Du Lịch

Các địa điểm du lịch hà tiên tuyệt đẹp nhất định phải ghé thăm

Ngày đăng: 05/03/2015, 14:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TIỀN KIM HÊN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN du lịch hà tiên ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Khánh Hoà – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TIỀN KIM HÊN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ TIÊN ĐẾN NĂM 2020 Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ KIM LONG Khánh Hoà – 2013 i LỜI CẢM ƠN Để có được kết quả nghiên cứu và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô giáo; lãnh đạo và cán bộ quản lý du lịch thị xã Hà Tiên, cán bộ được phỏng vấn của Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang; và một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo khoa Kinh tế, trường Đại học Nha Trang; và các trường Đại học khác đã tận tình truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu làm nền tảng cho tôi thực hiện luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, TS. Lê Kim Long, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo thị xã Hà Tiên và một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đã nhiệt tình giúp đỡ, tư vấn và cung cấp tài liệu thông tin hữu ích để tôi hoàn thành luận văn. Xin chân thành gửi lời cảm đến các anh chị em trong lớp Cao học Quản trị kinh doanh khóa 2010, phân hiệu Kiên Giang, trường Đại học Nha Trang đã cùng tôi trao dồi kiến thức và kinh nghiệm quí giá trong suốt thời gian học tập tại trường. ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Chiến lược phát triển du lịch Hà Tiên đến năm 2020” là công trình nghiên cứu của tôi. Các thông tin, số liệu trong luận văn là chính xác, trung thực, nội dung trích dẫn có nguồn gốc và đã được nêu rõ. Kết quả nghiên cứu trong luận văn này chưa được công bố ở bất kì công trình nghiên cứu nào khác. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan của mình. Khánh Hoà, ngày 23 tháng 9 năm 2013 Tác giả luận văn Tiền Kim Hên iii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục ký hiệu, các chữ viết tắt vi Danh mục các bảng, biểu đồ vii Tóm tắt luận văn viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Phương pháp nghiên cứu 3 5. Ý nghĩa luận văn 3 6. Kết cấu luận văn 5 7. Tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7 1.1. Cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược 7 1.1.1. Khái niệm chiến lược 7 1.1.2. Khái niệm của hoạch định chiến lược 8 1.1.3. Các công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược 15 1.2. Những lý luận cơ bản về du lịch 20 1.2.1. Các khái niệm 20 1.2.2. Vai trò của ngành du lịch 22 1.2.3. Những nhân tố chung ảnh hưởng đến du lịch 26 1.2.4. Xu hướng phát triển của du lịch trong giai đoạn hiện nay 27 1.3. Vai trò của du lịch đối với sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thị xã Hà Tiên 28 1.4. Kinh nghiệm phát triển du lịch theo hướng bền vững trong nước 30 CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH NHỮNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC, ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU QUAN TRỌNG CỦA NGÀNH DU LỊCH THỊ XÃ HÀ TIÊN 32 2.1. Điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế – xã hội 32 2.2. Tài nguyên du lịch của thị xã Hà Tiên 34 iv 2.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên 34 2.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn 38 2.2.3. Kết cấu hạ tầng đô thị phục vụ phát triển du lịch 43 2.3. Thực trạng phát triển du lịch Hà Tiên những năm gần đây 45 2.3.1. Thực trạng phát triển các loại hình du lịch 45 2.3.2. Khách du lịch 50 2.3.3. Doanh thu du lịch 51 2.3.4. Thực trạng phát triển dịch vụ du lịch 52 2.3.5. Hoạt động Marketing 55 2.3.6. Nguồn nhân lực du lịch 56 2.3.7. Các dự án đầu tư 57 2.3.8. Quản lý nhà nước về du lịch 58 2.3.9. Phát triển du lịch trong quan hệ với cộng đồng địa phương 58 2.3.10. Nguyên nhân của các thành tựu và hạn chế của sự phát triển du lịch của thị xã thời gian qua 59 2.3.11. Xác định các điểm mạnh và yếu quan trọng của du lịch Hà Tiên 61 2.4. Những yếu tố tác động từ môi trường bên ngoài 70 2.4.1. Sự tác động của môi trường vĩ mô 70 2.4.2. Sự tác động của môi trường vi mô 75 2.4.3. Xác định các cơ hội và đe doạ quan trọng của du lịch Hà Tiên 78 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH THỊ XÃ HÀ TIÊN ĐẾN NĂM 2020 83 3.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển của du lich Hà Tiên đến năm 2020 83 3.1.1. Quan điểm phát triển của du lịch Hà Tiên 83 3.1.2. Mục tiêu phát triển của du lịch Hà Tiên 84 3.1.3. Định hướng phát triển 84 3.2. Xây dựng và lựa chọn chiến lược phát triển du lịch Hà Tiên đến năm 2020 84 3.2.1. Hình thành chiến lược từ ma trận SWOT 84 3.2.2. Lựa chọn các phương án chiến lược 89 3.3. Một số giải pháp cụ thể để thực hiện chiến lược 90 3.3.1. Phát huy lợi thế đường biên giới, liên kết mở các tour sang vương quốc Campuchia và ngược lại 90 v 3.3.2. Quảng bá, tiếp thị thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế ở quy mô lớn hơn, sâu rộng hơn với điểm nhấn là cột mốc biên giới, du lịch đường biên và các lễ hội 91 3.3.3. Tạo môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư, tiếp tục hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch 93 3.3.4. Phát triển loại hình du lịch công vụ (MICE) 95 3.3.5. Xây dựng văn hoá du lịch tại địa phương, bảo vệ tài nguyên, môi trường 95 3.3.6. Đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động ngành du lịch 96 3.3.7. Tăng cường, hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch 97 3.3.8. Các giải pháp nhằm khắc phục tính thời vụ của ngành du lịch Hà Tiên 98 3.4. Xây dựng thương hiệu du lịch Hà Tiên 99 3.4.1. Yêu cầu đối với thương hiệu điểm đến Hà Tiên 99 3.4.2. Quy trình xây dựng thương hiệu 99 3.4.3. Đề xuất 99 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100 1. Kết luận 100 2. Kiến nghị 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 104 vi DANH MỤC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT APEC Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. ASEAN Các quốc gia Đông Nam Á. BC Báo cáo. CL Chiến lược. DN Doanh nghiệp. EFE Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài. EURO Đồng tiền chung Châu Âu. GDP Tổng sản phẩm quốc nội. GNP Tổng sản phẩm quốc gia. HĐND Hội đồng nhân dân. IFE Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong. IUCN Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. MICE Loại hình du lịch công vụ. NSCP Ngân sách chính phủ. QSPM Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng. QTV Quản trị viên. SWOT Ma trận điểm mạnh, yếu, cơ hội và đe dọa. TK Tài khoản. UBND Ủy ban nhân dân. UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc. USD Đồng Đôla Mỹ. WEF Diễn đàn Kinh tế thế giới. WTO Tổ chức Thương mại thế giới. vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Bảng ma trận SWOT 18 Bảng 1.2. Bảng ma trận QSPM 19 Bảng 2.1. Lực lượng lao động ngành du lịch Hà Tiên 57 Bảng 2.2. Tổng hợp các điểm mạnh và yếu quan trọng của du lịch Hà Tiên 68 Bảng 2.3. Bảng phân tích các yếu tố của môi trường bên trong (IFE) 69 Bảng 2.4. Bảng các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô Việt Nam 70 Bảng 2.5. Tổng hợp các cơ hội và đe dọa quan trọng của du lịch Hà Tiên 80 Bảng 2.6. Bảng phân tích các yếu tố của ma trận bên ngoài (EFE) 81 Bảng 3.1. Xây dựng ma trận SWOT của du lịch Hà Tiên 85 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1. Khách du lịch đến Hà Tiên giai đoạn 2007 – 2012 50 Biểu đồ 2.2. Doanh thu dịch vụ du lịch Hà Tiên giai đoạn 2007 – 2012 51 Biểu đồ 2.3. Tương quan giữa lượt khách và doanh thu ngành du lịch Hà Tiên giai đoạn 2007-2012 52 viii TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề về lý luận du lịch, chiến lược và hoạch định chiến lược của du lịch và ứng dụng trong thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển du lịch của thị xã Hà Tiên đến năm 2020. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch, cũng như các bài học kinh nghiệm phát triển du lịch tại các địa phương trong nước tiêu biểu đã được tóm lược làm bài học kinh nghiệm cho phát triển du lịch thị xã Hà Tiên trong tương lai. Để tiến hành xây dựng chiến lược cho du lịch Hà Tiên, nghiên cứu đã phân tích tiềm năng, thực trạng hoạt động du lịch của thị xã để nhận diện các điểm mạnh và yếu đồng thời dự báo sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài để xác định các cơ hội và đe dọa. Việc phân tích môi trường bên trong và dự báo sự ảnh hưởng của môi trường bên ngoài đến hoạt động du lịch của Hà Tiên dựa trên các dữ liệu thứ cấp từ các thông tin báo đài, các báo cáo của cơ quan chuyên ngành, các website, và các nghiên cứu có liên quan; và số liệu sơ cấp của 22 phiếu điều tra khảo sát ý kiến chuyên gia. Trên cơ sở đó, tác giả đã xây dựng ma trận SWOT để đề xuất các chiến lược. Các chiến lược được lựa chọn dựa trên quan điểm, định hướng phát triển của chính quyền và tham khảo ý kiến các nhà lãnh đạo du lịch Hà Tiên với tầm nhìn đến năm 2020. […]… trường bên ngoài đến sự phát triển du lịch của thị xã với tầm nhìn đến năm 2020 để xác định được các cơ hội và đe dọa quan trọng – Đề xuất các chiến lược và giải pháp chiến lược phát triển du lịch của Hà Tiên đến năm 2020 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Các yếu tố bên trong và các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch của thị xã Hà Tiên với tầm nhìn đến năm 2020 – Số liệu… phương, giúp phát triển kinh tế, xã hội của thị xã Hà Tiên, góp phần vào việc phát triển chung của đất nước Tỉnh uỷ Kiên Giang ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 27/02/2013 về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020, trong đó Phú Quốc và Hà Tiên là nơi trọng điểm đầu tư phát triển Hiện nay, tỉnh Kiên Giang đã có Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030… nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để hình thành các khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch 5 Tham quan là hoạt động của khách du lịch trong ngày tới thăm nơi có tài nguyên du lịch với mục đích tìm hiểu, thưởng thức những giá trị của tài nguyên du lịch 6 Đô thị du lịch là đô thị có lợi thế phát triển du lịch và du lịch có vai trò quan trọng trong hoạt động của đô thị 7 Khu du lịch là… các phiếu điều tra trong năm 2010, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển du lịch ở Khánh Hòa Từ đó đặt ra những vấn đề cần giải quyết cho chiến lược phát triển du lịch Khánh Hòa – Tiểu luận Phát triển du lịch ở Hà Tiên hiện nay” của Trần Thị Loan (2011), tác giả đã hệ thống hóa một số vấn đề về đặc điểm, vai trò của du lịch, sự cần thiết phát triển du lịch Hà Tiên Đề tài dựa trên cơ… về chiến lược, các công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược, khái niệm và vai trò của du lịch Chương này bao gồm hai phần chính: (i) giới thiệu các khái niệm về chiến lược, quy trình hoạch định chiến lược phát triển du lịch ; (ii) giới thiệu khái niệm và vai trò của du lịch, kinh nghiệm phát triển du lịch 1.1 Cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược 1.1.1 Khái niệm chiến lược Nếu xét trên góc độ lịch. .. định lượng và phương pháp chuyên gia để dự báo phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, gồm các chỉ tiêu như lượng khách du lịch đến Đà Nẵng, doanh thu của ngành du lịch cũng 6 như doanh thu xã hội và đã đưa ra mô hình phát triển bền vững ngành du lịch thành phố Đà Nẵng – Luận văn Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện Thanh Chương đến năm 2020 của Nguyễn Hữu Vinh (2009), tác giả đã… văn đã làm rõ khái niệm về các loại hình du lịch, xu hướng lựa chọn loại hình du lịch hiện nay tại thị xã Hà Tiên Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra các chiến lược phát triển du lịch Hà Tiên, đồng thời đưa ra các giải pháp thực thi chiến lược Ngoài ra kết quả nghiên cứu này sẽ là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về du lịch Hà Tiên 5.2 Về mặt thực tiễn Phát triển du lịch có ý nghĩa quan trọng không chỉ về… về phát triển du lịch bền vững tại thành phố Đà Nẵng Trên cơ sở dự báo xu hướng phát triển du lịch, phân tích ma trận SWOT để đánh giá khả năng cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng theo hướng bền vững trong thời gian đến, và đưa ra các nhân tố chủ yếu trong phát triển du lịch bền vững ở Đà Nẵng Đề tài đã nêu lên những quan điểm và mục tiêu nhằm phát triển bền vững ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. .. của ngành du lịch thị xã Hà Tiên Chương 3 Xây dựng chiến lược phát triển ngành du lịch thị xã Hà Tiên đến năm 2020 7 Tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan Mặc dù ngành du lịch Hà Tiên đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên tác giả nhận thấy ngành du lịch Hà Tiên chưa phát triển xứng tầm với vị thế vốn có của nó Người viết đề tài là cư dân Hà Tiên, qua khảo sát bằng phương pháp phỏng vấn trực… chiến lược Để ngành du lịch thị xã Hà Tiên ngày càng phát triển, cần có một công trình nghiên cứu nghiêm túc và có cái nhìn dài hạn, mang tính chiến lược để đưa ra những giải pháp, kiến nghị đúng đắn Là một người con của Hà Tiên, với mong muốn du lịch Hà Tiên phát triển, vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài Chiến lược phát triển du lịch Hà Tiên đến năm 2020 để làm luận văn Đây là một chủ đề nghiên cứu truyền . điểm phát triển của du lịch Hà Tiên 83 3.1.2. Mục tiêu phát triển của du lịch Hà Tiên 84 3.1.3. Định hướng phát triển 84 3.2. Xây dựng và lựa chọn chiến lược phát triển du lịch Hà Tiên đến năm. trọng của du lịch Hà Tiên 78 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH THỊ XÃ HÀ TIÊN ĐẾN NĂM 2020 83 3.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển của du lich Hà Tiên đến năm 2020 83 3.1.1 du lịch, chiến lược và hoạch định chiến lược của du lịch và ứng dụng trong thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển du lịch của thị xã Hà Tiên đến năm 2020. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển

Xem Thêm :  Bật mí 75 địa điểm du lịch đà lạt mới nhất, hot nhất 2021


YDL #58: Khám phá du lịch Hà Tiên | Yêu Máy Bay


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Du Lịch

Related Articles

Back to top button