 1

  :

  Tập hợp các ngân sách có liên quan trực tiếp cho từng đối tượng tính giá thành theo 3 khoản mục: Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT), Ngân sách nhân lực trực tiếp (CPNCTT), Ngân sách SX chung (CP SXC)

 • Bước 2:

  Phân bổ ngân sách SXC, CPNCTT mà không tập hợp riêng được cho từng đối tượng tính giá thành theo một trong những tiêu thức phân bổ như (Theo ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp…)

 • Bước 3

  : Cuối kỳ tính giá thành, Kế toán sử dụng một trong các phương pháp tính giá thành (Phương pháp giản đơn; Phương pháp hệ số; Phương pháp tỷ lệ…)để có phương pháp tính giá thành cho thích hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

 • Bước 4

  : Xác nhận sản phẩm hoàn thiện trong kỳ và sản phẩm dở dang cuối kỳ của kỳ tính giá thành

 • Bước 5

  : Nhận xét sản phẩm dở dang cuối kỳ theo một trong các phương pháp thích hợp (Theo ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo Phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thiện tương đương..).

 • Bước 6

  : Tính giá thành của từng loại sản phẩm hoàn thiện trong kỳ

3. Nhận xét sản phẩm dở dang cuối kỳ
=>Như vậy trước khi tính Z thì bắt buộc tất cả chúng ta phải Nhận xét sản phẩm dở dang cuối kỳ:
Sản phẩm dở dang cuối kỳ: là những những sản phẩm mà chưa hoàn thiện chưa hoàn thiện đang còn nằm trên quy trình sản xuất. Phải trải qua vài giai đoạn nữa mới hoàn thiện sản phẩm.

Cách 1: Nhận xét sản phẩm dở dang theo ngân sách NVL chính trực tiếp (TK 621) hoặc theo ngân sách NVL trực tiếp (TK 621): Theo phương pháp này giá trị sản phẩm dở dang chỉ tính phần ngân sách nguyên vật liệu chính trực tiếp hoặc ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp, còn các khoản ngân sách khác tính cả cho sản phẩm hoàn thiện.

hinh 0

Ứng dụng: thích hợp với những DN mà ngân sách NVL chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành SP

Ví dụ của trường hợp này: Một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A, trong tháng có các tài liệu sau đây( nhà cung cấp tính 1.000 đồng)
– Sản phẩm dở dang đầu tháng

+ Nhận xét theo ngân sách NVL trực tiếp : 100.000

– CPSX trong tháng gồm:

+ Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621): 1.900.000
+ Ngân sách nhân lực trực tiếp (TK 622) : 180.000
+ Ngân sách sản xuất chung (TK 627): 216.000

– Kết quả sản xuất cuối tháng hoàn thiện nhập kho 180 thành phẩm A, còn lại 20 sản phẩm dở dang.

Tham luận cách làm:

+Doanh nghiệp nhận xét sản phẩm dở dang cuối tháng theo ngân sách NVL trực tiếp (TK 621), kết quả tính toán như sau:

hinh 01

+Mô tả bằng Sơ đồ hạch toán hạch toán chữ T của toàn bộ quy trình tập hợp ngân sách và tính Z như sau:

 hinh 02hinh 03

Cách 2: Nhận xét SP DD theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thiện tương đương.Được ứng dụng trong trường hợp tỷ lệ các khoản mục ngân sách trong giá thành là tương đương nhau

Ngân sách Sản phẩm dở dang cuối kỳ: gồm ngân sách nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (TK 621), ngân sách nhân lực trực tiếp (TK 622) và ngân sách sản xuất chung khác (TK 627), khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ được quy đổi thành khối lượng hoàn thiện tương đương theo mức độ sơ chế hoàn thiện của sản phẩm dở dang.

+ So với CPSX bỏ vào một lần từ đầu quy trình công nghệ (như ngân sách NVL chính trực tiếp hoặc ngân sách NVL trực tiếp TK 621) thì tính đều cho sản phẩm hoàn thiện và sản phẩm dở dang như nhau theo công thức :

 hinh 04

+So với những ngân sách khác bỏ dần vào quá trình sản xuất như sau¬ : Ngân sách nhân lực trực tiếp (TK 622), ngân sách sản xuất chung (TK 627) được tính theo khối lượng sản phẩm hoàn thiện tương đương. Công thức như sau:

hinh 05

Lưu ý: khối lượng sản phẩm hoàn thiện tương đương =số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ * mức độ sản phẩm hoàn thiện.
Ví dụ của trường hợp này: Doanh nghiệp SX sản phẩm B trong tháng 6/N có tài liệu như sau (nhà cung cấp tính 1.000 đồng)

hinh 06

Khối lượng SPDD đầu tháng 6/N là 50, mức độ hoàn thiện 60%.

– Trong tháng 6/N hoàn thiện nhập kho 170 thành phẩm còn lại 60 sản phẩm dở dang, mức độ hoàn thiện 50% .Cho biết ngân sách NVL bỏ vào 1 lần từ đầu quy trình công nghệ .

Yêu cầu: Xác nhận khối lượng tương đương và nhận xét sản phẩm dở dang cuối tháng theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thiện ương đương.

Tham luận cách làm:

hinh 07

 • Vậy trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ là: 54.000+3.150+6.300=63.450
 • Vậy trị giá sản phẩm nhập kho trong kỳ là: 57.000+213.000-63.450=206.550
 • Vậy giá thành 1 sản phẩm là: 206.550/170=1.215

Mô tả toàn bộ nghiệp vụ tập hợp ngân sách và tính giá thành của trường hợp trên bằng sơ đồ chữ T như sau:

hinh 2

Cách 3: Nhận xét sản phẩm dở dang theo ngân sách sản xuất định mức

 • So với các doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống định mức và dự toán ngân sách cho từng loại sản phẩm thì doanh nghiệp có thể ứng dụng phương pháp nhận xét sản phẩm dở đang theo

  ngân sách sản xuất định mức.

 • Theo phương pháp này kế toán căn cứ vào khối lượng SPDD, mức độ hoàn thiện của sản phẩm dở dang ở từng giai đoạn sản xuất và định mức từng khoản mục ngân sách ở từng giai đoạn sản xuất để tính ra giá trị sản phẩm dở dang theo ngân sách định mức

Ví dụ: Một doanh nghiêp sản xuất sản phẩm A phải trải qua 2 phân xưởng liên tục, ngân sách sản xuất định mức cho mỗi nhà cung cấp sản phẩm tính ở từng phân xưởng như sau:

hai 2

Cuối tháng :
– Phân xưởng 1 hoàn thiện được 60 Nửa thành phẩm còn lại 10 SPDD
– Phân xưởng 2 nhận 60 NTP của PX1 để tiếp tục sơ chế, cuối tháng hoàn thiện nhập kho 50 thành phẩm A còn lại 10 SPDD
– TH1: Trường hợp chỉ tính phần ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp cho từng phân xưởng (tức là nhận xét SP DD chỉ tính cho ngân sách NVL TT)
+ Phân xưởng 1: 10 x120.000 = 1.200.000 ( CP NVLTT )
+ Phân xưởng 2: 10 x150.000 = 1.500.000 (Z NTP của PX1 chuyển sang)
-TH2: Trường hợp tính cho toàn bộ các khoản mục (Giả định : mức độ hoàn thiện của cả 2 phân xưởng đều là 50%).
+ Phân xưởng 1:
CPNVLTT : 10 x120.000 = 1.200.000
CP NCTT : 10 x50% x 20.000 = 100.000
CPSXC : 10 x50% x10.000 = 50.000
+ Phân xưởng 2:
CP NVLTT : 10 x 120.000 = 1.200.000
CPNCTT : 10 x 20.000 + 10 x50% x20.000 = 300.000 CPSXC 10 x10.000 +10 x50 % x10.000 = 150.000

Các phương pháp tính giá thành
a) Phương pháp trực tiếp (PP giản đơn)

 • Phương pháp này ứng dụng thích hợp với những sản phẩm, công việc có quy trình công nghệ sản xuất đơn giản, kết thúc quy trình sản xuất tạo ra một loại sản phẩm hoặc nhiều loại sản phẩm, đối tượng tập hợp ngân sách sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất ra từng loại sản phẩm, đối tượng tính giá thành là khối lượng sản phẩm hoàn thiện của quy trình sản xuất đó. Ví dụ của trường hợp tính giá thành theo phương pháp giản đơn này các bạn thường gặp như : Cty sản xuất ra 1 loại phẩm; Doanh nghiệp có 2 quy trình sản xuất ra 2 loại sản phẩm khác nhau
 • Tổng giá thành SP hoàn thiện = CPSX KD DD đầu kỳ + Tổng CP SX trong kỳ – CP SX DD cuối kỳ
 • Giá thành SP = Tổng giá thành SP hoàn thiện/Số lượng SP hoàn thiện

Ví dụ 1: của trường hợp tính Z theo phương pháp giản đơn:
Tháng 1/2014. Phân xưởng SX ra 2 loại SP A và B, CPSX phát sinh trong kỳ được xác nhận như sau:

 • CPNVLTT: 5.000.000 (A.3.200.000 và B: 1.800.000)
 • CPNCTT: 1.500.000 (A.900.000 và B.600.000)
 • CPSXC: 1.200.000

Biết rằng:

 • Sản phẩm hoàn thiện trong tháng được nhập kho thành phẩm A: 900SP, B: 400SP.
 • Sản phẩm DD cuối tháng bao gồm: 100SPA và 100SPB được nhận xét theo ngân sách NVL trực tiếp, cho biết: CPSXDD đầu tháng A: 400.000; và B: 200.000
 • CPSXC phân bổ theo tỷ lệ với CPNCTT

Tham luận cách làm:

Bước 1: Phân bổ ngân sách SXC phân bổ cho từng loại SP theo tỷ lệ với ngân sách nhân lực trực tiếp
SPA:=(1.200.000/1.500.000)*900.000=720.000
SPB:=(1.200.000/1.500.000)*600.000=480.000

Bước 2: Tập hợp ngân sách sản xuất ra sản phẩm A và sản phẩm B
(1)Tổng hợp CPSX của SP A
CPNVLTT: 3.200.000
CPNCTT: 900.000
CPSXC:720.000
Cộng: 4.820.000

Nợ 154: 4.280.000

Có 621 (A): 3.200.000
Có 622 (A):900.000
Có 627 (A): 480.000

(2)Tổng hợp CPSX của SP B
CPNVLTT: 1.800.000
CPNCTT: 600.000
CPSXC: 480.000
Cộng: 2.880.000

Nợ TK 154 (B): 2.880.000

Có TK 621 (B): 1.800.000
Có TK 622 (B):600.000
Có TK 627 (B):480.000

Bước 3: Nhận xét SP DD cuối tháng:

SPA: (400.000+3.200.000)/(900+100)*100=360.000
SPB (200.000+1.800.000)/(400+100)*100=400.000

(3) Tổng Z SP A hoàn thiện =400.000+4.820.000-360.000=4.860.000

Nợ TK 155 (A): 4.860.000
Có TK 154 (A): 4.860.000

=>Z 1 DVSPA=4.860.000/900=5.400

(4) Tổng Z SP B hoàn thiện =200.000+2.880.000-400.000=2.680.000

Nợ 155 (B): 2.680.000
Có 154 (B): 2.680.000
=>Z1DVSPB=2.680.000/400=6.700

=>Sau đó, kế toán làm phiếu giá thành của sản phẩm A và sản phẩm B, giả sử phiếu tính Z của Sản phẩm A

HINH 3

=>Tương tự, các bạn làm phiếu tính giá thành của sản phẩm B

Ví dụ 2: của trường hợp tính giá thành theo phương pháp giản đơn
Tại một doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn có một phân xưởng sản xuất chính sản xuất 2 loại sản phẩm A và B và một phân xưởng SX phụ (sản xuất lao vụ phục vụ cho SXC).
Trong tháng 10/X có tài liệu sau (Doanh nghiệp ứng dụng phương pháp thống kê TX).
+Số dư đầu tháng của tài khoản 154 (Cụ thể sán xuất sản phẩm A) là 6.785.000đ
+Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/X như sau:

1-Xuất kho vật liệu chính theo giá thực tiễn :

Dùng để sản xuất sản phẩm A 36.575.000đ
Dùng để sản xuất sản phẩm B 31.350.000đ

2-Xuất kho vật liệu phụ theo giá thực tiễn:

Dùng để sản xuất sản phẩm A 13.600.000đ
Dùng để sản xuất sản phẩm B 12.400.000đ
Dùng cho sản xuất SP ở PX sản xuất phụ 6.000.000đ
Dùng cho quản lý ở PX sản xuất chính 7.150.000đ
Dùng cho quản lý Doanh nghiệp 1.200.000đ
Dùng cho hoạt động bán hàng 2.400.000đ

3-Xuất kho công cụ – dụng cụ (Loại phân bổ một lần) theo giá thực tiễn

Dùng cho quản lý ở phân xưởng SX chính 5.000.000đ
Dùng cho quản lý Doanh nghiệp 2.000.000đ

4- Tính tiền lương phải trả cho CBCNV trong tháng (Theo bảng thanh toán lương)

Tiền lương công nhân SX sản phẩm A 20.000.000đ
Tiền lương công nhân SX sản phẩm B 17.000.000đ
Tiền lương nhân viên PX SX chính 4.000.000đ
Tiền lương công nhân sản xuất phụ 5.200.000đ
Tiền lương nhân viên quản lý DN 6.000.000đ
Tiền lương nhân viên bán hàng 2.500.000đ

5-Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định 19% tính vào đối tượng sử dụng

6-Tiền điện phải trả cho doanh nghiệp điện lực là: 5.400.000đ. Thuế giá trị tăng trưởng được khấu trừ là 10%.

Trong số đó: Dùng cho phân xưởng sản xuất chính 3.800.000đ
Dùng cho phân xưởng sản xuất phụ 600.000đ
Dùng cho quản lý Doanh nghiệp 600.000đ
Dùng cho bán hàng 400.000đ

7-Trich khấu hao TSCĐ (Theo bảng tính và phân bổ khấu hao) là : 6.100.000đ

Trong số đó: Khấu hao TSCĐ dùng ở phân xưởng SXC 3.500.000đ
Khấu hao TSCĐ dùng ở phân xưởng SXP 800.000đ
Khấu hao TSCĐ cho quản lý Doanh nghiệp 1.200.000đ
Khấu hao TSCĐ cho hoạt động bán hàng 600.000đ

8-Các ngân sách khác đã chi bằng tiền mặt là: 13.893.000đ
Tính cho bộ phân sản xuất chính 1.993.000đ
Tính cho phòng ban quản lý Doanh nghiệp 11.900.000đ

9-Cuối tháng tổng hợp ngân sách tính giá thành lao vụ SX phụ và phân bổ như sau:

-Phân bổ chính SX chính 25% giá trị lao vụ.
-Phân bổ cho quản lý Doanh nghiệp 75% giá trị lao vụ.

10-Cuối tháng kết chuyển ngân sách NVLTT, chi phi NCTT và ngân sách sản xuất chung để xác nhận giá thành 2 loại sản phẩm. Biết rằng ngân sách sản xuất chung được phân bổ cho 2 loại sản phẩm theo tỷ lệ với tiền lương công nhân sản xuất 2 loại sản phẩm đó.

11-Giá trị phế liệu thu hồi từ vật liệu chính của quá trình sản xuất sản phẩm A nhập kho trị giá là: 660.000đ.

12-Cuối tháng sản xuất được 300 thành phẩm A và 200 thành phẩm B nhập kho. Còn lại 50 sản phẩm A và 20 sản phẩm B đang sơ chế dở dang (Được nhận xét theo ngân sách nguyên vật liệu chính).
Yêu cầu: Căn cứ tài liệu trên :
1-Lập số cụ thể sản xuất kinh doanh cho các tài khoản 621,622,627, 154
2-Lập định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tính giá thành hai loại sản phẩm A và B nhập kho, phản ảnh vào tài khoản liên quan .Khoá sổ tài khoản 154
3-Lập định khoản kế toán, tính giá thành (ĐVT: đồng)

Giải:
1. Nợ TK 621 (Phân xưởng Sản xuất Chính) 67.925.000

Cụ thể SP A 36.575.000
Cụ thể SP B 31.350.000

Có TK 152 (1521) 67.925.000

2. Nợ TK 621 (Phân xưởng Sản xuất Chính) 26.000.000

Cụ thể SP A 13.600.000
Cụ thể SP B 12.400.000

Nợ TK 627 (Phân xưởng sản xuất chính) 7.150.000
Nợ TK 621 (Phân xưởng sản xuất phụ) 6.000.000
Nợ TK 642 1.200.000
Nợ TK 641 2.400.000

Có TK 152 (1522) 42.750.000

3. Nợ TK 627 (Phân xưởng sản xuất chính) 5.000.000

Nợ TK 642 2.000.000
Có TK 153 7.000.000

4. Nợ TK 622 (Phân xưởng sản xuất chính) 37.000.000
Cụ thể SP A 20.000.000
Cụ thể SP B 17.000.000

Nợ TK 627 (Phân xưởng sản xuất chính) 4.000.000
Nợ TK 622 (Phân xưởng sản xuất phụ) 5.200.000
Nợ TK 642 6.000.000
Nợ TK 641 2.500.000
Có TK 334 54.700.000

5. Nợ TK 622 (Phân xưởng sản xuất chính) 7.030.000
Cụ thể SP A 3.800.000
Cụ thể SP B 3.230.000

Nợ TK 627 (Phân xưởng sản xuất Chính) 760.000
Nợ TK 622 (Phân xưởng sản xuất phụ) 988.000
Nợ TK 642 1.140.000
Nợ TK 641 475.000
Có TK 338 10.393.000

6. Nợ TK 133 540.000

Nợ TK 627 (Phân xưởng sản xuất chính) 3.800.000
Nợ TK 627 (Phân xưởng sản xuất phụ) 600.000
Nợ TK 642 600.000
Nợ TK 641 400.000
Có TK 331 5.940.000

7. Nợ TK 627 (Phân xưởng sản xuất chính) 3.500.000

Nợ TK 627 (Phân xưởng sản xuất phụ) 800.000
Nợ TK 642 1.200.000
Nợ TK 641 400.000
Có TK 214 5.900.000

8. Nợ TK 627 (Phân xưởng sản xuất chính) 1.993.000

Nợ TK 642 11.900.000
Có TK 111 13.893.000

9.Tính giá thành sản xuất phụ

a.Kết chuyển ngân sách sản xuất phụ
Nợ TK 154 (Phân xưởng sản xuất phụ) 13.588.000
Có TK 621 (Phân xưởng sản xuất phụ) 6.000.000
Có TK 622 (Phân xưởng sản xuất phụ) 6.188.000
Có TK 627 (Phân xưởng sản xuất phụ) 1.400.000
b. Phân bổ lao vụ sản xuất phụ cho các đối tượng
Nợ TK 627 (Phân xưởng sản xuất chính) 3.397.000
Nợ TK 642 10.191.000
Có TK 154 (Phân xưởng sản xuất phụ) 13.588.000

10.Kết chuyển ngân sách sản xuất chính

a.Kết chuyển ngân sách NVLTT
Nợ TK 154 (Phân xưởng sản xuất chính) 93.925.000
Cụ thể SP A 50.175.000
Cụ thể SP B 43.750.000
Có TK 621 (Phân xưởng sản xuất chính) 93.925.000
Cụ thể SP A 50.175.000
Cụ thể SP B 43.750.000

b.Kết chuyển ngân sách NCTT
Nợ TK 154 (Phân xưởng sản xuất chính) 44.030.000
Cụ thể SP A 23.800.000
Cụ thể SP B 20.230.000
Có TK 622 (Phân xưởng sản xuất chính) 44.030.000
Cụ thể SP A 23.800.000
Cụ thể SP B 20.230.000
c.Kết chuyển ngân sách SX chung
Ngân sách SXC = 7.150.000 + 5.000.000 + 4.000.000 + 760.000 + 3.800.000 + 3.500.000 + 1.993.000 + 3.397.000 = 29.600.000đ
29.600.000
Phân bổ cho SPA = ———— x 20.000.000 = 16.000.000
37.000.000
Phân bổ cho SPB = 29,600.000-16.000.000=13.600.000

Nợ TK 154 (Phân xưởng sản xuất chính) 29.600.000
Cụ thể SP A 16.000.000
Cụ thể SP B 13.600.000
Có TK 627 (Phân xưởng sản xuất chính) 29.600.000

11. Nợ TK 152 (1528) 660.000
Có TK 154 (Sản phẩm A) 660.000

12. Xác nhận giá thành
+Giá trị sản phẩm làm dở cuối tháng
6.785.000 + 36.575.000 – 660.000
SPA = ———————————————— x 50 = 6.100.000
300 + 50

31.350.000
SPB = —————– x 20 = 2.850.000
200 + 20

+Tính giá thành
SPA=6.785.000+(50.175.000-660.000+23.800.000+16.000.000)-6.100.000= 90.000.000đ

=>Giá thành nhà cung cấp 1 SPA = 90.000.000/300 = 300.000đ/SP

SPB = (43.750.000 + 20.230.000 + 13.600.000) – 2.850.000 = 74.730.000đ

=>Giá thành nhà cung cấp 1 SPB = 74.730.000/200 = 373.650đ/SP

Nợ TK 155: 164.730.000

Cụ thể SPA 90.000.000
Cụ thể SPB 74.730.000
Có TK 154: (Phân xưởng sản xuất chính) 164.730.000

Cụ thể SPA 90.000.000
Cụ thể SPB 74.730.000

Kế toán lập sổ cụ thể ngân sách sản xuất và bảng tính giá thành sản phẩm như sau (Giả sử đã mở sổ cụ thể ngân sách NVLTT “TK 621”, ngân sách NCTT “TK 622”, ngân sách SX chung “TK 627”). Trên nền tảng các sổ cụ thể đó ta lập sổ cụ thể cho tài khoản 154.

anh 3

anh 4

Tương tự như vậy, các bạn làm phiếu tính giá thành cho sản phẩm B

Ví dụ 3:Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm C, có tài liệu sau:

anh 5

– Kết quả sản xuất: Hoàn thiện nhập kho 190 sản phẩm, còn 40 sản phẩm dở mức độ sơ chế hoàn thiện 50%.

anh 6

b) Phương pháp hệ số

Phương pháp này được ứng dụng thích hợp trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ sản xuất, sử dụng một loại nguyên vật liệu nhưng kết quả sản xuất thu được nhiều loại sản phẩm chính khác nhau và ngân sách không tập hợp riêng được cho từng sản phẩm mà phải tập hợp chung cho cả quá trình sản xuất.Do vậy, để xác nhận giá thành cho từng loại sản phẩm chính cần phải quy đổi các sản phẩm chính khác nhau về một loại sản phẩm duy nhất, gọi là sản phẩm tiêu chuẩn theo hệ số quy đổi được xây dựng sẵn.Sản phẩm có hệ số 1 được chọn làm sản phẩm tiêu chuẩn.

Ví dụ: một vài loại hình doanh nghiệp như:

– Trong công nghiệp hoá chất, hoá dầu (cùng một loại nguyên vật liêu trên cùng 1 dây chuyền nhưng sản xuất ra nhiều loại hóa chất khác nhau),
– Chăn nuôi bò sữa (cùng một loại nguyên liệu nuôi chung nhưng cho ra nhiều giống bò sửa khác nhau);
– Chăn nuôi ông (cùng một loại nguyên vật liệu được nuôi chung nhưng cho ra nhiều loại ông khác nhau),
– Sản xuất giày dép (cùng một loại nguyên liệu trên cùng một dây chuyền sản xuất giày dép cho ra nhiều loại dép khác nhau)

 • Để tính được giá thành của từng loại sản phẩm phải căn cứ vào tiêu chuẩn kinh tế hoặc kỹ thuật để định cho mỗi loại sản phẩm một hệ số giá thành, trong đó lấy loại có hệ số 1 làm sản phẩm tiêu chuẩn
 • Căn cứ vào sản lượng thực tiễn hoàn thiện của từng loại sản phẩm và hệ số giá thành đã quy định để tính đổi sản lượng từng loại ra sản lượng tiêu chuẩn theo công thức sau:

anh 7

 • Trình tự tính giá thành của từng loại sản phẩm trong trường hợp này được tóm tắt như sau:

 

Giả sử một quy trình sản xuất liên sản phẩm A, B, C sản lượng sản phẩm hoàn thiện tương ứng là: QA, QB, QChệ số tương ứng: HA, HB, HC

-Bước 1: Tập hợp ngân sách sản xuất của toàn bộ quy trình công nghệ; quy đổi sản phẩm hoàn thiện thành sản phẩm chuẩn theo công thức sau:
QH (Sản phẩm chuẩn) = QA HA + QB HB + QC HC
-Bước 2: Nhận xét được giá trị của sản phẩm dở dang chuẩn
-Bước 3: Tính tổng giá thành chung của toàn bộ các sản phẩm hoàn thiện:
Tổng giá thành sản phẩm chuẩn = DĐK (Dở dang đầu kỳ) + C (Phát sinh trong kỳ) – DCK(Dở dang cuối kỳ)
-Bước 4: Tính giá thành của sản phẩm chuẩn
Z=(DĐK + C – DCK) /QH
-Bước 5: Tính giá thành của từng loại sản phẩm theo công thức sau:

anh 8

Lưu ý: Hệ số có thể được xác nhận theo quy định của nghề hoặc xác nhận dựa trên nền tảng giá thành nhà cung cấp plan. Ví dụ, giá thành plan nhà cung cấp tương ứng là ZKA, ZKB, ZKC. Chọn QA  là loại sản phẩm có sản lượng lớn nhất có hệ số chuẩn HA = 1, khi đó:

hinh 11

Ví dụ 1: Một doanh nghiệp sản xuất hóa chất, trong cùng một quy trình công nghệ dùng cùng một loại nguyên vật liệu, đồng thời thu được 2 loại sản phẩm A và B, trong tháng có các tài liệu sau: (Nhà cung cấp 1.000đ)

– Hệ số giá thành quy định: Sản phẩm A là 1; Sản phẩm B là 0,8
– Chí phí sản xuất sản phẩm dở dang đầu tháng:

+ Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp: 5.000
+ Ngân sách nhân lực trực tiếp: 1.000
+ Ngân sách sản xuất chung: 1,500

– Ngân sách sản xuất trong tháng tập hợp cho toàn bộ quy trình công nghệ:

+ Ngân sách nguyên vật liệu, trực tiếp: 45.000
+ Ngân sách nhân lực trực tiếp: 9.000
+ Ngân sách sản xuất chung phân bổ: 11.500

– Ngân sách sản xuất sản phẩm dở dang cuối tháng:

+ Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp: 2.000
+ Ngân sách nhân lực trục tiếp: 700
+ Ngân sách sản xuất chung: 1.000

– Kết quả sản xuất trong tháng hoàn thiện 180 sản phẩm A và 150 sản phẩm B.
Yêu cầu: Tính giá thành của từng loại sản phẩm?
Lời giải:
Bước 1:Quy đổi sản phẩm hoàn thiện thành sản phẩm hoàn thiện quy chuẩn:

anh 9

Bước 2;3;4,5: Lập bảng tính giá thành của  sản phẩm A và sản phẩm B hoàn thiện trong tháng:

anh 10

Ví dụ 2: tại 1 phân xưởng SX trên cùng 1 dây chuyền công nghệ sử dụng 1 loại nguyên vật liệu sản xuất ra 2 loại SP A và B có các tài liệu như sau:

 • CPSX DDDkỳ: 400.000
 • CPSX PS trong tháng:

CPNVL: 3.000.000
CPNC: 500.000
CPSXC: 700.000

 • Sp hoàn thiện trong tháng được nhập kho thành phẩm: 1.000 SP A, 500SP B
 • Sản phẩm dở dang cuối tháng gồm: 200SPA và 150 SPB được nhận xét theo CP NVL TT
 • Hệ số của SP A: 1; SP B: 1,2

Giải:
Bước 1: Quy đổi các sản phẩm về sản phẩm chuẩn
– Sản phẩm hoàn thiện: SPA: 1.000*1=1.000
SP B 500*1,2= 600
                                            Cộng:              1.600
Bước 2:Nhận xét SP dở dang cuối kỳ
– Sản phẩm DD cuối kỳ: SP A: 220*1 =220
SP B: 150*1,2=180
                                            CỘNG:                400

anh 11

 

 

(1)Nợ 154: 4.200.000

Có 621: 3.000.000
Có 622: 500.000
Có 627: 700.000

(2): Tổng Z sản phẩm hoàn thiện trong kỳ=400.000+4.200.000-680.000=3.920.000

Z cho 1 nhà cung cấp SP chuẩn= 3.920.000/1.600=2.450

Tổng Z sản phẩm A=2.450*1.000=2.450.000

Z1 sp A=2.450.000/1.000=2.450

Tổng giá thành sản phẩm B=600*2.450=1.470.000

Z1sp B=2.450*1,2=2.940 (1.470.000/600)

Ví dụ 3: Doanh nghiệp TNHH Thăng Long kế toán hạch tóan thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp thống kê thường xuyên, sản xuất ra 3 loại sản phẩm X, Y, Z theo quy trình công nghệ đơn giản. Căn cứ vào thông số kỹ thuật kỹ thuật, doanh nghiệp xác nhận được hệ số tính giá thành của sản phẩm X là 1; sản phẩm Y là 1,2 và của sản phẩm Z là 1,5.
Tài liệu 1 : Số dư đầu kỳ của một số tài khoản
– Tài khoản 154: 11.945.000
– Tài khoản 155: 34.147.500

– Tài khoản 155X (240 sản phẩm) 18.840.000
– Tài khoản 155Z(130 sản phẩm) 15.307.500

Tài liệu 2 : Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh liên quan như sau:

anh 12

Tài liệu 3: Tình hình sản xuất

1. Trong tháng nhập kho 540 thành phẩm X, 700 thành phẩm Y, 800 thành phẩm Z.

2. Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ gồm 122 sản phẩm X, 140 sản phẩm Y, và 150 sản phẩm Z, mức độ hoàng thành 30%

3. Phế liệu thu hồi nhập kho là 495.000

4. Thu được 30 sản phẩm phụ, biết rằng đơn giá thành sản phẩm phụ là 70.000/sản phẩm, lợi nhuận kỳ vọng là 5% trên giá thành.

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và tính giá thành sản phẩm X,Y,Z. Lập phiếu tính giá thành phẩm. Biết rằng doanh nghiệp áp dung phương pháp nhận xét sản phẩm dở dang theo pp nguyên vật liệu chính.

Lời giải đề xuất:

Tập hợp các ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp :

1 Nợ 621 111.000.000

Có 1521 84.000.000
Có 1522 27.000.000

Tập hợp ngân sách nhân lực trực tiếp :

2a Nợ 622 31.200.000

Có 334 26.000.000
Có 338 5.200.000

Trừ vào lương của người lao động:
2b Nợ 334 1.820.000
Có 338 1.820.000

Tập hợp ngân sách chung :

3a Nợ 627 66.840.000

Có 334 5.200.000
Có 338 1.040.000
Có 214 56.100.000
Có 142 1.400.000
Có 331 3.100.000

Trừ vào lương của người lao động :

3b Nợ 334 364.000

Có 338 364.000

Tập hợp ngân sách để tính giá thành sản phẩm :

4 Nợ 154 209.040.000

Có 621 111.000.000
Có 622 31.000.000
Có 627 66.840.000

Tính tổng số lương sản phẩm chuẩn :

Sản phẩm chuẩn = 540 * 1,0 + 700 * 1,2 + 800 * 1,5 = 2.580

Tính tổng sản phẩm dở dang chuẩn:

Số lượng chuẩn = 122*1,0 + 140*1,2 + 150*1,5 = 515

Ngân sách nguyên vật liệu chính dở dang cuối kỳ :

=[(11.954.000 + 84.000.000)/ (2.580 + 515) ] * 515 = 15.965.000

Phế liệu thu hồi nhập kho :

5 Nợ 152 495.000
Có 154 495.000

Sản phẩm phụ nhập kho :

6 Nợ 155P 1.995.000
Có 154 1.995.000

Tổng giá thành nhập kho:

Z = 11.945.000 + 209.040.000 – 15.965.00 – 495.000 – 1.995.000 = 202.530.000

Giá thành nhà cung cấp sản phẩm chuẩn nhập kho:

Z nhà cung cấp chuẩn = 202.530.000/2.580 = 78.500

Tính tổng giá thành từng loại sản phẩm :
– Tổng giá thành X = 540 * 1,0 * 78.500 = 42.390.000
– Tổng giá thành Y = 700 * 1,2 * 78.500 = 65.940.000
– Tổng giá thành Z = 800 * 1,5 * 78.500 = 94.200.000

Tính giá thành nhà cung cấp từng loại sản phẩm :

Sản phẩm X :

Z nhà cung cấp sản phẩm X = 42.390.000/540 = 78.500 đồng/sản phẩm

Sản phẩm Y:

Z nhà cung cấp sản phẩm Y = 65.940.000/700 = 94.200 đồng/sản phẩm

Sản phẩm Z:

Z nhà cung cấp sản phẩm Z =94.200.000/800 = 117.750 đồng/sản phẩm

Nhập kho thành phẩm trong kỳ:

7 Nợ 155X 42.390.000
Nợ 155Y 65.940.000
Nợ 155Z 94.200.000

Có 154 202.530.000

Lập phiếu tính giá thành sản phẩm:

anh 13

c) Phương pháp ngoại trừ sản phẩm phụ

 • Phương pháp này được ứng dụng thích hợp cho những DN trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ sản xuất, đồng thời với việc sản xuất ra sản phẩm chính còn thu được sản phẩm phụ.
 • Trong trường hợp này đối tượng kế toán tập hợp CPSX là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất còn đối tượng tính giá thành là sản phẩm chính.để tính được giá thành của sản phẩm chính phải ngoại trừ ngân sách của sản phẩm phụ
 • Ngân sách sản xuất của sản phẩm phụ được tính theo giá plan, giá tiêu thụ nội bộ hoặc giá ước tính
 • Ngân sách sản phẩm phụ được tính riêng cho từng khoản mục bằng cách lấy tỷ trọng của sản phẩm phụ trong tổng số ngân sách sản xuất thực tiễn nhân với ngân sách sản xuất của từng khoản mục tương ứng

anh 14

anh 15

Ví dụ của trường hợp tạo sản phẩm phụ:
Trong tháng 1/2014 , tình hình sản xuất của Cty ABC về sản xuất quạt treo tường như sau:
CPNVLTT: 4.000.000
CPNCTT: 1.000.000
CPSXC: 600.000

 • SP chính thu được trong kỳ: và nhập kho là 800 sản phẩm
 • SP phụ bán ngay cho khách hàng ,trị giá thu hồi được xác nhận : 200.000
 • Trị giá thành chưa có thuế 250.000, thuế Vat 10% và thu toàn bộ bằng tiền mặt
 • CPSXDD đầu kỳ: 300.000, CP DD dở dang cuối kỳ: 500.000. Biết rằng sản phảm dở dang được nhận xét theo ngân sách NVL trực tiếp

Giải:
(1): Nợ TK 154: 5.600.000

Có TK 621: 4.000.000
Có TK 622: 1.000.000
Có TK 627: 600.000

(2a): Nợ TK 632: 200.000

Có TK 154: 200.000

Tỷ trọng của sản phẩm phụ trong toàn bộ ngân sách sản xuất thực tiễn ra sản phẩm phụ và sản phẩm chính=200.000/ (300.000+4.000.000+1.000.000+600.000-500.000)=3,70374%

(2b): Nợ 111: 275.000

Có TK 511: 250.000
Có TK 3331: 25.000
Tổng Z sản phẩm chính hoàn thiện
=300.000+5.600.000-500.000-200.000=5.200.000

Nợ 155: 5.200.000
Có 154: 5.200.000

Z1dvsp chính=5.200.000/800=6.500
(Nếu tất cả chúng ta không biết giá vốn thu hồi bao nhiêu mà biết đơn giá thành cũng như biết lãi của việc bán SP phụ thì ta sẽ tính được giá vốn của SP phụ).

anh 16

d) Phương pháp tỷ lệ ngân sách

 • Phương pháp này được ứng dụng trong các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, sử dụng một thứ nguyên liệu, thu được nhóm sản phẩm cùng loại với kích thước, sản phẩm khác nhau như
  – Doanh nghiệp sản xuất ra các ống nước có quy cách khác nhau,
  – Các doanh nghiệp dệt kim,
  – Doanh nghiệp may mặc, đóng giày…

  Lưu ý:

  Nhưng giữa các loại sản phẩm chính không có một hệ số quy đổi.

 • Với phương pháp tính giá thành này đối tượng kế toán tập hợp CPSX là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất

  của nhóm sản phẩm,

  đối tượng tính giá thành là từng

  quy cách sản phẩm trong nhóm

-Giá thành plan: Là giá thành được trước khi tiến hành quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm trên nền tảng giá thành thực tiễn kỳ trước, các ngân sách dự kiến trong kỳ plan =>Nó là nền tảng phân tích, nhận xét tình hình thực hiện plan giá thành, là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp.
-Giá thành định mức: Cũng là giá thành được xác nhận trước khi tiến hành sản xuất trên nền tảng các định mức ngân sách, các dự toán ngân sách hiện hành => Nó là nền tảng xác nhận kết quả quá trình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn của doanh nghiệp.
-Giá thành thực tiễn: Là giá thành được xác nhận sau khoảng thời gian kết thúc quá trình sản xuất, trên nền tảng các ngân sách phát sinh thực tiễn trong quá trình sản xuất => Nó là nền tảng để xác nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Trình tự tính giá thành trong trường hợp này
  anh 17anh 18anh 19
 • anh 20

  Ví dụ:

  Tại một DN, trên cùng 1 dây chuyền sản xuất sử dụng cùng 1 loại nguyên vật liệu mà SX 2 loại Sp A và B nhưng giữa 2 sản phẩm này không có 1 hệ số quy đổi, cuối tháng hạch toán, ngân sách được tập hợp như sau: (Đvị tính: 1.000đ)1. Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp: 5.0002. Ngân sách nhân lực trực tiếp: 1.5003. Ngân sách SX chung: 1.2004. SL Sp hoàn thiện trong tháng: SP A Nhập kho 900, SP B hoàn thiện gửi bán ngay: 400
  Biết rằng: Ngân sách SX ko hạch toán riêng cho từng SP và giữa Sp A và B không có hệ số quy đổi, biết giá thành khách hàng SP A là 4, Sp B là 6, CP SXDD đầu kỳ là 600 và Ngân sách sản xuất dở dang cuối kỳ là 1.000Yêu cầu: Tính giá thành từng loại SP theo phương pháp thích hợp

  Giải:

  Kết chuyển ngân sách:Nợ 154: 7.700

  Có 621: 5.000

  Có 622: 1.500

  Có 627: 1.200

  Tính giá thành:

  + Tổng giá thành plan: (900 * 4) +(400*6)= 6.000

  + Tổng giá thành thực tiễn: 600+(5.000+1.500+1.200)-1.000 = 7.300

  + Tỷ lệ giá thành = (7.300/6.000)*100=121.67%

  + Tổng giá thành thực tiễn A: 900*4 *121.67 = 4.380

  Giá thành nhà cung cấp A: 4.380/900= 4.8

  + Tổng giá thành thực tiễn B: 7.300- 4.380 = 1.920

  Giá thành đơnvị: 2.920 / 400 = 7.3

e) Phương pháp tính giá thành phân bước:
* Phương pháp tính giá thành phân bước được ứng dụng so với các Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sơ chế phức tạp, kiểu liên tục.

* Dấu hiệu quy trình công nghệ sơ chế liên tục:
-Để sản xuất ra 1 loại sản phẩm phải qua nhiều giai đoạn công nghệ sơ chế (phòng ban, bước), mỗi bước công nghệ tạo ra nữa thành phẩm (bán thành phẩm), nữa thành phẩm của giai đoạn trước là đối tượng sơ chế của giai đoạn sau => Giai đoạn cuối cùng tạo thành phẩm.
-Đối tượng tập hợp ngân sách sản xuất là các phân xưởng, giai đoạn công nghệ. Đối tượng tính giá thành là thành phẩm ở giai đoạn cuối hoặc nữa thành phẩm ở từng giai đoạn và thành phẩm ở giai đoạn cuối.
Phương pháp tính giá thành được chia thành:

-Phương pháp phân bước có tính giá thành nữa sản phẩm.
-Phương pháp phân bước không tính giá thành nữa sản phẩm.

 • Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành NTP.
  +Khi Doanh nghiệp có nhu cầu bán nữa thành phẩm ra ngoài hoặc có nhu cầu hoạch toán nội bộ cao giữa các phân xưởng, các phòng ban trong Doanh nghiệp. Đòi hỏi phải xác nhận giá thành nữa thành phẩm trước khi xác nhận giá thành thành phẩm.
  +Trình tự tiến hành như sau:
       -Căn cứ ngân sách phát sinh ở bước 1, giá trị sản phẩm dở dang ở bước 1 để tính ra giá thành nữa thành phẩm ở bước 1.
      -Căn cứ giá thành thành phẩm ở bước 1 chuyển qua và ngân sách phát sinh ở bước 2 để tính ra giá thành nữa thành phẩm ở bước 2.
      -Căn cứ giá thành nữa thành phẩm ở bước (n-1) chuyển qua và ngân sách phát sinh ở bước (n), giá trị sản phẩm dở dang ở bước (n) để tính ra giá thành sản phẩm ở bước n (bước cuối cùng).
  +Giả sử một quy trình sản xuất sơ chế liên tục gồm n giai đoạn, có thể mô tả quá trình kết chuyển ngân sách theo sơ đồ:

anh 21

*Bài tập ứng dụng 1: Tại một Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A phải qua 2 giai đoạn sơ chế liên tục. Trong tháng 10/X có các tài liệu sau (ĐVT: 1000đ).
+Sản phẩm làm dở đầu tháng ở giai đoạn 1 đã được xác nhận như sau:

-Ngân sách NVLTT (Giả sử chỉ tính VLC) 15.000
-Ngân sách nhân lực trực tiếp (Lương, BH) 8.000
-Ngân sách sản xuất chung 6.800
Lưu ý: Giai đoạn 2 không có sản phẩm dở đầu kỳ.

+Ngân sách sản xuất trong tháng đã tập hợp được như sau:

anh 22

+Kết quả sản xuất trong tháng như sau:

– GĐ 1: Hoàn thiện 150 nữa thành phẩm chuyển sang giai đoạn 2 tiếp tục sơ chế, còn lại 50 sản phẩm dở mức độ hoàn thiện 60%.
– GĐ 2: Nhận 150 nữa thành phẩm của giai đoạn 1 tiếp tục sơ chế. Cuối tháng hoàn thiện 130 sản phẩm A nhập kho, còn lại 20 sản phẩm dở mức độ hoàn thiện 50%.

Yêu cầu: Căn cứ tài liệu trên

1-Tính giá thành nữa sản phẩm ở giai đoạn 1 và giá thành thành phẩm ở giai đoạn 2, Lập bảng tính giá thành. Biết rằng Nhận xét sản phẩm dở dang cuối kỳ của từng giai đoạn là theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thiện tương đương
2-Lập đinh khoản kế toán và phản ánh vào tài khoản liên quan.

Giải:
1-Tính giá thành nữa thành phẩm ở giai đoạn 1 (ĐVT: 1000đ)
+Nhận xét giá trị sản phẩm dở ở giai đoạn 1

15.000 + 185.000
NVLCTT = ———————– x 50 = 50.000
150 + 50
8.000 + 24.400
NCTT = ———————– x 30 = 5.400
150 + 30
6.800 + 47.200
CPSXC = ——————– x 30 = 9.000
150 + 30
Cộng = 64.400 (50.000+5.400+9.000)
=>Giá thành nữa thành phẩm ở giai đoạn 1 = 29.800 + 256.600 -64.400= 222.000

anh 23
2-Tính giá thành thành phẩm A ở giai đoạn 2 (ĐVT: 1000đ)

+Nhận xét giá trị sản phẩm dở ở giai đoạn 2
222.000
NTPGĐ1 = ———- x 20 = 29.600
130 + 20
(Trong số đó: NVLCTT = 1.000 x 20 = 20.000
NCTT = 180 x 20 = 3.600
CP chung = 300 x 20 = 6.000
37.800
-Ngân sách NC GĐ2 = ———- x 10 = 2.700
130 + 10
39.760
-Ngân sách chung GĐ2 = ———– x 10 = 2.840
130 + 10
Cộng 35.140 (29.600+2.700+2.840)
=>Giá thành sản phẩm A = (222.000 + 77.560) – 35.140 = 264.420

anh 24

– Lập định khoản kế toán tác nghiệp vụ kinh tế trên (ĐVT 1000 đ)

1. Tập hợp ngân sách phát sinh

a.Nợ TK 621 (GĐ1) 185.000
Có TK 152 (1521) 185.000
b.Nợ TK622 62.200
GĐ1 24.400
GĐ2 37.800
Có TK 334,338 62.200
c.Nợ TK627 89.960
GĐ1 47.200
GĐ2 39.760
Có TK liên quan khác 89.960

2. Kết chuyển ngân sách

a.Nợ TK154( GĐ1) 256.600
Có TK 621 ( GĐ1) 185.000
Có TK 622 (GĐ1) 24.400
Có TK 627 (GĐ1) 47.200
b.Nợ TK154 (GĐ2) 77.560
Có TK 622 (GĐ2) 37.800
Có TK 627 (GĐ2) 39.760

3. Kết chuyển giá trị nửa thành phẩm giai đoạn 1 sang giai đoạn 2

Nợ TK 154 (GĐ2) 222.000
Có TK 154 (GĐ1) 222.000

4. Nhập kho thành phẩm

Nợ TK 155 264.420
Có TK 154 (GĐ2) 264.420

 • Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành NTP

Trong trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu bán nửa thành phẩm ra ngoài. Doanh nghiệp chỉ cần tính giá thành thành phẩm ở giai đoạn cuối cùng, không cần tính giá thành bán thành phẩm ở từng giai đoạn.
Do vậy theo phương pháp này ngân sách phát sinh ở từng giai đoạn chỉ cần tính phần tham gia vào (nằm trong) giá thành sản phẩm hoàn thiện theo từng khoản mục ngân sách. Sau đó tổng cộng song song toàn bộ ngân sách của các giai đoạn sẽ được giá thành của giai đoạn cuối cùng (Còn gọi là phương pháp kết chuyển song song).
– Phương pháp tính:

Ngân sách sản xuất               Ngân sách dở dang đầu kỳ + Ngân sách phát sinh
Trong thành phẩm = ———————————————————– * Thành phẩm
( Theo khoản mục ) Sản phẩm hoàn thiện + Sản phẩm làm dở

Có thể tổng quan trình tự tính giá thành phân bước theo phương án này qua hồ sơ sau .
SƠ ĐỒ TÍNH GIÁ THÀNH PHÂN BƯỚC KHÔNG CÓ BTP

anh 25

Bài tập ứng dụng 2: Căn cứ tài lịêu ở bài tập ứng dụng 1 tính giá thành thành phẩm A theo phương pháp này.
1-Tính giá thành
Xác nhận ngân sách sản xuất giai đoạn 1 trong giá thành sản phẩm.
15.000 + 185.000
Ngân sách NVL.TT = ———————- x 130 = 130.000
150 + 50
8.000 + 24.400
Ngân sách NCTT = ——————— x 130 = 23.400
150 +30

6.800 + 47.200
Ngân sách SX chung = ——————– x 130 = 39.000
150 +30
Cộng = 192.400 (130.000+23.400+39.000)
Xác nhận ngân sách sản xuất giai đoạn 2 trong giá thành sản phẩm
37.800
Ngân sách NCTT = —————— x 130 = 35.100
130 +10
39.760
Ngân sách SX chung = —————— x 130 = 36.920
130 +10
Cộng = 72.020

Giá thành thành phẩm A = 192.400 + 72.020 = 264.420

anh 26

2-Lập định khoản kế toán:

1.Tập hợp ngân sách phát sinh
a/ Nợ TK 621 (GĐ1) 185.000

Có TK 152 (1521) 185.000

b/ Nợ TK 622 62.200

GĐ1 24.400
GĐ2 37.800
Có TK 334,338:  62.200

c/ Nợ TK 627 86.960

GĐ1 47.200
GĐ2 39.760
Có TK liên quan khác 86.960

2.Kết chuyển ngân sách
a/ Nợ TK 154 (GĐ1) 256.600

Có TK 621 (GĐ1) 185.000
Có TK 622 (GĐ1) 24.400
Có TK 627 (GĐ1) 47.200

b/ Nợ TK 154 (GĐ2) 77.560

Có TK 622 (GĐ2) 37.800
Có TK 627 (GĐ2) 39.760

3.Nhập kho thành phẩm

Nợ TK 155 264.420
Có TK 154 (GĐ1) 192.400
Có TK 154 (GĐ2) 72.020

anh 27

Yêu cầu:
1.Tính giá thành nửa thành phẩm và thành phẩm theo phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm
2.Tính giá thành thành phẩm theo phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm.

anh 29

anh 30

Nợ TK 154 (PX2) 420.000.000
Có TK 154 (PX1): 420.000.000

anh 31

anh 32

anh 33

anh 34

g) Tính giá thành theo đơn đặt mua

* Phương pháp này được ứng dụng so với các Doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất phức tạp sơ chế kiểu song song.

* Dấu hiệu quy trình sơ chế kiểu song song

-Công việc sản xuất thường tiến hành do nhiều phòng ban sản xuất độc lập sau đó lắp rắp lại hay sản xuất đơn chiếc theo các đơn đặt mua (Đóng tàu, sữa chữa…).
-Đối tượng tập hợp ngân sách là từng đơn đặt mua.
-Đối tượng tính giá thành là sản phẩm của từng đơn đặt mua đã hoàn thiện (trong từng đơn đặt mua để tính giá thành từng loại sản phẩm phải dùng phương pháp phối hợp: hệ số, tỷ lệ, ngoại trừ sản phẩm phụ…).
-Kỳ tính giá thành không thích hợp với kỳ giải trình mà là khi đơn đặt mua hoàn thiện.

*Phương pháp tính
– Những đơn đặt mua nào hoàn thiện thì toàn bộ ngân sách phát sinh cho đơn đặt mua đó chính là giá thành của đơn đặt mua đó. Trường hợp đơn đặt mua được sản xuất ở nhiều phòng ban, phân xưởng khác nhau thì phải tính toán xác nhận ngân sách liên quan đến từng đơn đặt mua đó. Các ngân sách trực tiếp tính thẳng cho từng đơn đặt mua, các ngân sách gián tiếp phải phân bổ cho từng đơn đặt mua theo tiêu chuẩn thích hợp.
– Những đơn đặt mua nào chưa hoàn thiện thì toàn bộ ngân sách của đơn đặt mua là giá trị của sản phẩm làm dở.
Lưu ý: Trong thực tiễn có những đơn đặt mua sản xuất nhiều loại sản phẩm (hàng loạt), có một số sản phẩm đã sản xuất xong nhập kho hoặc giao trước cho khách hàng. Nếu thiết yếu hoạch toán thì giá thành của những sản phẩm này được tính theo giá thành plan, phần ngân sách còn lại là giá trị của sản phẩm làm dở.

anh 35

Khi tiến hành sản xuất theo đơn đặt mua thì mỗi đơn đặt mua mở ra một phiếu tính giá thành, cuối tháng tập hợp ngân sách có liên quan theo từng đơn đặt mua và ngân sách sản xuất chung. Sau khoảng thời gian tập hợp thì sẽ tiến hành phân bổ cho các đơn đặt mua có liên quan theo tiêu chuẩn thích hợp. Khi đơn đặt mua đã hoàn thiện plan căn cứ vào số liệu trên phiếu giá thành để tính ra tổng giá thành nhà cung cấp của đơn đặt mua.
Tóm tắc quy định của tính giá thành theo đơn hàng

anh 36

Ví dụ 1:Tại Doanh nghiệp X có 1 phân xưởng chính số I sản xuất theo đơn đặt mua. Trong tháng 10/X nhạn sản xuất 2 đơn đặt mua Avà B.
Tình hình ngân sách sản xuất tập hợp được theo đơn đặt mua như sau (100đ):
Khoản mục ĐĐH A ĐĐH B
-Ngân sách NVLTT 30.000 40.000
-Ngân sách NCTT 11.000 14.000
-Ngân sách SX chung là 28.000 phân bổ cho 2 ĐĐH theo tỷ lệ ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp.
Cuối đơn đặt mua A sản xuất xong, giao 100 sản phẩm hoàn thiện cho khách hàng, đơn đặt mua B chưa hoàn thiện.
Yêu cầu: Tính giá thành của từng đơn đặt mua

anh 37

anh 38

Ví dụ 2: Tại 1 phân xưởng thực hiện 2 đơn hàng Avàamp;B:
Ngân sách SXDD đầu tháng của đơn hàng A: 500.000 (Gồm Ngân sách NVL TT: 250.000; Ngân sách nhân lực TT: 200.000; Ngân sách sản xuất chung 50.000); của đơn hàng B: 250.000 (Gồm ngân sách nguyên vật liệu 150.000; Ngân sách nhân lực 50.000; Ngân sách sản xuất chung 50.000)
CPSX phát sinh trong tháng được xác nhận :

 • CPNVLTT: Đơn hàng A là 2.500.000; đơn hàng B: 1.800.000
 • CPNCTT: Đơn hàng A là 800.000; đơn hàng B: 600.000
 • CPSXC: 1.290.000

Biết rằng

 • Đơn đặt mua A đã hoàn thiện và bàn trả cho khách hàng với số lượng là 200: giá chưa có VAT là 5.000.000, thuế suất 10%
 • Đơn đặt mua B vẫn còn đang trong quá trình thực hiện
 • CPSX chung được phân bổ cho từng đơn hàng theo CPNVLTT

Giải:
Phân bổ ngân sách SXC:
Đơn hàng A: 1.290.000*2.500.000/(2.500.000+1.800.000)=750.000
Đơn hàng B: 1.290.000*1.800.000/(2.500.000+1.800.000)=540.000
(1)Tổng hợp ngân sách Sx của đơn hàng A
Nợ 154 (A): 4.050.000

Có 621 2.500.000
Có 622 800.000
Có 627 750.000

(2a) Vậy Tổng Z của đơn hàng A: 500.000+4.050.000=4.550.000

Nợ 632: 4.550.000
Có 154 (A): 4.550.000 (500.000+4.050.000)

(2b) Ghi nhận thu nhập của đơn hàng A

Nợ 131: 5.500.000
Có 511: 5.000.000
Có 3331 500.000

(3)Tổng CPSX của đơn hàng B

Nơ 154 (B): 2.940.000
Có 621: 1.800.000
Có 622: 600.000
Có 627: 540.000

Do đơn hàng B chưa thực hiện xong nên tổng ngân sách DD của đơn hàng B đang treo trên 154 là:
250.000 (DK)+2.940.000 (PSTK)=3.190.000

anh 39

Một vài ví dụ cụ thể về tính giá thành của một số loại hình doanh nghiệp (Sưu tầm)

1. Doanh nghiệp sản xuất gạch (Sản xuất gạch, tính giá thành theo phương pháp hệ số hoặc tỷ lệ hoặc phân bổ theo thể tích của sản phẩm)
Một số dấu hiệu của Doanh nghiệp sản xuất gạch Tuynel: So với Cty sản xuất gạch thì cùng một quy trình sản xuất cùng một loại nguyên vật liệu, cùng một nhà xưởng, cùng một loại máy móc thiết bị và chừng ấy nhân lực nhưng tạo ra nhiều loại sản phẩm với kích thước khác nhau

 • Giá thành sản xuất gạch Tuynel: do sử dụng cho 1 loại nguyên vật liệu, ngân sách nhân lực cũng như ngân sách sản xuất chung cũng không tách riêng được mà được cho ra nhiều sản phẩm khác nhau và giữa các sản phẩm cũng không có hệ số quy đổi hoặc có hệ số quy đổi. Do đó, có thể tính giá thành của sản phẩm gạch này theo 1 trong 3 cách sau:

o Cách 1: Giữa các sản phẩm không có hệ số và không có giá thành plan. Do các sản phẩm có kích thước (Dài; Rộng; Cao). Vì vậy, các ngân sách vật liệu, nhận công, sản xuất chung để phân bổ theo tiêu thức Tổng thể tích của các sản phẩm (Gồm sản phẩm hoàn thiện +Sản phẩm dở dang hoàn thiện tương đương) hoặc theo tiêu thức Tổng diện tích của sản phẩm (Gồm sản phẩm hoàn thiện + Sản phẩm dở dang hoàn thiện tương đương).
o Cách 2: Giữa các sản phẩm không có hệ số nhưng có Giá thành plan. Lúc này sử dụng phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ
o Cách 3: Giữa các sản phẩm có hệ số thì lúc này tính giá thành lá theo phương pháp hệ số.

 • Về ngân sách sản xuất dở dang cuối kỳ: xác nhận trên nền tảng tỷ lệ hoàn thiện, thường do kỹ thuật phân phối, Và cũng có thể thống nhất giữa kỹ thuật với kế toán mang ra một mức ổn định đền chủ động linh hoạt. Ví dụ: Gạch đã nhào trộn: tỷ lệ 50%, cắt thành viên gạch: 65%, mang vào lò nung, và đã đốt lò: 80%, hoàn thiện xuất ra khỏi lò 97% …. Và tất cả chúng ta nhận xét sản phẩm dở dang theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thiện tương tương (có thể tính ngân sách nguyên vật liệu theo số lượng sản phẩm hoàn thiện +Số lượng sản phẩm dở dang hoặc là số lượng sản phẩm hoàn thiện +số lượng sản phẩm dỡ dang được quy đổi ra số lượng sản phẩm hoàn thiện theo tỷ lệ)

Ví dụ như sau:

 • Một Cty ABC trong tháng 1/2014 , sử dụng cùng một loại nguyên vật liệu là gạch và mang vào sản xuất với ngân sách phát sinh trong tháng như sau:

Kế toán giá thành

 • Trong tháng 1/2014 với số lượng sản phẩm hoàn thiện và sản phẩm dở dang cũng như mức độ hoàn thiện của sản phẩm dở dang như sau:

kế toán giá thành

Biết rằng: Cty nhận xét sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thiện tương đương với 3 khoản mục ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp; Ngân sách nhân lực trực tiếp và Ngân sách sản xuất chung (Lưu ý trong bài này cả 3 khoản mục ngân sách là Ngân sách NVLTT; Ngân sách NC TT; Ngân sách SXC thì đều quy đổi sản phẩm dở dang là theo mức độ hoàn thiện toàn bộ). Biết rằng Cty ko có sản phẩm dở dang đầu kỳ .
Giải:
Bước 1: Tập hợp ngân sách sản xuất kinh doanh vào 154

Nợ 154: 67.190.414

Có 621: 52.423.443
Có 622:10.423.436
Có 627:4.343.535

Bước 2: Phân bổ ngân sách NVLTT; NCTT;và SXC cho từng loại theo thể tích của sản phẩm

kế toán giá thành

Phân bổ Ngân sách 621;622;627 cho từng loại sản phẩm theo thể tích của toàn bộ sản phẩm

kế toán giá thành

hinh 21

Bước 3: Nhận xét sản phẩm dở dang theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thiện tương đương

hinh 22

Biết rằng: Phương pháp tính ngân sách sản xuất dở dang cuối tháng của từng khoản mục ngân sách được tính như sau:

hinh 23

Bước 4: Tính giá thành sản phẩm gạch (Giả sử tính giá thành của sản phẩm gạch 09*09*20).
An Tâm sẽ tính giá thành của sản phẩm Gạch 09*09*20 với số lượng sản phẩm hoàn thiện là 7.000. Vậy bảng tính giá thành là

hinh 24

(Các bạn có thể dựa vào phương pháp tính giá thành trên để có thể tính giá thành của sản phẩm gạch còn lại là Gạch 10*10*20; Gạch 08*08*18).
2. Doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp xe hơi (Sản xuất xe). Tính giá thành theo phương pháp giản đơn (Tức là tập hợp ngân sách được theo cụ thể từng loại sản phẩm, những phần ngân sách nào không tập hợp riêng được thì phân bổ theo ngân sách mà tập hợp riêng được.)

 • Dấu hiệu: Mỗi dây chuyền sản xuất là của một dòng xe. Do đó, ngân sách nguyên vật liệu thì tập hợp riêng cho từng loại xe. Còn nhân lực nhưng ngân sách nhân lực và ngân sách sản xuất chung không thể tập hợp riêng mà tập hợp chung, cuối tháng tiến hành phân bổ theo ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp.
 • Ngân sách nguyên vật liệu: là gồm Bộ Linh Kiện, Lốp xe, Bình Ắc Quy tập hợp riêng được cho từng loại xe
 • Ngân sách nhân lực và ngân sách sản xuất chung: (gồm tiền vật tư, tiền điện, tiền khấu hao dây chuyền) thì không tập hợp riêng được mà phải phân bổ theo tiêu thức số liệu sản phẩm xe hoàn thiện hoặc phân bổ theo ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp
 • Ngân sách sản xuất chung cố định: thì phải phân bổ theo mức sản xuất công xuất bình thường. Nếu trong kỳ, Cty sản xuất thấp hơn mức sản xuất công xuất bình thường thì phân bổ giá thành theo được phân bổ theo mức sản xuất công xuất bình thường, phần còn lại thì hạch toán vào 632 (Giá vốn hàng bán).
  • Lưu ý:

   Ngân sách sản xuất chung cố định là ngân sách không thay đổi cho dù sản xuất nhiều hay ít sản phẩm (ví dụ như ngân sách khấu hao của dây chuyền

 • Nhận xét sản phẩm dở dang cuối kỳ: theo phương pháp ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp vì sản phẩm xe ô tô kết cấu giá thành xe đa phần là Bộ Linh Kiện.

Ví dụ: tháng 1/2014, Cty ABC chuyên về sản xuất xe hơi. Có 2 dây chuyền sản xuất xe là Kia Morning AT và Kia Morning MT xuất ra 519 bộ linh kiện KIA NEW MORNING AT với trị giá xuất là 45.912.312.956 và 208 Bộ Linh kiện của KIA NEW MORNING MT với trị giá là 16.402.683.568.
Ngân sách nhân lực sản xuất xe là 1.448.652.269

Ngân sách sản xuất chung phần vật tư biến động theo số lượng sản phẩm sản xuất là 7.240.760.070

Ngân sách sản xuất chung cố định không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất ra là 3.750.981.133. Biết rằng trong kỳ nhà cung cấp sản xuất vượt mức công suất sản xuất bình thường. Mức sản suất công xuất bình thường của xe AT là 500 chiếc/tháng và của xe MT là 200 chiếc/tháng

Trong tháng 1/2014 Doanh nghiệp sản xuất được 515 sản phẩm Kia Morning AT. Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ của Kia Morning AT là 4 chiếc . Số lượng sản phẩm hoàn thiện xe MT là 206 chiếc, số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ của MT là 2 chiếc

Đây là năm trước nhất nên không có ngân sách sản xuất dở dang đầu kỳ. Ngân sách sản xuất dở dang cuối kỳ được nhận xét theo ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp.

Giải: Vậy với bài toán này là tính giá thành theo phương pháp giản đơn
Bước 1 : Tập hợp ngân sách vào 154 của từng loại xe
Két chuyển ngân sách nguyên vật liệu
Nợ 154 Xe AT: 45.912.312.956
Nợ 154 Xe MT: 16.402.683.568

Có 621: 45.912.312.956
Có 621: 16.402.683.568

Bước 2: Phân bổ 622 và 627 theo số lượng sản phẩm hoàn thiện
Ngân sách nhân lực cho xe AT
=(Số lượng sản phẩm AT/Tổng sổ lượng sản phẩm hoàn thiện)*Ngân sách nhân lực trực tiếp=(515)/(721)*1.448.652.269=1.034.751.621
=> Ngân sách nhân lực cho xe MT=1.448.652.269-1.034.751.621=413.900.648

Bước 3: Phân bổ ngân sách sản xuất chung (Gồm biến phí và định phí) cho xe AT và xe MT
Theo số lượng sản phẩm hoàn thiện
=> Ngân sách sản xuất chung phân bổ cho AT của phần biến phí
=(Số lượng sản phẩm AT/Tổng sổ lượng sản phẩm hoàn thiện)*Ngân sách sản xuất chung=(515)/(721)*7.240.760.070=5.171.971.479
=> Ngân sách sản xuất chung phân bổ cho MT của phần biến phí
=7.240.760.070-5.171.971.479=2.068.788.591
=> Ngân sách sản xuất chung phân bổ cho AT của phần Định Phí
=(Số lượng sản phẩm AT/Tổng sổ lượng sản phẩm hoàn thiện)*Ngân sách sản xuất chung=(515)/(721)*3.750.981.133=2.679.272.238
=>Ngân sách sản xuất chung phân bổ cho MT của phần Định Phí
=3.750.981.133-2.679.272.238=1.071.708.895

Bước 4: Nhận xét sản phẩm dở dang cuối tháng theo ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp.
+Ngân sách sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ của AT theo ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp
=(Ngân sách nguyên vật liệu đầu kỳ+Ngân sách nguyên vật liệu phát sinh trong kỳ)/(Số lượng sản phẩm hoàn thiện trong kỳ+Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ).=(0+45.912.312.956)/(515+4)=(45.912.312.956)/(519)*4=353.852.124

+Ngân sách sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ của MT theo ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp
=(Ngân sách nguyên vật liệu đầu kỳ+Ngân sách nguyên vật liệu phát sinh trong kỳ)/(Số lượng sản phẩm hoàn thiện trong kỳ+Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ).
=(0+16.402.683.568)/(206+2)=157.718.112

Bước 5: tập hợp ngân sách nhân lực trực tiếp vào từng sản phẩm
Nợ 154 Xe AT: 1.034.751.621
Nợ 154 Xe MT: 413.900.648

Có 622 AT: 1.034.751.621
Có 622 MT: 413.900.648

Bước 6: tập hợp ngân sách sản xuất chung vào từng sản phẩm
Nợ 154 Xe AT: 5.171.971.479
Nợ 154 Xe MT: 2.068.788.591

Có 627 (Vật tư phụ) AT: 5.171.971.479
Có 627 (Vật tư phụ ) MT: 2.068.788.591

Nợ 154 Xe AT: 2.679.272.238
Nợ 154 Xe MT: 1.071.708.895

Có 627 (Khấu hao xe) AT: 2.679.272.238
Có 627 (Khấu hao xe ) MT:1.071.708.895

hinh 25

3. CÔNG TY SẢN XUẤT BỒN TÂN MỸ (Sản xuất bồn: Bồn inox; Bồn nhựa; Chậu rửa Inox). Tính giá thành theo đơn đặt mua (Tức là tập hợp ngân sách theo từng đơn đặt mua)
Doanh nghiệp có ba tổ sản xuất chính: Tổ bồn, tổ chân, tổ đá – sơn dán chữ. Mỗi tổ có nhiệm vụ tách biệt và sản xuất 1 loại sản phẩm khác nhau.

 • Đối tượng tập hợp ngân sách và phương pháp tính giá thành tại doanh nghiệp TNHH Tân Mỹ:

Đối tượng tập hợp ngân sách sản xuất và đối tượng tính giá thành. Doanh nghiệp thực hiện tính giá thành theo phương pháp đơn đặt mua (tức có đơn hàng thì làm)

Phương pháp đánh gía sản phẩm dở dang tại Doanh nghiệp TNHH Tân Mỹ.
Hiện tại doanh nghiệp TNHH Tân Mỹ đang thực hiện phương pháp tập hợp ngân sách theo đơn hàng và tính giá thành sản phẩm theo từng đơn đặt mua. Vì vậy cuối tháng còn đơn hàng nào chưa hoàn thiện xong thì đó chính là giá trị sản phẩm dở dang của tháng đó.

 • Những khoản ngân sách kết cấu nên sản phẩm của doanh nghiệp bao gồm

– Ngân sách nguyên vật liệu chính:

Bao gồm ngân sách thực tiễn của các thân bồn(Tobe dầy 0,5; 0,6; 0,8; 1khổ 1220mm, chiều dài 2420;2975;3625,3875mm), chân bồn được làm bằng (V1,5; V2). Nắp bồn (280; 420; 450). Chụp bồn (1150; 1230; 1420) Cổ bồn(270; 420). Tay nắm Inox ( có hai loại lớn và nhỏ). Thau răng Inox (Bát ren) # 34; #49; #60).

– Ngân sách nguyên vật liệu phụ:

Bao gồm về các loại nhiên liệu vật liệu phụ thiết yếu cho quá trình sản xuất sản phẩm như: Phụ kiện bồn, nút răng nhựa, đá mài, que hàn, băng dính, hợp chất tẩy mối hàn, chốt khoá, sơn các loại, mỡ bò, khí Argon, tem và đề can các loại… và ngân sách điện, hơi nước phục vụ cho sản xuất.

– Ngân sách tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương:

Bao gồm tiền lương nhân viên của các phòng ban, tiền lương của nhân viên sản xuất theo sản phẩm, công nhân sản xuất tính theo thời gian, tiền lương tính theo chính sách, các khoản tiền mang tính chất như lương, phụ cấp độc hại, tiền ăn ca…

– Ngân sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn:

Bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn trích lập theo chính sách của Bộ lao động thương binh xã hội.

– Ngân sách khấu hao tài sản cố định:

Phản ánh số khấu hao tài sản cố định trong kỳ của các tài sản cố định được sử dụng sản xuất trong kỳ của doanh nghiệp.

– Ngân sách khác bằng tiền:

Bao gồm các loại ngân sách được tính bằng tiền như ngân sách smartphone, điện tín, văn phòng phẩm, các loại bồi dưỡng vận tải…

– Căn cứ vào quá trình tập hợp ngân sách và tính giá thành sản phẩm thì các loại ngân sách trên được chia thành ba khoản mục tương ứng với các khoản mục trong giá thành sản phẩm gồm:

Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp
Ngân sách nhân lực trực tiếp
Ngân sách sản xuất chung

 • Kế toán ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp:
  +(Giá gốc) Giá nguyên vật = Giá mua + Ngân sách thu mua + Thuế nhập khẩu
  liệu nhập kho vận tải
  +Giá nguyên vật liệu xuất kho đựơc tính theo phương pháp đơn giá trung bình gia quyền cuối kỳ
  -Trị giá nguyên vật liệu xuất kho = Số lượng xuất kho x Đơn giá thực tiễn trung bình gia quyền cuối kỳ

hinh 27

 Quy trình sản xuất bồn theo đơn đặt mua và tính giá thành như sau:

 • Hàng ngày phòng plan sản xuất có nhiệm vụ nhận các đơn đặt mua của khách hàng (Thường nhận đơn đặt mua qua các bản fax hoặc qua smartphone trực tiếp từ phía khách hàng)
 • hinh 29Sau khoảng thời gian nhận đầy đủ thông tin và xác minh đơn đặt mua về số lượng mẫu mã bồn, thời gian giao bồn. Phòng plan sản xuất, lên plan cho đơn hàng để sản xuất và phát lệnh sản xuất cho từng tổ sản xuất thực hiện.

hinh 31

 • Sau khoảng thời gian thu được lệnh sản xuất từ phòng plan sản xuất. Quản đốc xưởng sản xuất lên plan sản xuất, tính toán số nguyên vật liệu thiết yếu cho đơn đặt mua và viết phiếu dự trù vật tư:

kế toán giá thành

kế toán giá thành

 • Sau khoảng thời gian đã có đơn đặt mua và giấy đề xuất dự trù vật tư, doanh nghiệp tiến hành xác minh số lượng nguyên vật liệu tồn kho, số nguyên vật liệu tồn kho không có và tiến hành cho mua hàng để  nhập nguyên vật liệu cho đơn hàng số 07/CN Vinh.

hinh 34

hinh 35

kế toán giá thành

kế toán giá thành

 • Phiếu dự trù vật tư được chuyển cho kế toán vật tư để lập phiếu xuất nguyên vật liệu. Phiếu xuất kho nguyên vật liệu được lập thành 03 liên, một liên giao kế toán ngân sách và tính giá thành, một liên giao cho thủ kho, còn một liên để lưu, phiếu xuất phải ghi đầy đủ số lượng đơn giá thành tiền.

hinh 38

Để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế xuất kho nguyên vật liệu phát sinh trong tháng kế toán sẽ dựa vào phiếu xuất kho để ghi vào sổ cụ thể của từng loại nguyên vật liệu và sổ cụ thể của ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp theo từng đơn hàng

Sổ cụ thể TK621 theo từng đơn đặt mua : Phản ánh từng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến các ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp xuất kho cho sản xuất sản phẩm của từng đơn hàng, căn cứ vào phiếu xuất kho để phản ánh vào tài khoản này và cuối kỳ thực hiện các bút toán kế chuyển. Các số liệu cụ thể này phân phối các thông tin cho các nhà quản lý biết tình hình xuất và tình hình sử dụng nguyên vật liệu trong tháng theo từng đơn hàng

hinh 39

hinh 40

 • Kế toán ngân sách nhân lực trực tiếp.

Đối tượng phương pháp xác nhận ngân sách nhân lực trực tiếp.
– Ngân sách nhân lực trực tiếp là những khoản chi mà doanh nghiệp phải trả cho những công nhân trực tiếp sản xuất ra sản phẩm hoàn thiện, bao gồm lương và các khoản phụ cấp theo lương…

 • Tại doanh nghiệp TNHH Tân Mỹ hiện tại xác nhận ngân sách nhân lực trực tiếp bao gồm lương, các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định. Các khoản mục trong chí phí nhân lực trực tiếp được xác nhận và tính như sau:
 • Tiền lương theo quy định của doanh nghiệp. Lương công nhân trực tiếp sản xuất được tính theo hình thức lương khoán sản phẩm, đây là phòng ban đa phần được tính theo số lượng sản phẩm hoàn thiện và định mức tiền lương.

Lương khoán được tính như sau:
Lương sản =            Số lượng sản phẩm A               x          Đơn gía tiền lương
phẩm A                        hoàn thiện trong kỳ                khoán cuả sản phẩm A

Tài khoản sử dụng 622 – Ngân sách nhân lực trực tiếp

– Tài khoản này được mở cụ thể cho từng tổ, đội khác nhau theo từng đơn hàng, về cơ bản sổ cụ thể và các sổ sách có liên quan của tài khoản này giống như TK 621 mà đã được trình bày ở trên.
– Ngân sách nhân lực trực tiếp phát sinh trong kỳ được tập hợp vào bên nợ TK622 vào cuối kỳ. Sau đó được kết chuyển hết sang TK 154 – Ngân sách sản xuất kinh doanh dở dang.

Hình thức tính lương cụ thể của doanh nghiệp như sau: Kế toán ngân sách sản xuất và tính giá thành căn cứ vào sổ sách ghi chép như bảng chấm công của phòng hành chính để lên bảng tổng hợp tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, phân bổ hợp lý tiền lương và các khoản trích theo lương và thực hiện các bút toán vào sổ và kết chuyển…
Như đã nêu ở trên phương pháp tính lương của doanh nghiệp TNHH Tân Mỹ là tính theo lương khoán sản phẩm hoàn thiện:

Ví dụ: Theo đơn đặt mua – Chi nhánh doanh nghiệp Tân Mỹ – TP Vinh – Nghệ An – Số 07 sản phẩm đặt mua là 30 bồn 1000lít ngang.
– Định mức tiền lương để sản xuất một sản phẩm bồn 1000lít ngang là: 450đ/lít
Vậy định mức tiền lương cho việc sản xuất ra 1 cái bồn 1000 lít là: 450 x1000 = 450.000đ/ 1 bồn 1000lít
Vậy từ số liệu trên kế toán xác nhận ngân sách tiền lương phải trả cho đơn hàng trên là: 30 x 450.000 = 13.500.000đ

Từ đó kế toán tiến hành lập Bảng lương và Từ bảng lương, kế toán lọc ra để lập bảng tập hợp ngân sách tiền lương THEO TỪNG ĐƠN HÀNG và bảng trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn liên quan trực tiếp đó đơn hàng trên. như sau:

hinh 41

Căn cứ vào bảng tập hợp ngân sách tiền lương theo từng đơn hàng, kế toán trích lập bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định theo từng đơn hàng như sau:

hinh 42

Từ bảng tập hợp ngân sách tiền lương theo từng đơn hàng và bảng trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo từng đơn hàng , kế toán hạch toán vào sổ chi phi nhân lực trực tiếp sản xuất theo đơn đặt mua như sau:

hinh 43

 • Kế toán ngân sách sản xuất chung

Đối tượng và phương pháp xác nhận ngân sách sản xuất chung:
+ Ngân sách sản xuất chung: là toàn bộ các ngân sách mà ngoài ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp, ngân sách nhân lực trực tiếp phát sinh tại các phân xưởng phục vụ cho sản xuất sản phẩm. Nếu doanh nghiệp thực hiện ngân sách sản xuất chung một cách đúng đắn sẽ giúp cho công tác quản lý và công tác tính giá thành sản phẩm sẽ dễ dàng, thuận tiện rất nhiều.

+ Tài khoản sử dụng: Để theo dõi ngân sách quản lý ngân sách sản xuất chung kế toán sử dụng TK 627 – Ngân sách sản xuất chung. Tài khoản này có kết cấu giống TK 621, TK 622.

– Với mỗi loại khác nhau ngân sách sản xuất chung được tập hợp cụ thể cho từng khoản mục ngân sách (Ví dụ 6271;6272;6273;6274;6277;6278)
So với tài sản cố định doanh nghiệp TNHH Tân Mỹ ứng dụng khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
Công thức như sau:
anh 40
Tài sản cố định của doanh nghiệp được theo dõi trên sổ theo dõi tài sản cố định, tài sản cố định tăng, giảm được tính khởi nguồn từ ngày tăng giảm, hoặc ngừng không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mỗi tài sản được quy định một mã nhất định cụ thể cho từng nơi sử dụng tài sản. Cuối tháng kế toán phụ trách tài sản cố định lập bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định của tháng.

Ngân sách khấu hao tài sản cố định được kế toán ngân sách và tính giá thành tập hợp và phân bổ cho từng tổ sản xuất. Và từ đó tiến hành phân bổ theo từng đơn hàng theo tiêu thức hợp lý là theo khối lượng sản phẩm hoàn thiện trong kỳ.

anh 41

Lưu ý: Ngân sách khấu hao tài sản cố định của đơn hàng 07/CN Vinh được tính như sau (Giả sử trong tháng 4/2009 chỉ sản xuất có đơn hàng 07/CN), nếu trong cùng 1 tháng mà sản xuất nhiều đơn hàng thì ngân sách khấu hao tài sản cố định được phân bổ theo tiêu thức như nói ở trên:.

kế toán giá thành

– Tài khoản 627 cũng được theo dõi cụ thể đến TK cấp 2 theo từng tổ, phòng ban NHƯ SAU:

TK 6271 – Ngân sách nhân viên phân xưởng
TK 6272 – Ngân sách vật liệu
TK 6273 – Ngân sách dụng cụ sản xuất
TK 6274 – Ngân sách KHTSCĐ
TK 6277 – Ngân sách dịch vụ mua ngoài
TK 6278 – Ngân sách bằng tiền khác

– Sau khoảng thời gian đã tính được ngân sách sản xuất của CÁC TỔ, doanh nghiệp phân bổ ngân sách sản xuất chung cho từng sản phẩm theo khối lượng sản phẩm hoàn thiện trong kỳ.

anh 42
– Vật liệu mua ngoài, ngân sách bằng tiền, ngân sách nhân viên phân xưởng của đơn hàng 07/Vinh, sau khoảng thời gian phân bổ theo tiêu thức trên thì đơn hàng CN-07 như sau:.

Ngân sách dịch vụ mua ngoài: 250.000
Ngân sách công cụ dụng cụ: 755.750
Ngân sách nhân viên phân xưởng: 2.700.000
Các khoản Trích theo lương: 513.000

– Hàng ngày khi ngân sách sản xuất chung phát sinh liên quan đến phần hành nào thì kế toán phần hành đó dựa vào chứng từ ban đầu như phiếu chi, hoá đơn thanh toán…. để hạch toán vào sổ cụ thể TK 627 theo từng khoản mục ngân sách như trên (6271;6272;6273;6274;6277;6278)

hinh 45

hinh 46

 • Nhận xét sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm hoàn thiện theo đơn đặt mua
  – Từ quy trình sản xuất của doanh nghiệp, đối tượng tập hợp ngân sách sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Giá thành sản phẩm được chia thành 3 khoản mục:

o Ngân sách nguyên vật liệu thực tiễn
o Ngân sách lương
o Ngân sách chung

   – Giá thành nhà cung cấp sản phẩm được tính cụ thể như sau:

anh 43

– Cuối tháng sau khoảng thời gian kết chuyển ngân sách sản xuất phát sinh vào TK 154 kế toán ngân sách và tính giá thành tiến hành nhận xét, giá trị sản phẩm dở dang và tính giá cho từng loại sản phẩm, sau đó lập bảng tính giá thành cho toàn bộ sản phẩm và thẻ tính giá cho từng sản phẩm.

– Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp. Căn cứ vào giải trình sản phẩm dở dang của tổ sản xuất.
– Giá thành sản phẩm được chia thành 3 khoản mục như sau:

+Giá trị dở dang đầu tháng 4- 2009 là :
+Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong tháng 4- ĐH07/CN Vinh là : 64.140.660đ
+Ngân sách nhân lực trực tiếp phát sinh trong tháng 4- ĐH07/CN Vinh là 16.065.000đ
+Ngân sách sản xuất chung phân bổ cho đơn hàng tháng 04- ĐH07/CN Vinh là 14.197.917đ
+Giá trị dở dang cuối tháng 4 – 2006 là : 0

hinh 47

4. QUY TRÌNH VÀ TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH CỦA CÔNG TY VẬN TẢI (Tính giá thành theo phương pháp giản đơn)
1. Kế toán tập hợp ngân sách
1.1 Dấu hiệu ngân sách sản xuất của Doanh nghiệp

Không giống như các nghề sản xuất vật chất khác, nghề Vận tải nói chung không làm tăng giá trị sử dụng cho xã hội mà chỉ tạo điều kiện để thực hiện giá trị sử dụng của sản phẩm. Doanh nghiệp CP Vận tải và Thương mại cũng mang dấu hiệu chung của loại hình kinh doanh này như: hợp đồng vận tải được thực hiện bên ngoài DN, việc khai thác vận tải phụ thuộc vào nền tảng hạ tầng, giao thông, địa lý khí hậu…. do đó ngân sách vận tải còng mang tính đặc thù và sự tham gia của các yếu tố ngân sách vào quá trình thực hiện dịch vụ vận tải cũng khác các nghề sản xuất vật chất khác.

1.2 Phân loại ngân sách sản xuất

Trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp có hai mảng lớn là vận tải ô tô và đại lý vận tải. Để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, Doanh nghiệp đã thực hiện phân loại ngân sách của từng hoạt động dịch vụ trên.
a, Ngân sách của hoạt động vận tải ô tô bao gồm:
– Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp: gồm giá trị nguyên vật liệu tham gia trực tiếp vào quá trình vận tải như là nhiên liệu (xăng dầu …).
– Ngân sách nhân lực trực tiếp: gồm các khoản phải trả cho lái xe, phô xe các khoản trích theo lương: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn.
– Ngân sách sản xuất chung gồm :
+Ngân sách khấu hao phương tiện vận tải, tài sản cố định phòng vận tải.
+Ngân sách săm lốp, bảo trì xe.
+Ngân sách sửa chữa phương tiện (sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên)
+Ngân sách bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn .
+Các ngân sách khác…

b, Ngân sách của hoạt động đại lý vận tải bao gồm:
– Cước ô tô, cước đường sắt, cước đường biển
– Bốc xếp, nâng hạ
– Lương, phụ cấp….
Trong hoạt động đại lý vận tải, ngân sách phát sinh đa phần là ngân sách thuê ngoài và thường ổn định do đó để tăng lợi nhuận doanh nghiệp phải tìm các biện pháp tiết kiệm ngân sách hạ giá thành của hoạt động vận tải ô tô.
Hàng tháng, để phục vụ việc thực hiện các hợp đồng vận tải, phòng vận tải TTDVVT đều các lập bảng kê ứng ngân sách xe điều động căn cứ vào hợp đồng vận tải, sau đó tính định mức tiêu hao nhiên liệu và các ngân sách khác trong quá trình thực hiện hợp đồng để đề xuất tạm ứng được kế toán trưởng và thủ trưởng nhà cung cấp duyệt ký, sau đó gửi tới phòng kế toán để viết phiếu chi.
Sau khoảng thời gian tập hợp đầy đủ các chứng từ thiết yếu liên quan đến các ngân sách xe điều động, phòng vận tải trung tâm dịch vụ vận tải tiến hành lập giấy thanh toán tạm ứng, giấy thanh toán tạm ứng được ký duyệt giống giấy đề xuất tạm ứng. Toàn bộ giấy tờ trên sẽ được gửi tới phòng kế toán làm căn cứ ghi vào các khoản ngân sách.

1.3 Đối tượng kế toán ngân sách sản xuất dịch vụ

Doanh nghiệp Cổ Phần Vận Tải và Thương Mại là nhà cung cấp kinh doanh trên nhiều ngành nghề khác nhau như: vận tải, kinh doanh thương mại tổng hợp… do đó doanh nghiệp đã xác nhận đối tượng tập hợp ngân sách là từng ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, so với ngành nghề vận tải thì đối tượng tập hợp ngân sách vận tải

1.4 Kế toán ngân sách sản xuất tại doanh nghiệp Cổ phần Vận tải và Thương mại
1.4.1 Kế toán ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp
Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp của hoạt động vận tải chỉ bao gồm ngân sách nhiên liệu (xăng dầu). Trước khi thực hiện hợp đồng vận tải, phòng vận tải cần tạm ứng một số vốn căn cứ theo định mức tiêu hao nhiên liệu của phương tiện vận tải để chi cho lái xe. Với mỗi phương tiện vận tải khác nhau thì định mức tiêu hao nhiên liệu là khác nhau. Khi đó ngân sách nhiên liệu tiêu hao sẽ được tính theo công thức:
anh 44
Kế toán Doanh nghiệp sử dụng tài khoản 621-“Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ” và theo dõi trên cả sổ cụ thể, sổ cái.
Mỗi xe được mở một bảng theo dõi nhiên liệu (Phụ lục số 11) để theo dõi tình hình sử dụng nhiên liệu tong cả tháng. Cuối tháng, tổng hợp nhiên liệu tiêu hao của từng xe để lập bảng tổng hợp nhiên liệu tiêu hao (Phụ lục số 12) của toàn đội xe.

VD: Căn cứ vào hóa đơn mua nhiên liệu (Phụ lục số 13) do Doanh nghiệp XNK và Đầu tư xây dựng Hà Nội phân phối trong tháng 12/2007, Kế toán tiến hành định khoản trên PC:
Nợ TK 152: 84.436.364 đồng
Nợ TK 133: 7.882.636 đồng
Có TK 331: 92.319.000 đồng

Cuối tháng, căn cứ vào số NL tiêu hao thực tiễn và số NL còn tồn trên các xe trong bảng hợp nhiên liệu tiêu hao (Phụ lục số 12), kế toán ghi:

Nợ TK 621: 75.975.661 đồng
Có TK 152: 75.975.661 đồng

Cuối quý, toàn bộ CP NVLTT được kết chuyển sang TK 154 để xác nhận CP được phản ánh trên sổ cụ thể TK 621 theo định khoản:

Nợ TK 154: 239.832.304 đồng
Có TK 621:239.832.304 đồng
PC sẽ tự động lên sổ nhật ký chung (Phụ lục số14)

1.4.2 Kế toán ngân sách nhân lực trực tiếp
Ngân sách về lao động là một trong những ngân sách cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ. Ngân sách này thường chiếm tỷ trọng không nhỏ trong giá thành sản phẩm dịch vụ. Do vậy, việc hạch toán đúng ngân sách này sẽ quyết định rất lớn đến việc tính toán hợp lý, đúng đắn giá thành sản phẩm, dịch vụ. Mặt khác, hạch toán tốt ngân sách nhân lực còn xúc tiến người lao động làm việc, giúp doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả, nâng cao chất lượng lao động, hạ thấp giá thành sản phẩm, dịch vụ và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Ngân sách nhân lực trực tiếp phát sinh tại trung tâm dịch vụ vận tải được hạch toán vào tài khoản 622.
Các căn cứ để tính lương:
* Lương thời gian
* Lương sản phẩm

hinh 48

* Lương sản phẩm:

– Đơn giá lương sản phẩm được tính theo số Km vận hành so với xe có 02 lái xe chạy đường dài:

+ Lái chính: 180 đồng/km
+ Lái phô : 100 đồng/km

– Đơn giá lương sản phẩm được tính theo sè Km vận hành so với xe có 01 lái xe chạy đường dài: 230 đồng/km

VD: Căn cứ vào số km trong bảng tiêu hao nhiên liệu (Phụ lục số 11) và đơn giá lương sản phẩm, kế toán tính lương sản phẩm cho ông Đức như sau:
Lương sản phẩm = 6030 x 180 = 1.085.400 đồng
(Các lái xe khác cũng được tính theo cách trên)

* Trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Quỹ BHXH: Được tạo dựng bằng phương pháp tính vào ngân sách của doanh nghiệp và trừ vào thu nhập của người lao động. Theo quy định của chính sách tài chính hiện hành về công tác kế toán tại doanh nghiệp Cổ phần Vận Tải và Thương mại việc trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 20%. Trong số đó:

+ 15% tính vào ngân sách sản xuất kinh doanh
+ 5% trừ vào lương tháng

Quỹ BHYT: Theo quy định của chính sách hiện hành, hàng tháng doanh nghiệp phải đóng BHYT là 3% của tiền lương. Trong số đó:

+ 2% tính vào lương ngân sách sản xuất kinh doanh
+1% trừ vào lương tháng

Kinh phí công đoàn: Được tính trong quỹ lương thực thi trong doanh nghiệp gồm 2%, toàn bộ trích vào ngân sách sản xuất kinh doanh.

VD: Tính lương cho Lái xe Trần Hải Khiêm
Lương cơ bản: 3.000.000
+ BHXH được tính: 3.000.000 x 20% = 600.000

Trong số đó: 15% tính vào ngân sách: 3.000.000 x 15% = 450.000Đ
5% trừ vào lương : 3.000.000 x 5% = 150.000Đ

+ BHYT được tính 3.000.000 x 3% = 90.000Đ

Trong số đó: 2% tính vào ngân sách: 3.000.000 x 2% = 60.000Đ
1% trừ vào lương : 3.000.000 x 1% = 30.000Đ

Ngoài ra, doanh nghiệp trả cho người lao động tiền ăn ca là 13.000đ/1ca/1 người và kế toán hạch toán vào TK 642.8

Cuối tháng, căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương của các lái xe (Phụ lục số 15) kế toán định khoản trên PC:

Nợ TK 622.1:16.282.600 đồng
Có TK 334: 16.282.600 đồng

Khi tạm ứng lương kỳ I, kế toán căn cứ vào giấy đề xuất tạm ứng (Phụ lục số 16) và phiếu chi để update bt toán:

Nợ TK 141: 5.800.000 đồng
Có TK 111: 5.800.000 đồng

Cuối tháng, căn cứ vào số Km mà các lái xe chạy được, số ngày công tác thực tiễn của từng lái xe trong bảng chấm công, phòng kế toán tiến hành tính và lập bảng thanh toán tiền lương rồi căn cứ cùng với phiếu chi để update bút toán lương kỳ II:

Nợ TK 334: 16.282.600 đồng
Có TK 111: 10.482.600 đồng
Có TK 141: 5.800.000 đồng

Cuối kỳ, toàn bộ CP NCTT được KC sang TK 154 để xác nhận ngân sách được phản ánh trên sổ cụ thể TK 622 (Phụ lục số 17) theo định khoản:

Nợ TK 154: 75.866.200 đồng
Có TK 622: 75.866.200 đồng

PC sẽ tự động lên sổ cụ thể TK 622 (Phụ lục số 17), sổ nhật ký chung (Phụ lục số 18)

1.4.3 Kế toán ngân sách sản xuất chung
Để tập hợp ngân sách sản xuất chung, kế toán tiến hành tập hợp riêng cho từng phòng ban sản xuất, các khoản mục ngân sách tập hợp cho một số phòng ban sau đó phân bổ cho từng loại hoạt động, tuỳ theo nội dung ngân sách để có tiêu thức phân bổ thích hợp .
Tại tổ xe điều động, các khoản ngân sách sản xuất chung bao gồm:
+Ngân sách săm lốp
+Ngân sách khấu hao phương tiện vận tải
+Ngân sách sửa chữa phương tiện (sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên)
+Ngân sách mua phí giao thông và bảo hiểm phương tiện
+Các ngân sách bằng tiền khác
Để hạch toán ngân sách sản xuất chung của hoạt động vận tải, kế toán Doanh nghiệp sử dụng TK627 “ngân sách sản xuất chung “.

627.3: Ngân sách dụng cụ sản xuất
627.4: Ngân sách khấu hao tài sản cố định
627.8: Ngân sách bằng tiền khác

*Các ngân sách trích trước:

Do những đặc thù của nghề vận tải ôtô nên có những khoản ngân sách mặc dù chưa phát sinh trong kỳ hạch toán nhưng do yêu cầu quản lý, DN phải tiến hành trích trước vào ngân sách nhằm đảm bảo cho giá thành dịch vụ không đột biến tăng khi những khoản ngân sách này phát sinh.
So với Doanh nghiệp CP Vận tải và Thương mại, tại tổ xe điều động các khoản mục ngân sách sản xuất chung được trích trước bao gồm:
-Ngân sách săm lốp: khoản ngân sách này bao gồm: ngân sách mua săm lốp, hao mòn săm lốp. Khi phương tiện hoạt động, săm lốp bị hao mòn dần, mức hao mòn phụ thuộc vào số km lăn bánh. Đến thời điểm hết hạn sử dụng, săm lốp phải thay thế để đảm bảo phương tiện hoạt động bình thường. Để giá thành hoạt động hàng tháng không bị biến động đột ngột do việc tính ngân sách săm lốp vào ngân sách vận tải, Doanh nghiệp tiến hành trích trước ngân sách săm lốp vào ngân sách vận tải. Ngân sách săm lốp trích trước được tính theo công thức sau:

hinh 49

Ghi chú: Số km vận tải định mức căn cứ vào đặc tính kỹ thuật của từng loại xe. Khi Doanh nghiệp mua phương tiện vận tải, nhà sản xuất phân phối cho nhà cung cấp các tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể. Nhờ có định mức vận tải này giúp cho DN sử dụng tốt phương tiện của mình.
Bên cạnh các khoản ngân sách săm lốp phải trích trước còn có ngân sách về bình điện, bạt che hàng, khám định kỳ…cũng phải tính để trích hàng tháng vì những khoản ngân sách này phát sinh với giá trị tương đối lớn, có thể sử dụng thời gian dài. Các ngân sách này thông thường đến cuối tháng 12 mới phát sinh.

Ngân sách khám định kỳ / tháng = Số vốn ước tính 1 lần khám /12 tháng (1năm khám xe 1 lần).
Ngân sách bình điện = Đơn giá 1 bình x 2 bình /24 tháng (thay bình điện 1 lần).
Ngân sách bạt che hàng = Đơn giá bạt che hàng / thời gian sử dụng định mức của bạt .
Ngoài ra còn có ngân sách bảo trì xe (1 năm 2 lần ), bảo hiểm xe (1 năm 1 lần ).

Hàng tháng, căn cứ vào phương án vận tải của từng xe, kế toán tiến hành lập bảng kê cụ thể các ngân sách trích trước. (Phụ lục số 19)
Khi phát sinh các ngân sách đã được trích trước (thay lốp, khám xe định kỳ), kế toán dựa vào hoá đơn của từng xe để tập hợp các khoản ngân sách trích trước phát sinh.

*Ngân sách khấu hao tài sản cố định:
Hiện tại Doanh nghiệp đang ứng dụng phương pháp khấu hao đường thẳng –khấu hao theo mức tính trung bình năm.
Công thức tính:

hinh 50

-Nguyên giá TSCĐ: là số vốn doanh nghiệp phải bỏ ra mua TSCĐ hoặc giá trị TSCĐ sau khoảng thời gian nhận xét lại.
-Thời gian sử dụng của TSCĐ được xác nhận căn cứ vào quyết định của ban giám đốc và các phòng ban có trình độ chuyên môn về TSCĐ (phòng kế toán, phòng vận tải TTDVVT). Ngoài ra việc xác nhận còn phải căn cứ vào quyết định 206/2003/QĐ-BTC (ngày 12/12/2003) của Bộ Tài Chính về việc công bố chính sách quản lý, sử dụng và tính khấu hao TSCĐ. Doanh nghiệp theo dõi cụ thể khấu hao cho từng TSCĐ.

VD: Căn cứ vào bảng phân bổ khấu hao TSCĐ (Phụ lục số 20) kế toán sẽ xác nhận ngân sách khấu hao TSCĐ của xe ôtô 29N3949 là 2.482.975 đ, kế toán tiến hành định khoản như sau:
Nợ TK 627.4: 2.482.975 đồng
Có TK 214: 2.482.975 đồng
*Ngân sách sửa chữa phương tiện:

Hiện tại, sửa chữa phương tiện của doanh nghiệp bao gồm công việc bảo trì ôtô hàng ngày, bảo trì kỹ thuật cấp I, bảo trì kỹ thuật cấp II và sửa chữa thường xuyên

VD: Ngày 20/12/2007 xe ôtô 29L3951 tiến hành sửa chữa và quyết toán sửa chữa hết: 1.800.000đ
Căn cứ vào quyết toán sửa chữa của xe ôtô 29L3951 (Phụ lục số 21) kế toán định khoản trên máy:
Nợ TK 627.5: 1.800.000 đồng
Có TK 331: 1.800.000 đồng

*Các ngân sách khác:
So với hoạt động của tổ xe điều động, ngoài các ngân sách sản xuất chung nêu trên còn gồm các khoản ngân sách khác phát sinh trong quá trình vận tải như các ngân sách bằng tiền (ngân sách điện, nước, smartphone, bưu chính, sửa chữa thuê ngoài, lệ phí cầu đường …) và các ngân sách khác được lái xe chi trả trực tiếp như: ngân sách bốc xếp, ngân sách thiệt hại do đâm đổ, bồi thường tai nạn giao thông …. (hầu hết các khoản chi này đều không có hoá đơn GTGT mà chỉ có giấy viết tay hoặc tờ trình).

VD: Căn cứ vào hóa đơn về phí nâng hạ được tập hợp trong quý IV/2007, Kế toán tiến hành định khoản trên máy:

Nợ TK 627.7: 132.368.430 đồng
Nợ TK 133 : 6.618.420 đồng
Có TK 111: 138.986.800.850 đồng

VD: Căn cứ vào các vé cầu đường được tập hợp trong quý IV/2007 kế toán cũng định khoản trên máy:

Nợ TK 627.8: 142.835.000 đồng
Có TK 1111: 142.835.000 đồng

Sau khoảng thời gian xác nhận xong ngân sách sản xuất chung kế toán tiến hành vào máy các số liệu theo trình tự thời gian. Máy sẽ tự động lên sổ cụ thể (Phụ lục số 22) và sổ nhật ký chung (Phụ lục số 23)

Nợ TK 627: 704.189.185 đồng
Có TK 154: 704.189.185 đồng

1.5 Tổng hợp ngân sách dịch vụ vận tải
Cuối quý kế toán tổng hợp sẽ thực hiện các bút toán kết chuyển bên Nợ của các TK ngân sách sang TK 154 để tính giá thành dịch vụ (Giá thành tính trên số km) vận tải của cả tháng (cả quý) cho toàn bộ số km vận tải của toàn bộ xe vận tải. Và ghi vào sổ cụ thể (Phụ lục số 24)

+Kết chuyển ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp của đội xe:

Nợ TK 154: 239.832.304 đồng
Có TK 621: 239.832.304 đồng

+Kết chuyển ngân sách nhân lực trực tiếp của đội xe:

Nợ TK 154: 75.866.200 đồng
Có TK 622: 75.866.200 đồng

+Kết chuyển ngân sách sản xuất chung của đội xe:

Nợ TK 154: 704.189.185 đồng
Có TK 627. 704.189.185 đồng

2. Kế toán tính giá thành dịch vụ vận tải
2.1 Đối tượng tính giá thành
Cũng như việc xác nhận đối tượng tập hợp ngân sách, việc xác nhận đối tượng tính giá thành là công việc trước nhất trong công tác tính giá thành sản phẩm. Đây là căn cứ trọng yếu để kế toán mở phiếu tính giá thành. Xuất phát từ những dấu hiệu của nghề còng như những dấu hiệu riêng của DN, Doanh nghiệp đã xác nhận đối tượng tính giá thành là theo số km vận tải của cả kỳ tính giá thành (có thể tháng hoặc quý)

2.2 Phương pháp tính giá thành
Đây là bước cuối cùng trong công tác kế toán tập hợp ngân sách sản xuất và tính giá thành sản phẩm, có ý nghĩa hết sức trọng yếu so với DN. Khi lựa chọn phương pháp tính giá thành hợp lý sẽ tạo điều kiện để tính đúng, tính đủ ngân sách sản xuất vào giá thành sản phẩm, từ đó đề ra biện pháp xử lý kịp thời khi có sự thay đổi đột biến của kpi giá thành sản phẩm. Với dấu hiệu sản xuất kinh doanh và đối tượng tính giá thành như vậy Doanh nghiệp CP Vận tải và Thương mại đã ứng dụng phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp). Theo phương pháp này, giá thành được tính toán căn cứ vào ngân sách sản xuất đã tập hợp được trong kỳ.
Từ các phiếu thanh toán vận tải, căn cứ vào nội dung vận tải, kế toán cộng ngân sách nhiên liệu, ngân sách nhân lực trực tiếp cho từng hợp đồng, phụ lục hợp đồng. Riêng ngân sách sản xuất chung được chia làm hai khoản:

 • Ngân sách cầu phà, sửa chữa vặt hay ngân sách dịch vụ mua ngoài và các ngân sách bằng tiền khác, …(ngân sách đích danh) cũng được tập hợp ngay cho từng chuyến vận tải cụ thể trên phiếu thanh toán vận tải.
 • ác ngân sách cần phân bổ như ngân sách khấu hao, ngân sách trích trước được phân bổ theo số Km hàng hoá vận tải (nếu nhà cung cấp muốn tính giá thành theo từng hợp đồng, còn ko thì tính giá thành theo số km vận tải trong tháng của toàn bộ xe trong cty, tại Cty này thì tính giá thành theo số km vận tải trong tháng mà ko phải tính giá thành theo số km của hợp đồng)

hinh 51

hinh 52

hinh 53

hinh 54

Số dầu đã thực lĩnh tại cây xăng: 2000
Tồn tháng trước : – 450
Tồn tháng này (Định mức- thực lĩnh+tồn tháng trước): -159 (chỉ tính trên nền tảng định mức, còn vấn đề xác minh thực tiễn số tồn có đúng hay không là chưa xác nhận)

hinh 55

hinh 56

hinh 57

hinh 58

hinh 59

hinh 60

hinh 61

hinh 62

hinh 63

 

anh 45

 

anh 46

 

anh 47

 

anh 50

hinh 68

hinh 69

5. Quy trình tính giá thành của doanh nghiệp may mặc (Tính giá thành theo từng loại sản phẩm trong đơn đặt mua) của Doanh nghiệp Hà Thành

5.2.1 : Đối tượng tập hợp ngân sách của Doanh nghiệp

Sản phẩm đa phần của doanh nghiệp là trang phục công sở với hình thức và mẫu mã đẹp, hợp thời trang nhưng vẫn lịch sự, và mang lại cho người tiêu dùng sự thoải mái, tiện lợi nên hình thức và mẫu mã cũng thường xuyên thay đổi. Doanh nghiệp tiến hành sản xuất sản phẩm theo đơn đặt mua với quy trình công nghệ gồm nhiều giai đoạn được thực hiện một cách liên tục và khép kín . Mặt khác ngân sách sản xuất phát sinh trrong quá trình sản xuất sản phẩm được kế toán tập hợp cho từng đơn đặt mua. Do đó kế toán của doanh nghiệp xác nhận đối tượng kế toán tập hợp ngân sách sản xuất là từng đơn đặt mua cụ thể cho từng loại sản phẩm .

Việc xác nhận đối tượng tập hợp ngân sách sản xuất là khâu trước nhất trọng yếu, có tính định hướng trong công tác kế toán tập hợp ngân sách sản xuất. Vì vậy, xác nhận đúng đối tượng tập hợp ngân sách sản xuất hợp lý, thích hợp mới giúp cho tổ chức công tác kế toán hoàn thiện tốt, phục vụ cho việc tăng cường quản lý sản xuất và tính giá thành kịp thời, đúng đắn .

* Phân loại ngân sách sản xuất và công tác ngân sách sản xuất của doanh nghiệp TNHH sản xuất và thương mại Hà Thành
Việc phân loại ngân sách một cách có khoa học và hợp lý có ý nghĩa rất trọng yếu trong việc hạch toán ngân sách và đảm bảo cho việc giá thành được tính toán một cách đúng đắn. Mặt khác, nó là tiền đề của việc xác minh, phân tích ngân sách, xúc tiến việc quản lý chặt chẽ ngân sách để hướng tới tiết kiệm ngân sách và hạ giá thành sản phẩm. Với yêu cầu đó, doanh nghiệp đã phân loại ngân sách sản xuất thành ba loại :

– Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp
– Ngân sách nhân lực trực tiếp

Doanh nghiệp xác nhận đơn mức giá công cho công nhân dựa trên nền tảng mức độ đơn giản hay phức tạp của sản phẩm hoặc công việc mà công nhân thực hiện .

– Ngân sách sản xuất chung
Tại phòng kế toán, việc phân công công việc cụ thể so với từng kế toán viên về công việc theo dõi quản lý các ngân sách phát sinh trên nền tảng các số liệu, thông tin do các thống kê và các phòng ban khác chuyển về và từ đó ghi vào sổ kế toán có liên quan kế toán tính giá thành và sổ tổng hợp ngân sách sản xuất của doanh nghiệp.
Căn cứ vào chứng từ gốc có liên quan đến ngân sách phát sinh là các chứng từ , các yếu tố như nguyên vật liệu (phiếu xuất kho hoặc sao kê), khấu hao TSCĐ (bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ), tiền mặt, phiếu chi, kế toán hạch toán vào những tài khoản ngân sách có liên quan

5.2.2. Phương pháp tập hợp ngân sách sản xuất của Doanh nghiệp
Doanh nghiệp TNHH sản xuất và thương mại Hà Thành sử dụng phương pháp tập hợp ngân sách sản xuất trực tiếp. Theo phương pháp này thì các ngân sách có liên quan trực tiếp đó đối tượng nào thì tập hợp trực tiếp theo đối tượng đó, những khoản ngân sách nào mà không tập hợp riêng được thì sẽ được phân bổ theo tiêu thức hợp lý.

5.2.2.1. Kế toán ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp
Nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất là đối tượng lao động, là một trong ba yếu tố cơ bản để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh, phân phối dịch vụ nền tảng để kết cấu nên sản phẩm .
– Vật liệu chính là vải (Kaki, …) các vật liệu này phần lớn là được mua ngoài. Nguyên vật liệu sẽ được xuất kho sử dụng cho các mục đích tuỳ theo yêu cầu của từng phòng ban sử dụng. Trị giá thực tiễn nguyên vật liệu xuất kho được tính theo phương pháp trung bình gia quyền cuối kỳ .

– Vật liệu phụ như : cúc, khoá, vải lót, chỉ may,…

kế toán giá thành

Ví dụ: Trong tháng 5/ 2008, tại Doanh nghiệp TNHH sản xuất và thương mại Hà Thành có hai đơn đặt mua :
– Đơn đặt mua số 1:

+ 1500 áo sơ mi nữ
+ 1300 chân váy
+ 2350 quần âu nữ

– Đơn đặt mua số 2 :

+ 2550 quần âu nam
+ 2600 áo sơ mi nam

 • Trình tự tập hợp ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp
  Trước khi tiến hành sản xuất phòng plan lập plan sản xuất. Việc lập plan sản xuất căn cứ vào hợp đồng kinh tế được ký giữa doanh nghiệp với khách hàng.

Kế toán căn cứ vào định mức vật tư và số lượng sản xuất trong tháng của từng loại sản phẩm, từng đơn đặt mua để tính ra số lượng vật liệu chính thiết yếu để sản xuất hoàn thiện sản phẩm.

* Tài khoản kế toán sử dụng: để hạch toán nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán sử dụng TK621- nguyên vật liệu trực tiếp. Tài khoản này được mở cụ thể cho từng sản phẩm của từng đơn đặt mua 

hinh 71

Lưu ý: Ngoài định mức vải là vật liệu chính cho sản xuất, doanh nghiệp cần xác nhận mức vật liêu phụ cho từng sản phẩm

VD : Để may hoàn chỉnh 1 áo sơ mi nữ cỡ số 1 cần số nguyên vật liệu là:
– Vải : 01 x 1 = 1 m
– Chỉ may = 70 m
– Cúc áo = 7 cái
– Mex ( vải nhựa trắng ) = 0,5 m
Để may hoàn chỉnh 1 quần âu nữ cỡ số 1 cần số nguyên vật liệu là :
– Vải trắng : 01 x 1,1 = 1.1 m
– Mex cạp = 0,6 m
– Chỉ may = 74 m
– Khoá = 1 cái
– Khuy = 2 cái
– Vải lót túi ( vải lót tráng ) = 1 bộ
Về quy trình công nghệ sản xuất ở doanh nghiệp bao gồm hai giai đoạn chínhcắtmay hoàn thiện sản phẩm nên nguyên liệu chính là vải được xuất một lần trực tiếp đó phân xưởng cắt để cắt, vắt sổ và pha thành các bán thành phẩm hoàn thiện Còn phân xưởng may hoàn thiện chỉ nhận các vật liệu phụ như chỉ, cúc, khoá …
Tại doanh nghiệp, phiếu xuất kho nguyên vật liệu được thủ kho lập riêng cho từng đơn đặt mua để ghi số lượng các loại nguyên vật liệu xuất kho được lập thành 3 liên: 1 liên giao cho phòng ban nguyên vật liệu, 1 liên giao phòng ban phụ trách nguyên vật liệu giữ, 1 liên còn lại giao cho kế toán làm căn cứ tính ngân sách về nguyên vật liệu.
Đơn giá ghi trên phiếu xuất kho là giá tính theo phương pháp trung bình gia quyền cuối kỳ, do đó cuối kỳ mới tính được đơn giá xuất .

hinh 72

Mỗi nghiệp vụ liên quan đến xuất nguyên vật liệu, kế toán dựa vào phiếu xuất kho để ghi vào bảng tổng hợp xuất NVL, CCDC.

Ví dụ biểu mẫu số 3: mẫu bảng tổng nguyên vật liệu xuất ra sản xuất

hinh 73

hinh 74

Như vậy, để sản xuất quần áo của 2 đơn đặt mua trong tháng cần :

– Giá trị nguyên vật liệu dùng cho sản xuất là :
446.525.300 + 58.535.000 = 505.060.300 đồng
Trong số đó :
+ Giá trị NVL xuất dùng cho phân xưởng sản xuất là: 16.800.000 đồng
+ Giá trị NVL trực tiếp xuất dùng cho sản xuất sản phẩm là :
505.060.300 – 16.800.000 = 488.260.300 đồng
+ Giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng là : 26.940.000 đồng
=> Tổng giá trị NLVL, CCDC xuất dùng là :
505.060.300 + 26.940.000 = 532.000.300 đồng
Tổng hợp các phiếu xuất kho và từ số liệu trên bảng tổng hợp xuất NLVL, CCDC (biểu số 3), kế toán tiến hành lập bảng phân bổ NLVL, CCDC vào cuối tháng (biểu số 4).

hinh 75

kế toán giá thành

Từ số liệu trên sổ nhật ký chung cho thấy các nghiệp vụ phát sinh trong tháng liên quan đến nghiệp vụ xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đều được phòng ban kế toán tổng hợp theo từng khoản mục và được ghi một lần vào sổ nhật ký chung theo thứ tự thời gian và nội dung nghiệp vụ.

Căn cứ vào các dòng, các cột liên quan đến ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp, phòng ban kế toán tổng hợp tến hành ghi sổ cái tài khoản 621 – ngân sách nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.
Cụ thể, trong tháng 5/2008 kế toán căn cứ vào số liệu ghi trên sổ nhật ký chung để ghi sổ cái TK 621 như sau:

hinh 77

hinh 78

Có thể thấy ngân sách nguyên vật liệu có vị trí then chốt và rất trọng yếu. Chính vì vậy, kế toán doanh nghiệp cần phải tính toán cũng như phản ánh đúng đắn, đầy đủ số lượng và giá trị của từng loại nguyên vật liệu, phân phối thông tin kịp thời cho cấp quản lý để tiến hành các biện pháp làm giảm tiêu hao, góp phần hạ giá thành sản phẩm.
(Ngoài ra còn phải ghi sổ cụ thể của nguyên vật liệu của TK 152 nữa).

5.2.2.2. Kế toán ngân sách nhân lực trực tiếp
Ngân sách nhân lực trực tiếp là một phòng ban trọng yếu cấu thành nên giá thành sản phẩm. Việc tính toán và hạch toán đầy đủ ngân sách nhân lực trực tiếp cũng như việc trả lương đúng đắn, kịp thời có ý nghĩa rất trọng yếu trong việc quản lý số lượng nhân lực, quản lý thời gian lao động, quản lý quỹ lương của doanh nghiệp. Đồng thời nó còn có ý nghĩa khuyến khích khích lệ nhân viên hăng say lao động, nâng cao năng suất khi họ được thanh toán lương, tiền thưởng đúng đắn kịp thời.

Tiền lương là triệu chứng bằng tiền tài sản phẩm mà người chủ sử dụng lao động phải trả cho người lao động ứng với thời gian lao động, chất lượng lao động và kết quả lao động của người lao động .
Tại doanh nghiệp, ngân sách nhân lực trực tiếp bao gồm :

– Tiền lương sản phẩm phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất
– Các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất như : BHXH, BHYT , KPCĐ .
Để tập hợp ngân sách nhân lực trực tiếp, kế toán sử dụng TK 622 – ngân sách nhân lực trực tiếp .

hinh 79

Doanh nghiệp xác nhận tiền công cho 1 áo sơ mi nữ là : 12.400 đồng và cụ thể cho từng giai đoạn công nghệ:

– Tiền công cắt :2.000 đồng/ sản phẩm
– Tiền công vắt sổ : 800 đồng/ sản phẩm
– Tiền công may : 6.800 đồng/ sản phẩm
– Tiền lương thực hiện công nghệ: 1.000 đồng/ sản phẩm
– Tiền công xác minh và đóng gói sản phẩm: 1000 đồng/sản phẩm
– Tiền công hoàn thiện : 800 đồng/sản phẩm
Tiền lương của công nhân được tính theo công thức :

hinh 80

Tiền lương thời gian được ứng dụng với nhân viên quản lý phân xưởng, nhân viên văn phòng, nhân viên quản lý doanh nghiệp.

hinh 81

hinh 82

hinh 83

Dựa vào bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán tiền lương tiến hành ghi 1 lần vào “Sổ nhật ký chung” theo các nghiệp vụ.

hinh 84

hinh 85

hinh 86

hinh 87

hinh 88

5.2.2.3. Kế toán ngân sách sản xuất chung
Để tiến hành sản xuất kinh doanh một cách thuận tiện và đạt hiệu quả cao, ngoài các yếu tố ngân sách sản xuất cơ bản như ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp, ngân sách nhân lực trực tiếp, doanh nghiệp còn phải quan tâm đến ngân sách sản xuất chung có liên quan đến từng đơn đặt mua hay toàn doanh nghiệp.

Tại doanh nghiệp TNHH sản xuất và thương mại Hà Thành, ngân sách sản xuất chung bao gồm :

– Tiền lương và các khoản phải trả cho nhân viên quản lý phân xưởng
– Ngân sách công cụ dụng cụ dùng cho phân xưởng
– Ngân sách khấu hao tài sản cố định
– Ngân sách dịch vụ mua ngoài dùng cho sản xuất kinh doanh như điện, nước, smartphone.

Ngân sách sản xuất chung tại doanh nghiệp được tập trung cho toàn doanh nghiệp sau đó được phân bổ cho từng loại sản phẩm của trình tự đặt mua. Để thuận tiện cho công tác quản lý và kế toán ngân sách sản xuất chung. Kế toán mở các sổ cụ thể của TK 627- ngân sách sản xuất chung:

– Sổ cụ thể TK 6271 – Ngân sách nhân viên phân xưởng
– Sổ cụ thể TK 6272 – Ngân sách nguyên liệu
– Sổ cụ thể TK 6273 – Ngân sách dụng cụ sản xuất
– Sổ cụ thể TK 6274 – Ngân sách khấu hao TSCĐ
– Sổ cụ thể TK 6277 – Ngân sách dịch vụ mua ngoài
– Sổ cụ thể TK 6278 – Ngân sách khác bằng tiền

5.2.2.3.1. Ngân sách nhân viên phân xưởng – TK 6271
Ngân sách nhân viên phân xưởng bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương. Phương pháp tính lương là trả lương theo thời gian. Việc tính lương theo thời gian phải căn cứ vào cấp bậc, hệ số lương và số ngày công trong tháng.

Nền tảng để tính lương và lập bảng thanh toán lương là dựa vào bảng chấm công, tính các khoản trích theo lương cũng tương tự như với công nhân trực tiếp sản xuất.

hinh 89

5.2.2.3.2. Ngân sách vật liệu dùng cho phân xưởng – TK 6272
Căn cứ vào bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (biểu số 4)

– Kế toán tiến hành ghi sổ cụ thể TK 6272 vào sổ nhật ký chung
– Cuối kì kết chuyển ngân sách nguyên vật liệu dùng cho PXSX

hinh 90

5.2.2.3.3. Ngân sách dụng cụ sản xuất dùng cho phân xưởng sản xuất – TK 6273
Căn cứ vào bảng phân bổ NLVL, CCDC (biểu số 4), kế toán tiến hành ghi sổ cụ thể Tk 6273 vào sổ nhật ký chung cụ thể trong tháng 5/2008 là :

– Xuất kho dụng cụ sản xuất dùng cho phân xưởng sản xuất
– Cuối kỳ kết chuyển ngân sách dụng cụ sản xuất phân xưởng

hinh 91

5.2.2.3.4. Ngân sách khấu hao tài sản cố định – TK 6274

Tài sản cố định là những tư liệu đa phần có giá trị sử dụng lớn, thời gian sử dụng lâu dài, tham gia vào những chu kỳ sản xuất nhưng giữ nguyên được vật chất ban đầu cho đến khi hỏng.

Trong quá trình TSCĐ bị hao mòn dồn vào giá trị của nó được dịch chuyển vào giá thành sản phẩm làm ra.
TSCĐ của Doanh nghiệp được chia làm 4 loại :

– Nhà cửa, vật thiết kế
– Máy móc thiết bị
– Thiết bị quản lý
– Phương tiện vận tải

hinh 92

hinh 93

5.2.2.3.5. Ngân sách dịch vụ mua ngoài – TK 6277
Ngân sách dịch vụ mua ngoài dùng cho sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp TNHH sản xuất và thương mại Hà Thành gồm tiền điện, tiền nước, tiền smartphone…

Các nghiệp vụ về dịch vụ mua ngoài, kế toán tiến hành ghi vào sổ cụ thể TK 6277 vào sổ nhật ký chung theo các nghiệp vụ sau:

– Thanh toán tiền smartphone bằng tiền mặt, số vốn là 11.088.000 đồng
( bao gồm cả thuế GTGT 10%) .
– Trả tiền điện dùng sản xuất cho doanh nghiệp điện lực TX – Hà Nội bằng tiền mặt, số vốn là 35.200.000 đồng (bao gồm cả thuế GTGT 10%).
– Cuối kỳ kết chuyển ngân sách dịch vụ mua ngoài dùng cho sản xuất để tính giá thành sản phẩm .

hinh 94

5.2.2.3.6. Ngân sách bằng tiền khác – TK 6278
Tại doanh nghiệp, ngân sách bằng tiền khác bao gồm: ngân sách bồi thường ngoài giờ, ngân sách tiếp khách, ngân sách đi học …
Tài khoản kế toán đa phần sử dụng: TK 6278, TK 111 …

Chứng từ kế toán liên quan: hoá đơn GTGT, hoá đơn mua hàng, phiếu chi …
Căn cứ vào chứng từ kế toán liên quan, nhân viên tiến hành nhập dữ liệu ở các chứng từ này vào sổ hoặc nhật ký chung vào sổ cụ thể 6278 theo định khoản:

– Chi tiếp khách , giao dịch bằng tiền mặt, số vốn là 8.800.000 đồng (bao gồm cả thuế GTGT 10%).
– Ngân sách đi học cho đồng chí Quang phòng plan bằng tiền mặt, số vốn là 2.200.000 đồng.
– Ngân sách đi đường cho đồng chí Tuấn ban giám đốc bằng tiền mặt, số vốn là 1.650.000 đồng (bao gồm cả thuế GTGT 10%).
– Cuối kỳ kết chuyển ngân sách bằng tiền khác vào TK 154 để tính giá thành sản phẩm .

hinh 95

hinh 96

hinh 97

hinh 98

hinh 999

hinh 100

hinh 101

hinh 102

hinh 103

5.2.3. Tổng hợp ngân sách sản xuất của toàn Doanh nghiệp.
Sau khoảng thời gian tập hợp và phân bổ các khoản ngân sách sản xuất vào cuối tháng, kế toán tổng hợp toàn bộ các ngân sách sản xuất vào bên nợ TK 154 – ngân sách sản xuất kinh doanh dở dang. Trên nền tảng ngân sách tập hợp được, kế toán tiến hành công việc tính giá thành sản phẩm, lao vụ dịch vụ toàn doanh nghiệp.

hinh 104

Toàn bộ sản phẩm sản xuất hoàn thiện sẽ được chuyển xuống kho thành phẩm , sau khoảng thời gian xác minh số lượng, chất lượng sản phẩm theo đúng yêu cầu ghi trong hợp đồng, nhân viên thống kê kho thành phẩm viết giấy xác nhận sản phẩm hoàn thiện nhập kho gửi cho phòng kế toán. Cuối tháng kế toán xác minh thành phẩm nhập kho theo số liệu thống kê do thống kê kho thành phẩm chuyển đến, tiến hành kết chuyển ngân sách sản xuất kinh doanh dở dang để tính giá thành sản phẩm hoàn thiện theo các định khoản.

– Nhập kho thành phẩm áo sơ mi nữ
– Nhập kho thành phẩm chân váy
– Nhập kho thành phẩm quần âu nữ
– Nhập kho thành phẩm áo sơ mi nam
– Nhập kho thành phẩm quần âu nam

hinh 105

hinh 106

hinh 107

5.2.4. Nhận xét sản phẩm dở dang cuối kỳ
Quy trình sản xuất thường niên liên tục và xen kẽ lẫn nhau. Cuối kỳ có thể có những sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất hoặc những sản phẩm đã hoàn thiện một hoặc một số giai đoạn của quy trình công nghệ sản xuất nhưng chưa hoàn thiện đến giai đoạn cuối cùng hoặc đã hoàn thiện nhưng chưa chiêm nghiệm nhập kho thành phẩm dở dang.

5.2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm của Doanh nghiệp
5.2.5.1. Đối tượng tính giá thành tại Doanh nghiệp
Xác nhận đối tượng tính giá thành là công việc trước nhất trong toàn bộ công việc tính giá thành sản phẩm, nó có ý nghĩa trọng yếu, là căn cứ để kế toán mở các bảng cụ thể tính giá thành và tổ chức công tác tính giá thành theo từng đối tượng, phục vụ cho việc xác minh, nhận xét tình hình thực hiện plan giá thành.

Doanh nghiệp Hà Thành sản xuất theo đơn đặt mua với dấu hiệu sản xuất phức tạp. Doanh nghiệp đã tổ chức quy trình công nghệ khép kín trong phạm vi doanh nghiệp. Vì vậy, đối tượng tính giá thành tại doanh nghiệp là từng đơn đặt mua cụ thể cho từng loại sản phẩm .

Kỳ tính giá thành tại doanh nghiệp được xác nhận thích hợp với kỳ hạch toán và dấu hiệu tổ chức sản xuất của doanh nghiệp. Thực tiễn doanh nghiệp xác nhận kỳ tính giá thành sản phẩm là một tháng. Đến cuối tháng doanh nghiệp sẽ tiến hành tính giá thành phẩm cho toàn bộ các đơn đặt mua đã hoàn thiện .
5.2.5.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp
Doanh nghiệp TNHH sản xuất và thương mại Hà Thành mang ra tầm giá sản phẩm
sản xuất ra dựa trên nền tảng giá thị trường sao cho vừa đảm bảo khả năng đối đầu
vừa đảm bảo có báo lại sau khoảng thời gian thoả thuận doanh nghiệp mang ra bảng báo giá các loại sản phẩm mà khách hàng đặt mua. Nếu sự thoả thuận được khắc phục thì hai bên sẽ tiến hành ký phối hợp đồng.
Việc xác nhận giá thành sản phẩm không phải là nền tảng để xác nhận giá sản phẩm mà là căn cứ để xác nhận lợi nhuận doanh nghiệp.

hinh 108

Như vậy tổng ngân sách đã tập hợp được trong kỳ chính bằng tổng giá thành sản phẩm hoàn thiện => Z = C

Với cách xác nhận đối tượng tập hợp tính giá thành sản phẩm cũng chính là đối tượng tập hợp ngân sách sản xuất với phương pháp tính giá thành sản phẩm như trên, có thể thấy rằng công tác tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp thực chất là công tác kế toán tập hợp ngân sách sản xuất theo từng loại sản phẩm.

Cuối mỗi tháng đội sản xuất theo từng đơn đặt mua trên bảng kê ngân sách sản xuất để ghi vào các bảng tính giá thành của đơn đặt mua có liên quan. Khi đơn đặt mua đã thực hiện hoàn thiện thì toàn bộ ngân sách đã tập hợp trên bảng tính giá thành là tổng giá thành thực tiễn của đơn đặt mua hoàn thiện. Đơn đặt mua nào chưa hoàn thiện thì ngân sách đã tập hợp được trong bảng tính giá thành là trị giá của sản phẩm đang chế tạo dở dang

hinh 109

hinh 110

Như vậy, trong tháng 5- 2008 doanh nghiệp có hai đơn đặt mua hoàn thiện vào cuối tháng và mang sản phẩm hoàn thiện nhập kho với giá thành thực tiễn sau:

– Aó sơ mi nữ : 78.656 đồng/chiếc
– Chân váy : 79.704 đồng/chiếc
– Quần âu nữ : 98.975 đồng/chiếc
– Aó sơ mi nam : 100.555 đồng/chiế
– Quần âu nam : 100.658 đồng/chiếc

6. Kế toán giá thành của Doanh nghiệp sản xuất PM
– Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ thuê thiết kế wisite, thiết kế PM (PM kế toán, bán hàng, hành chánh nhân viên,…) của các nhà đầu tư (doanh nghiệp, cửa hiệu, xí nghiệp….) với doanh nghiệp thiết kế: 2 bên xác nhận được giá trị hợp đồng ký kết => Việc xuất hóa đơn là dựa vào biên bản nghiệm thu vê PM giữa 2 bên.

Giá thành: do dấu hiệu nghề nghề nên yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm của hoạt động thiết kế wisite, PM là theo đợn đặt mua=> Sản phẩm là PM kế toán, bán hàng, hành chánh nhân viên, theo từng đơn đặt mua. Yếu tố kết cấu nên giá thành thiết kế đa phần là ngân sách nhân lực và ngân sách sản xuất chung

=>Do đó, ta quy ước việc tính giá thành theo phương pháp ước lựơng các yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm có thể chia như sau:

+Lương = 70%
+Sản xuất chung=15%
+Lợi nhuận định mức thiết kế=15%

Ví dụ: thu nhập = 100.000.000

+Lợi nhận mục tiêu=100.000.000×15%=15.000.000
+Ngân sách cần phân bổ tính giá thành=100.000.000-100.000.000×15%=85.000.000
+Lợi nhận mục tiêu=100.000.000×15%=15.000.000 sẽ trang trải cho các khoản ngân sách quản lý của doanh nghiệp

– Tập hợp ngân sách để tính giá thành 154 theo từng hợp đồng (đơn đặt mua) là : 622,627 theo từng hợp đồng sản xuất ra PM. Những ngân sách mà không tập hợp riêng được sẽ được phân bổ theo tiêu thức hợp lý (ví dụ cụ thể là phân bổ theo ngân sách nhân lực của từng đơn đặt mua)
– Giá thành SP HoànThành = CPSXKDDD đầu kỳ +Tổng CPSXSP – CPSXDD CKỳ

+Ngân sách Nhân lực: lương cho nhân viên thiết kế hàng ngày bạn theo dõi chấm công nếu cụ thể được cho từng hợp đồng dịch vụ thuê thiết kế thiết kế wisite, thiết kế PM (PM kế toán, bán hàng, hành chánh nhân viên,…) thì càng tốt => Ngân sách nhân lực chiếm 70% yếu tố giá thành sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp bạn phân phối.

-Ngân sách: Nợ TK 622/ có TK 334, Có 3383;3384;3389
-Chi trả: Nợ TK 334/ có TK 111,112

Lưu ý: Để là ngân sách hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN bạn phải có đầy đủ các thủ tục sau:
+ Hợp đồng lao động+CMTND phô tô kẹp vào
+ Bảng chấm công hàng tháng
+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó
+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi
+ Toàn bộ có ký tá đầy đủ
+Đăng ký mã số thuế cho công nhân để cuối năm làm quyết tóan thuế TNCN cho họ
+Phiếu chi tiền lương + bảng lương + bảng chấm công + tạm ứng, thưởng, tăng ca thêm giờ nếu có ….=> gói lại môt cục làm căn cứ giải trình thuế sau này

= > Thiếu 1 trong các cái trên đơn vị thuế sẽ ngoại trừ ra vì cho rằng bạn đang mang ngân sách khống vào, và bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN

+ Tạm ứng:
– Dự toán chi đã được Kế toán trưởng – BGH ký duyệt
– Giấy đề xuất tạm ứng.
– Phiếu chi tiền
Nợ TK 141/ có TK 111,112
+Hoàn ứng:
-Bảng thanh toán tạm ứng (Kèm theo chứng từ gốc) Bạn thu hóa đơn (nếu ứng tiền mua hàn, tiền phòng,…công tác,…) chứng từ có liên quan đến việc chi số vốn ứng trên => Số vốn còn thừa thì hoàn ứng, nếu thiếu tiền thì chi thêm.
Nợ TK 111,112/ có TK 141

+ Chi ngân sách sản xuất chung: để phục vụ công tác thiết kế doanh nghiệp bạn phải trang bị cho nhân viên vật dụng và đồ dùng phục vụ việc thiết kế : PM chuyên dụng nếu có, máy vi tính, bút, thước kẻ, bàn ghế, giấy và các vật dụng khác phục vụ công việc….. những thứ này phân bổ trên tài khoản 142,242 vào các hợp đồng dịch vụ bên doanh nghiệp bạn phân phối khách hàng

Hóa đơn đầu vào:

+Hóa đơn mua vào (đầu vào) liên đỏ < 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt : phải kẹp với phiếu chi + phiếu nhập kho + biên bản ship hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề xuất thanh toán kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có.
+Hóa đơn mua vào (đầu vào) >=20 triệu: phải kẹp với phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) + phiếu nhập kho or biên bản ship hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề xuất chuyển tiền kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có. .=> sau này chuyển tiền kẹp thêm : – Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ + Khi chuyển tiền đi : Ủy nhiệm chi

Nếu là dịch vụ:
Nợ TK 627,1331
Có TK 111,112,331…

Nếu là công cụ:
Nợ TK 153,1331/ có TK 111,112,331

Mang vào sử dụng:
Nợ TK 142,242/ có TK 153

Phân bổ:
Nợ TK 627/ có TK 142,242
=> Hàng kỳ (cuối tháng) kết chuyển ngân sách dỡ dang để tính giá thành dịch vụ
Nợ TK 154/ có TK 622,627
Lưu ý: So với CCDC, TSCĐ thì phải có Bảng theo dõi phân bổ, và phân bổ vào cuối hàng tháng

+Kết thúc bàn trả PM+ biên bản nghiệm thu và cho khách hàng test cho đến khi đạt yêu cầu nghiệm thu kết thúc dịch vụ=> Xuất hóa đơn

-Xuất hóa đơn hạch tóan thu nhập:
Nợ TK 111,112,131/ có 511
-Đồng thời xác nhận giá vốn dịch vụ:
Nợ TK 632/ có TK 154

7. Giá thành của doanh nghiệp du lịch lữ hành trong nước
– Quy trình plan tổ chức tour
Doanh nghiệp, tổ chức, gia đình , đoàn thể…….có nhu cầu về dịch vụ hướng dẫn tour => liên hệ doanh nghiệp để được nhân viên hướng dẫn cụ thể => báo giá=> dẫn đế ký hợp đồng

+Công việc 1: Lập plan ngân sách cho tour cụ thể về: nhân lực, xe, quà, các khoản mang tính chất phụ, ngân sách cho tour du lịch như quà tặng, trò chơi…
+Công việc 2: Thu thập danh sách khách du lịch, kiểm duyệt dự chi để hạn chế tối thiểu ngân sách ko thiết yếu, liên hệ và làm việc với các nhà sản xuất (khách sạn, xe khách, thuyền….) để giảm thiểu tối đa ngân sách nếu có thể
-Tối thiểu liên hệ 3 nhà sản xuất để báo giá = > sẽ chọn nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn mà nội bộ doanh nghiệp quy định.
+Công việc 3: Dựa trên bảng đăng ký danh sách người đi tour tiến hành mua bảo hiểm cho khách tour (cái này bắt buộc phải làm và phải chi)
+Công việc 4: Nhắc nhở điều hành tour phải thực hiện đúng hành trình, mọi ngân sách phát sinh đều phải có hoá đơn chứng từ hợp pháp hợp lệ
+Công việc 5: Theo dõi tour du lịch. Thu thập hóa đơn chứng từ liên quan đế tour.

– Giá thành dịch vụ: Thường thì giá thành dịch vụ chiếm 85% của thu nhập của mỗi tour du lịch với các yếu tố ngân sách giá thành như sau:

– Nguên vật liệu: 15% (nếu có)
– Lương nhân viên trực tiếp= 60%
– Sản xuất chung=10%
-Lợi nhuận định mức hoạt động=15%
Ví dụ: Thu nhập = 100.000.000 dịch vụ

– Lợi nhận mục tiêu=100.000.000×15%=15.000.000
– Ngân sách cần phân bổ tính giá thành=100.000.000-100.000.000×15%=85.000.000
– Lợi nhận mục tiêu=100.000.000×15%=15.000.000 để trang trải cho các khoản mục ngân sách của Cty

– Tập hợp ngân sách để tính giá thành 154: 621, 622,627 , Phương pháp trực tiếp (PP giản đơn theo từng tour của từng hợp đồng). Giá thành dịch vụ hoànThành = CPSXKDDD đầu kỳ +Tổng CPSXSP – CPSXDD CKỳ

-Xu hướng theo dõi tính giá thành qua phần tạm ứng 141 cho từng tour du lịch: đây là xu hướng chung là tạm ứng tiền cho nhân viên để lo toàn bộ ngân sách cho 1 tour du lịch đó

+Tạm ứng: nhân viên hướng dẫn trực tiếp các tour làm giấy đề xuất tạm ứng: Trong quá trình thực hiện tour thường phát sinh khoản tạm ứng chi tour của điều hành tour và trả trước của khách hàng cũng như đặt cọc tiền nhận trước phòng khách sạn, quán ăn

– Dự toán chi đã được Kế toán trưởng – BGH ký duyệt
– Giấy đề xuất tạm ứng
– Phiếu chi tiền hoặc chứng từ ngân hàng
Nợ TK 141/ có TK 111,112

+Hoàn ứng: sau khoảng thời gian hoàn thiện tour nhân viên phải làm quyết tóan tour
-Bảng thanh toán tạm ứng, (kèm theo chứng từ gốc) Bạn thu hóa đơn (nếu ứng tiền mua hàng, tiền phòng,…công tác,…) chứng từ có liên quan đến việc chi số vốn ứng trên => Số vốn còn thừa thì hoàn ứng, nếu thiếu tiền thì chi thêm.
Ghi nhận ngân sách tính giá thành theo từng tour

Nợ các TK 621;622;627
Có TK 141 – Tạm ứng.

-Thu lại tiền còn dư của tạm ứng

Nợ TK 111,112/ có TK 141

-Sau khoảng thời gian kết thúc tour thì kế toán kết chuyển 621;622;627 của từng tour vào 154 để tập hợp giá thành và xuất hóa đơn ghi nhận thu nhập và giá vốn. Mỗi 1 tour sẽ tập hợp riêng được 621;622;627;154 cho từng tour nên việc tính giá thành của Cty tour du lịch thì đơn giản.
(Những tour nào mà cuối tháng chưa quyết toán được thì treo tại tài khoản 14 tạm ứng, nên 154 không có dịch vụ dở dang cuối kỳ. trong trường hợp là đã quyết toán tạm ứng rồi nhưng chưa xuất hóa đơn thì lúc đó sẽ có 154 dở dang cuối kỳ của những tour mà chưa xuất hóa đơn).

8. Giá thành của nghề dịch vụ thiết kế bản vẽ
– Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ thiết kế bản vẽ của các nhà đầu tư đặt: công trình nhà dân dụng, công nghiệp, xưởng sản xuất, ….với doanh nghiệp: 2 bên ký hợp đồng, nghiệm thu và xuất hóa đơn.

– Giá thành: do dấu hiệu nghề nghề nên yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm là hoạt động thiết kế => sản phẩm là các bản vẽ . tập hợp lương nhân viên , kỷ sư thiết kế , ngân sách phục vụ cho thiết kế: bút, thước, giấy, ghim, kẹp…. => Giá thành thiết kế do đó yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm là nhân lực và ngân sách sản xuất chung

-Tập hợp ngân sách để tính giá thành 154 là : 622,627 , Phương pháp trực tiếp (PP giản đơn): Giá thành SP hoànThành = CPSXKDDD đầu kỳ +Tổng CPSXSP – CPSXDD CKỳ

=>Do đó, ta có thể ước được khoản lãi của từng hợp đồng này là 15%. Những khoản ngân sách nhân lực và sản xuất chung chiếm 85% trở xuống.

-Lương = 70%
-Sản xuất chung=15%
-Lợi nhuận định mức thiết kế=15%

Ví dụ: Thu nhập = 100.000.000
Lợi nhận mục tiêu=100.000.000×15%=15.000.000
Ngân sách cần phân bổ tính giá thành=100.000.000-100.000.000×15%=85.000.000

=> Lợi nhuận mục tiêu này sẽ cân đối những khoản ngân sách hoạt động của doanh nghiệp như ngân sách quản lý (thuê mặt bằng, điện, internet,,,),

+Ngân sách nhân lực: lương cho nhân viên thiết kế hàng ngày bạn theo dõi chấm công nếu cụ thể được cho từng hợp đồng dịch vụ thuê thiết kế bản vẽ thì càng tốt => Ngân sách nhân lực chiếm 70% yếu tố giá thành sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp bạn phân phối.

-Ngân sách: Nợ TK 622/ có TK 334, 3383,3384,3389
-Chi trả: Nợ TK 334/ có TK 111,112

Lưu ý: Để là ngân sách hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN bạn phải có đầy đủ các thủ tục sau

+ Hợp đồng lao động+CMTND phô tô kẹp vào
+ Bảng chấm công hàng tháng
+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó
+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi
+ Toàn bộ có ký tá đầy đủ
+Đăng ký mã số thuế cho công nhân để cuối năm làm quyết tóan thuế TNCN cho họ

= > Thiếu 1 trong các cái trên đơn vị thuế sẽ ngoại trừ ra vì cho rằng bạn đang mang ngân sách khống vào, và bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN
+Hàng tháng: Phiếu chi tiền lương hoặc bảng kê tiền lương chuyển tiền cho nhân viên, chứng từ ngân hàng + Bảng lương + Bảng chấm công + Tạm ứng, thưởng, tăng ca thêm giờ nếu có ….=> Kẹp chung với nhau thành 1 bộ chứng từ

Note:
Nếu ký hợp đồng dưới 3 tháng dính vào vòng luẩn quẩn của thuế TNCN để tránh chỉ có các lập bảng kê 23 để tạm không khấu trừ 10% của họ nhưng phải có MST thu nhập cá nhân tại thời điểm cam kết.
Nhưng ký >= 3 tháng lại rơi vào ma trận của BHXH

Căn cứ Tiết khoản i, Điểm 1, Điều 25, Chương IV Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 01/7/2013 quy định :“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

+ Chi ngân sách sản xuất chung: để phục vụ công tác thiết kế doanh nghiệp bạn phải trang bị cho nhân viên vật dụng và đồ dùng phục vụ việc thiết kế : PM vẽ chuyên dụng nếu có, máy vi tính, bút, thước kẻ, bàn ghế, giấy và các vật dụng khác phục vụ công việc….. những thứ này phân bổ trên tài khoản 142,242 vào các hợp đồng dịch vụ bên doanh nghiệp bạn phân phối khách hàng

Hóa đơn đầu vào:

+Hóa đơn mua vào (đầu vào) < 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt : phải kẹp với phiếu chi + phiếu nhập kho + biên bản ship hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề xuất thanh toán kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có.
+Hóa đơn mua vào (đầu vào) >=20 triệu: phải kẹp với phiếu kế toán (hay phiếu hạch toán) + phiếu nhập kho or biên bản ship hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề xuất chuyển tiền kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có. .=> sau này chuyển tiền kẹp thêm : – Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ + Khi chuyển tiền đi : Ủy nhiệm chi

Nếu là dịch vụ:

Nợ TK 627 (cụ thể cho từng tiểu khoản) ,1331
Có TK 111,112,331…

Nếu là công cụ:
Nợ TK 153,1331/ có TK 111,112,331

Mang vào sử dụng thì chuyển từ 153 sang 142 hoặc 242
Nợ TK 142,242/ có TK 153
Sau đó định kỳ phân bổ:
Nợ TK 627/ có TK 142,242

=> Hàng kỳ (tháng) kết chuyển ngân sách 622;627 vào 154 để tính giá thành dịch vụ
Nợ TK 154/ có TK 622,627 (Nhớ là 154 sẽ tập hợp riêng cho từng đơn hàng là bản vẽ). 622 và 627 có thể phân bổ vào giá thành của từng đơn hàng theo lợi nhuận của từng đơn hàng.

+Kết thúc bàn trả bản vẽ và nghiệm thu=> Bên bán xuất hóa đơn

-Xuất hóa đơn hạch tóan thu nhập: Nợ TK 111,112,131/ có 511,33311
-Đồng thời xác nhận giá vốn dịch vụ: Nợ TK 632/ có TK 154

(Những bản vẽ nào chưa hoàn thiện thì sẽ ở lại tài khoản 154 và lúc này phải cụ thể cho được 154 của những hợp đồng nào chưa hòan thành)

9. Giá thành nghề dịch vụ bảo vệ
– Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ thuê bảo vệ của các doanh nghiệp, cửa hiệu, xí nghiệp….với doanh nghiệp: xác nhận được giá trị hợp đồng ký kết=> Xuất hóa đơn và ghi nhận thu nhập cũng như giá vốn theo như trao đổi trong hợp đồng

– Giá thành: do dấu hiệu nghề nghề bảo vệ nên yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm là nhân lực và ngân sách sản xuất chung
– Tập hợp ngân sách để tính giá thành 154 là : 622,627 , Phương pháp trực tiếp (PP giản đơn): Giá thành dịch vụ hoàn thiện = CPSXKDDD đầu kỳ +Tổng CPSXSP – CPSXDD CKỳ

=> Để cấu thành nên giá thành thiết kế do đó yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm là nhân lực và ngân sách sản xuất chung

+Ngân sách nhân lực: lương cho bảo vệ là người bên doanh nghiệp bạn phân phối và điều động cho khách hàng, do đó hàng ngày bạn theo dõi chấm công của tổ đội, cá nhân bảo vệ ở các doanh nghiệp, xí nghiệp, cửa hiệu nơi thuê dịch vụ bảo vệ của doanh nghiệp bạn cụ thể cho những người thực hiện hợp đồng dịch vụ bảo vệ đó

-Ngân sách: Nợ TK 622/ có TK 334; có 3383;3384;3389
-Chi trả: Nợ TK 334/ có TK 111,112

Lưu ý: Để là ngân sách hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN bạn phải có đầy đủ các thủ tục sau

+ Hợp đồng lao động+CMTND phô tô kẹp vào
+ Bảng chấm công hàng tháng
+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó
+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi
+ Toàn bộ có ký tá đầy đủ
+Đăng ký mã số thuế cho công nhân để cuối năm làm quyết tóan thuế TNCN cho họ
= > Thiếu 1 trong các cái trên đơn vị thuế sẽ ngoại trừ ra vì cho rằng bạn đang mang ngân sách khống vào, và bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN
+Hàng tháng: Phiếu chi tiền lương or bảng kê tiền lương chuyển tiền cho nhân viên, chứng từ ngân hàng + Bảng lương + Bảng chấm công + Tạm ứng, thưởng, tăng ca thêm giờ nếu có ….=> Kẹp chung lại thành một bộ hồ sơ chuẩn

Note:
-Nếu ký hợp đồng dưới 3 tháng dính vào vòng luẩn quẩn của thuế TNCN để tránh chỉ có các lập bảng kê 23 để tạm không khấu trừ 10% của họ, nhưng phải có MST TNCN tại thời điểm làm cam kết 23

-Nhưng ký >= 3 tháng lại rơi vào ma trận của BHXH

Căn cứ Tiết khoản i, Điểm 1, Điều 25, Chương IV Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 01/7/2013 quy định :“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

+ Chi ngân sách sản xuất chung: để phục vụ công tác bảo vệ doanh nghiệp bạn phải trang bị cho người lao động các vật dụng, đồ bảo lãnh lao động theo đúng tính năng nghề nghề : bộ đàm, dùi cui, súng điện, còng số 8, mủ, quần áo lao động dành riêng cho nghề bảo vệ….. những thứ này phân bổ trên tài khoản 142,242 vào các hợp đồng dịch vụ bên doanh nghiệp bạn phân phối
Hóa đơn đầu vào:

+Hóa đơn mua vào (đầu vào) < 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt : phải kẹp với phiếu chi + phiếu nhập kho + biên bản ship hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề xuất thanh toán kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có.
+Hóa đơn mua vào (đầu vào) >=20 triệu: phải kẹp với phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) + phiếu nhập kho or biên bản ship hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề xuất chuyển tiền kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có. .=> sau này chuyển tiền kẹp thêm : – Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ + Khi chuyển tiền đi : Ủy nhiệm chi

Nếu là dịch vụ:

Nợ TK 627,1331
Có TK 111,112,331…

Nếu là công cụ:

Nợ TK 153,1331/ có TK 111,112,331

Mang vào sử dụng:
Nợ TK 142,242/ có TK 153

Phân bổ:
Nợ TK 627/ có TK 142,242
=> Hàng kỳ kết chuyển ngân sách 622;627 vào 154 để tính giá thành dịch vụ
Nợ TK 154/ có TK 622,627
(Lưu ý: So với CCDC, TSCĐ thì phải có Bảng theo dõi phân bổ , và phân bổ vào cuối hàng tháng. Nhưng hợp đồng nào mà chưa xuất hóa đơn thì ngân sách nhân lực cũng như sản xuất chung liên quan đến hợp đồng đó thì treo lại tài khoản 154)

+Cuối tháng xuất hóa đơn hoặc định kỳ tùy thuộc trao đổi trên hợp đồng với khách nhưng thông thường là cuối tháng xuất hóa đơn giao khách hàng

-Xuất hóa đơn hoạch tóan thu nhập: Nợ TK 111,112,131/ có 511,33311
-Đồng thời xác nhận giá vốn dịch vụ: Nợ TK 632/ có TK 154

10. Giá thành của Doanh nghiệp tổ chức sự kiện
+Giá thành: do dấu hiệu nghề nghề nên yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm là hoạt động dịch vụ tổ chức sự kiện theo yêu cầu của từng khách hàng. Nên tập hợp ngân sách của sự kiện theo từng hợp đồng của khách hàng. Những sự kiện nào mà cuối tháng chưa thực hiện xong thì còn dỡ dang cuối tháng
Yếu tố kết cấu nên giá thành nguyên vật liệu (621), yếu tố nhân lực(622), yếu tố sản xuất chung(627)

+Tập hợp ngân sách để tính giá thành 154 theo từng đơn đặt mua là : 621, 622,627: Giá thành SP dịch vụ hoànThành = CPSXKDDD đầu kỳ +Tổng CPSXSP – CPSXDD CKỳ

+ Cơ cấu giá thành dịch vụ tổ chức sự kiện: Thường giá thành của dịch vụ tổ chức sự kiện như sau:

– Nguyên vật liệu: 30%
-Lương nhân viên trực tiếp= 60%
-Sản xuất chung=10%
-Lợi nhuận định mức hoạt động=15%

 • Ngân sách vật liệu (152): baner, tờ rơi quảng cáo, băng rôn, bánh trái, nước ngọt, bia giải khát, khăn, hoa quả tươi, thực phẩm ăn uống….( có hóa đơn ,hợp đồng )….

Hóa đơn mua vào (đầu vào) < 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt : phải kẹp với phiếu chi + phiếu nhập kho + biên bản ship hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề xuất thanh toán kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có.
Hóa đơn mua vào (đầu vào) >=20 triệu: phải kẹp với phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) + phiếu nhập kho or biên bản ship hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề xuất chuyển tiền kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có. .=> sau này chuyển tiền kẹp thêm : – Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ + Khi chuyển tiền đi : Ủy nhiệm chi
+Vật liệu Qua kho:

Nợ TK 152
Nợ TK 1331
Có TK 111, 112, 331
(Giá nhập kho nguyên vật liệu, hàng hóa:Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu mua ngoài, bao gồm = Giá mua ghi trên hoá đơn, thuế nhập khẩu phải nộp, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu phải nộp (nếu có) + ngân sách vận tải, bốc xếp, giữ gìn, phân loại, bảo hiểm,. . . nguyên liệu, vật liệu từ nơi mua về đến kho của doanh nghiệp, công tác phí của cán bộ thu mua, ngân sách của phòng ban thu mua độc lập, các ngân sách khác có liên quan trực tiếp đó việc thu mua nguyên vật liệu và số hao hụt tự nhiên trong định mức (nếu có):

– Trường hợp doanh nghiệp mua nguyên liệu, vật liệu dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì giá trị của nguyên liệu, vật liệu mua vào được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào khi mua nguyên liệu, vật liệu và thuế GTGT đầu vào của dịch vụ vận tải, bốc xếp, giữ gìn, ngân sách gia công,. . . được khấu trừ và hạch toán vào Tài khoản 133 “Thuế GTGT được khấu trừ” (1331).

+Xuất thẳng xuống không qua kho:
– Để đơn giản hóa kế tóan thường mang yếu tố cấu thành ngân sách nguyên vật liệu được mang trực tiếp vào TK 621 ko cần thông qua tài khoản 152 nhập kho vì chỉ trước ngày tổ chức một ngày các yếu tố: baner, tờ rơi quảng cáo, bánh trái, nước ngọt, bia giải khát, khăn, hoa quả tươi, thực phẩm ăn uống….( có hóa đơn ,hợp đồng )…. Có thể mới được sắm sửa nên ko thiết yếu nhập kho

-Hoặc những mặt hàng ko cần qua kho như mua thực phẩm ở chợ như: rau củ, quả, thịt cá, ….những mặt hàng này cũng xuất luôn ko cần qua kho với những mặt hàng này có thể lập bảng kê thu mua hàng hóa không cần hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán lẻ tức hóa đơn Thông Thường do chi cục thuế cấp bán

Nợ TK 621 (ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp)
Có TK 152 (SL*giá xuất kho nguyên vật liệu có thể ứng dụng 1 trong 4 phương pháp)

 • Ngân sách Nhân lực:

Nhân viên chính thực và thời vụ doanh nghiệp: lương nhân viên trực tiếp phục vụ công tác tổ chức sự kiện tại vị trí nơi khách hàng sẽ tổ chức được theo dõi hàng ngày và chấm công, so với trường hợp ko thể theo dõi có thể phân bổ theo các tiêu chuẩn thích hợp => Thường ngân sách nhân lực chiếm 60% yếu tố giá thành sản phẩm dịch vụ tổ chức mà doanh nghiệp sẽ tổ chức. Thường thì nếu ngân sách nhân lực tập hợp riêng được cho sự kiện nào thì tập hợp vào sự kiện đó, nếu không tập hợp riêng thì phân bổ theo ngân sách nguyên vật liệu được tập hợp riêng cho từng sự kiện

-Ngân sách: Nợ TK 622,627,6421/ có TK 334
-Chi trả: Nợ TK 334/ có TK 111,112

anh 52

+Dựa vào bảng trên trích bảo hiểm các loại theo quy định (tính vào ngân sách) 23% lương đóng bảo hiểm (BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1%, BHCĐ 2%)

Nợ TK 622,627,642
Có TK 3382 (BHCĐ 2%)
Có TK 3383 (BHXH 18%)
Có TK 3384 (BHYT 3%)
Có TK 3389 (BHTN 1%)

+Trích bảo hiểm các loại theo quy định và tiền lương của người lao động

Nợ TK 334 (10,5%)
Có TK 3383 (BHXH 8%)
Có TK 3384 (BHYT 1,5%)
Có TK 3389 (BHTN1%)

+Nộp các khoản bảo hiểm theo quy định

Nợ TK 3382 (BHCĐ 2%)
Nợ TK 3383 (BHXH 26%)
Nợ TK 3384 (BHYT 4,5%)
Nợ TK 3389 (BHTN 2%)
Có TK 112 (34,5%)

+Tính thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

Nợ TK 334
Có TK 3335

Lứu ý: Để là ngân sách hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN bạn phải có đầy đủ các thủ tục sau của phần tiền lương

+ Hợp đồng lao động+CMTND phô tô kẹp vào
+ Bảng chấm công hàng tháng
+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó
+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi
+ Toàn bộ có ký tá đầy đủ (nếu chuyển tiền thì không cần chữ ký)
+Đăng ký mã số thuế cho công nhân để cuối năm làm quyết tóan thuế TNCN cho họ
= > Thiếu 1 trong các cái trên đơn vị thuế sẽ ngoại trừ ra vì cho rằng bạn đang mang ngân sách khống vào, và bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN

Note:
-Nếu ký hợp đồng dưới 3 tháng dính vào vòng luẩn quẩn của thuế TNCN để tránh chỉ có các lập bảng kê 23 để tạm không khấu trừ 10% của họ. Nhưng phải có MST TNCN tại thời điểm làm cam kết 23
-Nhưng ký > =3 tháng lại rơi vào ma trận của BHXH

So với hợp đồng dịch vụ: đó là ngân sách thuê các ca sĩ, diễn viên múa, hoặc Người dẫn chương trình, hay còn gọi là em-xi (MC)
Để là ngân sách hợp lý:

– Hợp đồng dịch vụ, thanh lý hợp đồng nếu có, CMND
– Chứng từ thanh toán có chữ ký của những người có liên quan

 • Chi ngân sách sản xuất chung: để phục vụ công tác sự kiện phải có các vật dụng công cụ trợ giúp : bàn ghế, thiết bị đèn điện chiếu sáng, loa, âm ly, công cụ làm nhà bạt che năng mua, thiết bị vãi phông lớn …..quần áo vật dụng giày dép, găng tay… cho những lao động và nhân viên trực tiếp được điều hành cung ứng dịch vụ cho khách hàng có lô gô hoặc khác theo mẫu yêu cầu thiết kế của doanh nghiệp, những thứ này phân bổ trên tài khoản 142,242 vào các hợp đồng dịch vụ bên doanh nghiệp bạn phân phối khách hàng. Thường thì nếu ngân sách sản xuất chung tập hợp riêng được cho sự kiện nào thì tập hợp vào sự kiện đó, nếu không tập hợp riêng thì phân bổ theo ngân sách nguyên vật liệu được tập hợp riêng cho từng sự kiện

Hóa đơn đầu vào:

+Hóa đơn mua vào (đầu vào) < 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt : phải kẹp với phiếu chi + phiếu nhập kho + biên bản ship hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề xuất thanh toán kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có.
+Hóa đơn mua vào (đầu vào) >=20 triệu: phải kẹp với phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) + phiếu nhập kho or biên bản ship hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề xuất chuyển tiền kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có. .=> sau này chuyển tiền kẹp thêm : – Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ + Khi chuyển tiền đi : Ủy nhiệm chi

Nếu là dịch vụ:
Nợ TK 627,1331
Có TK 111,112,331…

Nếu là công cụ:
Nợ TK 153,1331/ Có TK 111,112,331
Mang vào sử dụng:
Nợ TK 142,242/ Có TK 153

Phân bổ:
Nợ TK 627/ Có TK 142,242
=> Hàng kỳ kết chuyển ngân sách dỡ dang để tính giá thành dịch vụ
Nợ TK 154/ Có TK 622,627
(Lưu ý: So với CCDC, TSCĐ thì phải có Bảng theo dõi phân bổ , và phân bổ vào cuối hàng tháng)

+Kết thúc hòan thành dịch vụ theo từng hợp đồng hoặc theo từng đơn đặt mua, phiếu đặt mua….

– Hợp đồng kinh tế ( kèm báo giá hoặc dự tóan ngân sách đi kèm được nhà đầu tư chấp thuận)
– Bảng quyết tóan khối lựơng và giá trị đề xuất thanh toán
– Hóa đơn GTGT
– Thanh lý hợp đồng
– Giấy đề xuất thanh tóan
Nợ TK 111,112,131/ TK có 511,33311

Biễu mẫu tính giá thành mẫu của trường hợp, Cty tổ chức sự kiện theo từng hợp đồng như sau:
anh 51

Kì vọng, nội dung này một phần nào đó giúp cho các bạn đang tự học kế toán trên www.tuhocketoan.com có 1 tài liệu hữu ích để có thể ứng dụng vào doanh nghiệp của các bạn. Chúng tôi sẽ nỗ lực tạo ra những nội dung có ích khác để các bạn có nhiều tài liệu kế toán hơn trong quá trình tự học tận nhà

Download nội dung:TaphopchiphivaTinhgiathanh_www.ketoanantam.com

Mọi cụ thể xin vui lòng liên hệ
Công Ty Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm
Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
Smartphone: (08) 62909310 – (08) 62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000-0914540423
Website: www.antam.edu.vn – Tin nhắn hộp thư online: [email protected]

 

Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của doanh nghiệp sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng PM Misa

Giảm 100k

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cây Xanh

Xem Thêm :   Điểm danh các loại lan thân thòng được ưa thích nhất hiện nay

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung
Xem Thêm :  Vô lăng ô tô: Kỹ thuật đánh lái và các lỗi thường gặp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button