Kiến Thức Chung

Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần tiếng anh

bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần Tiếng Anh

Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần trong tiếng Anh – Trong quá trình học tiếng Anh, sẽ rất ít bạn để ý đến sự khác nhau của việc dùng thì tương lai đơn và thì tương lai gần. Nếu tìm hiểu một chút thì bạn sẽ thấy hai thì này khá đơn giản và dễ phân biệt. Nhưng hầu hết chúng ta đều có thói quen sử dụng thì tương lai đơn cho tất cả các hành động sẽ diễn ra mà quên mất rằng nếu những hành động diễn ra theo kế hoạch thì phải dung tương lai gần. Sau đây, mời bạn tham khảo cấu trúc và bài tâoj so sánh 2 thì này.

Trước khi ôn lại cách sử dụng của hai thì trên, mời bạn tham khảo đoạn hội thoại sau:

The party.

 • Kim: What horrible weather today? I’d like to go out but I think It will continue raining

 • John: Wow! I don’t know. Perhaps the sun will come out this afternoon

 • Kim: I hope so. I am going to have a party with my friends tomorrrow. Would you like to come?

 • John: I would love to. Thanks. Who’s going to come to the party?

 • Kim: My high school friends. My cousins Mark and Linda are going to cook for me. Can you cook?

 • John: Oh yes, I will come to help.

Đây là bảng tóm tắt của hai thì động từ này:

1. Thì tương lai đơn

1.1. Công thức:

To be:

 • Câu khẳng định: S + will + be + C (She will be an auditor next year)

 • Câu phủ định: S + won’t + be + C (They won’t be here on time.)

 • Câu nghi vấn: Will + S + be + C? (Will she be more beautiful after the cosmetic surgery?)

Động từ thường:

 • Câu khẳng định: S + will + V (I will help her to do her housework)

 • Câu phủ định: S + won’t + V (Ann won’t pass the exam)

 • Câu nghi vấn: Will + S + V? (Will he come?)

1.2. Cách sử dụng:

 • Tương lai đơn diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai nhưng được quyết định ngay tại thời điểm nói (on-the-spot decision)

Ex: Ok, I will do this…

 • Một hành động trong tương lai có tính quy luật

Ex: I will be 28 next month

Signal words: I think, I don’t think, I am afraid, I am sure that, next time, in + time (in 2 years…), from now on…

2. Thì tương lai gần – be going to

2.1 Công thức

To be: S + be + going to be + C (Linh is going to be a mother)

Động từ thường:

 • Câu khẳng định: S + be + going to V + O (Minh is going to work in America)

 • Câu phủ định: S + be + not + going to V + O (Lan is not going to work for Korean companies)

 • Câu nghi vấn: Be + S + going to V + O? (Are you going to stay with her?)

2.2. Cách sử dụng

 • Diễn đạt một hành động sẽ tiến hành trong tương lai nhưng đã có kế hoạch từ trước

Ex: I am having my birthday party next week
I am going to have my birthday party next week.

(Với go và come ta không được sử dụng ở thì hiện tại tiếp diễn)

 • Diễn đạt một điều sắp xảy ra dựa vào bằng chứng hiện tại (evidence)

Ex: Look at the clouds. It’s going to rain.
I failed the interview. My mom is not going to be happy.

3. Bài tập tương lai đơn và tương lai gần có đáp án

I. Chọn đáp án đúng

1. I completely forget about this. Give me a moment, I………..do it now.

a. will

b. am going

c. is going to

2. Tonight, I……stay home. I’ve rented a video

a. am going to

b. will

c. a and b

3. I feel dreadful. I…………sick

a. am going to be

b. will be

c. a và b

4. If you have any problem, don’t worry. I….help you

a. will

b. am going to

c. a và b

5. Where are you going?

a. I am going to see a friend

b. I’ll see a friend

c. I went to a friend

6. That’s the phone./ I….answer it

a. will

b. am going to

c. a và b

7. Look at those clouds. It….rain now

a. will

b. is going to

c. a và b

8. Tea or coffee?

a. I am going to have tea, please

b. I’ll have tea, please

c. I want to drink

9. Thanks for your offer. But I am OK. Shane………help me

a. is going to

b. will

c. a và b

10. The weather forecast says it…….rain tomorrow

a. is going to

b. will

c. a và b

II. Hoàn thành các câu sau:

1. A: “There’s someone at the door.”

B: “I _________________________ (get) it.”

2. Joan thinks the Conservatives ________________________ (win) the next election.

3. A: “I’m moving house tomorrow.”

B: “I _________________________ (come) and help you.”

4. If she passes the exam, she _________________________ (be) very happy.

5. I _________________________ (be) there at four o’clock, I promise.

6. A: “I’m cold.” B: “I _________________________ (turn) on the fire.”

7. A: “She’s late.” B: “Don’t worry she _________________________ (come).”

8. The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.

9. If you eat all of that cake, you _________________________ (feel) sick.

10. They _________________________ (be) at home at 10 o’clock.

11. I’m afraid I _________________________ (not / be) able to come tomorrow.

12. Because of the train strike, the meeting _____________(not / take) place at 9 o’clock.

13. A: “Go and tidy your room.” B: “I _________________________ (not / do) it!”

14. If it rains, we _________________________ (not / go) to the beach.

15. In my opinion, she _________________________ (not / pass) the exam.

16. A: “I’m driving to the party, would you like a lift?” B: “Okay, I _________________________ (not / take) the bus, I’ll come with you.”

17. He _________________________ (not / buy) the car, if he can’t afford it.

18. I’ve tried everything, but he _________________________ (not / eat).

19. According to the weather forecast, it ____________________ (not / snow) tomorrow.

20. A: “I’m really hungry.” B: “In that case we _________________________ (not / wait) for John.”

21. ____________________ (they / come) tomorrow?

22. When ____________________ (you / get) back?

23. If you lose your job, what ____________________ (you / do)?

24. In your opinion, ____________________ (she / be) a good teacher?

25. What time ____________________ (the sun / set) today?

26. ____________________ (she / get) the job, do you think?

27. ____________________ (David / be) at home this evening?

28. What ____________________ (the weather / be) like tomorrow?

29. There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?

30. How ____________________ (he / get) here?

III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1. I love Da Lat. I (probably / go)___________ there next month.

2. What (wear / you) ___________ at the party tonight?

3. I haven’t made up my mind yet. But I think I (find)___________  something nice in my brother’s wardrobe.

4. I completely forget about this. Give me a second, I (do) ___________ it now.

5. Tonight, I (stay) ___________ home. I’ve bought a new book.

6. I feel tired. I (be) ___________ sick.

7. If you have any troubles, I (help)___________  you.

8. The weather forecast says it (not/ rain) ___________ next Monday.

9. I promise that I (come)___________  early.

10. Look at those clouds. It (rain) ___________ now.

IV. Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. I have bought two tickets. My sister and I ____________ (see) a play tonight.

2. Marie thinks Tom _______________ (get) the job.

3. A: “I _____________(move) from my house tomorrow. I have packed everything”

B: “I _______________ (come) and help you.”

4. If I have enough money, I _____________ (buy) a new mobile phone.

5. I _____________ (be) there at six o’clock, I promise.

6. The meeting ____________ (take) place at 2 p.m.

7. If you eat all of that cake, you ________________ (feel) sick.

8. Lisa and Rose__________ (be) at home at 7 o’clock because their daughter is staying alone at home.

9. Perhaps he ______________ (not / be) able to come tomorrow.

10. Because of the plane delay, the meeting ________(not / take) place at 10 o’clock.

ĐÁP ÁN

I. Chọn đáp án đúng

1 – a; 2 – a; 3 – b; 4 – a; 5 – a;

6 – a; 7 – b; 8 – b; 9 – a; 10 – a;

II. Hoàn thành các câu sau:

1. A: “There’s someone at the door.”

B: “I _________will get_______ (get) it.”

2. Joan thinks the Conservatives ____will win___ (win) the next election.

3. A: “I’m moving house tomorrow.”

B: “I _____will come______ (come) and help you.”

4. If she passes the exam, she _________will be_____ (be) very happy.

5. I ____will be___ (be) there at four o’clock, I promise.

6. A: “I’m cold.” B: “I __will turn___ (turn) on the fire.”

7. A: “She’s late.” B: “Don’t worry she ________will come___ (come).”

8. The meeting _______will take____ (take) place at 6 p.m.

9. If you eat all of that cake, you ___________will feel_______ (feel) sick.

10. They __________will be____ (be) at home at 10 o’clock.

11. I’m afraid I ________won’t be___ (not / be) able to come tomorrow.

12. Because of the train strike, the meeting ___will not / won’t take__(not / take) place at 9 o’clock.

13. A: “Go and tidy your room.” B: “I ______will not do____ (not / do) it!”

14. If it rains, we ________will not go_____ (not / go) to the beach.

15. In my opinion, she _______will not pass_____ (not / pass) the exam.

16. A: “I’m driving to the party, would you like a lift?” B: “Okay, I ______will not take________ (not / take) the bus, I’ll come with you.”

17. He _______will not buy______ (not / buy) the car, if he can’t afford it.

18. I’ve tried everything, but he ______will not eat_______ (not / eat).

19. According to the weather forecast, it _____will not snow____ (not / snow) tomorrow.

20. A: “I’m really hungry.” B: “In that case we ______will not wait_____ (not / wait) for John.”

21. ______Will they come___ (they / come) tomorrow?

22. When _______will you get___ (you / get) back?

23. If you lose your job, what ______will you do____ (you / do)?

24. In your opinion, ________will she get_____ (she / be) a good teacher?

25. What time _______will the sun set____ (the sun / set) today?

26. ______Will she get____ (she / get) the job, do you think?

27. ____Will David be_____ (David / be) at home this evening?

28. What ____will the weather be____ (the weather / be) like tomorrow?

29. There’s someone at the door, _______Wil you get_____ (you / get) it?

30. How ________will he get______ (he / get) here?

III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1. I love Da Lat. I (probably / go)______will probably go_____ there next month.

2. What (wear / you) _______are you going to wear____ at the party tonight?

3. I haven’t made up my mind yet. But I think I (find)_______will find____ something nice in my brother’s wardrobe.

4. I completely forget about this. Give me a second, I (do) ___will do________ it now.

5. Tonight, I (stay) ___ am going to stay________ home. I’ve bought a new book.

6. I feel tired. I (be) ___am going to be________ sick.

7. If you have any troubles, I (help)____ will help_______ you.

8. The weather forecast says it (not/ rain) _____ isn’t going to rain______ next Monday.

9. I promise that I (come)_____will come______ early.

10. Look at those clouds. It (rain) ______is going to rain_____ now.

IV. Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. I have bought two tickets. My sister and I ____are going to see________ (see) a play tonight.

2. Marie thinks Tom ________will get_______ (get) the job.

3. A: “I _______am going to move______(move) from my house tomorrow. I have packed everything”

B: “I __________will come_____ (come) and help you.”

4. If I have enough money, I ________will buy a _____ (buy) a new mobile phone.

5. I ________will be_____ (be) there at six o’clock, I promise.

6. The meeting _____is going to take_______ (take) place at 2 p.m.

7. If you eat all of that cake, you _____will feel___________ (feel) sick.

8. Lisa and Rose_____are going to be_____ (be) at home at 7 o’clock because their daughter is staying alone at home.

9. Perhaps he ________won’t be able______ (not / be) able to come tomorrow.

10. Because of the plane delay, the meeting ____isn’t going to take____(not / take) place at 10 o’clock.

Trên đây là Bài tập phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.


Lấy gốc TA: thì tương lai đơn


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung
Xem Thêm :  Tổng hợp 4 con đường ăn vặt Quận 1 nổi tiếng

Related Articles

Back to top button