Kiến Thức Chung

Giáo án hóa 11- Anken Tính chát, điều chế và ứng dụng

Ngày đăng: 30/05/2015, 11:34

Nguyễn Diễm Tuyết 1 Tuần 18 Tiết 37 CHƯƠNG V: HIĐROCACBON KHÔNG NO Bài 40: ANKEN TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về tri thức HS biết: – Tính Hóa chất của anken: phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, phản ứng oxi hóa. – Quy tắc Maccopnhicop. – Phương pháp điều chế và một số ứng dụng của anken. HS hiểu: – Nguyên nhân gây ra phản ứng cộng của anken là do kết cấu phân tử anken có link π kém bền. – Cơ chế cộng axít vào anken. Tri thức trọng tâm: Phản ứng cộng là phản ứng đặc trưng của anken. 2. Về tập luyện tuyệt kỹ, kỹ xảo – Viết các phương trình hóa học. – Thăng bằng phản ứng oxi hóa khử. – Xem xét thử nghiệm, mô hình rút ra được nhận xét về tính chất. – Giải các bài tập về nhận thấy etilen và tính theo công thức phương trình hóa học. Nguyễn Diễm Tuyết 2 3. Về phát triển tư duy Từ công thức kết cấu suy ra tính Hóa chất. 4. Về giáo dục tư tưởng đạo đức Giúp học sinh thấy được những ứng dụng rộng rãi của hóa học so với cuộc sống, từ đó các em có hứng thú với môn học hơn. II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC – Đàm thoại gợi mở. – Đặt vấn đề. – Trực quan sinh động. III. CHUẨN BỊ – Chuẩn bò 5 bộ thử nghiệm ( 4 bộ cho 4 nhóm và 1bộ cho GV )gồm: + Dụng cụ: Ống nghiệm, nút cao su gắn ống dẫn khí, kẹp ống nghiệm, đèn cồn, bộ giá thử nghiệm. + Hóa chất: C 2 H 5 OH, H 2 SO 4 đặc, cát sạch, dung dòch KMnO 4 , dung dòch Brom, Giáo án điện tử. – Chuẩn bò phiếu học tập. Phiếu số 1: Thử nghiệm 1: Phản ứng etilen tác dụng với dung dòch nước brom. Dụng cụ:………………………………………………………………………………………………………………………………… Hóa chất:……………………………………………………………………………………………………………………………… Cách tiến hành:…………………………………………………………………………………………………………………… Hiện tượng:…………………………………………………………………………………………………………………… Giải thích, viết phương trình hóa học của phản ứng:………………………………………………………………………… Nguyễn Diễm Tuyết 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thử nghiệm 2: Phản ứng etilen tác dụng vối dung dòch kali penmanganat. – Dụng cụ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… – Hóa chất:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. – Cách tiến hành:………………………………………………………………………………………………………………………… – Hiện tượng:……………………………………………………………………………………………………………………………………… – Giải thích, viết phương trình hóa học của phản ứng:………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Phiếu số 2: Bài 1 1. Hoàn thiện các phương trình phản ứng sau: a) CH 2 =CH-CH 2 -CH 3 + HI b) CH 3 -CH=CH-CH 3 + HOH 2. Xác đònh sản phảm chinh, sản phẩm phụ trong mỗi phản ứng( nếu có) ? Dựa vào đâu để xác đònh như vậy? Bài 2 1. Viết phản ứng trùng hợp của mỗi chất sau: a) CH 2 =CHCl b) CH 2 =C(CH 3 ) 2 2. Giữa phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp có gì giống và khác nhau? IV. KIỂM TRA SĨ SỐ – Só số lớp: – Hiện diện: – Vắng: V. KIỂM TRA BÀI CŨ (2 Học Sinh) 1. Viết CTCT các đồng phân và gọi tên theo danh pháp quốc tế của các anken có CTPT C 5 H 10 . 2. Những chất nào là đồng đẳng, đồng phân với nhau trong các chất sau: Nguyễn Diễm Tuyết 4 A. CH 3 -CH=CH 2 B. CH 3 -CH 2 -CH=CH 2 C. CH 3 -CH=CH-CH 3 D. CH 2 =CH(CH 3 )-CH 3 VI. GIẢNG BÀI MỚI Hoạt động của GV  HS Nội dung bài học Hoạt động 1: Phân tích dấu hiệu kết cấu phân tử anken – GV: Yêu cầu HS phân tích dấu hiệu kết cấu phân tử anken, dự đoán trung tâm phản ứng. – HS: Trả lời Hoạt động 2: Tìm hiểu phản ứng cộng của anken – GV: Giới thiệu phản ứng cộng H 2 của etilen. Yêu cầu HS viết phản ứng của propilen với H 2. – HS lên bảng viết. – GV: Yêu cầu HS viết phương trình phản ứng anken cộng H 2 dạng tổng quát. – HS lên bảng viết. – GV: Cho HS xem xét thử nghiệm mô phỏng π C C  Link π ở nối đôi anken kém vững chắc, nên trong phản ứng dễ bò đứt ra để tạo thành link  với các nguyên tử khác Link đôi C C là trung tâm phản ứng gây ra những phản ứng đặc trưng của anken: cộng, trùng hợp và oxi hóa. I. Tính Hóa chất 1. Phản ứng cộng H 2 CH 2 = CH 2 + H – H CH 3 – CH 3 Etilen Etan CH 3 – CH = CH 2 + H – H CH 3 -CH 2 -CH 3 Propilen Propan Tổng quát: 2. Phản ứng cộng halogenua a) Cộng Clo H 2 C CH 2 + Cl 2 ClCH 2 CH 2 Cl 1,2-dicloetan b) Cộng Brom Ni , t 0 C Ni , C n H 2n + H 2 C n H 2n + 2 Ni , t 0 C Nguyễn Diễm Tuyết 5 eyilen tác dụng với clo trên màn hình. Yêu cầu HS rút ra tổng kết và viết phương trình phản ứng anken cộng Cl 2 . – GV chia lớp thành 4 nhóm và hướng dẫn các em làm thử nghiệm etilen tác dụng với dung dòch Brom. Và hoàn thiện phiếu học tập số 1. – GV cho các nhóm giải trình kết quả thử nghiệm và nhận xét. – GV yên cầu HS viết phương trình phản ứng của propilen cộng brom. Cho HS xem cơ chế của phản ứngcộng axit vào anken trên màn hình. – GV yêu cầu HS viết phương trình phản ứng của etilen với hidrohalogenua ( HCl, HBr, HI), axit H 2 SO 4 đậm đặc, H 2 O. – GV yêu cầu HS viết phương trình phản ứng của propilen với axit clohidric. CH 2 = CH 2 + Br – Br  CH 2 – CH 2 Br Br 1,2-dibrometan CH 3 – CH = CH 2 + Br – Br  CH 3 – CH – CH 2 Br Br 1,2-dibrompropan Tổng quát: Ghi nhớ: Anken làm mất màu dd Br 2  phản ứng nhận thấy anken. 3.Phản ứng cộng HX ( HCl, HI, HOH, …) a) So với anken đối xứng CH 2 = CH 2 + H – Cl  CH 3 – CH 2 – Cl etilen etyl clorua H 2 C CH 2 + HCH 2 CH 2 OH HOH H , t 0 c etanol b) So với anken bất đối xứng CH 3 – CH = CH 2 + H – Cl CH 3 -CH 2 -CH 2 – Cl 1-clopropan (sp phụ) CH 3 – CH – CH 3 Cl 2-clopropan(sp chính) * Quy tắc Maccopnhicop C n H 2n + Br 2  C n H 2n Br 2 Nguyễn Diễm Tuyết 6 – HS lên bảng viết. – GV yêu cầu HS nhận xét. – GV nhấn mạnh phản ứng tạo ra 2 sản phẩm là đồng phân của nhau. Vậy trong 2 sản phẩm, chất nào là sản phẩm chính? – GV : Trình bày quy tắc Maccopnhicop. – GV: Cho HS vận dụng quy tắc xác đònh sản phẩm chính và phụ của phản ứng propilen tác dụng với HCl. – GV: Cho HS viết phương trình phản ứng của 2-metylpropen với H 2 O, xác đònh sản phẩm chính. Khi cộng 1 tác nhân bất đối xứng vào 1 anken bất đối xứng, sản phẩm chính được xác đònh bởi: – Phần mang điện tích dương ( nguyên tử H) cộng vào C mang nối đôi có nhiều H hơn. – Phần mang điện tích âm ( nguyên tử X) cộng vào C mang nối đôi có ít H hơn. CH 2 C CH 3 CH 3 2-methylprop-1-ene + HCl 2-cloro-2-methylpropane CH 3 CH 3 C CH 3 Cl 1-cloro-2,2-dimethylpropane CH 3 CCH 3 CH 3 CH 2 Cl ( spchính) ( sp phu) 4. Phản ứng oxi hóa a. Oxi hóa không hoàn toàn (với dd KMnO 4 ). Anken làm mất màu dd KMnO 4 . CH 2 = CH 2 + [O] + H 2 O CH 2 – CH 2 OH OH 3CH 2 =CH 2 + 2KMnO 4 +2H 2 O  3CH 2 –CH 2 +2MnO 2  +2KOH OH OH nâu đỏ Etilen glicol b. Oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy) C 2 H 4 + 3O 2  2CO 2 + 2H 2 O KMnO 4 Nguyễn Diễm Tuyết 7 Hoạt động 3 : Tìm hiểu phản ứng oxi hóa của anken – GV chia lớp thành 4 nhóm và hướng dẫn các em làm thử nghiệm phản ứngoxi hóa không hoàn toàn etylen bởi dd thuốc tím. Và hoàn thiện phiếu học tập số 1. – GV cho các nhóm giải trình kết quả thử nghiệm và nhận xét. – GV trình diễn thử nghiệm đốt cháy etylen. – HS xem xét màu ngọn lửa và viết ptpư ptpư tổng quát, nhận xét tỉ lệ số mol CO 2 và H 2 O. Hoạt động 4: Tìm hiểu phản ứng trùng hợp của anken – GV viết phản ứng trùng hợp etilen. – GV yêu cầu HS nhận xét về phản ứng( số phân tử tham gia, cách tạo polyme…) – GV yêu cầu HS viết Tổng quát: Nhận xét nCO 2 = nH 2 O 5. Phản ứng trùng hợp Đònh nghóa: Là quá trình cộng hợp nhiều phân tử giống nhau hay tương tự nhau (monome) thành 1 phân tử có khối lượng lớn (polime). Ví dụ: nCH 2 = CH 2 (-CH 2 – CH 2 -) n etylen poly etylen (PE) n CH 2 = CH (-CH 2 – CH – ) n CH 3 CH 3 Propen poly propen (PP) CH 2 CH Cl xt, t 0 c, p * CH 2 CH * Cl n Vinylclorua poly vinylclorua( PVC) II. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 1. Điều chế a. Trong PTN : Tách H 2 O từ rượu etylic CH 2 – CH 2 CH 2 = CH 2 + H 2 O H OH C n H 2n + 3 2 n O 2  nCO 2 + nH 2 O Xt, t 0 , P Xt, t 0 , P H 2 SO 4 d ,180 0 C Nguyễn Diễm Tuyết 8 phương trình trùng hợp của propen và vinylclorua. – HS lên bảng viết. – GV cho HS trao đổi để rút ra các khái niệm phản ứng trùng hợp, polyme, monome, hệ số trùng hợp. Hoạt động 5: Điều chế anken – GV: Giới thiệu phương pháp điều chế etilen trong PTN. Viết phương trình hóa học. – GV: Yêu cầu HS dựa vào tri thức đã biết ở bài Ankan nêu các phương pháp điều chế anken. Viết phương trình phản ứng minh họa. b. Trong CN * Tách H 2 (dehidro hóa) CH 3 – CH 3 CH 2 = CH 2 + H 2 * Cracking CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 3 CH 2 = CH 2 + CH 3 – CH 3 2. Ứng dụng a) Tổng hợp polyme: PP, PE, PVC… b) Tổng hợp các hóa chất khác: etanol, etilenoxit, etylenglicol, anđehit axetic… Ni , t 0 C t 0 C t 0 C CH 3 – CH = CH 2 + CH 4 Nguyễn Diễm Tuyết 9 Hoạt động 6: Tìm hiểu ứng dụng của Anken – GV cho HS xem một vài hình ảnh ứng dụng của anken trên màn hình. – GV yêu cầu HS rút ra những ứng dụng của anken. – HS trả lời. V. CỦNG CỐ BÀI: 1. GV tóm tắt lại TCHH của ANKEN bằng sơ đồ. Nguyễn Diễm Tuyết 10 2. GV phát phiếu học tập số 2 cho 4 nhóm. VI. DẶN DÒ Về nhà làm bài tập SGK trang 164-165 và làm bài tập sau: Hoàn thiện chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có) Propan Propen ? 5 Nhựa PE Ancol etylic etylen etyl clorua 4 7 8 H 2 O, H + , t o c 1 2 3 6 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ANKEN PHẢN ỨNG CỘNG Phản ứng cộng H 2 PHẢN ỨNG OXI HÓA Oxi hóa không hoàn toàn ( tác dụng với thuốc tím ) PHẢN ỨNG TRÙNG HP Phản ứng cộng halogen Phản ứng cộng HX (HCl, HI, HOH…). Quy tắc Maccopnhicop. Oxi hóa hoàn toàn ( phản ứng cháy) 1,2-dibrometan etylenglicol . KHÔNG NO Bài 40: ANKEN TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về tri thức HS biết: – Tính Hóa chất của anken: phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, phản ứng oxi hóa. – Quy tắc. Phương pháp điều chế và một số ứng dụng của anken. HS hiểu: – Nguyên nhân gây ra phản ứng cộng của anken là do kết cấu phân tử anken có link π kém bền. – Cơ chế cộng axít vào anken. Kiến. t o c 1 2 3 6 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ANKEN PHẢN ỨNG CỘNG Phản ứng cộng H 2 PHẢN ỨNG OXI HÓA Oxi hóa không hoàn toàn ( tác dụng với thuốc tím ) PHẢN ỨNG TRÙNG HP Phản ứng cộng halogen Phản ứng cộng

Xem Thêm :   Tổng hợp 35 câu hỏi đáp án Triết học cao học

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung
Xem Thêm :  Bánh bột lọc và các cách làm bánh bột lọc đơn giản tại nhà

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button