Kiến Thức Chung

Chủ đề Hóa: Thực hành thí nghiệm

“AI CŨNG CÓ THỂM SỐ HẠT TRONG MỘT QUẢ TÁO
NHƯNG KHÔNG AI SỐ TÁO TRONG 1 HẠT “
BẤT CỨ ĐIỀU GÌ BẠN THỰC HIỆN ĐỦ LÂU BẠN SẼ HIỂU VÀ LĨNH HỘI NÓ MỘT CÁCH SÂU SẮC NHẤT KHÔNG THỂ NÒA MẤT ĐI
Đề tài 8: 
THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM
-	CO2, H2, C2H2 sinh ra do chất rắn tác dụng với dung dịch và không cần đun nóng. 
-	O2, CH4 sinh ra do nhiệt phân chất rắn.
	Điều chế oxi
- 	Rắn A: KMnO4, KClO3
- 	Thu oxi bằng phương pháp đẩy nước hoặc phương pháp dời không khí giữa bình do oxi ít tan trong nước và nặng hơn không khí.
-	Nếu điều chế oxi bằng nhiệt phân chất rắn thì lắp ống nghiệm sao cho miệng bình hơi thấp hơn đẩy bình để dự phòng hỗn hợp có chất rắn ẩm, khi đun hơi nước không chảy trái lại làm vỡ ống nghiệm.
- 	Khi ngừng thu khí, phải tháo rời ống dẫn khí rồi mới tắt đèn cồn tránh hiện tượng nước tràn vào ống nghiệm khi ngừng đun.
- 	KClO3 là chất dễ gây nổ nên không nghiền nhiều mọt lúc và khong nghiền lẫn với bất kì chất nào khác .lọ đựng KClO3 không để hở nút cạnh: P, C, S nút lọ đựng KClO3 không độn giấy vào
- 	Từ: KMnO4 điều chế oxi tuy ít hơn từ KClO3 nhưng dễ mua không cần dùng chất xúc tác và ít gây nguy hiểm
	Điều chế CH4: 
- 	Thu metan bằng phương pháp đẩy nước do oxi không tan trong nước.
- 	Phải dùng CaO mới, không dùng CaO đã rã, CH3COONa phải thật khan trước khi làm thử nghiệm. Nếu hỗn hợp phản ứng bị ẩm thì phản ứng xảy ra chậm. 
- 	Phải đun nóng bình cầu khí metan mới thoát ra không để ngọn lửa lại gần miệng ống thoát khí.
- 	Khi ngừng thu khí, phải tháo rời ống dẫn khí rồi mới tắt đèn cồn tránh hiện tượng nước tràn vào ống nghiệm khi ngừng đun.
- 	Khi tháo rời thiết bị nên làm trong tủ hút và tắt hết lửa xung quanh 
-	Sử dụng glixerol để bôi trơn mặt phẳng tiếp xúc giữa thủy tinh và cao su
	Điều chế NH3: 
- 	Thu NH3 bằng phương pháp dời không khí úp bình do NH3 nhẹ hơn không khí
	Chất điều chế cho chất rắn tác dụng dung dịch CO2, H2, C2H2
 	Điều chế CO2
- 	Thu CO2 bằng phương pháp đẩy nước do CO2 ít tan trong nước
	Chất điều chế cho chất lỏng phản ứng chất lỏng C2H4
Thắc mắc:
Câu 1: (Trường THPT Đông Hiếu - Lần 1 - 2015) Trong phòng thử nghiệm bộ dụng cụ vẽ dưới đây có thể dùng để điều chế bao nhiêu khí trong số các khí sau: Cl2, NO, NH3, SO2, CO2, H2, C2H4?
	A. 2	B. 4.	C. 1.	D. 3.
Câu 2. Các chất khí điều chế trong phòng thử nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đầy nước (cách 3) như các hình vẽ dưới đây:
	Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí NH3 ?
	A. Cách 1.	B. Cách 2.	
	C. Cách 3. 	D. Cách 2 hoặc Cách 3.
Câu 3: (Trường THPT Đô Lương 1 - Lần 2 - 2015) Cho mô hình thử nghiệm điều chế và thu khí như hình vẽ sau:
	Phương trình hóa học nào sau đây không thích hợp với hình vẽ trên?
	A. 	
	B. 
	C. 	
	D. 
Câu 4: (Trường THPT Sào Nam - 2015) Các chất khí điều chế trong phòng thử nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đẩy nước (cách 3) như các hình vẽ dưới đây:
	Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí Oxi ?
	A. Cách 2 hoặc Cách 3.	B. Cách 3.
	C. Cách 1.	D. Cách 2.
Câu 5: (Trường THPT Đặng Thức Hứa - 2015) 
	Cho sơ đồ điều chế axit clohidric trong phòng thử nghiệm.
Phát biểu nào sau đây là đúng:
	A. Không được sử dụng H2SO4 đặc vì nếu dùng H2SO4 đặc thì sản phẩm tạo thành là Cl2.
	B. Do HCl là axit yếu nên phản ứng mới xảy ra.
	C. Để thu được HCl người ta đun nóng dung dịch hỗn hợp NaCl và H2SO4 loãng.
	D. Sơ đồ trên không thể dùng để điều chế HBr, HI và H2S.
Câu 6: (Trường THPT Liễn Sơn - Lần 5 - 2015) Trong phòng thử nghiệm, bộ dụng cụ vẽ dưới đây có thể dùng để điều chế những chất khí nào trong số các khí sau: Cl2, O2, NO, NH3, SO2, CO2, H2, C2H4?
	A. Cl2, NH3, CO2, O2.	B. Cl2, SO2, NO, O2.
	C. Cl2, SO2, NH3, C2H4.	D. Cl2, SO2, CO2, O2.
Câu 7: (Trường THPT Liễn Sơn - Lần 5 - 2015) Xem xét sơ đồ thử nghiệm
	Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quá trình điều chế HNO3?
	A. Quá trình phản ứng là một quá trình thuận nghịch, chiều thuận là chiều thu nhiệt.
	B. Bản chất của quá trình điều chế HNO3 là một phản ứng trao đổi ion.
	C. Do hơi HNO3 có phân tử khối nặng hơn không khí nên mới thiết kế ống dẫn hướng xuống.
	D. HNO3 sinh ra trong bình cầu là dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ.
Câu 8: (Cờ Đỏ - 2015) Trong phòng thử nghiệm khí oxi có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân muối KClO3 có MnO2 làm xúc tác và có thể được thu bằng cách đẩy nước hay đẩy không khí.
2
KClO3 + MnO2
1
KClO3 + MnO2
3
KClO3 + MnO2
4
KClO3+ MnO2
	Trong các hình vẽ cho ở trên, hình vẽ mô tả điều chế và thu khí oxi đúng cách là:
	A. 1 và 2	B. 2 và 3	C. 1 và 3	D. 3 và 4
Bông và CuSO4(khan)
Hợp chất hữu cơ
dung dịch Ca(OH)2
Câu 9: (Liễn Sơn - Lần 5 - 2015) Cho hình vẽ mô tả quá trình định tính các nguyên tố C và H trong hợp chất hữu cơ. Hãy cho biết sự vai trò của CuSO4 (khan) và thay đổi của nó trong thử nghiệm.
	A. Định tính nguyên tố C và màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh.
	B. Định tính nguyên tố H và màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng.
	C. Định tính nguyên tố H và màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh.
	D. Định tính nguyên tố C và màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng
Câu 10: (Trường THPT Hải Lăng - Quảng Trị - 2015) Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng Thử nghiệm như sau:
MnO2
dd NaCl 
dd H2SO4 đặc
Dd HCl đặc
Bình tam giác khô 
và sạch để thu khí clo
	Phát biểu nào sau đây không đúng:
	A. Không thể thay dung dịch HCl đặc bằng dung dịch NaCl bão hoà.
	B. Khí clo thu được trong bình tam giác là khí clo khô.
	C. Có thể thay MnO2 bằng KMnO4 hoặc KClO3.
	D. Có thể thay H2SO4 đặc bằng CaO và thay dung dịch NaCl bằng dung dịch NaOH.
Câu 11: (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - Lần 1-2015) Trong thử nghiệm ở hình bên người ta dẫn khí clo mới điều chế từ MnO2 rắn và dung dịch axit HCl đặc. Trong ống hình trụ có đặt một miếng giấy màu. Hiện tượng gì xảy ra với giấy màu khi lần lượt : a) Đóng khóa K; b) Mở khóa K
	A. a) Mất màu; b) Không mất màu
	B. a) Không mất màu; b) Mất màu
	C. a) Mất màu; b) Mất màu 
	D. a) Không mất màu; b) Không mất màu
Câu 12: (Trường THPT Bãi Cháy - Quảng Ninh - 2015)
 	Cho hình vẽ về cách thu khí dời nước như sau: 
	Hình vẽ bên có thể vận dụng để thu được những khí nào trong các khí sau đây?
	A. NH3, CO2, SO2, Cl2	
	B. CO2 , O2, N2, H2	
	C. H2, N2, O2, HCl	
	D. O2, N2, HBr, CO2
Câu 13: (Trường THPT Nguyễn Thái Học - Gia Lai - 2015) Hình bên mô tả thử nghiệm điều chế Cl2 trong phòng thử nghiệm, dung dịch X và Y lần lượt là:
	A. NaCl và NaOH	B. NaCl và Na2CO3
	C. NaOH và Na2CO3.	D. NaOH và NaCl
Câu 14: (Chuyên Bảo Lộc - 2015) Hình vẽ nào mô tả đúng cách sắp đặt dụng cụ thử nghiệm điều chế oxi trong phòng thử nghiệm
Câu 15: (Sở Giáo dục và Huấn luyện Bắc Ninh 2015) Hình bên minh họa cho thử nghiệm xác nhận sự có mặt của C và H trong hợp chất hữu cơ. Chất X và dung dịch Y (theo thứ tự) là:
	A. CaO, H2SO4 đặc.
	B. Ca(OH)2, H2SO4 đặc.
	C. CuSO4 khan, Ca(OH)2.
	D. CuSO4.5H2O, Ca(OH)2.
Câu 16: (Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Lần 4 - 2015) Cho mô hình thử nghiệm điều chế và thu khí như hình vẽ sau:
	Phương trình hóa học nào sau đây thích hợp với mô hình thu khí trên?
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 
Câu 17: (Trường THPT - Tùng Thiện - Hà Nội - 2015) Cho hình vẽ mô tả thử nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X: 
	Hình vẽ trên minh họa điều chế khí Y nào sau đây:
	A. HCl	B. Cl2	C. O2	D. NH3	
Câu 18: (Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp - 2015)
	Tiến hành thử nghiệm như hình vẽ. Khí A trong bình có thể là khí nào dưới đây?
	A. NH3	B. SO2	
	C. HCl	D. H2S
Câu 19: (Trường THPT Chuyên Long An - 2015) Cho hình vẽ sau:
	Phản ứng xảy ra trong bình hứng (eclen) có thể là:
	A. HCl + Br2 → 2HBr + Cl2	
	B. 5Cl2 + Br2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO3
 	C. SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4	
 	D. Na2SO3 + Br2 + H2O → Na2SO4 + 2HBr
Câu 20: (Trường THPT Diễn Châu 5 - 2015) Cho hình vẽ bên minh họa việc điều chế khí Y trong phòng thử nghiệm. Khí Y là khí N2 thì dung dịch X là
	A. NH4NO3	
	B. NH4Cl và NaNO2	
	C. H2SO4 và Fe(NO3)2
	D. NH3
Câu 21: (Trường THPT Trí Đức - 2015) Cho hình vẽ bên dưới minh họa việc điều chế khí Y trong phòng thử nghiệm
	Khí Y có thể  là khí nào dưới đây
	A. CH4.             	B. N2.               	C. NH3.           	D. H2.
Câu 22: (Trường THPT Yên Viên Hà Nội - 2015) Các chất khí điều chế trong phòng thử nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đẩy nước (cách 3) như các hình vẽ dưới đây:
	Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí NH3?
	A. Cách 3.	B. Cách 1 hoặc cách 3.	
	C. Cách 2.	D. Cách 1.
Câu 23: (Trường THPT Chuyên Khoa Học Huế - Lần 2 - 2015) Cho hình vẽ bên dưới minh họa việc điều chế khí Y trong phòng thử nghiệm
	Khí Y có thể là khí nào dưới đây
	A. O2.	B. Cl2.	C. NH3.	D. H2.
Câu 24: (Trường THPT Chuyên Bạc Liêu - 2015) Các hình vẽ sau mô tả các cách thu khí thường được sử dụng khi điều chế và thu khí trong phòng thử nghiệm. Hình 3 có thể dùng để thu được những khí nào trong các khí sau: H2, C2H2 , NH3 , SO2 , HCl , N2.
	A. H2, N2 , C2H6	B. HCl, SO2, NH3	 C. N2, H2 	D. H2 , N2, NH3
Câu 25: (Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội - Lần 3 - 2015) Cho biết bộ thử nghiệm điều chế Clo trong phòng thử nghiệm: 
	Hãy cho biết hóa chất đựng trong mỗi bình tương ứng lần lượt là:
	A. dd HCl, MnO2 rắn, dd NaCl, dd H2SO4 đặc	
	B. dd NaCl, MnO2 rắn, dd HCl, dd H2SO4 đặc
	C. dd HCl, dung dịch KMnO4, dd H2SO4 đặc, dd NaCl	
	D. dd H2SO4 đặc, dd KMnO4, dd HCl, dd NaCl
Câu 26: (Trường THPT Chuyên Trần Phú - 2015) 
	Cho hình thử nghiệm sau: chất B và chất X tương ứng lần lượt là:
	A. KClO3 và O2
	B. MnO2 và Cl2
	C. Zn và H2
	D. C2H5OH và C2H4
Câu 27: (Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - 2015) 
	Tiến hành thử nghiệm như hình vẽ bên:
	Sau một thời gian thì ở ống nghiệm chứa dung dịch Cu(NO3)2 xem xét thấy:
	A. không có hiện tượng gì xảy ra.
	B. có sủi bọt khí màu vàng lục, mùi hắc.
	C. có xuất hiện kết tủa màu đen.	
	D. có xuất hiện kết tủa màu trắng.
Câu 28: (Đề Minh họa Bộ Giáo dục và Huấn luyện - 2015) 
	Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thử nghiệm:	
	Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?
	A. HNO3 là axit yếu hơn H2SO4 nên bị đẩy ra khỏi muối. 
	B. HNO3 sinh ra dưới dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ.
	C. Đốt nóng bình cầu bằng đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn.
	D. HNO3 có nhiệt độ sôi thấp (830C) nên dễ bị cất cánh hơi khi đun nóng. 
Câu 29: (Trường THPT Chuyên Vinh - Lần 1 - 2015) Cho hình vẽ mô tả thử nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X và chất rắn Y: 
Dung dịch X
Khí Z
Dung dịch X
Chất rắn Y
Khí Z
 H2O
	Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây ?
	A. CuO (rắn) + CO (khí) Cu + CO2­
	B. NaOH + NH4Cl (rắn) NH3­ + NaCl + H2O
	C. Zn + H2SO4 (loãng) ZnSO4 + H2­
	D. K2SO3 (rắn) + H2SO4K2SO4 + SO2­ + H2O
Câu 30: Cho hình vẽ mô tả thử nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X: 
	Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây ?
	A. NH4Cl + NaOH NaCl + NH3 + H2O.	
	B. NaCl(rắn) + H2SO4(đặc) NaHSO4 + HCl.
	C. C2H5OH C2H4 + H2O.	
	D. CH3COONa(rắn) + NaOH(rắn) Na2CO3 + CH4.
Câu 31: Cho hình vẽ mô tả thử nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl:
	Khí Cl2 sinh ra thường lẫn hơi nước và hiđro clorua. Để thu được khí Cl2 khô thì bình (1) và bình (2) lần lượt đựng
	A. dung dịch NaOH và dung dịch H2SO4 đặc.	
	B. dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch NaCl.
	C. dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch AgNO3.	
	D. dung dịch NaCl và dung dịch H-2SO4 đặc.
Câu 32: (Phan Bội Châu - 2015) Cho sơ đồ điều chế khí Cl2 trong phòng thử nghiệm từ MnO2 và dung dịch HCl đặc (như hình vẽ bên). Nếu không dùng đèn cồn thì có thể thay MnO2 bằng hóa chất nào (các dụng cụ và hóa chất khác không thay đổi) sau đây?
	A. NaCl hoặc KCl	B. CuO hoặc PbO2
	C. KClO3 hoặc KMnO4	D. KNO3 hoặc K2MnO4
Câu 33: (Trường THPT Chuyên Hà Giang - Lần 2 - 2015) Cho thử nghiệm như hình vẽ: 
	Hãy cho biết thử nghiệm này dùng để phân tích định tính nguyên tố nào trong hợp chất hữu cơ?
	A. Xác nhận C và H	B. Xác nhận H và Cl	
	C. Xác nhận C và N	D. Xác nhận C và O
Câu 34: (Trường THPT Đức Hòa - Long An - 2015) Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây?
 A. Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4 + SO2­ + H2O
 B. NaNO3 rắn + H2SO4 đặc HNO3 + NaHSO4
 C. NaClkhan + H2SO4đặc NaHSO4 + 2HCl­
	D. MnO2 + 4HClđ MnCl2 + Cl2 + 2H2O
Câu 35: (Sở Giáo dục và Huấn luyện Tp Hồ Chí Minh - 2015) Cho thử nghiệm được mô tả như hình vẽ 
	Phát biểu nào sai ? 
	A. Khí Y là O2. 	B. X là hỗn hợp KClO3 và MnO2. 
	C. X là KMnO4. 	D. X là CaCO3. 
Câu 36: (Trường THPT Chuyên Vinh - Lần 3 - 2014) Các hình vẽ sau mô tả một số phương pháp thu khí thường tiến hành ở phòng thử nghiệm. Cho biết từng phương pháp (1), (2), (3) có thể vận dụng để thu được khí nào trong các khí sau: O2, N2,Cl2, HCl, NH3, SO2?
	A. (1) thu O2, N2; (2) thu SO2, Cl2; (3) thu NH3, HCl.
	B. (1) thu O2, HCl; (2) thu SO2, NH3; (3) thu N2Cl2.
	C. (1) thu NH3; (2) thu HCl, SO2, Cl2; (3) thu O2, N2.
	D. (1) thu NH3, N2, Cl2; (2) thu SO2; (3) thu O2, HCl.
Câu 37: (Trường THPT Bãi Cháy - Quảng Ninh - 2015) 
	Cho hình vẽ về cách thu khí dời nước như sau: 
	Hình vẽ bên có thể vận dụng để thu được những khí nào trong các khí sau đây?
	A. NH3, CO2, SO2, Cl2	
	B. CO2 , O2, N2, H2	
	C. H2, N2, O2, HCl	
	D. O2, N2, HBr, CO2
Câu 38: (Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Lần 4 – 2015) Cho sơ đồ thử nghiệm như hình vẽ. 
	Biết các khí có cùng số mol. Nghiêng ống nghiệm để nước ở nhánh A chảy hết sang nhánh B. Xác nhận thành phần của chất khí sau phản ứng.
	A. CO2, O2	B. CO2	
	C. O2 , CO2, I2.	D. O2
Câu 39: (Sở Giáo dục và Huấn luyện Bắc Giang - 2015) Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng thử nghiệm dùng để điều chế chất tương ứng trong phòng thử nghiệm?
	A. 
	B.	 
	C.	
Phễu chiết
D.	
Câu 40: Cho hình vẽ mô tả quá trình chiết 2 chất lỏng không trộn lẫn vào nhau. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Chất lỏng nặng hơn sẽ được chiết trước
	B. Chất lỏng nhẹ hơn sẽ nổi lên trên trên phễu chiết
	C. Chất lỏng nặng hơn sẽ ở phía dưới đáy phễu chiết
	D. Chất lỏng nhẹ hơn sẽ được chiết trước. 
Đèn cồn
Bình cầu có nhánh
Nhiệt kế
Sinh hàn
Bình hứng
Câu 41: Cho hình vẽ thiết bị chưng cất thường.
	Vai trò của nhiệt kế trong khi chưng cất.
	A. Đo nhiệt độ của ngọn lửa
	B. Đo nhiệt độ của nước sôi
	C. Đo nhiệt độ sôi của chất đang chưng cất
	D. Đo nhiệt độ sôi của hỗn hợp chất trong bình cầu.
Câu 42: Cho hình vẽ mô tả thử nghiệm sau:
	Dung dịch X là dung dịch nào trong các dụng dịch sau?
	A. H2S. 	B. KMnO4.	C. NH3.	D. HCl.	
Na
Nước
Oxi
Câu 43: Cho phản ứng của oxi với Na:
	Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Na cháy trong oxi khi nung nóng.
	B. Lớp nước để bảo vệ đáy bình thuỷ tinh.
	C. Mang ngay mẩu Na rắn vào bình phản ứng
	D. Hơ cho Na cháy ngoài không khí rồi mới mang nhanh vào bình.
Câu 44: Cho phản ứng của Fe với Oxi như hình vẽ sau:
O2
sắt
than
Lớp nước
	Vai trò của lớp nước ở đáy bình là:
	A. Giúp cho phản ứng của Fe với Oxi xảy ra dễ dàng hơn.
	B. Hòa tan Oxi để phản ứng với Fe trong nước.
	C. Tránh vỡ bình vì phản ứng tỏa nhiệt mạnh 
2
1
3
Mẩu than
	D. Cả 3 vai trò trên.
Câu 45: Cho hình vẽ trình diễn thử nghiệm của oxi với Fe
	Điền tên đúng cho các kí hiệu 1, 2, 3 đã cho:
	A. 1: dây sắt; 2: khí oxi; 3: lớp nước
	B. 1: mẩu than; 2: khí oxi; 3: lớp nước
	C. 1: khí oxi; 2: dây sắt; 3: lớp nước
	D. 1: Lớp nước; 2: khí oxi; 3: dây sắt
1
2
3
4
Câu 46: Cho hình vẽ sau mô tả quá trình điều chế ôxi trong phòng thử nghiệm:
Tên dụng cụ và hóa chất theo thứ tự 1, 2, 3, 4 trên hình vẽ đã cho rằng:
	A. 1: KClO3; 2: ống dẫn khi; 3: đèn cồn; 4: khí Oxi
	B. 1: KClO3; 2: đèn cồn; 3: ống dẫn khí; 4: khí Oxi
	C. 1: khí Oxi; 2: đèn cồn; 3: ống dẫn khí; 4: KClO3
MnO2
dd HCl đặc
	D. 1: KClO3; 2: ống nghiệm; 3: đèn cồn; 4: khí oxi
Câu 47: Cho thử nghiệm sau: Hiện tượng xảy ra trong thử nghiệm bên là:
	A. Có khí màu vàng sinh ra, đồng thời có kết tủa
	B. Chỉ có khí màu vàng thoát ra
	C. Chất rắn MnO2 tan dần
	D. Cả B và C
Câu 48: (Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - 2015)
	Hình vẽ dưới đây mô tả thử nghiệm minh chứng:
	A. Khả năng bốc cháy của P trắng dễ hơn P đỏ.
	B. Khả năng cất cánh hơi của P trắng dễ hơn P đỏ.
	C. Khả năng bốc cháy của P đỏ dễ hơn P trắng.
	D. Khả năng cất cánh hơi của P đỏ dễ hơn P trắng.
Câu 48: (Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - 2015) Hình vẽ dưới đây mô tả thử nghiệm điều chế khí X trong phòng thử nghiệm. X là khí nào trong các khí sau:
	A. NH3 	B. CO2	C. HCl	D. N2
Câu 49: (Trường THPT Triệu Sơn 2 - Lần 1 - 2015) Sơ đồ sau mô tả cách điều chế khí SO2 trong phòng thử nghiệm
Dung dịch X
Chất Y
Lưới amiăng
Bông tẩm 
dd Z
SO2
¦
	Các chất X, Y, Z lần lượt là:
	A. HCl, CaSO3, NH3.	B. H2SO4, Na2CO3, KOH.
	C. H2SO4, Na2SO3, NaOH.	D. Na2SO3, NaOH, HCl
Câu 50: Cho sơ đồ thiết bị tổng hợp amoniac trong công nghiệp:
	Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình tổng hợp NH3?
	A. Vì phản ứng là thuận nghịch nên cần dùng chất xúc tác để tăng hiệu suất tổng hợp.
	B. Phản ứng tổng hợp xảy ra ở điều kiện áp suất cao, nhiệt độ thích hợp và có xúc tác.
	C. Trong thực tiễn, phương án tối ưu để tách riêng NH3 từ hỗn hợp với H2 và N2 là dẫn qua dung dịch HCl dư.
	D. Lượng H2 và N2 còn dư sau mỗi vòng phản ứng được chuyển về máy bơm tuần hoàn để mang trở lại máy nén.
Câu 51: (Đề thi Quốc Gia - 2015) Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thử nghiệm được mô tả như hình vẽ:
	Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Thử nghiệm trên dùng để xác nhận nitơ có trong hợp chất hữu cơ.
	B. Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm.
	C. Trong thử nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2
	D. Thử nghiệm trên dùng để xác nhận clo có trong hợp chất hữu cơ.
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem Thêm :   Những quyển sách kinh điển hay nhất thế giới – Bạn nên đọc một lần trong đời

Xem Thêm :  30 mẫu nail xinh 2020 không thể bỏ qua

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button