Kiến Thức Chung

Dạng bài tập về phân loại polime môn Hóa học 12 năm 2021

1. Lý thuyết

1.1. Một số khái niệm

a. Polime: là hợp chất có phân tử khối lớn, phân tử do nhiều nhà cung cấp nền tảng ( gọi là mắt xích) link với nhau

b.monome là những phân tử nhỏ, phản ứng tạo thành polime

c. hệ số n: là độ polime hóa hay hệ số polime

d. Mắt xích:

VD: n CH2 = CH2 →  ( CH2 – CH2 )n

         Monome                polime             → mắt xích là -CH2-CH2-

1.2. Phân loại

Có 2 cách phân loại polime là dựa vào nguồn gốc, dựa vào cách tổng hợp.

* Dựa vào nguồn gốc chia 3 loại:

+ polime thiên nhiên: có trong tự nhiên như bông, tơ tằm…

+ polime nhân tạo ( polime bán tổng hợp): do chế hóa từ polime tự nhiên như tơ visco, tơ axetat, cao su lưu hóa

+ polime tổng hợp: do con người tạo thành từ các monome

Lưu ý: polime nhân tạo và tổng hợp đều là polime hóa học.

* Dựa vào cách tổng hợp ( vận dụng phân loại polime tổng hợp)

+ Polime trùng hợp: được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

+ Polime trùng ngưng: được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

1.3. Cấu trúc

– Các mắt xích của polime có thể nối với nhau tạo thành các loại mạch:

* Mạch không phân nhánh: thường các chất khi trùng hợp, trùng ngưng đều có cấu trúc mạch không phân nhánh trừ những trường hợp đã nêu ở bên dưới.

* Mạch phân nhánh: amilopectin, glicogen…

* Mạng không gian: cao su lưu hóa, nhựa bakelit,…

– Các mắt xích trong mạch polime nối với nhau theo một trật tự nhất đinh ( ví dụ: đầu nối với đuôi, đầu nối với đầu …) thì người ta gọi polime có kết cấu điều hòa. Còn các mắt xích nối với nhau không theo một trật tự, quy luật nhất định thì người ta gọi polime có kết cấu không điều hòa.

1.4. Một số loại vật liệu polime

a. Chất dẻo

Tên

Monome tạo thành

Phân loại

nguồn gốc

cách tổng hợp

PE: polietilen

CH2=CH2

Nhựa tổng hợp

Trùng hợp

PP: polipropilen

CH2=CH-CH3

Nhựa tổng hợp

Trùng hợp

PVC: poli (vinyl clorua)

CH2=CH-Cl

Nhựa tổng hợp

Trùng hợp

PVA: poli ( vinyl axetat)

CH2=CH-OOCCH3

Nhựa tổng hợp

Trùng hợp

PS: poli stiren

CH2=CH-C6H5

Nhựa tổng hợp

Trùng hợp

Plexiglas

“thủy tinh hữu cơ”

poli (metyl metacrylat)

CH2=C(CH­­3)-COOCH3

Nhựa tổng hợp

Trùng hợp

Xem Thêm :  Tiểu luận giải thuật sắp xếp dữ liệu

Teflon

“Bạch kim hữu cơ”

CF2=CF2

Nhựa tổng hợp

Xem Thêm :   Tuyển chọn 50 bức tranh tô màu trường mầm non quen thuộc cho bé

Trùng hợp

Nhựa poli acrylic

CH2=CH-COOH

Nhựa tổng hợp

Trùng hợp

Poli ( phenol – fomandehit): PPF

* Nhựa novolac

* Nhựa rezol

* Nhựa rezit hay bakelit

*Đun nóng hỗn hợp fomandehit và phenol lấy dư với xúc tác axit được nhựa novolac

* Đun nóng hỗn hợp phenol với fomandehit theo tỉ lệ mol 1: 1,2 có xúc tác kiềm thu được nhựa rezol

* Khi đun nóng nhựa rezol ở nhiệt độ 150oC thu được nhựa rezit hay là bakelit.

Nhựa tổng hợp

 

b. Tơ

Tên

Mono me tạo thành

Phân loại

Nguồn gốc

Cách tổng hợp

Bông , len, tơ tằm, tơ nhện…

 

Thiên nhiên

 

Tơ nilon-6,6

poli( hexametylen-adipamit)

Hexametylen điamin

H2N-(CH2­)6-NH2

Và axit adipic

HOOC-(CH2)4 -COOH

Tơ tổng hợp

poliamit

Trùng ngưng

Tơ nilon-6

Policaproamit

axit ε-aminocaproic

H­2N-(CH2)5-COOH

Tơ tổng hợp

poliamit

Trùng ngưng

Tơ capron

Cacprolactam; C6H11ON

có cấu trúc vòng 7 cạnh

Tơ tổng hợp

poliamit

Trùng hợp

Tơ nilon-7 ( tơ enan)

Tơ enan

axit ω-aminoenang

H­2N-(CH2)6-COOH

Tơ tổng hợp

poliamit

Trùng ngưng

Tơ lapsan

Axit terephtalic

HOOC-C6H4-COOH

etylen glycol

HO-CH­2-CH2-OH

Tơ tổng hợp

polieste

Trùng ngưng

Tơ nitron ( olon )

poliacrilonitrin

Vinyl xianua ( acrilonitrin)

CH2=CH-CN

Tơ tổng hợp

tơ vinylic

Trùng hợp

Tơ clorin

Clo hóa PVC

Tơ tổng hợp

tơ vinylic

clo hóa

Tơ axetat

hỗn hợp xenlulozo diaxxetat và xenlulozo triaxetat.

Nhân tạo

 

Tơ visco

 

Nhân tạo

Hòa tan xenlulozơ trong NaOH đặc có mặt CS2

c. Cao su

Tên

Mono me tạo thành

Phân loại

Nguồn gốc

Cách tổng hợp

Cao su Buna

CH2=CH-CH=CH2

cao su tổng hợp

trùng hợp

Cao su Buna – S

CH2=CH-CH=CH2

và CH2=CH-C6H5

cao su tổng hợp

đồng trùng hợp

Cao su Buna-N

CH2=CH-CH=CH2

và CH2=CH-CN

cao su tổng hợp

đồng trùng hợp

Cao su isopren

CH2=C(CH3)-CH=CH2

cao su tổng hợp

trùng hợp

Ca su thiên nhiên

 

tự nhiên

 

d. Keo dán ure-fomandehit

n (NH2)2CO    + n HCHO  → n H2N-CO-NH-CH2OH → (-NH-CO-NH-CH2-)n + n H2O

   ure                fomandehit                  monometyllolure                                 poli( ure-fomandehit)

Keo dán ure-pomandehit được sản xuất từ poli( ure-fomandehit)

2. Bài tập minh họa

Bài 1: Polime X có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35000. Công thức một mắt xích của X là :

A. –CH2–CHCl– .            

B.  –CH=CCl– . 

C.  –CCl=CCl– .

D. –CHCl–CHCl– .

Hướng dẫn giải cụ thể:

X có n = 560, Khối lượng mol là 35000

=> Khối lượng mol của 1 mắt xích có trong polime X là:

35000 : 560 = 62,5 (gam/mol)

Dựa vào các lời giải đề bài cho, ta suy ra công thức một mắt xích của X là: –CH2–CHCl–

Lời giải A.

Bài 2: Điều kiện của monome để tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử phải có

Xem Thêm :   Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại huyện Hoài Đức

Xem Thêm :  Hướng Dẫn Cách Cân Phao Câu Lục Xa Bờ, Kỹ Thuật Câu Lục Cơ Bản

A. link kết bội.

B. vòng không bền.        

C. hai nhóm chức khác nhau.     

D. A hoặc B.

Hướng dẫn giải cụ thể:

Điều kiện của monome để tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử cần phải có link bội và vòng không bền.

Lời giải D.

Bài 3: Một polime Y có kết cấu như sau :

                              … –CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2– …

Công thức một mắt xích của polime Y là :

A. –CH2–CH2–CH2– .

B. –CH2–CH2–CH2–CH2– .

C. –CH2– .

D. –CH2–CH2– .

Hướng dẫn giải cụ thể:

Để làm được loại thắc mắc này, ta cần xác nhận được monome của polime.

Từ kết cấu của Y ta nhận thấy, monome của Y là CH2=CH2

=> 1 mắt xích của chất Y có công thức là: –CH2–CH2–

Lời giải D

Bài 4: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành.

B. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.

C. Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều nhà cung cấp nhỏ link với nhau tạo thành.

D. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.

Hướng dẫn giải cụ thể:

Theo khái niệm về polime: Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều nhà cung cấp nhỏ link với nhau tạo thành.

Lời giải C

3. Luyện tập

Câu 1. Nilon–6,6 là một loại

A. tơ visco.                

B. tơ poliamit.            

C. polieste.                 

D. tơ axetat.

Câu 2. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco và tơ nilon-6,6.                           

B. Tơ tằm và tơ enang.

C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron.                        

D. Tơ visco và tơ axetat.

Câu 3. Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A. PVC.                     

B. PE.                         

C. nhựa bakelit.                     

D. amilopectin.

Câu 4. Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

A. 3.                           

B. 4.                           

C. 2.                           

D. 5.

Câu 5. Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen- terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

A. (3), (4), (5).            

B. (1), (3), (6).            

C. (1), (3), (5).            

D. (1), (2), (3).

Câu 6. Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?

A. 3.                           

B. 4.                           

C. 1.                           

D. 2.

Câu 7. Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

Xem Thêm :   HV-70: Hoa hồng tuyết (Christmas Rose )

Xem Thêm :  Kỹ thuật chụp ảnh sản phẩm

A. Tơ nitron.              

B. Tơ visco.                

C. Tơ xenlulozơ axetat.         

D. Tơ nilon-6,6.

Câu 8. Có các chất sau: keo dán ure-fomanđehit; tơ lapsan; tơ nilon-6,6; protein; sợi bông; amoni axetat; nhựa novolac. Trong các chất trên, có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm -NH-CO-?

A. 6.                           

B. 4.                           

C. 3.                           

D. 5.

Câu 9. Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là

A. tơ visco và tơ nilon-6,6.                            

B. tơ tằm và tơ vinilon.

C. tơ nilon-6,6 và tơ capron.                         

D. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.

Câu 10. Cho các chất: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là

A. 1, 2 và 3.               

B. 1, 2 và 5.                

C. 1, 3 và 5.                

D. 3, 4 và 5.

Câu 11. Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của

A. axit ađipic và etylen glicol.                       

B. axit ađipic và hexametylenđiamin.

C. axit ađipic và glixerol.                               

D. etylen glicol và hexametylenđiamin.

Câu 12. Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

A. sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6.               

B. tơ tằm, sợi bông và tơ nitron.

C. sợi bông và tơ visco.                                 

D. tơ visco và tơ nilon-6.

Câu 13. Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây?

A. CH2=CH−CN.                                          

B. CH3COO−CH=CH2.

C. CH2=C(CH3)−COOCH3.                          

D. CH2=CH−CH=CH2.

Câu 14. Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ nilon-6,6.         

B. Tơ axetat.              

C. Tơ tằm.                  

D. Tơ capron.

Câu 15. Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Trong X, tỉ lệ khối lượng các nguyên tố là mC : mH : mO = 21 : 2 : 8. Biết khi X phản ứng hoàn toàn với Na thì thu được số mol khí hiđro bằng số mol của X đã phản ứng. X có bao nhiêu đồng phân (chứa vòng benzen) thỏa mãn các tính chất trên?

A. 3.                           

B. 9.                           

C. 7.                           

D. 10.

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Dạng bài tập về phân loại polime môn Hóa học 12 năm 2021. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về PC.

Kì vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button