Kiến Thức Chung

BÀI tập TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12, BAI 3 BÀI 4

Ngày đăng: 06/02/2017, 15:09

Môn Lịch sử 12 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Bài : CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á Câu Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa a/ tháng 10 – 1948 b/ tháng 10 – 1949 c/ tháng 10 – 1950 d/ Tháng 10 – 1951 Câu Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đến a/ thực hiện đường lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc b/ bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô c/ gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam d/ mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước thế giới, Câu Điều kiện bản nhất quyết định sự thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc là a/ lực lượng cách mạng Trung Quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai phát triển mạnh b/ được sự giúp đỡ của Liên Xô c/ tác động của phong trào cách mạng thế giới d/ nhân dân nước ủng hộ lực lượng cách mạng Câu Tình hình Trung Quốc từ năm 1959 đến năm 1978 gì? a/ Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ b/ Ổn định về kinh tế, thực hiện đường lối đối ngoại tích cực c/ Không ổn định về kinh tế, thực hiện đường lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng thế giới d/ Thực hiện công cuộc cải cách đất nước Câu Nguyên nhân bùng nổ cuộc nội chiến lần thứ tư ở Trung Quốc gì? a/ Lực lượng Trung Quốc phát triển mạnh b/ Tập đoàn Tưởng Giới Thạch muốn tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc c/ Âm mưu của Mỹ muốn biến Trung Quốc thành thuộc địa kiểu mới d/ Mâu thuẫn giữa tập đoàn thống trị Tưởng Giới Thạch với Đảng Cộng sản Trung Quốc Câu 6: Biểu hiện nào chứng tỏ lực lượng cách mạng Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo ngày càng lớn mạnh? a/ Liên Xô chuyển giao vùng Đông Bắc Trung Quốc, vùng công nghiệp có vị trí chiến lược và toàn bộ vũ khí của triệu quân Quan Đông Nhật cho Đảng Cộng sản Trung Quốc b/ Vùng giải phóng mở rộng gồm 19 khu cứ, chiếm 1/4 đất đai và 1/3 dân số cả nước c/.Từ 6/1947 đến đầu 1949 quân giải phóng Trung Quốc đã loại khỏi vòng chiến 1.540.000 tên địch d/ Cả a,b và c đều đúng Câu 7: Tưởng Giới Thạch đã phát động cuộc nội chiến chống Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày a/ 14/8/1954 b/ 20/6/1946 c/ 20/7/1946 d/ 1/10/1947 GV Trần Thị Kiều Oanh Môn Lịch sử 12 Câu 8: Quân giải phóng Trung Quốc thực chiến lược phòng ngự tích cực khoảng thời gian nào? a/.6/1946 đến tháng 7/1947 b/.6/1946 đến tháng 8/1947 c/.7/1946 đến tháng 6/1947 d/ 7/1946 đến tháng 7/1947 Câu 9: Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập vào thời gian a/.1/10/1948 b/.1/9/1948 c/.1/10/1949 d/.1/11/1948 Câu 10: Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm: a/ Kiên trì đường Chủ nghĩa Xã hội , kiên trì lãnh đạo Đảng kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin , tư tưởng Mao Trạch Đông b/ lấy kinh tế làm trọng tâm c/ Thực cải cách mở cửa, xây dựng thành nước xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh văn minh d/ a, b, c a Câu 11: Âm mưu Tưởng Giới Thạch sau 1945 a phát động nội chiến nhằm tiêu diệt Đảng cộng sản & phong trào cách mạng b chống lại tổ chức Thanh Triều c cấu kết với Nhật để chống ĐCS Trung Quốc d biến Trung Quốc thành thuộc địa kiểu MĨ Câu 12: Ý nghĩa lịch sử việc thành lập nước cộng hòa nhân dân Trung hoa a hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa b hoàn thành cách mạng dân tộc chủ nhân dân, tiến lên Tư Chủ Nghĩa: c Chuẩn bị hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân d Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng Chủ Nghĩa Xã hội Câu 13: Trước chiến tranh giới thứ hai Triều Tiên thuộc địa A.Mĩ C.Anh B.Nhật D.Pháp Câu 14: Hiệp ước hữu nghị liên minh & tương trợ Xô – Trung kí vào a 2/1950 c 3/1950 b 1/1950 d 4/1950 Câu 15: Quân đội Tưởng Giới Thạch đội quân a thân Mĩ c Đảng cộng sản lãnh đạo b quốc dân Đảng lãnh đạo d a,b Câu 16: Sau Chiến tranh giới II Trung Quốc GV Trần Thị Kiều Oanh Môn Lịch sử 12 a tiếp tục hoàn thành CM dân tộc dân chủ nhân dân b hoàn thành CM dân tộc dân chủ nhân dân c bước đầu tiến lên xây dựng CNXH d tiến lên xây dựng chế độ TBCN Câu 17: Cuộc nội chiến 1946-1949 Trung Quốc nổ a Đảng cộng sản phát động b Quốc dân Đảng phát động c Đế quốc Mĩ giúp đỡ quân Quốc dân Đảng d Do phát xít Nhật phát động Câu 18: Đường lối chiến lược quân giải phóng Trung Quốc giai đoạn a Tiến công tiêu diệt sinh lực địch b Vừa tiến công vừa phòng ngự c Tiến công nhằm mục đích mở rộng đất đai ,tiêu diệt sinh lực địch xây dựng lực lượng d Phòng ngự tích cực, không giữ đất đai mà chủ yếu nhắm tiêu diệt sinh lực địch ,xây dựng lực lượng Câu 19: Đường lối phòng ngự tích cực quân giải phóng Trung Quốc a Quân đội Quốc dân đảng mạnh b Quân đội đảng cộng sản yếu c so sánh lực lượng Quốc Dân Đảng Đảng Cộng Sản chênh lệch có lợi cho Đảng Cộng Sản d so sánh lực lượng Quốc Dân Đảng Đảng Cộng Sản chênh lệch thiên Quốc Nhân Đảng Câu 20: Sau bị thất bại , tập đoàn Tuởng Giới Thạch chạy ra: a Mĩ c Đài Loan b Hải Nam d Hồng Công Câu 21: Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất a cách mạng tư sản giai cấp vô sản lãnh đạo b cách mạng vô sản giai cấp vô sản lãnh đạo c cách mạng tư sản giai cấp tư sản lãnh đạo d cách mạng vô sản giai cấp tư sản lãnh đạo Câu 22: Đường lối cải cách – mở cửa Trung Quốc thực vào năm a 1976 c 1985 b 1986 d 1978 Câu 23: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội mang màu sắc Trung Quốc với đặc điểm: a Lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm b Lấy cải tổ trị làm trung tâm c Lấy xây dựng kinh tế – trị làm trung tâm GV Trần Thị Kiều Oanh Môn Lịch sử 12 d Lấy xây dựng văn hóa – tư tưởng làm trung tâm Câu 24: Đặc điểm sách đối ngoại Trung Quốc 1979 đến b Tiếp tục đường lối đóng cửa c Duy trì hai đường lối bất lợi cho Trung Quốc d Mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với nước giới e Chỉ mở rộng quan hệ hợp tác với nước Xã hội chủ nghĩa Câu 25: Sau 20 năm cải cách – mở cửa (1979-1999) kinh tế TQ nào? a Bị cạnh tranh gay gắt b Ổn định & phát triển mạnh c Phát triển nhanh chóng đạt tốc độ tăng trưởng cao giới d Không ổn định & bị chững lại Câu 26: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội mang màu sắc Trung Quốc với đặc điểm: a Lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm b Lấy cải tổ trị làm trung tâm c Lấy xây dựng kinh tế – trị làm trung tâm d Lấy xây dựng văn hóa – tư tưởng làm trung tâm Câu 27: Nguyên tắc đường lối xây dựng Chủ nghĩa Xã hội mang màu sắc Trung Quốc là: a Kiên trì đường Chủ nghĩa Xã hội , kiên trì lãnh đạo Đảng kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin , tư tưởng Mao Trạch Đông b Kiên trì đường Chủ nghĩa Xã hội c Kiên trì nhân chuyên dân chủ nhân dân d Cả a , c Câu 28: Mĩ không tuân thủ điều kí kết Hội nghị Matxcơva (2/1945 ) thành lập nước riêng gọi Đại Hàn dân quốc vào a 5/1948 c 8/1948 b 6/1948 d 7/1948 Câu 29: Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Liên Xô giúp đỡ thành lập vào: a 9/1948 c 10/1948 b 8/1948 d 8/1948 Câu 30: Thời gian Sự kiện Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Đảng Cộng sản Trung Quốc thực đường lối mới, mở đầu công cải cách kinh tế – xã hội đất nước Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử Trung Quốc thành công việc phóng tàu vũ trụ “Thần Châu 5” nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào không gian GV Trần Thị Kiều Oanh Môn Lịch sử 12 Trung Quốc thu hồi chủ quyền Hồng Công Trung Quốc thu hồi chủ quyền Ma Cao Câu 31 Điều kiện bản nhất quyết định sự thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc là: a/ Lực lượng cách mạng Trung Quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai phát triển mạnh, b/ Được sự giúp đỡ của Liên Xô c/ Tác động của phong trào cách mạng thế giới d/ Nhân dân nước ủng hộ lực lượng cách mạng Câu 32 Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: a/ Tháng 10 – 1948 b/ Tháng 10 – 1949 c/ Tháng 10 – 1950 d/ Tháng 10 – 1951 Câu 33 Tình hình Trung Quốc từ năm 1959 đến năm 1978: a/ Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ b/ Ổn định về kinh tế, thực hiện đường lối đối ngoại tích cực c/ Không ổn định về kinh tế, thực hiện đường lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng thế giới, d/ Thực hiện công cuộc cải cách đất nước Câu 34 Nguyên nhân bùng nổ cuộc nội chiến lần thứ tư ở Trung Quốc: a/ Lực lượng Trung Quốc phát triển mạnh b/ Tập đoàn Tưởng Giới Thạch muốn tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc c/ Âm mưu của Mỹ muốn biến Trung Quốc thành thuộc địa kiểu mới d/ Mâu thuẫn giữa tập đoàn thống trị Tưởng Giới Thạch với Đảng Cộng sản Trung Quốc, Câu 35 Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay: a/ Thực hiện đượng lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc b/ Bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô c/ Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam d/ Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước thế giới, Bài : CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ GV Trần Thị Kiều Oanh Môn Lịch sử 12 Câu Thời gian thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á: a/ 8-8-1967 b/ 8-8-1977 c/ 8-8-1987 d/ 8-8-1997 Câu Tên thủ đô của Mianma a/ Manila b/ Rangun c/ Cuala Lămpơ d/ Giacacta Câu Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương từ năm 1967 đến năm 1976 a/ Hợp tác các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học b/ Đối đầu căng thẳng c/ Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại d/ Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ Câu Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến a/ Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các thế lực đế quốc b/ Trở thành khu vực động và phát triển nhất thế giới c/ Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị d/ Có nhiều thành tựu to lớn công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế Câu Khối quân sự được thành lập ở Đông Nam Á vào 9/1954 là: a/ NATO b/ CENTO c/ SEATO d/ ASEAN Câu Những nước tham gia thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á tại Băng Cốc (8/1967): a/ Việt Nam, Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia b/ Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Brunây c/ Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Malaixia d/ Malaixia, Philippin, Mianma, Thái Lan, Indonexia Câu Ghi nội dung những sự kiện lịch sử chính của nước Lào Trong bảng sau: Sự kiện Nội dung chính Ngày 23/8/1945 Ngày 12/10/1945 Tháng 3/1946 Từ 1947 Ngày 20/1/1949 Ngày 13/8/1950 Năm 1953 – 1954 Năm 1964 – 1969 Ngày 21/2/1973 Ngày2/12/1975 Câu Ghi nội dung những sự kiện lịch sử của Campuchia bảng sau: Thời gian Nội dung Tháng 10/1945 Ngày19/6/1951 Ngày 9/11/1953 GV Trần Thị Kiều Oanh Môn Lịch sử 12 Ngày 3/12/1978 Ngày 7/1/1979 Câu Biến đổi quan trọng nước châu Á sau CTTG II ? a/ Các nước châu Á giành độc lập b/ Là thành viên tổ chức ASEAN c/ Trở thành trung tâm kinh tế – tài giới d/ Một số nước trở thành nước công nghiệp (NIC) Câu 10 Nội dung không với mục đích Tuyên bố Băng Cốc (8/1967) ? a/ Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến xã hội khu vực Đông Nam Á b/ Tạo khu vực hòa bình, ổn định, phát triển c/ Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lĩnh vực d/ Mở rộng thành viên tổ chức ASEAN Câu 11 Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN vào năm ? a/ 2001 b/ 2000 c/ 2003 d/ 2002 Câu 12 Sau 1945 phủ Lào thành lập vào a/.19/8/1945 b/.10/9/1945 c/.12/10/1945 d/.22/10/1945 Câu 13 Hiệp định Viên Chăn lập lại hòa bình,thực hòa hợp dân tộc Lào ký kết vào ngày a/.21/2/1972 b/.25/3/1973 c/.21/2/1973 d/.30/41972 Câu 14 Lào trở thành thành viên thức ASEAN năm a/.1994 b/.1995 c/.1996 d/.1997 Câu15 Thực đường lối hòa bình, trung lập không tham gia liên minh quân trị Đó đường lối a/.Lào từ 1954-1975 c/.Lào từ 1954-1970 b/.Campuchia 1954-1970 d/.Campuchia 1954-1975 Câu 16 Cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước nhân dân Campuchia kết thúc thắng lợi vào ngày a/.17/1/1975 b/.17/31975 c/.17/2/1975 d/.174/1975 Câu 17 Tập đoàn Pôn pốt Iêng Xary bị lật đổ ngày: a/.7/1/1979 b/.7/3/1979 c/.7/2/1979 d/.a,b,c sai Câu 18 Anh công nhận độc lập Mã Lai vào a/.1956 b/.1957 c/.1958 d/.1959 Câu 19 Mục đích Mĩ thành lập khối quân SEATO a/.Nhằm chống lại phong trào giải phóng dân tộc ảnh hưởng chủ nghĩa xã hội ngày dân cao Đông Nam Á b/.Thực chủ nghĩa Tơruman c/.Chống lại phong trào hòa bình giới d/.Liên kết với đồng minh Mĩ GV Trần Thị Kiều Oanh Môn Lịch sử 12 Câu 20 Hội nghị Bali 2/1976 ASEAN lập hiệp ước hữu nghị hợp tác nhằm mục tiêu gì? a/.Xây dưng mối quan hệ hòa bình hợp tác, hữu nghị nước khu vực b/.Tạo nên cộng đồng Đông Nam Á hùng mạnh c/.Thiết lập khu vực hòa bình tự trung lập Đông Nam Á d/.a,b,c Câu 21 Việt Nam gia nhập ASEAN vào a/.28/7/1995 b/.28/7/1990 c/.28/7/1993 d/.28/7/1994 Câu 22 Năm 1999 gắn liền với kiện nhân dân Campuchia? a/.Campuchia tổ chức tổng tuyển cử b/.Hội nghị ba nước Đông Dương tổ chức Campuchia c/.Campuchia gia nhập ASEAN d/.Campuchia xây dựng chủ nghĩa xã hội Câu 23 “Phương án Maobattơn” chia Ấn Độ thành: A.Hai nước tự trị sở tôn giáo: Ấn Độ người theo Ấn Độ giáo , Pakitxtan người theo Hồi giáo B.Ba nước tự trị: Ấn Độ, Pakixtan, Bănglađet C.Một nước Ấn Độ thống D.Các phương án sai Câu 24 Trên sở kế họach Mabattơn, Ấn Độ tách thành hai quốc gia Ấn Độ Pakistan vào ngày a/.15/8/1947 b/.26/3/1948 c/.19/2/1946 d/.19/2/1947 Câu 25 Ngày quốc khánh Ấn Độ ngày a/.15/8 b/.26/1 c/.26/3 d/.19/2 Câu 26 “Biến Đông Dương từ chiến trường thành thị trường” là chủ trương của Thái Lan được thực hiện: a/.Thập kỉ 60 b/.Thập kỉ 70 c/.Cuối thập kỉ 80 d/.Đầu thập kỉ 80 Câu 27 Malaysia tuyên bố độc lập vào ngày tháng năm nào? a/.31/8/1963 b/.8/3/1957 c/.31/8/1957 d/.31/7/1957 Câu 28 Nước nào có thu nhập bình quân đầu người cao nhất Đông Nam Á? a/.Inđônêsia b/.Malaysia c/.Thái Lan d/.Singapore Câu 29 Những nước nào khu vực Đông Nam Á để Mĩ thiết lập cứ quân sự? a/.Thái lan, Philippin b/.Brunei, Singapore c/.Myanmar,Malaysia d/.Tất cả câu đều đúng Câu 30 Thời gian nào ASEAN chuyển sang chính sách đối ngọai hợp tác với các nước Đông Dương? GV Trần Thị Kiều Oanh Môn Lịch sử 12 a/.Cuối những năm 80 b/.Cuối những năm 90 c/.Cuối những năm 70 d/.Năm 1991 Câu 31 Hai quốc gia nào cùng được kết nạp vào ASEAN cùng một lần: a/.Brunei và Việt Nam b/.Việt Nam và Myanmar c/.Lào và Việt Nam d/.Lào và Myanmar Câu 32 Nguyên tắc hoạt động tổ chức ASEAN thông qua Hiệp ước Bali (2/1976 ) là: A Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ không can thiệp vào nội B Giải tranh chấp phương pháp vũ trang C Hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học kĩ thuật, xây dựng Đông Nam Á thành khu vực thịnh vượng kinh tế, ổn định trị D Cả A,B,C Câu 33 Trước chiến tranh giới thứ hai Ấn Độ thuộc địa thực dân A Anh B Pháp C HàLan D Tây Ban Nha Câu 34 Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy ASEAN vào A 7-1992 B 7-1995 C 7-1999 D 9-1999 Câu 35 Từ 1975 – 1979 tình hình Campuchia có đặc điểm: a Chế độ diệt chủng Pôn-Pốt Iêng Xary thống trị b Campuchia lệ thuộc Mĩ c Campuchia đặt giám sát tổ chức Liên Hiệp Quốc d Đảng nhân dân cách mạng Campuchia nắm quyền Câu 36 Sau giành độc lập Ấn Độ đạt thành tựu: a Cách mạng xanh nông nghiệp b 1974, Thử thành công bom nguyên tử c 1975 phóng vệ tinh nhân tạo d Tất cẩ Câu 37 Điền vào chỗ trống nội dung kiện lịch sử phù hợp với mốc thời gian đây: Sự kiện Nội dung 17-8-1945 a 19-8-1945 b 12-10-1945 c 4-7-1946 d 4-1-1948 e 15-8-1950 f 8-1957 g 6-1959 h 1-1984 i 10 20-5-2002 k Câu 38 Trong thời gian CTTG II, nước Đông Nam Á thuộc địa A đế quốc Âu-Mĩ B quân phiệt Nhật Bản GV Trần Thị Kiều Oanh Môn Lịch sử 12 C đế quốc Mĩ D đế quốc Pháp Anh Câu 39 Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đời xuất phát từ nhu cầu: A Cần hợp tác nước khu vực để phát triển B Hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên khu vực C Sự xuất tổ chức hợp tác mang tính khu vực giới D tất Câu 40 Hội nghị cấp cao nước Đông Nam Á họp Ba-li tháng 2-1976 kiện có ý nghĩa: A Đánh dấu mốc đời tổ chức ASEAN B Đưa tuyên bố việc thiết lập quan hệ ngoại giao nước Đông Nam Á C Đánh dấu mốc phát triển tổ chức ASEAN việc kí kết Hiệp ước hữu nghị hợp tác nước khu vực D Mở rộng việc kết nạp nước thành viên Câu 42 Nhờ “cách mạng xanh” nông nghiệp, từ năm 1995 Ấn Độ trở thành A nước đứng hàng thứ mười nước sản xuất công nghiệp lớn giới B nước đạt nhiều thành tựu nông nghiệp công nghiệp C nước tự túc lương thực D nước xuất gạo đứng hàng thứ ba giới Câu 43: Điền thông tin thích hợp vào chỗ trống câu đây: Năm 1954, với chiến thắng ………………………… Hiệp định ……., nhân dân ba nước Việt Nam, Lào Cam-pu-chia đánh đuổi thực dân Pháp khỏi đất nước Nhân hội Nhật Bản đầu hàng Đồng minh, ngày………., nhân dân thủ đô Viêng Chăn khởi nghĩa thắng lợi, phủ dân tộc mắt quốc dân tuyên bố độc lập Lào Dưới lãnh đạo ……………………………….và quân đội tình nguyện Việt Nam, kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân Lào ngày phát triển Ngày 21-2-1973, phái Lào thỏa thuận …………………… lập lại hòa bình, thực hòa hợp dân tộc Lào Từ năm 1951, ……………………… lãnh đạo nhân dân Cam-pu-chia tiến hành kháng chiến chống Pháp Từ năm ………., nhân dân Cam-pu-chia sát cánh nhân dân Việt Nam Lào tiến hành kháng chiến chống Mĩ, bước giành thắng lợi Ngày 23-10-1991, ……………………… kí kết Pa-ri Năm nước sáng lập ASEAN gồm: …………………………………… Năm 1984, …….gia nhập trở thành thành viên thứ sáu ASEAN 10 ASEAN thực chất tổ chức ……………… khu vực Đông Nam Á Câu 44: Hãy nhóm kiện theo chủ đề bảng đây: Sự thành lập quốc gia Xây dựng phát triển Hợp tác khu vực quốc tế GV Trần Thị Kiều Oanh 10 Môn Lịch sử 12 độc lập kinh tế, khoa học kĩ thuật Ngày 19-8-1945, nhân dân Việt Nam tiến hành Tổng khởi nghĩa thành công, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Từ đầu năm 90, ASEAN tiếp tục mở rộng thành viên mình, kết nạp thêm Việt Nam, Lào, Mi-an-ma Cam-pu-chia Ngày 26-1-1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập thành lập nước cộng hòa Cuộc “cách mạng chất xám” đưa Ấn Độ trở thành cường quốc sản xuất phần mềm lớn giới Từ cuối năm 80 kỉ XX, nước Lào thực công đổi mới, đời sống nhân dân cải thiện Sau phát triển thành 10 nước thành viên, ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định phát triển Từ sau giành độc lập, đường lối đối ngoại Ấn Độ sách hòa bình, trung lập tích cực ủng hộ đấu tranh giành độc lập dân tộc Năm 1974, Ấn Độ thử thành công bom nguyên tử Từ cuối thập niên 70 đến thập niên 80 quan hệ nước Đông Dương nước sáng lập ASEAN căng thẳng, đối đầu “vấn đề Cam-pu-chia” 10 Ngày 7-1-1972, Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 11 Từ cuối năm 1988, phủ Mi-an-ma tiến hành cải cách kinh tế “mở cửa” làm cho kinh tế bắt đầu khởi sắc 12 Sau tổng tuyển cử tháng 9-1993, Quốc hội thông qua Hiến pháp, tuyên bố thành lập Vương quốc Cam-pu-chia N Xi-ha-núc làm Quốc vương GV Trần Thị Kiều Oanh 11 … gian đây: Sự kiện Nội dung 1 7-8 -1 945 a 1 9-8 -1 945 b 1 2- 1 0-1 945 c 4-7 -1 946 d 4-1 -1 948 e 1 5-8 -1 950 f 8-1 957 g 6-1 959 h 1-1 984 i 10 2 0-5 -2 002 k Câu 38 Trong thời gian CTTG II,… giới, Bài : CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ GV Trần Thị Kiều Oanh Môn Lịch sử 12 Câu Thời gian thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á: a/ 8-8 -1 967 b/ 8-8 -1 977 c/ 8-8 -1 987 d/ 8-8 -1 997… kiện Nội dung chính Ngày 23/ 8/1945 Ngày 12/ 10/1945 Tháng 3/ 1946 Từ 1947 Ngày 20/1/1949 Ngày 13/ 8/1950 Năm 19 53 – 1954 Năm 1964 – 1969 Ngày 21/2/19 73 Ngày2 /12/ 1975 Câu Ghi nội dung những

Xem Thêm :   Cách nhớ công thức lượng giác, mẹo học và thơ

Xem Thêm :  #7 địa chỉ cơm cháy sài gòn mê mệt hội ăn vặt

– Xem thêm –

Xem thêm: BÀI tập TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12, BAI 3 BÀI 4, BÀI tập TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12, BAI 3 BÀI 4, BÀI tập TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12, BAI 3 BÀI 4

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button