Kiến Thức Chung

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 NƯỚC đại VIỆT TA

Ngày đăng: 12/02/2019, 20:59

I. Môc tiªu:Häc xong v¨n b¶n nµy,hs cã ®­îc :1.KiÕn thøc: N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña thÓ c¸o. Hoµn c¶nh ls liªn quan ®Õn ra ®êi cña v¨n b¶n.Néi dung t­ t­ëng tiÕn bé cña NT vÒ ®n d©n téc.§Æc ®iÓm v¨n chÝnh luËn cña BN§C ë mét ®o¹n trÝch.2.KÜ n¨ng: §ächiÓu mét vb viÕt theo thÓ c¸o. NhËn ra, thÊy ®­îc ®Æc ®iÓm cña kiÓu NL trung ®¹i trong mét vb cô thÓ.3.Thái độ, năng lực : Giao dôc lßng tù hµo vÒ ®n hïng m¹nh năng lực tự học, khắc phục vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, thẩm mĩ, hợp tácII. ChuÈn bÞ:1 GV:Nghiªn cøu tµi liÖu, so¹n gi¸o ¸n,chân dung tác giả.2 HS: Häc bµi cò, so¹n bµi theo c©u hái h­íng dÉn.III. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh tc:2. KiÓm tra bµi cò: “ HÞch t­íng sÜ “ cña TrÇn Quèc TuÊn ®­îc viÕt theo kiÓu v¨n b¶n nµo? theo em t¸c gi¶ ph¶n ¸nh néi dung g× ë bµi hÞch? 3. Bµi míi: Nguyễn Trãi vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, là nhà văn nhà thơ lớn của dân tộc. Ông có một tâm hồn thanh cao trong sáng, tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước rất sâu sắc. con người đó quả là một vị hiền tài. Hôm nay chúng ta lại được gặp ông qua văn bản Nước Đại Việt ta.Ho¹t ®éng 1: ? Tõ nh÷ng ®iÒu ®• biÕt ë líp 7 vÒ t¸c gi¶ NguyÔn Tr•i, h•y nªu nh÷ng ®iÓm nçi bËt vÒ con ng­êi nµy? GV treo tranh NguyÔn Tr•i Giíi thiÖu : NguyÔn Tr•i hiÖu lµ øc trai, con trai NguyÔn Phi Khanh, quª ë lµng NhÞ Khª Th­êng TÝn – Hµ T ©y. ¤ng ®ç tiÕn sÜ n¨m 1400, ra lµm quan víi nhµ Hå råi tham gia khëi nghÜa Lam S¬n. ¤ng lµ ng­êi toµn ®øc, toµn tµi, tÝnh t×nh c­¬ng trùc, träng nghÜa nªn bÞ bän quyÒn thÇn ghen ghÐt, h•m h¹i. Cuèi cïng «ng ®• bÞ kÕt ¸n “Chu di tam téc” (giÕt 3 hä). §©y lµ vô ¸n oan khèc nhÊt trong x• héi phong kiÕn. ¤ng lµ vÞ anh hïng d©n téc, lµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi, lµ nhµ th¬ lín cña d©n téc ViÖt Nam..? Văn bản được viết theo thể văn nào?? Em hiểu thế nào là cáo?Cáo là thể văn nghị luận cổ thường được vua chúa trình bày hay thông báo một kết quả, sự nghiệp đến muôn dân? So saùnh theå caùo theå chieáu vaø hòch?> Cuõng laø vaên baûn chính luaän laäp luaän chaët cheõ, saéc beùn ñöôïc vieát baèng vaên xuoâi, vaên vaàn hay vaên bieàn ngaãu, ñöôïc ban boá coâng khai, nhöng caùo duøng ñeå trình baøy moät chuû tröông hay coâng boá keát quaû moät söï nghieäp ñeå moïi ngöôøi cuøng bieát.? Baøi caùo ñöôïc ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo ?Sau khoảng thời gian 2 ®¹o viÖn binh bÞ diÖt, V­¬ng Th«ng, tæng binh thµnh §«ng §« (Th¨ng Long) xin hµng, ®Êt n­íc §¹i ViÖt s¹ch bãng qu©n thï. Ngµy 1712 n¨m §inh mïi (11428) NguyÔn Tr•i thõa lÖnh cña Lª Th¸i Tæ (Lª lîi) so¹n th¶o vµ c«ng bè b¶n B×nh Ng« §¹i C¸o ®Ó tuyªn bè cho toµn d©n ®­îc râ cuéc kc 10 n¨m chèng giÆc Minh x©m l­îc ®• toµn th¾ng, non s«ng trë l¹i ®éc lËp, th¸i b×nh. Bµi C¸o ra ®êi trong kh«ng khÝ hµo hïng cña ngµy vui ®¹i th¾ng, ngµy vui ®éc lËp, tæ quèc s¹ch bãng qu©n thï, ®Êt n­íc b­íc vµo kû nguyªn míi, kû nguyªn phôc h­ng d©n téc. Ngy ging: 13/2/2019 Tiết 101 Nớc Đại Việt Ta (Nguyễn Trãi ) I Mục tiêu: Học xong văn này,hs có đợc : 1.Tri thức: – Nắm đợc dấu hiệu thể cáo – Hoàn cảnh ls liên quan đến đời văn -Nội dung t tởng tiến NT đ/n dân tộc -Dấu hiệu văn luận BNĐC đoạn trích 2.Kĩ thuật: -Đọc-hiểu vb viết theo thể cáo – Nhận thấy, thấy đợc dấu hiệu kiểu NL trung ®¹i mét vb thĨ 3.Thái độ, lực : – Giao dục lòng tự hào đ/n hùng m¹nh – lực tự học, giải vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, thẩm mĩ, hợp tác II ChuÈn bị: 1/ GV:Tìm hiểu tài liệu, soạn giáo án,chõn dung tỏc gi 2/ HS: Học cũ, soạn theo thắc mắc hớng dẫn III Tiến trình lên lớp: ổn định t/c: Xác minh cũ: Hịch tớng sĩ Trần Quốc Tuấn đợc viết theo kiểu văn nào? theo em tác giả phản ánh nội dung hịch? Bài mới: H CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT Tạo dựng phát triển lực A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG – Năng lực tư duy, giao tiếp Nguyễn Trãi – vị người hùng dân tộc, danh nhân văn hoá giới, nhà văn nhà thơ lớn dân tộc Ông có tâm hồn cao sáng, tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu quê hương quốc gia sâu sắc người vị hiền tài Hôm lại gặp ông qua văn Nước Đại Việt ta B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIN THC MI Hoạt động 1: ? Từ điều I/ Tìm hiểu chung – nng lc biết lớp tác giả Nguyễn Trãi, nêu điểm nỗi bật ngời này? – GV treo tranh Ngun Tr·i- Giíi thiƯu : – Ngun Tr·i hiƯu ức trai, trai Nguyễn Phi Khanh, quê làng Nhị Khê – Thờng Tín Hà T ây Tác giả : – Nguyeón Traừi (1380 1442) – Là nhà yêu nước, người người hùng dân tộc, danh nhaõn vaờn hoựa theỏ giụựi – Ông đỗ tiến sĩ năm 1400, làm quan với nhà Hồ tham gia khởi nghĩa Lam Sơn – Ông ngời toàn đức, toàn tài, tính tình cơng trực, trọng nghĩa nên bị bọn quyền thần ghen ghét, hãm hại Cuối ông bị kết án Chu di tam tộc (giết họ) Đây vụ án oan khốc x· héi 2-T¸c phÈm: phong kiÕn * Thể loại : Caựo – Ông vị người hùng dân tộc, danh nhân văn hoá giới, nhà – L thể văn luận có tính quy th¬ lín cđa d©n téc ViƯt Nam phạm chặt chẽ thời trung đại, có tính ? Văn viết theo thể văn nào? ? Em hiểu cáo? Cáo thể văn nghị luận cổ thường vua chúa trình bày hay cơng bố kết quả, nghiệp đến mn dân ? So sánh thể cáo thể chiếu hòch? -> Cũng văn luận lập luận chặt chẽ, sắc bén viết văn xuôi, văn vần hay văn biền ngẫu, công bố công khai, cáo dùng để trình bày chủ trương hay thông báo kết nghiệp để người biết ? Bài cáo đời hoaứn caỷnh naứo ? Sau đạo viện binh bị diệt, Vơng Thông, tổng binh thành Đông Đô (Thăng Long) xin hµng, cơng bố kết nghiệp vua chúa thủ lĩnh – Bố cục có phần; đoạn trích thuộc phần đầu cáo * HCST- Bài cáo đời sau kháng chiến chống quân Minh thắng lợi hoàn toàn (1428) giao tiếp tiếng Việt – Năng lực tư duy, sử dụng ngơn ngữ – Năng lực hợp tác ®Êt nớc Đại Việt bóng quân thù Ngày 17/12 năm Đinh mùi (1/1428) Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Thái Tổ (Lê lợi) soạn thảo thông báo Bình Ngô Đại Cáo để tuyên bố cho toàn dân đợc rõ k/c 10 năm chống giặc Minh xâm lợc toàn thắng, non sông trở lại độc lập, thái bình Bài Cáo đời không khí hào hùng ngày vui đại thắng, ngày vui độc lập, tổ quốc bóng quân thù, đất nớc bớc vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phục hng dân tộc ? Nêu bố cục cáo : – Bố cục baứi caựo : phan Phần I: Nêu luận đề nghĩa – Phần II: Lập cáo trạng giặc Minh – Bố cục phần : -Phần III: Phản ánh trình khởi nghĩa Lam Sơn từ ngày đầu khổ cực đến tổng phản công thắng lợi – Phần IV: Lời tuyên bố kết thúc, nhất định độc lập vững chắc, đất nớc mở kỉ nguyên mới, đồng thời nêu học lịch sử Gv: Hớng dẫn học sinh đọc: Đọc với giọng điệu trang trọng, hùng hồn, tự hào Lưu ý t/c câu văn biền ngẫu tương xứng, nhịp nhàng ? Vaờn baỷn “Nước Đại Việt ta” đoạn trích Cáo Bình Ngô Hay cho biết vò trí đoạn trích ? – “Nước Đại Việt ta” nằm phần đầu baứi caựo ? Nêu bố cục đoạn trích ? – Bè cơc phÇn : – câu đầu : tư tưởng nhân nghóa kháng chiến – câu :vò trí nội dung chân lí tồn độc lập có chủ quyền dân tộc Đại Việt – Phần lại dẫn chứng thực tiễn để làm rõ nguyên lí nhân nghóa Biền ngẫu hình thức cấu trúc loại văn chương thượng cổ có cội nguồn từ Trung Quốc (được gọi biền văn), lấy đối làm phép tắc bản, tạo cho lời văn nhịp nhàng cân đối Theo nghĩa từ nguyên, biền “hai ngựa chạy song song với nhau” ngẫu “chẵn đơi” Biền ngầu cách nói hình tượng hóa, thể văn, có câu văn sóng đơi dối cặp II – T×m hiểu văn bản: 1-Nguyên lí nhân nghĩa kháng chiÕn Văn biền ngẫu có năm dấu hiệu Một ngôn ngữ đối ngẫu Theo nghĩa từ nguyên, biền “hai ngựa chạy song song với nhau” ngẫu “chẵn đơi” Biền ngầu cách nói hình tượng hóa, thể văn, có câu văn sóng đơi dối cặp Hai kiểu câu chỉnh tề : ngôn từ ngôn từ, ngôn từ ngôn từ, câu 4/4 câu 6/6 đối ; ba có vần điệu hài hòa Bốn sử dụng điển cố ; năm từ ngữ bóng bảy, khoa trương Trong dấu hiệu yêu cầu đối trọng yếu – §äc chó thÝch 1,2,3,4 – HS đọc thích dấu * -Hs đọc câu đầu Việc nhân nghĩa cốt yên dân, Quân điếu phạt trưíc lo trõ b¹o ? Hai câu đầu Nguyễn Trãi có nói đến khái niệm nhân nghóa, theo em hiểu nhaõn nghúa laứ gỡ ? Nhân nghĩa đạo lí, cách ứng xử tình thg ngời víi -> Nhân nghóa : mối quan hệ giửừa ngửụứi vaứ ngửụứi, – Đề cao t tởng nhân nghĩa – Cốt lõi : yên dân trừ b¹o đây, với Nguyễn Trãi khái niệm nằm quan hệ dân tộc với dân tộc ? Vì mở màn cáo, tác giả lại nêu lên nguyên lý nhân nghóa -> Đây nguyên lý bản, làm tảng để triển khai toàn nội dung cáo ? Tìm hiểu câu thơ đầu, em cho biết cốt lõi tư tưởng nhân nghóa Nguyễn Trãi ? (yên dân, trừ bạo) (?) Nếu hiểu yêu dân giữ yên sống cho dân , điếu phạt thương dân trừ bạo , dân ? Kẻ bạo ngược ? – ( Dân dân nước Đại Việt Kẻ bạo ngược quân xâm lược nhà minh ) (?) Ở , hành động điếu phạt có liên quan đến yên dân ntn? – (Trừ giặc minh bạo ngược để giữ yên sống cho dân (?) Vậy từ đó, hiểu nội dung tư tưởng nhân nghóa nêu Bình ngô đại cáo ntn? ? Việc nêu tiêu đề “nhân nghóa” đầu đoạn trích có tính chất đạo lý.Theo em, tác giả khẳng đònh đạo lý ? àTư tưởng nhân nghóa Nguyễn Trãi làm cho dân hưởng thái bình , hạnh phúc Muốn yêu dân phải trừ diệt lực bạo tàn -> Nhân nghóa gắn liền với yêu nước chống ngoại xâm chân lí độc lập chủ quyền dân tộc Đại Việt Gv: Cèt lâi t tởng nhân nghĩa Nguyễn Trãi yêu dân trự bạo, yêu dân làm cho dân đợc an hởng thái bình hạnh phúc Muốn yêu +Nờn hin lõu i dân phải trừ diệt lực bạo tàn Đặt hoàn cảnh NT – Laừnh thoồ,ch quyn viết Bình ngô đại cáo yêu rieõng ( Nuựi soõng bụỷ dân mà tác giả nói tới yêu dân Đại Việt bị xâm lợc kẻ bạo tàn giặc Minh cớp nớc Nh vậy, với NT, nhân nghĩa gắn liền với yêu nớc chống xâm lợc quan hệ dân tộc với dân tộc không chung chung quan hệ ngời với ngời Ta chống xâm lợc thành nhân nghĩa nghĩa giặc xâm lợc, cớp nớc bạo ngợc, phi nghĩa Nguyên lý ú tiền ®Ị t tëng lµ lµ ®iĨm tùa vµ linh hån Bình ngô đại cáo Khi nhaõn nghúa gaộn liền với yêu nước chống ngoại xâm bảo vệ độc lập quốc gia việc làm nhân nghóa Gọi HS đọc tám câu ? lớp em học văn đợc coi tuyên ngôn độc lập lần thứ I văn nào? ?HSTL: Để nhất định chủ quyền, độc lập, tác giả dựa vào yếu tố nào? ? So với thời Lý quan niện độc lập chủ quyền độc lập đợc Nguyễn Trãi bổ sung nhiều yếu tố (văn hiến, phong tục, tập quán, lịch sử) Lãnh thổ -Chủ quyền – Văn hiến – Phong tục tập quán – Lịch sử : +Triệu, Đinh, Lý, Trần + Cùng Hán, Đờng, Tống, Nguyên + Tuy mạnh yếu khác + Hào kiệt đời có (?) Nuựi soõng ủaừ chia , phong tục khác , lí lẽ nhằm khẳng đònh biểu văn cõi chia ) – Phong tục riêng ( phong tục Bắc Nam khác ) – Lòch sử riêng ( Từ Triệu , Đinh , Lí , Trần , … – Dùng từ ngữ có tính chất hiển nhiên vốn có + biện pháp so sánh  Tăng sức thuyết phục – So sánh ta với TQ , dùng câu văn biền ngẫu ->Đề cao ý thức dân tộc ẹaùi Vi,t tỡnh caỷm tửù haứo daõn toọc =>Nhất định Đại Việt nc độc lập hieỏn ẹaùi Vieọt ? – Đại Việt nước độc lập có lãnh thổ riêng , văn hoá riêng (?) Khi nhắc đến triều đại Đại Việt xây độc lập song song triều đại Trung Hoa hào kiệt Viet Nam đời có Tác giả dựa chứng cớ lòch sử ? ( Các triều đại Đại Việt từ Triệu , Đinh , Lí , Trần xây độc lập đương đầu với triều đại Hán , Đường , Tống , Nguyên phương Bắc (?) Tác giả sử dụng biện pháp văn nghệ ? – So sánh ta với TQ , dùng câu văn biền ngẫu – Khẳng đònh tư cách độc lập Viet Nam Tạo uyễn chuyển nhòp nhàng cho lời văn , dễ nghe , dễ vào lòng người (?) Từ , tư tưởng tình cảm người viết Bình Ngô đại cáo bộc loä ? ( tg đề cao nhất định điều gì?) (Đề cao ý thức dân tộc Đại Việt Tình cảm tự hào dân tộc) Trong nam quốc sơn hà, tg thể ý thức dân tộc tự hào dân tộc qua từ đế bình ngơ đại cáo, Nguyễn trãi tiếp tục phát huy niềm tự hào dân tộc sâu sắc, mạnh mẽ đó: bên xưng đế phương Cần phân biệt khác đế vương Nếu đế vua thiên tử vương vua chư hầu , có nhiều phụ thuộc vào đế Nêu cao tư tưởng hoàng đế phủ nhận tư tưởng trời khơng có mặt trời, đất khơng có hồng 3.Sức mạnh nguyên lí nhân nghóa sức mạnh chân lí độc lập dân tộc Lưu cung thất bại – triệu Tiết tiêu vong – toa Đơ bị Bắt Ơ Mã bị giết Cấu trúc biền ngẫu , liệt kê : Khẳng đònh kể xâm lược phản nhân nghĩa định thất bại => Minh chứng cho sức mạnh nghĩa đồng thời thể niềm tự hào dân tộc III Tæng kÕt Hình thức văn nghệ đoạn trích : – Đoạn văn tiêu biểu cho văn nghệ hùng biện văn học trung đại: + Viết theo thể văn biền ngẫu + Lập luận chặt chẽ, chứng hùng hồn, lời văn trang trọng, tự hào 2- ý nghĩa :Đoạn trích Nước Đại Việt ta có ý nghĩa tuyên ngôn độc lập : VN làđất nước có văn hiến lâu đời, có lãnh đế, nhất định Dại Việt có chủ quyền ngang hàng với phương Bắc: Hán Đường Tống, Nguyên bên hùng phương Gọi hs đọc đoạn lại Nền văn hiến Đại Việt làm rõ qua chứng cớ ghi lòch sử chống giặc ngoại xâm (?) Các chứng cớ ghi lại lời văn ? Lưu cung tham công nên thất bại ……… Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã (?) Em làm rõ chứng cớ có liên quan đến nhân vật Lưu cung , Triệu Tiết , Ô Mã , đòa danh Hàm Tử ? ( sgk ) (?) câu văn viết theo cấu trúc , sử dụng văn nghệ ntn? (Hai câu đầu biền ngẫu) (?) Nêu tác dụng câu văn biền ngẫu ? – Làm bật chiến công ta thất bại đòch Tạo cân đối nhòp nhàng cho câu văn , dễ nghe , dễ nhớ (?) Ở , tư tưởng tình cảm người viết tiếp tục bộc lộ ? ( Khẳng đònh độc lập Viet Nam Tự hào truyền thống tranh đấu vẻ vang dân tộc ta ) (?) Học qua đoạn trích , em hiểu điều sâu sắc nước Đại Việt ta ? ( Ghi nhớ sgk) thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyền, có truyền thống lịch sử ; kẻ xâm lược phản nhân nghĩa, định thất bại Trình tự lập luận : (xem bảng cuối giáo án theo tuần) * Ghi nhớ : sgk t66 (?) Nội dung nhân nghóa dân tộc trình bày hình thức văn luận cổ có bật ? – Giàu chứng cớ lòch sử , giàu xúc cảm tự hào , giọng văn hùng hồn , lời văn biền ngẫu nhòp nhàng , ngân vang C HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Vẽ sơ đồ trình tự lập luận đoạn HS lên bảng vẽ trích ? qua đoạn trích em hiểu trí não tranh đấu cũa nhân dân ta tướng sĩ kháng chiến chống ngoại xâm – Năng lực giao tiếp – Năng lực tư sáng tạo, giải vấn đề D HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG (?) Từ nội dung vb , em – Đoại diện tư tưởng hiểu Nguyễn Trãi ? nhân nghóa tiến Giàu tình cảm ý thức dân tộc Giàu lòng yêu nước thương dâ – Năng lực tư – Năng lực giao tiếp giải vấn đề E HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG Tìm đọc tuyên ngôn độc lập Bác hồ để so sánh nội dung tun ngơn bác với Bình ngơ đại cáo Nam quốc sơn hà NGUYÊN LÝ NHÂN NGHĨA Yên dân Trừ bạo Bảo vệ quốc gia Giặc Minh xâm Để yên dân lược CHÂN LÝ VỀ SỰ TỒN TẠI ĐỘC LẬP CÓ CHỦ QUYỀN Năng lực giao tiếp, tư sáng tạo Văn hiến lâu đời quyền riêng Lãnh thổ Phong tục Cơ chế chủ riêng riêng Lòch sử riêng SỨC MẠNH CỦA NHÂN NGHĨA, SỨC MẠNH CUA ẹOC LAP DAN TOC 4/ Củng cố: -giáo viên tổng quan Daởn doứ : – Nắm nội dung văn nghệ bài.Xem trớc bài: Hành động nãi tiÕt 2” THAM KHẢO: Bản tuyên ngôn độc lập hồ Chí Minh gồm phần: • • • Phần 1: Nền tảng pháp lý tuyên ngôn Phần 2: Nền tảng thực tiễn tuyên ngôn Phần 3: Lời tuyên bố độc lập Toàn văn tuyên ngôn “ Hỡi đồng bào nước, Tất người sinh có quyền đồng đẳng Tạo hóa cho họ quyền khơng xâm phạm được; quyền ấy, có quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc” Lời bất hủ Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 nước Mỹ Suy rộng ra, câu có ý nghĩa là: tất dân tộc giới sinh bình đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự Bản Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền Cách mạng Pháp năm 1791 nói: Người ta sinh tự bình đẳng quyền lợi; phải ln ln tự bình đẳng quyền lợi Đó lẽ phải khơng chối cãi Thế mà 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp đồng bào ta Hành động chúng trái hẳn với nhân đạo nghĩa Về trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta chút tự dân chủ Chúng thi hành luật pháp dã man Chúng lập ba chế độ khác Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nước nhà ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết ” Chúng lập nhà tù nhiều trường học Chúng thẳng tay chém giết người yêu nước thương nòi ta Chúng tắm khởi nghĩa ta bể máu Chúng ràng buộc dư luận, thi hành sách ngu dân Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng nhập cảng Chúng đặt hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, dân cày dân buôn trở nên bần Chúng khơng cho nhà tư sản ta ngóc đầu lên Chúng bóc lột cơng nhân ta cách vơ tàn nhẫn Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm đánh Đồng Minh, bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật Từ dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp Nhật Từ dân ta cực khổ, nghèo nàn Kết cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hai triệu đồng bào ta bị chết đói Ngày tháng năm nay, Nhật tước khí giới quân đội Pháp Bọn thực dân Pháp bỏ chạy, đầu hàng Thế chúng không “bảo lãnh” ta, trái lại, năm, chúng bán nước ta hai lần cho Nhật Trước ngày tháng 3, lần Việt Minh kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật Bọn thực dân Pháp không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt Minh Thậm chí đến thua chạy, chúng nhẫn tâm giết nốt số đơng tù trị n Bái Cao Bằng Tuy vậy, người Pháp, đồng bào ta giữ thái độ khoan hồng nhân đạo Sau biến động ngày tháng 3, Việt Minh giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp khỏi nhà giam Nhật bảo vệ tính mạng tài sản cho họ Sự thật từ mùa thu năm 1940, nước ta thành thuộc địa Nhật, thuộc địa Pháp Khi Nhật hàng Đồng minh nhân dân nước ta dậy giành quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Sự thật dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, từ tay Pháp Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị Dân ta đánh đổ xiềng xích thực dân gần 100 năm để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mươi kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa Bởi cho nên, chúng tơi, lâm thời Chính phủ nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết hiệp ước mà Pháp ký nước Việt Nam, xóa bỏ tất đặc quyền Pháp đất nước Việt Nam Toàn dân Việt Nam, lòng kiên chống lại âm mưu bọn thực dân Pháp Chúng tin nước Đồng minh công nhận nguyên tắc dân tộc bình đẳng Hội nghị Têhêrăng Cựu Kim Sơn, không công nhận quyền độc lập dân Việt Nam Một dân tộc gan góc chống ách nô lệ Pháp 80 năm nay, dân tộc gan góc đứng phe Đồng Minh chống phát xít năm nay, dân tộc phải tự do! Dân tộc phải độc lập! Vì lẽ trên, chúng tơi, lâm thời phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật thành nước tự độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập Những người ký tên gồm: Hồ Chí Minh (chủ tịch), Trần Huy Liệu, Võ Nguyên Giáp, Chu Văn Tấn, Dương Đức Hiền, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Mạnh Hà, Cù Huy Cận, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Xuân, Vũ Trọng Khánh, Phạm Văn Đồng, Đào Trọng Kim, Vũ Đình Hòe, Lê Văn Hiến.[ Ba Tuyên ngôn Độc lập ba thời điểm lịch sử (18/08/2009) Được vua Lý Nhân Tông giao quyền nhiếp chính, gửi gắm cơng việc xã tắc trước âm mưu xâm lược ngày lộ rõ nhà Tống, năm 1075, Lý Thường Kiệt đề xuất chủ trương, chiến lược sáng suốt Ngồi yên đợi giặc đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn giặc tổ chức hành quân lớn vào hậu cần mà nhà Tống chuẩn bị sẵn cho xâm lăng Đại Việt Để đón trước tiến công nhà Tống, Lý Thường Kiệt tổ chức phòng tuyến sơng Cầu với trận liên hoàn bao gồm nhiều đồn lũy kiên cố Năm 1077, 30 vạn quân Tống Quách Quỳ huy bị chặn lại trước phòng tuyến Cũng đây, tương truyền Lý Thường Kiệt đọc thơ bốn câu chữ Hán ông sáng tác để cổ vũ tướng sĩ: Nam quốc sơn hà, Nam đế cư Tiệt nhiên định phận thiên thư Như hà nghịch lổ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư Tạm dịch: Sông núi nước Nam, vua Nam Rành rành định phận sách trời Cớ lũ giặc sang xâm phạm Chúng bay bị đánh tơi bời Nghe thơ, tướng sĩ ta phấn chấn Bên sông Cầu, quân nhà Tống hoang mang, dao động,¦rồi giặc Tống bị đại bại vùng biển Quảng Ninh Bài thơ khẳng định tồn khách quan nước Nam với tư cách nước độc lập, có chủ quyền, có lãnh thổ riêng biệt, đồng thời đanh thép cảnh cáo quân giặc bị bại vong, cố tình xâm phạm nước Nam Ý thơ phát triển theo lập luận chặt chẽ, đơn giản, minh bạch chân lý diễn đạt ngôn từ nghiêm trang, đĩnh đạc lời tuyên ngơn Bài thơ có sức ngân vang mn đời dùng văn chương phát biểu vấn đề nhất, thời vận mệnh đất nước thời đại Gần 10 kỷ trôi qua, thơ vào lịch sử dân tộc ta Tuyên ngôn độc lập lần thứ nước ta Vào cuối năm Đinh Mùi, tức khoảng đầu năm 1428, quân Minh buộc phải rút khỏi đất nước ta, Nguyễn Trãi viết Tuyên ngôn độc lập lần thứ hai Đó Bình Ngơ đại cáo, Nguyễn Trãi viết: Việc nhân nghĩa cốt yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo¦ Viết tội ác tày trời giặc Ngô (tức giặc Minh), Nguyễn Trãi bày tỏ lòng xót thương vơ hạn người dân vô tội: Nướng dân đen lửa tàn Vùi đỏ xuống hầm tai vạ Dối trời, lừa dân, đủ mn nghìn kế Gây binh kết oán, trải hai mươi năm Bại nhân nghĩa, nát đất trời Nặng thuế khóa khơng đầm núi Người bị ép xuống biển, còng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập, thuồng luồng Kẻ bị đem vào núi, đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu nước độc Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng, Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt Tàn hại giống côn trùng cỏ Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng Ba kháng chiến quân Nguyên (1254 – 1285 – 1287) kháng chiến chống quân Minh (1406) làm cho vua quan, bậc anh tài nước ta phát quy luật sức mạnh nhân dân Dựa vào dân, phát huy sức lực trí tuệ dân chiến thắng kẻ thù Trong Bình Ngơ đại cáo, Nguyễn Trãi nhận thức hai mặt đối lập mâu thuẫn, đại nghĩa tàn, sức mạnh trí tuệ người, trí nhân Tuy mạnh yếu lúc khác Song hào kiệt lúc có Đem đại nghĩa để thắng tàn Lấy trí nhân để thay cường bạo Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tun ngơn độc lập quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Bản Tun ngơn Độc lập nói Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, đánh dấu thời kỳ hồn thành cách mạng dân tộc, độc lập dân chủ tự nhân dân Tự cho người, bác bình đẳng, từ ngữ đẹp chứa đựng nội dung nhân văn lớn mà loài người mơ ước Đó nội dung lớn triết học nhân văn thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà lãnh đạo nhận thức cách khoa học cách mạng dân tộc Người nhận rõ phạm trù Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Do đó, hiểu, Người đánh giá cao cách mạng tư sản Mỹ Tuyên ngôn mở thời đại lịch sử Việt Nam Lịch sử nước ta đẹp đẽ đầy truyền thống nhân văn Chúng ta sẵn sàng chu cấp cho kẻ thù rút khỏi nước ta ta cho ngựa, thủy ta cấp thuyền Chúng ta tuân theo thứ triết học nhân văn phương Đơng, đồng thời có tính nhân loại Đó ứng xử chung Cái ta khơng muốn, người chẳng ưa (Kỷ sở bất dục, vật thi nhân) Triết lý đạo Khổng triết lý phương Tây tán dương nguyên tắc đạo đức Tuyên ngôn Độc lập 02/9/1945 lời tuyên án chế độ thực dân ngày phán xử cuối Mỗi người sinh có quyền bình đẳng, muốn nhân dân Mỹ đấu tranh cho lẽ sống Người ta sinh tự bình đẳng quyền lợi Đó nguyện vọng quần chúng bình dân cách mạng Pháp đấu tranh lẽ sống 64 năm trơi qua, Tuyên ngôn Độc lập 02/9/1945 Việt nam với tư tưởng nhân văn Á – Âu – Mỹ, dòng hợp lưu trí tuệ nhân loại với Việt Nam, trở thành sức mạnh trí tuệ đầy sức thuyết phục, thành vũ khí đấu tranh, buộc kẻ thù cần chút lương tri phải thừa nhận … nhân dân nước ta dậy giành quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Sự thật dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, từ tay Pháp Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị Dân ta đánh đổ… thuyết phục – So sánh ta với TQ , dùng câu văn biền ngẫu ->Đề cao ý thức dân tộc Đại Việ,t tình cảm tự hào dân toọc =>Khẳng định Đại Việt nc độc lập hieỏn Đại Việt ? – Đại Việt nước độc lập có… thổ riêng , văn hoá riêng (?) Khi nhắc đến triều đại Đại Việt xây độc lập song song triều đại Trung Hoa hào kiệt nước ta đời có Tác giả dựa chứng cớ lòch sử ? ( Các triều đại Đại Việt từ Triệu

Xem Thêm :   Hạt ăn thường xuyên, nhưng bạn có biết khi ở trên cây chúng trông ra sao không?

Xem Thêm :  Gà Lôi Thịt Giá Bao Nhiêu 1kg 2021, Mua Ở Đâu Ngon Rẻ?

– Xem thêm –

Xem thêm: GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 NƯỚC đại VIỆT TA, GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 NƯỚC đại VIỆT TA

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cây Xanh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button