Thủ Thuật

Công thức tính chu vi hình chữ nhật và diện tích hình chữ nhật toán lớp 3

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Chuyên đề diện tích hình chữ nhật.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm nhé

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Khái niệm diện tích đa giác
* Số đo phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó.
* Mỗi đa giác có một diện tích là một số dương xác định.
* Diện tích đa giác có các tính chất sau:
– Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.
– Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó
bằng tổng diện tích của những đa giác đó.
– Nếu chọn hình vuông có cạnh 1 cm, 1 dm, 1 m,… làm đơn vị đo diện tích thì đơn vị diện tích của
hình vuông đó tương ứng là 1 cm2,1 dm2,1 m2,…
2. Công thức tính diện tích một số hình cơ bản
• Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó.
Ta có:
S = a.b,
với a, b là độ dài hai cạnh của hình chữ nhật.
• Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó.
Ta có:
S = a2,
với a là độ dài cạnh của hình vuông.
• Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh góc vuông.
Ta có:
S=

DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬTI. TÓM TẮT LÝ THUYẾT1. Khái niệm diện tích đa giác* Số đo phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó.* Mỗi đa giác có một diện tích là một số dương xác định.* Diện tích đa giác có các tính chất sau:– Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.– Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nóbằng tổng diện tích của những đa giác đó.– Nếu chọn hình vuông có cạnh 1 cm, 1 dm, 1 m,… làm đơn vị đo diện tích thì đơn vị diện tích củahình vuông đó tương ứng là 1 cm2,1 dm2,1 m2,…2. Công thức tính diện tích một số hình cơ bản• Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó.Ta có:S = a.b,với a, b là độ dài hai cạnh của hình chữ nhật.• Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó.Ta có:S = a2,với a là độ dài cạnh của hình vuông.• Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh góc vuông.Ta có:S=

1
a.b,
2

với a, b là độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông.
Diện tích tam giác thường bằng nửa tích một cạnh và chiều cao hạ xuống cạnh đó:
S

1
1
1
a.ha  b.hb  c.hc
2
2
2

Với a,b,c là độ dài các cạnh của tam giác và ha,hb,hc là độ dài đường cao tương ứng hạ xuống cạnh
đó.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
1. TOÁN HỌC SƠ ĐỒ – THCS.TOANMATH.com

A.CÁC DẠNG BÀI MINH HỌA
Dạng 1. Tính diện tích đa giác
Phương pháp giải: Sử dụng ba khái niệm diện tích của đa giác.
1. Cho hình bình hành ABCD, M là trung điểm của cạnh BC. Tia AM cắt tia DC tại điểm E. Chứng
minh SABCD = SAED.
2. Cho hình bình hành ABCD. Từ A và C kẻ AH và CK vuông góc với đường chéo BD. Chứng minh:
a) S ABCH  S ADCK ;

b) S ABCK  S ADCH .

Dạng 2. Diện tích hình chữ nhật
Phương pháp giải: Sử dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật.
3. Cho hình chữ nhật có chu vi 320 cm, diện tích 6000 cm2. Tính chiều dài và chiều rộng của hình
chữ nhật đó.
4. Tính diện tích hình chữ nhật có đường chéo d = 40 cm và các cạnh của nó tỉ lệ với hai số 3 và 4.
5. Hình chữ nhật có diện tích 6000 cm2. Nếu chiều dài tăng thêm 20 cm còn chiều rộng giảm 5 cm
thì diện tích tăng 600 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.
6. Một thửa đất hình chữ nhật. Nếu chiều dài tăng 20 an còn chiều rộng giảm 5 cm thì diện tích tăng
600 cm2. Nếu chiều dài giảm 10 cm còn chiều rộng tăng 10 cm thì diện tích tăng 300 cm2. Tính chu
vi hình chữ nhật ban đầu.
Dạng 3. Diện tích hình vuông
Phương pháp giải: Sử dụng công thức tính diện tích hình vuông.
7. Một hình chữ nhật có diện tích 350 cm2 và hai cạnh tỉ lệ vói các số 2 và 7. Tính diện tích hình
vuông có cùng chu vi vói hình chữ nhật.
8. Diện tích một hình vuông tăng thêm bao nhiêu % nếu mỗi cạnh của nó tăng thêm 20%?
Dạng 4. Diện tích tam giác vuông
Phương pháp giải: Sử dụng công thức tính diện tích tam giác vuông và định lí Pytago.
9. Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 10 cm và AC = 6 cm. Tính diện tích tam giác ABC.
10. Tính diện tích một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 13 cm và tổng hai cạnh góc vuông bằng
17cm.
Dạng 4.Tổng hợp các dạng trên
11. Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 7 cm, BD = 25 cm và O là giao điểm của hai đuờng chéo. Gọi
M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của OA, OB, OC, OD. Tính diện tích tứ giác MNPQ.
12. Một hình thang cân có hai đuờng chéo vuông góc với nhau, độ dài đuờng chéo bằng 6 cm. Tính
diện tích tứ giác có các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình thang cân đó.
2. TOÁN HỌC SƠ ĐỒ – THCS.TOANMATH.com

Xem Thêm :  Hướng dẫn cách đổi tên airpods nhanh như chớp, dễ như ăn kẹo

13. Cho hình bình hành ABCD. Các tia phân giác của các góc A và ccắt đường chéo BD theo thứ tự
tại các điểm E và F. Chứng minh:
a) SABCFE = SADCFE;

b) SABCE = SADCF.

14. Trong các hình chữ nhật có cùng diện tích bằng 100 m2, hình nào có chu vi nhỏ nhất?
15. Cho tam giác ABC vuông tại A. Dựng phía ngoài tam giác các hình vuông ABFG, ACKL, BCDE.
Chứng minh:
a) SFBC = SABE;

b) SBCDE = SABFG + SACKL.

HƯỚNG DẪN

1. Chứng minh ABM = ECM
Chứng minh SABM – SECM’
 SABCD = SAED
2.
a) Chứng minh các cặp tam giác bằng nhau:
ABH = CDK và BCH = DAK
Từ đó, suy ra AABH + SBCH = SCDH + SDAK
 ĐPCM.
b) Trừ cả 2 vế của ý a) cho SAKCH, ta thu được SABCK = SADCH
3. Gọi độ dài của chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đã cho lần lượt là a và b. (Điều kiện: a,
b > 0)
2(a  b)  320
Theo đề bài ta có: 
a.b  6000
Giải ra, ta được a = 100 và b = 60
a 2  b 2  d 2  402  1600

4. Tương tự 3. Theo đề bài ta có:  a b
 
4 3

Giải ra, ta được a = 32 và b = 24.
Từ đó tính được diện tích hình chữ nhật.
5.
Gọi độ dài của chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là a và . (Điều kiện: a, b > 0)
ab  6000
Theo đề bài ta có: 
(a  20).(b  5)  ab  600
Giải ra, ta được a = 100 và b = 60. Từ đó chu vi = 320cm.
3. TOÁN HỌC SƠ ĐỒ – THCS.TOANMATH.com

6.
(a  20).(b  5)  ab  600
Tương tự 5. Ta có: 
(a  10).(b  10)  ab  300
Giải ra ta được a = 100 và b = 60. Từ đó chu vi = 320cm.
7.
Gọi độ dài của chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là a và b. (Điều kiện: a, b > 0)
ab  350

Theo đề bài ta có:  a b
 7  2

Giải ra, ta được a = 35 và b = 10
Từ đó cạnh hình vuông là 22,5cm và diện tích là 506,25cm 2.
8.
Gọi độ dài một cạnh của hình vuông là a. (Điều kiện: a > 0). Độ dài cạnh hình vuông lúc sau là:
120%.a = 1,2a.
Từ đó, ta có:

S 2 (1, 2a ) 2

 1, 44.
S1
a2

Vậy diện tích hình vuông đã tăng thêm 44%.
9.
Theo định lý Pytago, ta có: AB2 + AC2 =BC2
Từ đó, tính được AB =8cm.
Áp dụng công thức tính diện tích tam giác: SABC =

1
AB.AC=24cm2
2

10.
Gọi độ dài của hai cạnh góc vuông lần lượt là x và y. (Điều kiện: x, y > 0)

 x 2  y 2  132  169
Theo đề bài ta có: 
 x  y  17
Từ đó tính được (x, y) = (5, 12) hoặc (12,5)
 Diện tích tamgiacs đó là: S = 30cm2
11. Áp dụng địnhlý Pytago, ta tính được AB = 24cm. Vì M, N, P, Q
lần lượt là trung điểm của OA, OB, OC, OD nên sử dụng tính chất
của các đường trung bình, ta chứng minh được MNNPQ là hình chữ
nhật.
4. TOÁN HỌC SƠ ĐỒ – THCS.TOANMATH.com

Đồng thời, ta có: MN 

1
1
AB  12cm, MQ  AD  3, 5cm
2
2

 SMNPQ = MN.MQ = 42cm2
12. Theo tính chất chất đường trung bình, ta chứng minh được tứ giác
EFGH có 4 góc vuông và có 4cạnh bằng nhau.
 EFGH là hình vuông.
1
Đồng thời, GH  AC  3cm . Suy ra SEFGH = GH2 = 9cm2
2
13.
a) Chứng minh tương tự 1.
Ta có:
AABE = SCDF và SBCF = SDAE
b) Sử dụng kết quả ký a và SAEF = SCFE
14.
Gọi độ dài của chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là
a và b. (Điều kiện: a, b> 0)
Bài toán được diễn đạt lại là: “Cho a, b, < 0 và a.b = 100. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a(a + b)” Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho 2 số dương a và b, ta thu được chu vi nhỏ nhất bằng 40cm khi a = b = 10cm hay hình chữ nhật trở thành hình vuông. 15. a) Ta chứng minh được FBC = ABE (c.g.c) suy ra SFBC = SABE. b) Đặt độ dài các cạnh BC, AC, AB lần lượt là a, b, c. Ta có S ABFG = c2, SACKL = b2, SBCDE = c2. Áp dụng dụng định lý Pytago, ta thu được ĐPCM. B.PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN Dạng 1: Diện tích hình chữ nhật. Bài 1: Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu: a) Chiều dài tăng 3 lần, chiều rộng không đổi. b) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng giảm 4 lần. c) Chiều dài và chiều rộng cùng tăng 20%. Bài 2: Một căn phòng có nền hình chữ nhật kích thước dài 6m, rộng 4m. a) Tính chu vi và diện tích nền căn phòng đó. b) Nếu mỗi cạnh nền căn phòng hình chữ nhật tăng 10% thì diện tích nền nhà tăng bao nhiêu phần 2 trăm? Diện tích căn phòng hình chữ nhật là bao nhiêu ( m ). Dạng 2: Tính độ dài các cạnh của hình chữ nhật. Bài 3: Tính độ dài các cạnh của hình chữ nhật biết bình phương độ dài một cạnh là 16cm và diện 2 tích của hình chữ nhật là 28 cm . 5. TOÁN HỌC SƠ ĐỒ – THCS.TOANMATH.com Bài 4: Tính độ dài các cạnh của hình chữ nhật biết rằng tỉ số các cạnh là 4 : 9 và diện tích của nó là 2 144 cm . 2 Bài 5: Cho hình chữ nhật có chu vi 320cm và diện tích 6000 cm . Tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó. Dạng 3: Diện tích hình vuông. Diện tích tam giác vuông. Bài 6: Tính diện tích tam giác ABC vuông tại A. Biết rằng AB = 5cm, BC = 13cm . 2 Bài 7: Một hình chữ nhật có diện tích 350 cm và hai cạnh tỉ lệ với các số 2 và 7. Tính diện tích hình vuông có cùng chu vi với hình chữ nhật đó. Dạng 4: Bài tập tổng hợp. Bài 8: Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 7cm,BD = 25cm và O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của OA, OB, OC, OD . Tính diện tích tứ giác MNPQ . Bài 9: Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi bằng 40 cm, hình nào có diện tích lớn nhất?. Bài 10: Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 4 cm,BC = 3cm . Kẻ các tia phân giác của các góc trong, chúng cắt nhau tại M, N, P, Q. a) Chứng minh tứ giác MNPQ là hình vuông. b) Tính diện tích hình vuông MNPQ . 6. TOÁN HỌC SƠ ĐỒ – THCS.TOANMATH.com HƯỚNG DẪN Bài 1: Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu: a) Chiều dài tăng 3 lần, chiều rộng không đổi. b) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng giảm 4 lần. c) Chiều dài và chiều rộng cùng tăng 20%. Giải: Gọi chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật là a, b thì diện tích của nó là S=a.b a) Nếu chiều dài tăng 3 lần, chiều rộng không đổi thì chiều dài, chiều rộng mới là 3a và b nên diện tích mới là Sm =3a.b=3S . Vậy diện tích hình chữ nhật tăng 3 lần. b) Nếu chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng giảm 4 lần thì chiều dài, chiều rộng mới là 2a và b nên diện 4 b 1 4 2 tích mới là Sm =2a. = S .Vậy diện tích hình chữ nhật giảm đi một nửa. c) Nếu chiều dài và chiều rộng cùng tăng 20% thì chiều dài, chiều rộng mới là diện tích mới là Sm = 120a 120b và nên 100 100 120a 120b 144 . = S . Vậy diện tích hình chữ nhật tăng 44%. 100 100 100 Bài 2: Một căn phòng có nền hình chữ nhật kích thước dài 6m, rộng 4m. a) Tính chu vi và diện tích nền căn phòng đó. b) Nếu mỗi cạnh nền căn phòng hình chữ nhật tăng 10% thì diện tích nền nhà tăng bao nhiêu phần 2 trăm? Diện tích căn phòng hình chữ nhật là bao nhiêu ( m ). Giải: a) Chu vi căn phòng đó là:  6+4  .2=20  m    Diện tích căn phòng đó là: 6.4=24 m 2 7. TOÁN HỌC SƠ ĐỒ – THCS.TOANMATH.com b) Chiều dài: 6+6  10 110 10 110 =6   m  , Chiều rộng: 4+4  =4   m  100 100 100 100 Diện tích hình chữ nhật mới tăng thêm: 121 21  110   110   6.4   6.4    6.4  6 4   6.4  100 100  100   100  Vậy diện tích hình chữ nhật tăng thêm 21%.   Diện tích căn phòng mới là:  6  110   110  2 4   29,04  m  100   100  Bài 3: Tính độ dài các cạnh của hình chữ nhật biết bình phương độ dài một cạnh là 16cm và diện 2 tích của hình chữ nhật là 28 cm . Giải: Gọi hai kích thước của hình chữ nhật là x,y  x>0,y>0  thì diện tích của hình chữ nhật là

Xem Thêm :  Hướng dẫn cách chặn các trang web đen trên google chrome

S=x.y .
Theo bài ra ta có: x.y=28 (1) và x =16=4  x=4 (vì x>0 ).
2

2

Thay x=4 vào (1) ta được 4.y=28  y=7 .
Vậy hai kích thước của hình chữ nhật là 4cm và 7cm.
Bài 4: Tính độ dài các cạnh của hình chữ nhật biết rằng tỉ số các cạnh là 4 : 9 và diện tích của nó là
2

144 cm .
Giải: Gọi hai kích thước của hình chữ nhật là x,y  x>0,y>0  thì diện tích của hình chữ nhật là

S=x.y .
Theo bài ra ta có:

x 4
= (1) và x.y=144 (2).
y 9

Nhân theo vế của (1) và (2) ta được: x =8  x=8 (vì x>0 )
2

2

Thay x=8 vào (2) ta được: 8.y=144  y=18 .
Vậy hai kích thước của hình chữ nhật là 8cm và 18cm.
2

Bài 5: Cho hình chữ nhật có chu vi 320cm và diện tích 6000 cm . Tính chiều dài, chiều rộng của
hình chữ nhật đó.
Giải: Gọi chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật là x,y  x>0,y>0  thì diện tích của hình chữ nhật
là S=x.y .

2  x+y  =320

Theo bài ra ta có: 

 x.y=6000

8. TOÁN HỌC SƠ ĐỒ – THCS.TOANMATH.com

Giải ra ta được x=100,y=60 .
Vậy chiều dài , chiều rộng của hình chữ nhật là 100cm và 60cm.

Bài 6: Tính diện tích tam giác ABC vuông tại A. Biết rằng AB = 5cm, BC = 13cm .
Giải: Áp dụng định lí Pytago cho tam giác ABC vuông tại A ta được:

BC 2 =AB2 +AC 2  132 =52 +CA 2  CA 2 =12 2  CA=12 (Vì CA>0 )
Áp dụng công thức tính diện tích tam giác vuông ta được:

Xem Thêm :  Hướng dẫn sửa máy tính mất mạng internet và mất kết nối wifi

1
1
S   AB  AC   5  12  30  cm 2 
2
2
2

Bài 7: Một hình chữ nhật có diện tích 350 cm và hai cạnh tỉ lệ với các số 2 và 7. Tính diện tích
hình vuông có cùng chu vi với hình chữ nhật đó.
Giải: Gọi chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật là x,y  x>0,y>0  thì diện tích của hình chữ nhật
là S=x.y .

 x.y=350

Theo bài ra ta có:  x y
 7 = 2
Giải ra ta được x=35,y=10 .
Chu vi hình chữ nhật là: 2. 35  10   90 (cm).
2

Cạnh hình vuông là 22,5 cm.Vậy diện tích hình vuông là 506,25 cm .
Bài 8: Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 7cm,BD = 25cm và O là giao điểm của hai đường
chéo. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của OA, OB, OC, OD . Tính diện tích tứ giác

MNPQ .
Giải:
A

M

N

B

O
D

Q

P

C

Áp dụng định lí Pytago ta tính được AB = 24cm . Vì M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của

OA, OB, OC, OD nên sử dụng tính chất đường trung bình ta chứng minh được MNPQ là hình
chữ nhật.

9. TOÁN HỌC SƠ ĐỒ – THCS.TOANMATH.com

Đồng thời ta có: MN=

1
1
AB=12cm , MQ= AD=3,5cm
2
2

Vậy SMNPQ =MN.MQ=42 cm

2

.

Bài 9: Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi bằng 40 cm, hình nào có diện tích lớn nhất?.
Giải: Gọi các kích thước của hình chữ nhật là x, y thì diện tích của nó là S=x.y .
Ta có: 4xy=  x+y  –  x-y    x+y  (1). Dấu “=” xảy ra khi x=y .
2

2

2

Khi chu vi của hình chữ nhật bằng 2  x+y   40  x+y=20 .
Thay x+y=20 vào (1) ta được S=x.y  100 .
Dấu “=” xảy ra khi

x y x+y 20
= =
= =10 .
1 1
2
2

Vậy diện tích lớn nhất bằng 100 khi x=y=10 hay hình chữ nhật là hình vuông.
Vậy trong các hình chữ nhật có cùng chu vi bằng 40 cm, hình vuông có diện tích lớn nhất.
Bài 10:
o
ˆ =A
ˆ = 1 A=45
ˆ
a) Ta có: A
1
2

2

o
ˆ =B
ˆ = 1 B=45
ˆ
B
1
2
2

  900
ˆ +B
ˆ =900  AQB
Tam giác ABQ có A
1
1

E

A
2

1

B
1

N

2

P

M
Q
D

C

Chứng minh tương tự ta có:
0
 
.
QMN=MNP=90

Vậy MNPQ là hình chữ nhật.

ΔABQ vuông cân suy ra QA = QB . (1)
ΔMAD=ΔPBC(g.c.g) suy ra MA = PB . (2)
Từ (1) và (2) suy ra QM = QB .
Vậy MNPQ là hình vuông.
b) ΔADE có phân giác AM đồng thời là đường cao nên ΔADE cân, suy ra AD = AE và AM
cũng là trung tuyến suy ra AM = ME. Mà AM = PB nên ME = PB . Tứ giác MEPB là hình
bình hành suy ra: MP = EB = AB – AE = AB – AD = 4 – 3 = 1 (cm).
10. TOÁN HỌC SƠ ĐỒ – THCS.TOANMATH.com

MNPQ là hình vuông nên MP = NQ = 1 cm và MP  NQ .
Vậy SMNPQ =

1
1
1
MP.NQ= .1.1= (cm) .
2
2
2
========== TOÁN HỌC SƠ ĐỒ ==========

11. TOÁN HỌC SƠ ĐỒ – THCS.TOANMATH.com


Diện tích hình chữ nhật – Bài 2 – Toán học 8 – Cô Phạm Thị Huệ Chi (HAY NHẤT)


? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
?Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Toán học 8 Bài 2 Diện tích hình chữ nhật
Video bài học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em toàn bộ kiến thức cần nhớ bài Diện tích hình chữ nhật trong chương trình Toán học 8. Cùng với đó, cô sẽ giải chi tiết các ví dụ minh họa bằng phương pháp nhanh nhất. Theo dõi bài học cùng cô để học tốt hơn nhé!
Đăng kí mua khóa học của VietJack tại: https://m.me/hoc.cung.vietjack
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
vietjack, toan8, bai2
▶ Danh sách các bài học môn Toán học 8 Cô Phạm Thị Huệ Chi :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7VpKsoANTSYW5lsHH5j8wEo
▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 8 Cô Lan Anh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7VOVyAP1mkNnbprT5u56lcT
▶ Danh sách các bài học môn Tiếng anh 8 Cô Giang Ly:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7V9IfdRJFZieNOSym2Tpg3C
▶ Danh sách các bài học môn Toán học 8 Cô Vương Thị Hạnh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7VrxEM_uz4qNx4ekYsAsRt9

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật

Related Articles

Back to top button