Kiến Thức Chung

3254 câu thơ truyện kiều

Ngày đăng: 29/08/2013, 07:11

Truyện Kiều-Nguyễn Du 1 Trăm năm trong cõi người ta, Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. 5 Lạ gì bỉ sắc tư phong, Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Cảo thơm lần giở trước đèn, Phong tình có lục còn truyền sử xanh. Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh, 10 Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng. Có nhà viên ngoại họ Vương, Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung. Một trai con thứ rốt lòng, Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia. 15 Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách, tuyết tinh thần, Một người một vẻ, mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác vời, 20 Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo, mặn mà, So bề tài, sắc, lại là phần hơn. 25 Làn thu thủy, nét xuân sơn, Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Một, hai nghiêng nước nghiêng thành, Sắc đành đòi một, tài đành họa hai. Thông minh vốn sẵn tư trời, 30 Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm. Cung thương làu bậc ngũ âm, Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương. Khúc nhà tay lựa nên chương, Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân. 35 Phong lưu rất mực hồng quần, Xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê Êm đềm trướng rủ màn che, Tường đông ong bướm đi về mặc ai. Ngày xuân con én đưa thoi, 40 Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. Cỏ non xanh tận chân trời, Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ, hội là đạp Thanh. 45 Gần xa nô nức yến anh, Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử, giai nhân, Ngựa xe như nước áo quần như nêm. Ngổn ngang gò đống kéo lên, 50 Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. Tà tà bóng ngả về tây, Chị em thơ thẩn dan tay ra về. Bước dần theo ngọn tiểu khê, Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. 55 Nao nao dòng nước uốn quanh, Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang. Sè sè nấm đất bên đàng, Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Rằng: Sao trong tiết thanh minh, 60 Mà đây hương khói vắng tanh thế mà? Vương Quan mới dẫn gần xa: Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi. Nổi danh tài sắc một thì, Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh. 65 Kiếp hồng nhan có mong manh, Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương. Có người khách ở viễn phương, Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi. Thuyền tình vừa ghé tới nơi, 70 Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ. Buồng không lạnh ngắt như tờ, Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh. Khóc than khôn xiết sự tình, Khéo vô duyên ấy là mình với ta. 75 Đã không duyên trước chăng mà, Thì chi chút ước gọi là duyên sau. Sắm xanh nếp tử xe châu, Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa. Trải bao thỏ lặn ác tà, 80 ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm! Lòng đâu sẵn mối thương tâm, Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa. Đau đớn thay phận đàn bà! Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. 1 Truyện Kiều-Nguyễn Du 85 Phũ phàng chi bấy hoá công, Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha. Sống làm vợ khắp người ta, Khéo thay thác xuống làm ma không chồng. Nào người phượng chạ loan chung, 90 Nào người tích lục tham hồng là ai ? đã không kẻ đoái người hoài, Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương. Gọi là gặp gỡ giữa đường, Họa là người dưới suối vàng biết cho. 95 Lầm rầm khấn khứa nhỏ to, Sụp ngồi vài gật trước mồ bước ra. Một vùng cỏ áy bóng tà, Gió hiu hiu thổi một vài bông lau. Rút trâm sẵn giắt mái đầu, 100 Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần. Lại càng mê mẩn tâm thần Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra. Lại càng ủ dột nét hoa, Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài. 105 Vân rằng: Chị cũng nực cười, Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Rằng: Hồng nhan tự thuở xưa, Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu ? Nỗi niềm tưởng đến mà đau, 110 Thấy người nằm đó biết sau thế nào ? Quan rằng: Chị nói hay sao, Một lời là một vận vào khó nghe. ở đây âm khí nặng nề, Bóng chiều đã ngả dậm về còn xa. 115 Kiều rằng: Những đấng tài hoa, Thác là thể phách, còn là tinh anh, Dễ hay tình lại gặp tình, Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ. Một lời nói chửa kịp thưa, 120 Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay. ào ào đổ lộc rung cây, ở trong dường có hương bay ít nhiều. Đè chừng ngọn gió lần theo, Dấu giày từng bước in rêu rành rành. 125 Mắt nhìn ai nấy đều kinh, Nàng rằng: Này thực tinh thành chẳng xa. Hữu tình ta lại gặp ta, Chớ nề u hiển mới là chị em. Đã lòng hiển hiện cho xem,. Tạ lòng nàng lại nối thêm vài lời. 130 Lòng thơ lai láng bồi hồi, Gốc cây lại vạch một bài cổ thi. Dùng dằng nửa ở nửa về, Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần. 135 Trông chừng thấy một văn nhân, Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng. đề huề lưng túi gió trăng, Sau chân theo một vài thằng con con. Tuyết in sắc ngựa câu giòn, 140 Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời. Nẻo xa mới tỏ mặt người, Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình. Hài văn lần bước dặm xanh, Một vùng như thể cây quỳnh cành dao. 145 Chàng Vương quen mặt ra chào, Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa. Nguyên người quanh quất đâu xa, Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh. Nền phú hậu, bậc tài danh, 150 Văn chương nết đất, thông minh tính trời. Phong tư tài mạo tót vời, Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Chung quanh vẫn đất nước nhà, Với Vương Quan trước vẫn là đồng thân. 155 Vẫn nghe thơm nức hương lân, Một nền đồng Tước khoá xuân hai Kiều. Nước non cách mấy buồng thêu, Những là trộm nhớ thầm yêu chốc mòng. May thay giải cấu tương phùng, 160 Gặp tuần đố lá thoả lòng tìm hoa. Bóng hồng nhác thấy nẻo xa, Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai. Người quốc sắc, kẻ thiên tài, Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. 165 Chập chờn cơn tỉnh cơn mê. Rốn ngồi chẳng tiện, dứt về chỉn khôn. Bóng tà như giục cơn buồn, Khách đà lên ngựa, người còn nghé theo. 2 Truyện Kiều-Nguyễn Du Dưới cầu nước chảy trong veo, 170 Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha. Kiều từ trở gót trướng hoa, Mặt trời gác núi chiêng đà thu không. Mảnh trăng chênh chếch dòm song, Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân. 175 Hải đường lả ngọn đông lân, Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà. Một mình lặng ngắm bóng nga, Rộn đường gần với nỗi xa bời bời: Người mà đến thế thì thôi, 180 Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi! Người đâu gặp gỡ làm chi, Trăm năm biết có duyên gì hay không? Ngổn ngang trăm mối bên lòng, Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình. 185 Chênh chênh bóng nguyệt xế mành, Tựa nương bên triện một mình thiu thiu. Thoắt đâu thấy một tiểu kiều, Có chiều thanh vận, có chiều thanh tân. Sương in mặt, tuyết pha thân, 190 Sen vàng lãng đãng như gần như xa. Chào mừng đón hỏi dò la: Đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây ? Thưa rằng: Thanh khí xưa nay, Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên. 195 Hàn gia ở mé tây thiên, Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu. Mấy lòng hạ cố đến nhau, Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng. Vâng trình hội chủ xem tường, 200 Mà sao trong sổ đoạn trường có tên. Âu đành quả kiếp nhân duyên, Cùng người một hội, một thuyền đâu xa! Này mười bài mới mới ra, Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời. 205 Kiều vâng lĩnh ý đề bài, Tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm. Xem thơ nức nở khen thầm: Giá đành tú khẩu cẩm tâm khác thường Ví đem vào tập đoạn Trường 210 Thì treo giải nhất chi nhường cho ai. Thềm hoa khách đã trở hài, Nàng còn cầm lại một hai tự tình. Gió đâu xịch bức mành mành, Tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm bao. 215 Trông theo nào thấy đâu nào Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây. Một mình lưỡng lự canh chầy, Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh. Hoa trôi bèo dạt đã đành, 220 Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi ! Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi, Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn. Giọng Kiều rền rĩ trướng loan, Nhà Huyên chợt tỉnh hỏi: Cơn cớ gì ? 225 Cớ sao trằn trọc canh khuya, Màu hoa lê hãy dầm dề giọt mưa ? Thưa rằng: Chút phận ngây thơ, Dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền. Buổi ngày chơi mả đạm Tiên, 230 Nhắp đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao. đoạn trường là số thế nào, Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia. Cứ trong mộng triệu mà suy, Phận con thôi có ra gì mai sau ! 235 Dạy rằng: Mộng triệu cớ đâu, Bỗng không mua não chuốc sầu nghĩ nao. Vâng lời khuyên giải thấp cao, Chưa xong điều nghĩ đã dào mạch Tương. Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng, 240 Nách tường bông liễu bay ngang trước mành. Hiên tà gác bóng chênh chênh, Nỗi riêng, riêng trạnh tấc riêng một mình. Cho hay là thói hữu tình, Đố ai gỡ mối 245 Chàng Kim từ lại thư song, Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây. Sầu đong càng lắc càng đầy, Ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Mây Tần khóa kín song the, 250 Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao. Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao, Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng. Buồng văn hơi giá như đồng, 3 Truyện Kiều-Nguyễn Du Trúc se ngọn thỏ, tơ chùng phím loan. 255 Mành Tương phất phất gió đàn, Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình. Vì chăng duyên nợ ba sinh, Thì chi đem thói khuynh thành trêu ngươi. Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người, 260 Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi. Một vùng cỏ mọc xanh rì, Nước ngâm trong vắt, thấy gì nữa đâu ! Gió chiều như gợi cơn sầu, Vi lô hiu hắt như màu khảy trêu. 265 Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều, Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang. Thâm nghiêm kín cổng cao tường, Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh. Lơ thơ tơ liễu buông mành, 270 Con oanh học nói trên cành mỉa mai. Mấy lần cửa đóng then cài, đầy thềm hoa rụng, biết người ở đâu ? Tần ngần đứng suốt giờ lâu, Dạo quanh chợt thấy mái sau có nhà. 275 Là nhà Ngô Việt thương gia, Buồng không để đó người xa chưa về. Lấy điều du học hỏi thuê, Túi đàn cặp sách đề huề dọn sang. Có cây, có đá sẵn sàng, 280 Có hiên Lãm thúy, nét vàng chưa phai. Mừng thầm chốn ấy chữ bài, Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây. Song hồ nửa khép cánh mây, Tường đông ghé mắt ngày ngày hằng trông. 285 Tấc gang đồng tỏa nguyên phong, Tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra. Nhẫn từ quán khách lân la, Tuần trăng thấm thoắt nay đà thèm hai. Cách tường phải buổi êm trời, 290 Dưới đào dường có bóng người thướt tha. Buông cầm xốc áo vội ra, Hương còn thơm nức, người đà vắng tanh. Lần theo tường gấm dạo quanh, Trên đào nhác thấy một cành kim thoa. 295 Giơ tay với lấy về nhà: Này trong khuê các đâu mà đến đây ? Ngẫm âu người ấy báu này, Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm ! Liền tay ngắm nghía biếng nằm, 300 Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai. Tan sương đã thấy bóng người, Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ. Sinh đà có ý đợi chờ, Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng: 305 Thoa này bắt được hư không, Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về ? Tiếng Kiều nghe lọt bên kia: Sinh r ng: Phác h a v a r i,ằ ọ ừ ồ Ph m đ xin m t vài l i thêm hoa .ẩ ề ộ ờ Tay tiên gió táp m a sa,ư Kho ng trên d ng bút th o và b n câu .ả ừ ả ố 405.Khen: Tài nh ng c phun châu,ả ọ Nàng Ban T c ng đâu th này !ả ạ ũ ế Ki p tu x a ví ch a dày,ế ư ư Phúc nào nh c đ c giá này cho ngang !ắ ượ Nàng r ng: Tr m li c dung quang,ằ ộ ế 410.Ch ng sân b i ng c c ng ph ng ẳ ộ ọ ũ ườ kim môn . Ngh mình ph n m ng cánh chu n,ĩ ậ ỏ ồ Khuôn xanh bi t có vuông tròn mà hay ?ế Nh t n m hãy th ngây,ớ ừ ă ơ Có ng i t ng s đoán ngay m t l i:ườ ướ ĩ ộ ờ 415.Anh hoa phát ti t ra ngoài,ế Nghìn thu b c m nh m t đ i tài hoa .ạ ệ ộ ờ Trông ng i l i ng m đ n ta,ườ ạ ẫ ế M t d y m t m ng bi t là có nên ?’ộ ầ ộ ỏ ế Sinh r ng: Gi i c u là duyên,ằ ả ấ 420.X a nay nhân đ nh th ng nhiên ư ị ắ c ng nhi u .ũ ề Ví dù gi i k t đ n đi u,ả ế ế ề Thì đem vàng đá mà li u v i thân !ề ớ đ đi u trung khúc ân c n,ủ ề ầ Lòng xuân ph i ph i chén xuân tàng ơ ớ tàng. 425.Ngày vui ng n ch ng đ y gang,ắ ẳ ầ 4 Truyện Kiều-Nguyễn Du Trông ra ác đã ng m g ng non đoài .ậ ươ V ng nhà ch ng ti n ng i dai,ắ ẳ ệ ồ Giã chàng nàng m i kíp d i song sa .ớ ờ đ n nhà v a th y tin nhà,ế ừ ấ 430.Hai thân còn d ti c hoa ch a v .ở ệ ư ề C a ngoài v i r rèm the,ử ộ ủ X m x m b ng l i v n khuya m t ă ă ă ố ườ ộ mình. Nh t th a g ng gi i đ u cành,ặ ư ươ ọ ầ Ng n đèn trông l t tr ng hu nh h t hiuọ ọ ướ ỳ ắ . 435.Sinh v a t a án thiu thiu,ừ ự D chi u nh t nh d chi u nh mê .ở ề ư ỉ ở ề ư Ti ng sen s đ ng gi c hòe,ế ẽ ộ ấ Bóng tr ng đã x hoa lê l i g n.ă ế ạ ầ Bâng khuâng đ nh Giáp non Th n,ỉ ầ 440.Còn ng gi c m ng đêm xuân m ờ ấ ộ ơ màng. Nàng r ng: Kho ng v ng đêm tr ng,ằ ả ắ ườ Vì hoa nên ph i đánh đ ng tìm hoa .ả ườ Bây gi rõ m t đôi ta,ờ ặ Bi t đâu r i n a ch ng là chiêm bao ?ế ồ ữ ẳ 445.V i m ng làm l r c vào,ộ ừ ễ ướ đài sen n i sáp song đào thêm h ng .ố ươ Tiên th cùng th o m t ch ng, ề ả ộ ươ Tóc mây m t món dao vàng chia đôi .ộ V ng tr ng v ng v c gi a tr i,ầ ă ằ ặ ữ ờ 450.đinh ninh hai m t m t l i song songặ ộ ờ . Tóc t c n v n t c lòng,ơ ă ặ ấ Tr m n m t c m t ch đ ng đ n x ng .ă ă ạ ộ ữ ồ ế ươ Chén hà sánh gi ng qu nh t ng,ọ ỳ ươ D i là h ng l n bình g ng bóng l ng.ả ươ ộ ươ ồ 455.Sinh r ng: Gió mát tr ng trong,ằ ă B y lâu nay m t chút lòng ch a cam .ấ ộ ư Chày s ng ch a n n c u Lam,ươ ư ệ ầ S l n khân quá ra sàm s ch ng ?ợ ầ ỡ ă Nàng r ng: H ng di p xích th ng,ằ ồ ệ ằ 460.M t l i c ng đã ti ng r ng t ng ộ ờ ũ ế ằ ươ tri . đ ng đi u nguy t n hoa kia .ừ ề ệ ọ Ngoài ra ai l i ti c gì v i ai .ạ ế ớ R ng: Nghe n i ti ng c m đài,ằ ổ ế ầ N c non lu ng nh ng l ng tai Chung ướ ố ữ ắ K .ỳ 465.Th a r ng: Ti n k sá chi,ư ằ ệ ỹ đã lòng d y đ n d y thì ph i vâng .ạ ế ạ ả Hiên sau treo s n c m tr ng,ẵ ầ ă V i vàng Sinh đã tay nâng ngang mày.ộ Nàng r ng: Ngh m n riêng tay, ằ ề ọ 470.Làm chi cho b n lòng này l m ậ ắ thân ! So d n dây v dây v n,ầ ũ ă B n dây to nh theo v n cung th ng .ố ỏ ầ ươ Khúc đâu Hán S chi n tr ng,ở ế ườ Nghe ra ti ng s t ti ng vàng chen ế ắ ế nhau . 475.Khúc đâu T mã Ph ng c u,ư ượ ầ Nghe ra nh oán nh s u ph i ch ng !ư ư ầ ả ă Kê Khang này khúc Qu ng l ng,ả ă M t r ng l u th y hai r ng hành vân .ộ ằ ư ủ ằ Qua quan này khúc Chiêu Quân, 480.N a ph n luy n chúa n a ph n t ử ầ ế ử ầ ư gia . Trong nh ti ng h c bay qua,ư ế ạ đ c nh ti ng su i m i sa n a v i .ụ ư ế ố ớ ử ờ Ti ng khoan nh gió tho ng ngoài,ế ư ả Ti ng mau s m s p nh tr i đ m a .ế ầ ậ ư ờ ổ ư 485.Ng n đèn khi t khi m ,ọ ỏ ờ Khi n ng i ng i đó c ng ng ng n s u .ế ườ ồ ũ ơ ẩ ầ Khi t a g i khi cúi đ u,ự ố ầ Khi vò chín khúc khi chau đôi mày . Ng n đèn khi t khi m ,ọ ỏ ờ Khi n ng i ng i đó c ng ng ng n s u .ế ườ ồ ũ ơ ẩ ầ Khi t a g i khi cúi đ u,ự ố ầ Khi vò chín khúc khi chau đôi mày . R ng: Hay thì th t là hay,ằ ậ 490.Nghe ra ng m đ ng nu t cay th ậ ắ ố ế nào ! L a chi nh ng b c tiêu tao,ự ữ ậ D t lòng mình c ng nao nao lòng ộ ũ ng i ?ườ 5 Truyện Kiều-Nguyễn Du R ng: Quen m t n t đi r i,ằ ấ ế ồ T vui thôi c ng tính tr i bi t sao !ẻ ũ ờ ế 495.L i vàng âm l nh ý cao,ờ ĩ H a d n d n b t chút nào đ c không .ọ ầ ầ ớ ượ Hoa h ng càng t th c h ng,ươ ỏ ứ ồ đ u mày cu i m t càng n ng t m yêu .ầ ố ắ ồ ấ Sóng tình d ng đã xiêu xiêu,ườ 500.Xem trong âu y m có chi u l l i .ế ề ả ơ Th a r ng: đ ng l y làm ch i,ư ằ ừ ấ ơ D cho th a h t m t l i đã nao !ẽ ư ế ộ ờ V chi m t đóa yêu đào,ẻ ộ V n h ng chi dám ng n rào chim ườ ồ ă xanh . 505.đã cho vào b c b kinh,ậ ố đ o tòng phu l y ch trinh làm đạ ấ ữ ầụ Ra tu ng trên B c trong dâu,ồ ộ Thì con ng i y ai c u làm chi !ườ ấ ầ Ph i đi u n x i thì,ả ề ă ổ ở 510.Ti t tr m n m n b đi m t ngày !ế ă ă ỡ ỏ ộ Ng m duyên k ng x a nay,ẫ ỳ ộ ư L a đôi ai đ p l i tày Thôi Tr ng .ứ ẹ ạ ươ Mây m a đánh đ đá vàng,ư ổ Quá chi u nên đã chán ch ng y n ề ườ ế anh . 505.Trong khi ch p cánh li n cành,ắ ề Mà lòng r rúng đã dành m t bên .ẻ ộ Mái tây đ l nh h ng nguy n,ể ạ ươ ề Cho duyên đ m th m ra duyên b bàng.ằ ắ ẽ Gieo thoi tr c ch ng gi giàng,ướ ẳ ữ 520.đ sau nên th n cùng chàng b i ai ?ể ẹ ở V i chi li u ép hoa nài,ộ ễ Còn thân t l i đ n b i có khi !ắ ạ ề ồ Th y l i đoan chính d nghe,ấ ờ ễ Chàng càng thêm n thêm vì m i ể ườ phân . 525.Bóng tàu v a l t v ngân,ừ ạ ẻ Tin đâu đã th y c a ng n g i vào .ấ ử ă ọ Nàng thì v i tr bu ng thêu,ộ ở ồ Sinh thì d o gót sân đào b c ra .ạ ướ C a sài v a ng then hoa,ử ừ ỏ 530.Gia đ ng vào g i th nhà m i sang.ồ ở ư ớ đem tin thúc ph t đ ng, ụ ừ ườ B v l th n tha h ng đ hu .ơ ơ ữ ấ ươ ề ề Liêu d ng cách tr s n khê,ươ ở ơ Xuân đ ng kíp g i sinh v h tang.ườ ọ ề ộ 535.M ng tin xi t n i kinh hoàng,ả ế ỗ B ng mình l n tr c đài trang t tình.ă ẻ ướ ự Gót đ u m i n i đinh ninh,ầ ọ ỗ N i nhà tang tóc n i mình xa xôi:ỗ ỗ S đâu ch a k p đôi h i,ự ư ị ồ 540.Duyên đâu ch a k p m t l i trao t ,ư ị ộ ờ ơ Tr ng th còn đó tr tr ,ă ề ơ ơ Dám xa xôi m t mà th a th t lòng.ặ ư ớ Ngoài nghìn d m ch c ba đông,ặ ố M i s u khi g cho xong còn ch y !ố ầ ỡ ầ 545.Gìn vàng gi ng c cho hay,ữ ọ Cho đành lòng k chân mây cu i tr i .ẻ ố ờ Tai nghe ru t r i b i b i,ộ ố ờ ờ Ng p ng ng nàng m i giãi l i tr c sau:ậ ừ ớ ờ ướ ông t ghét b chi nhau,ơ ỏ 550.Ch a vui sum h p đã s u chia phôi !ư ọ ầ Cùng nhau trót đã n ng l i,ặ ờ D u thay mái tóc dám d i lòng t !ẫ ờ ơ Qu n bao tháng đ i n m ch ,ả ợ ă ờ Ngh ng i n gió n m m a xót th m.ĩ ườ ă ằ ư ầ 555.đã nguy n hai ch đ ng tâm,ề ữ ồ Tr m n m th ch ng ôm c m thuy n ai .ă ă ề ẳ ầ ề Còn non còn n c còn dài,ướ Còn v còn nh đ n ng i hôm nay !ề ớ ế ườ Dùng d ng ch a n r i tay,ằ ư ỡ ờ 560.V ng đông trông đã đ ng ngay nóc ầ ứ nhà. Ng i ngùng m t b c m t xa,ạ ộ ướ ộ M t l i trân tr ng châu sa m y hàng.ộ ờ ọ ấ Bu c yên qu y gánh v i vàng,ộ ả ộ M i s u x n a b c đ ng chia hai .ố ầ ẻ ử ướ ườ 565.Bu n trông phong c nh quê ng i,ồ ả ườ đ u cành quyên nh t cu i tr i nh n th aầ ặ ố ờ ạ ư . Não ng i c gió tu n m a,ườ ữ ầ ư M t ngày n ng gánh t ng t m t ộ ặ ươ ư ộ ngày . 6 Truyện Kiều-Nguyễn Du Nàng còn đ ng t a hiên tây,ứ ự 570 Chín h i v n vít nh v y m i t .ồ ấ ư ầ ố ơ Trông ch ng khói ng t song th a,ừ ấ ư Hoa trôi trác th m, li u x xác vàng.ắ ễ ơ Tần ngần dạo gót lầu trang, Một đoàn mừng thọ ngoại hương mới về, 575 Hàn huyên chưa kịp giãi dề, Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao. Người nách thước, kẻ tay đao; Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi. Già giang một lão một trai, 580 Một dây vô lại buộc hai thâm tình. Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh, Rụng rời khung dệt, tan tành gói may. Đồ tế nhuyễn, của riêng tây, Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham. 585 Điều đâu bay buộc ai làm ? Này ai dan dậm, giật giàm bỗng dưng ? Hỏi ra sau mới biết rằng: Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ. Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ, 590 Tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây. Hạ từ van lạy suốt ngày, Điếc tai lân tuất, phũ tay tồi tàn. Rường cao rút ngược dây oan, Dẫu là đá cũng nát gan, lọ người. 595 Mặt trông đau đớn rụng rời, Oan này còn một kêu trời, nhưng xa. Một ngày lạ thói sai nha, Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền. Sao cho cốt nhục vẹn tuyền, 600 Trong khi ngộ biến tòng quyền biết sao ? Duyên hội ngộ, đức cù lao, Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn ? Để lời thệ hải minh sơn, Làm con trước phải đền ơn sinh thành. 605 Quyết tình nàng mới hạ tình: Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha ! Họ Chung có kẻ lại già, Cũng trong nha dịch lại là từ tâm. Thấy nàng hiếu trọng tình thâm, 610 Vì nàng nghĩ cũng thương thầm xót vay. Tính bài lót đó luồn đây, Có ba trăm lạng việc này mới xuôi. Hãy về tạm phó giam ngoài, Dặn nàng qui liệu trong đôi ba ngày. 615 Thương tình con trẻ thơ ngây, Gặp cơn vạ gió tai bay bất kỳ! Đau lòng tử biệt sinh ly, Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên ! Hạt mưa sá nghĩ phận hèn, 620 Liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân. Sự lòng ngỏ với băng nhân, Tin sương đồn đại xa gần xôn xao. Gần miền có một mụ nào, Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh. 625 Hỏi tên rằng: Mã Giám sinh. Hỏi quê, rằng: Huyện Lâm Thanh cũng gần. Quá niên trạc ngoại tứ tuần, Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Trước thầy sau tớ lao xao 630 Nhà băng đưa mối rước vào lầu trang. Ghế trên ngồi tót sỗ sàng, Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra. Nỗi mình thêm tức nỗi nhà, Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng ! 635 Ngại ngùng giợn gió e sương, Nhìn hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày. Mối càng vén tóc bắt tay, Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai. Đắn đo cân sắc cân tài, 640 ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ. Mặn nồng một vẻ một ưa, Bằng lòng khách mới tùy cơ dặt dìu. Rằng: Mua ngọc đến Lam Kiều, Sính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường ? 645 Mối rằng: đáng giá nghìn vàng, Gấp nhà nhờ lượng người thương dám nài. Cò kè bớt một thêm hai, Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm. Một lời thuyền đã êm dằm 650 Hãy đưa canh thiếp trước cầm làm ghi. Định ngày nạp thái vu qui, 7 Truyện Kiều-Nguyễn Du Tiền lưng đã sẵn việc gì chẳng xong ! Một lời cậy với Chung công, Khất từ tạm lĩnh Vương ông về nhà. 655 Thương tình con trẻ cha già, Nhìn nàng ông những máu sa ruột dàu: Nuôi con những ước về sau, Trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi. Trời làm chi cực bấy trời, 660 Này ai vu thác cho người hợp tan ! Búa rìu bao quản thân tàn, Nỡ đầy đọa trẻ, càng oan khốc già. Một lần sau trước cũng là, Thôi thì mặt khuất chẳng thà lòng đau ! 665 Theo lời càng chảy dòng châu, Liều mình ông rắp gieo đầu tường vôi. Vội vàng kẻ giữ người coi, Nhỏ to nàng lại tìm lời khuyên can: Vẻ chi một mảnh hồng nhan, 670 Tóc tơ chưa chút đền ơn sinh thành. Dâng thư đã thẹn nàng Oanh, Lại thua ả Lý bán mình hay sao ? Cỗi xuân tuổi hạc càng cao, Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành. 675 Lòng tơ dù chẳng dứt tình, Gió mưa âu hẳn tan tành nưóc non. Thà rằng liều một thân con, Hoa dù rã cánh, lá còn xanh cây. Phận sao đành vậy cũng vầy, 680 Cầm như chẳng đậu những ngày còn xanh. Cũng đừng tính quẩn lo quanh, Tan nhà là một thiệt mình là hai. Phải lời ông cũng êm tai, Nhìn nhau giọt vắn giọt dài ngổn ngang. 685 Mái ngoài họ Mã vừa sang, Tờ hoa đã ký, cân vàng mới trao. Trăng già độc địa làm sao ? Cầm dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên. Trong tay đã sẵn đồng tiền, 690 Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì ! Họ Chung ra sức giúp vì, Lễ tâm đã đặt, tụng kỳ cũng xong. Việc nhà đã tạm thong dong, Tinh kỳ giục giã đã mong độ về. 695. Một mình nàng ngọn đèn khuya, áo dầm giọt lệ, tóc xe mối sầu. Phận dầu, dầu vậy cũng dầu, Xót lòng đeo đẳng bấy lâu một lời! Công trình kể biết mấy mươi. 700. Vì ta khăng khít, cho người dở dang. Thề hoa chưa ráo chén vàng, Lỗi thề thôi đã phụ phàng với hoa. Trời Liêu non nước bao xa. Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi. 705. Biết bao duyên nợ thề bồi. Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì. Tái sinh chưa dứt hương thề. Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Nợ tình chưa trả cho ai, 710. Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Nỗi riêng riêng những bàng hoàng, Dầu chong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn. Thúy Vân chợt tỉnh giấc xuân, Dưới đèn ghé đến ân cần hỏi han: 715. Cơ trời dâu bể đa đoan, Một nhà để chị riêng oan một mình, Cớ chi ngồi nhẫn tàn canh ? Nỗi riêng còn mắc mối tình chi đây\? Rằng: Lòng đương thổn thức đầy, 720. Tơ duyên còn vướng mối này chưa xong. Hở môi ra cũng thẹn thùng, Để lòng thì phụ tấm lòng với ai. Cậy em, em có chịu lời, Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. 725. Giữa đường đứt gánh tương tư, Loan giao chắp mối tơ thừa mặc em. Kể từ khi gặp chàng Kim, Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề. Sự đâu sóng gió bất kỳ, 730. Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai ! Ngày xuân em hãy còn dài, Xót tình máu mủ, thay lời nước non. Chị dù thịt nát xương mòn, Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây. 735. Chiếc thoa với bức tờ mây, 8 Truyện Kiều-Nguyễn Du Duyên này thì giữ vật này của chung. Dù em nên vợ nên chồng, Xót người mệnh bạc, ắt lòng chẳng quên. Mất người còn chút của tin, 740. Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa. Mai sao dầu có bao giờ. Đốt lò hương ấy, so tơ phím này. Trông ra ngọn cỏ lá cây, Thấy hiu hiu gió thì hay chị về. 745. Hồn còn mang nặng lời thề, Nát thân bồ liễu, đền nghì trúc mai; Dạ đài cách mặt khuất lời, Rẩy xin chén nước cho người thác oan. Bây giờ trâm gẫy bình tan, 750. Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân. Trăm nghìn gửi lại tình quân, Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. Phận sao phận bạc như vôi, Đã đành nước chẩy hoa trôi lỡ làng. 755. ôi Kim lang! Hỡi Kim lang! Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây! Cạn lời hồn ngất máu say, Một hơi lặng ngắt đôi tay giá đồng. Xuân Huyên chợt tỉnh giất nồng, 760. Một nhà tấp nập, kẻ trong người ngoài. Kẻ thang người thuốc bời bời, Mới dằn cơn vựng, chưa phai giọt hồng. Hỏi: Sao ra sự lạ lùng? Kiều càng nức nở mở không ra lời. 765. Nỗi nàng Vân mới rỉ tai, Chiếc thoa này với tờ bồi ở đây . Này cha làm lỗi duyên mày, Thôi thì nỗi ấy sau này đã em. Vì ai rụng cải rơi kim, 770. Để con bèo nổi mây chìm vì ai. Lời con dặn lại một hai, Dẫu mòn bia đá, dám sai tấc vàng. Lậy thôi, nàng lại thưa chiềng, Nhờ cha trả được nghĩa chàng cho xuôi. 775. Sá chi thân phận tôi đòi, Dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu. Xiết bao kể nỗi thảm sầu ! Khắc canh đã giục nam lâu mấy hồi . Kiệu hoa đâu đã đến ngoài, 780.Quản huyền đâu đã giục người sinh ly . Đau lòng kẻ ở người đi, Lệ rơi thấm đá tơ chia rũ tằm. Trời hôm mây kéo tối rầm, Rầu rầu ngọn cỏ đầm đầm cành sương. 785. Rước nàng về đến trú phường, Bốn bề xuân khóa một nàng ở trong. Ngập ngừng thẹn lục e hồng, Nghĩ lòng lại xót xa lòng đòi phen. Phẩm tiên rơi đến tay hèn, 790.Hoài công nắng giữ mưa gìn với ai: Biết thân đến bước lạc loài, Nhị đào thà bẻ cho người tình chung. Vì ai ngăn đón gió đông, Thiệt lòng khi ở đau lòng khi đi . 795.Trùng phùng dầu họa có khi, Thân này thôi có còn gì mà mong. Đã sinh ra số long đong, Còn mang lấy kiếp má hồng được sao ? Trên yên sẵn có con dao, 800.Giấu cầm nàng đã gói vào chéo khăn: Phòng khi nước đã đến chân, Dao này thì liệu với thân sau này . Đêm thu một khắc một chầy, Bâng khuâng như tỉnh như say một mình. 805. Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh, Vẫn là một đứa phong tình đã quen. Quá chơi lại gặp hồi đen, Quen mùi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa . Lầu xanh có mụ Tú Bà, 810.Làng chơi đã trở về già hết duyên. Tình cờ chẳng hẹn mà nên, Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường. Chung lưng mở một ngôi hàng, Quanh năm buôn phấn bán hương đã lề. 815. Dạo tìm khắp chợ thì quê, Giả danh hầu hạ dạy nghề ăn chơi . 9 Truyện Kiều-Nguyễn Du Rủi may âu cũng tại trời, Đoạn trường lại chọn mặt người vô duyên. Xót nàng chút phận thuyền quyên, 820.Cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn. Mẹo lừa đã mắc vào khuôn, Sính nghi rẻ giá nghênh hôn sẵn ngày . Mừng thầm: Cờ đã đến tay ! Càng nhìn vẻ ngọc càng say khúc vàng. 825.Đã nên quốc sắc thiên hương, Một cười này hẳn nghìn vàng chẳng ngoa . Về đây nước trước bẻ hoa, Vương tôn quý khách ắt là đua nhau . Hẳn ba trăm lạng kém đâu, 830.Cũng đà vừa vốn còn sau thì lời, Miếng ngon kề dến tận nơi, Vốn nhà cũng tiếc của trời cũng tham. đào tiên đã bén tay phàm, Thì vin cành quít cho cam sự đời ! 835.Dưới trần mấy mặt làng chơi, Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa . Nước vỏ lựu máu mào gà, Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên. Mập mờ đánh lận con đen, 840.Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi ? Mụ già hoặc có điều gì, Liều công mất một buổi quỳ mà thôi . Vả đây đường xá xa xôi, Mà ta bất động nữa người sinh nghi . 845.Tiếc thay một đóa trà mi, Con ong đã tỏ đường đi lối về. Một cơn mưa gió nặng nề, Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương. Đêm xuân một giấc mơ màng, 850.Đuốc hoa để đó, mặc nàng nằm trơ . Giọt riêng tầm tã tuôn mưa, Phần căm nỗi khách phần dơ nỗi mình: Tuồng chi là giống hôi tanh, Thân nghìn vàng để ô danh má hồng. 855.Thôi còn chi nữa mà mong? Đời người thôi thế là xong một đời . Giận duyên tủi phận bời bời, Cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh. Nghĩ đi nghĩ lại một mình: 860.Một mình thì chớ hai tình thì sao ? Sao dầu sinh sự thế nào, Truy nguyên chẳng kẻo lụy vào song thân. Nỗi mình âu cũng giãn dần, Kíp chầy thôi cũng một lần mà thôi . 865.Những là đo đắn ngược xuôi, Tiếng gà nghe đã gáy sôi mái tường. Lầu mai vừa rúc còi sương, Mã Sinh giục giã vội vàng ra đi . Đoạn trường thay lúc phân kỳ ! 870.Vó câu khấp khểnh bóng xe gập ghềnh. Bề ngoài mười dặm trường đình, Vương ông mở tiệc tiễn hành đưa theo . Ngoài thì chủ khách dập dìu, Một nhà huyên với một Kiều ở trong. 875.Nhìn càng lã chã giọt hồng, Rỉ tai nàng mới giãi lòng thấp cao: Hổ sinh ra phận thơ đào, Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong? Lỡ làng nước đục bụi trong, 880.Trăm năm để một tấm lòng từ đây . Xem gương trong bấy nhiêu ngày, Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già ! Khi về bỏ vắng trong nhà, Khi vào dùng dắng khi ra vội vàng. 885.Khi ăn khi nói lỡ làng, Khi thầy khi tớ xem thường xem khinh. Khác màu kẻ quý người thanh, Ngẫm ra cho kỹ như hình con buôn. Thôi con còn nói chi con? 890.Sống nhờ đất khách thác chôn quê người ! Vương bà nghe bấy nhiêu lời, Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên. Vài tuần chưa cạn chén khuyên. Mái ngoài nghỉ đã giục liền ruổi xe . 895.Xót con lòng nặng trì trì, Trước yên ông đã nằn nì thấp cao: Chút thân yếu liễu tơ đào, 10 […]… thôi ! 13 Truyện Kiều- Nguyễn Du 1145 Nhưng tôi có sá chi tôi, Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu ? Thân lươn bao quản lấm đầu, Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa ! Được lời mụ mới tùy cơ, 1150 Bắt người bảo lĩnh làm tờ cung chiêu Bày vai có ả Mã Kiều, Xót nàng, ra mới đánh liều chịu đoan Mụ càng kể nhặt, kể khoan, Gạn gùng đến mực, nồng nàn mới tha 1155 Vực nàng vào nghỉ trong nhà, Mã Kiều lại… thật lứa đôi ta, 21 Truyện Kiều- Nguyễn Du Làm ra con ở chúa nhà đôi nơi 1815 Bề ngoài thơn thớt nói cười, Mà trong nham hiểm giết người không dao Bây giờ đất thấp trời cao, Ăn làm sao nói làm sao bây giờ? Càng trông mặt càng ngẩn ngơ, 1820 Ruột tằm đòi đoạn như tơ rối bời Sợ uy dám chẳng vâng lời, Cúi đầu nép xuống sân mai một chiều Sinh đà phách lạc hồn siêu: Thương ơi chẳng phải nàng Kiều ở đây? 1825… mới hỏi tra, Họ Đô có kẻ lại già thưa lên: Sự này đã ngoại mười niên, Tôi đà biết mặt biết tên rành rành Tú bà cùng Mã Giám sinh, 2890 Đi mua người ở Bắc kinh đưa về Thúy Kiều tài sắc ai bì, Có nghề đàn lại đủ nghề văn thơ 34 Truyện Kiều- Nguyễn Du Kiên trinh chẳng phải gan vừa, Liều mình thế ấy phải lừa thế kia 2895 Phong trần chịu đã ê chề, Tơ duyên sau lại xe về Thúc lang Phải tay vợ cả phũ phàng,… trêu ngươi! Chồng tao nào phải như ai, 1560 Điều này hẳn miệng những người thị phi! Vội vàng xuống lệnh ra uy, Đứa thì vả miệng đứa thì bẻ răng 18 Truyện Kiều- Nguyễn Du Trong ngoài kín mít như bưng Nào ai còn dám nói năng một lời! 1565 Buồng đào khuya sớm thảnh thơi, Ra vào một mực nói cười như không Đêm ngày lòng những dặn lòng, Sinh đà về đến lầu hồng xuống yên Lời tan hợp nỗi hàn huyên, 1570 Chữ tình… xanh xanh Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồị 1055 Chung quanh những nước non người, Đau lòng lưu lạc, nên vài bốn câu Ngậm ngùi rủ bước rèm châu, Cách tường, nghe có tiếng đâu họa vần Một chàng vừa trạc thanh xuân, 12 Truyện Kiều- Nguyễn Du 1060 Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng Nghĩ rằng cũng mạch thư hương, Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh Bóng Nga thấp thoáng… niềm vì nước vì dân, 2720 Âm công cất một đồng cân đã già! Đoạn trường sổ rút tên ra, Đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau Còn nhiều hưởng thụ về lâu, Duyên xưa tròn trặn phúc sau dồi dào! 2725 Nàng nghe ngơ ngẩn biết sao, Trạc Tuyền! nghe tiếng gọi vào bên tai Giật mình thoắt tỉnh giấc mai, 32 Thờ ơ gió trúc, mưa mai, 1250 Ngẩn ngơ trăm nỗi, giùi mài một thân Ôm lòng đòi đoạn xa gần, Chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau! Nhớ ơn chín chữ cao sâu, Một ngày một ngả bóng dâu tà tà 1255 Dặm ngàn, nước thẳm, non xa, Nghĩ đâu thân phận con ra thế này! Sân hòe đôi chút thơ ngây Trân… tham hễ thấy hơi đồng thì mê Dưới trăng quyên đã gọi hè, Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông Buồng the phải buổi thong dong, 1310 Thang lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa Rõ màu trong ngọc trắng ngà ! 15

Xem Thêm :  Cách in file pdf trên máy tính, lap top, điện thoại hoặc máy tính bảng

Kiều-Nguyễn Du 1 Trăm năm trong cõi người ta, Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. 5 Lạ gì bỉ sắc tư phong, Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Cảo thơm lần giở trước đèn, Phong tình có lục cònsử xanh. Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh, 10 Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng. Có nhà viên ngoại họ Vương, Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung. Một trai con thứ rốt lòng, Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia. 15 Đầu lòng hai ả tố nga, Thúylà chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách, tuyết tinh thần, Một người một vẻ, mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác vời, 20 Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.càng sắc sảo, mặn mà, So bề tài, sắc, lại là phần hơn. 25 Làn thu thủy, nét xuân sơn, Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Một, hai nghiêng nước nghiêng thành, Sắc đành đòi một, tài đành họa hai. Thông minh vốn sẵn tư trời, 30 Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm. Cung thương làu bậc ngũ âm, Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương. Khúc nhà tay lựa nên chương, Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân. 35 Phong lưu rất mực hồng quần, Xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê Êm đềm trướng rủ màn che, Tường đông ong bướm đi về mặc ai. Ngày xuân con én đưa thoi, 40 Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. Cỏ non xanh tận chân trời, Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ, hội là đạp Thanh. 45 Gần xa nô nức yến anh, Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử, giai nhân, Ngựa xe như nước áo quần như nêm. Ngổn ngang gò đống kéo lên, 50 Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. Tà tà bóng ngả về tây, Chị emthẩn dan tay ra về. Bước dần theo ngọn tiểu khê, Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. 55 Nao nao dòng nước uốn quanh, Dịpnho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang. Sè sè nấm đất bên đàng, Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Rằng: Sao trong tiết thanh minh, 60 Mà đây hương khói vắng tanh thế mà? Vương Quan mới dẫn gần xa: Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi. Nổi danh tài sắc một thì, Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh. 65 Kiếp hồng nhan có mong manh, Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương. Có người khách ở viễn phương, Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi. Thuyền tình vừa ghé tới nơi, 70 Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ. Buồng không lạnh ngắt như tờ, Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh. Khóc than khôn xiết sự tình, Khéo vô duyên ấy là mình với ta. 75 Đã không duyên trước chăng mà, Thì chi chút ước gọi là duyên sau. Sắm xanh nếp tử xe châu, Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa. Trải baolặn ác tà, 80 ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm! Lòng đâu sẵn mối thương tâm, Thoắt ngheđã đầm đầm châu sa. Đau đớn thay phận đàn bà! Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. 1Kiều-Nguyễn Du 85 Phũ phàng chi bấy hoá công, Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha. Sống làm vợ khắp người ta, Khéo thay thác xuống làm ma không chồng. Nào người phượng chạ loan chung, 90 Nào người tích lục tham hồng là ai ? đã không kẻ đoái người hoài, Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương. Gọi là gặp gỡ giữa đường, Họa là người dưới suối vàng biết cho. 95 Lầm rầm khấn khứa nhỏ to, Sụp ngồi vài gật trước mồ bước ra. Một vùng cỏ áy bóng tà, Gió hiu hiu thổi một vài bông lau. Rút trâm sẵn giắt mái đầu, 100 Vạch da cây vịnh bốnba vần. Lại càng mê mẩn tâm thần Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra. Lại càng ủ dột nét hoa, Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài. 105 Vân rằng: Chị cũng nực cười, Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Rằng: Hồng nhan tự thuở xưa, Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu ? Nỗi niềm tưởng đến mà đau, 110 Thấy người nằm đó biết sau thế nào ? Quan rằng: Chị nói hay sao, Một lời là một vận vào khó nghe. ở đây âm khí nặng nề, Bóng chiều đã ngả dậm về còn xa. 115rằng: Những đấng tài hoa, Thác là thể phách, còn là tinh anh, Dễ hay tình lại gặp tình, Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ. Một lời nói chửa kịp thưa, 120 Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay. ào ào đổ lộc rung cây, ở trong dường có hương bay ít nhiều. Đè chừng ngọn gió lần theo, Dấu giày từng bước in rêu rành rành. 125 Mắt nhìn ai nấy đều kinh, Nàng rằng: Này thực tinh thành chẳng xa. Hữu tình ta lại gặp ta, Chớ nề u hiển mới là chị em. Đã lòng hiển hiện cho xem,. Tạ lòng nàng lại nối thêm vài lời. 130 Lònglai láng bồi hồi, Gốc cây lại vạch một bài cổ thi. Dùng dằng nửa ở nửa về, Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần. 135 Trông chừng thấy một văn nhân, Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng. đề huề lưng túi gió trăng, Sau chân theo một vài thằng con con. Tuyết in sắc ngựagiòn, 140 Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời. Nẻo xa mới tỏ mặt người, Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình. Hài văn lần bước dặm xanh, Một vùng như thể cây quỳnh cành dao. 145 Chàng Vương quen mặt ra chào, Haie lệ nép vào dưới hoa. Nguyên người quanh quất đâu xa, Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh. Nền phú hậu, bậc tài danh, 150 Văn chương nết đất, thông minh tính trời. Phong tư tài mạo tót vời, Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Chung quanh vẫn đất nước nhà, Với Vương Quan trước vẫn là đồng thân. 155 Vẫn nghe thơm nức hương lân, Một nền đồng Tước khoá xuân hai Kiều. Nước non cách mấy buồng thêu, Những là trộm nhớ thầm yêu chốc mòng. May thay giảitương phùng, 160 Gặp tuần đố lá thoả lòng tìm hoa. Bóng hồng nhác thấy nẻo xa, Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai. Người quốc sắc, kẻ thiên tài, Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. 165 Chập chờn cơn tỉnh cơn mê. Rốn ngồi chẳng tiện, dứt về chỉn khôn. Bóng tà như giục cơn buồn, Khách đà lên ngựa, người còn nghé theo. 2Kiều-Nguyễn Du Dướinước chảy trong veo, 170 Bêntơ liễu bóng chiều thướt tha.từ trở gót trướng hoa, Mặt trời gác núi chiêng đà thu không. Mảnh trăng chênh chếch dòm song, Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân. 175 Hải đường lả ngọn đông lân, Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà. Một mình lặng ngắm bóng nga, Rộn đường gần với nỗi xa bời bời: Người mà đến thế thì thôi, 180 Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi! Người đâu gặp gỡ làm chi, Trăm năm biết có duyên gì hay không? Ngổn ngang trăm mối bên lòng, Nêntuyệt diệu ngụ trong tính tình. 185 Chênh chênh bóng nguyệt xế mành, Tựa nương bên triện một mình thiu thiu. Thoắt đâu thấy một tiểu kiều, Có chiều thanh vận, có chiều thanh tân. Sương in mặt, tuyết pha thân, 190 Sen vàng lãng đãng như gần như xa. Chào mừng đón hỏi dò la: Đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây ? Thưa rằng: Thanh khí xưa nay, Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên. 195 Hàn gia ở mé tây thiên, Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu. Mấy lòng hạ cố đến nhau, Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng. Vâng trình hội chủ xem tường, 200 Mà sao trong sổ đoạn trường có tên. Âu đành quả kiếp nhân duyên, Cùng người một hội, một thuyền đâu xa! Này mười bài mới mới ra,thần lại mượn bút hoa vẽ vời. 205vâng lĩnh ý đề bài, Tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm. Xemnức nở khen thầm: Giá đành tú khẩu cẩm tâm khác thường Ví đem vào tập đoạn Trường 210 Thì treo giải nhất chi nhường cho ai. Thềm hoa khách đã trở hài, Nàng còn cầm lại một hai tự tình. Gió đâu xịch bức mành mành, Tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm bao. 215 Trông theo nào thấy đâu nào Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây. Một mình lưỡng lự canh chầy, Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh. Hoa trôi bèo dạt đã đành, 220 Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi ! Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi, Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn. Giọngrền rĩ trướng loan, Nhà Huyên chợt tỉnh hỏi: Cơn cớ gì ? 225 Cớ sao trằn trọc canh khuya, Màu hoa lê hãy dầm dề giọt mưa ? Thưa rằng: Chút phận ngây thơ, Dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền. Buổi ngày chơi mả đạm Tiên, 230 Nhắp đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao. đoạn trường là số thế nào, Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia. Cứ trong mộng triệu mà suy, Phận con thôi có ra gì mai sau ! 235 Dạy rằng: Mộng triệu cớ đâu, Bỗng không mua não chuốc sầu nghĩ nao. Vâng lời khuyên giải thấp cao, Chưa xong điều nghĩ đã dào mạch Tương. Ngoài songthẻ oanh vàng, 240 Nách tường bông liễu bay ngang trước mành. Hiên tà gác bóng chênh chênh, Nỗi riêng, riêng trạnh tấc riêng một mình. Cho hay là thói hữu tình, Đố ai gỡ mối 245 Chàng Kim từ lại thư song, Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây. Sầu đong càng lắc càng đầy, Ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Mây Tần khóa kín song the, 250 Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao. Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao, Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng. Buồng văn hơi giá như đồng, 3Kiều-Nguyễn Du Trúc se ngọn thỏ, tơ chùng phím loan. 255 Mành Tương phất phất gió đàn, Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình. Vì chăng duyên nợ ba sinh, Thì chi đem thói khuynh thành trêu ngươi. Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người, 260 Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi. Một vùng cỏ mọc xanh rì, Nước ngâm trong vắt, thấy gì nữa đâu ! Gió chiều như gợi cơn sầu, Vi lô hiu hắt như màu khảy trêu. 265 Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều, Xăm xăm đè nẻo Lamlần sang. Thâm nghiêm kín cổng cao tường, Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh. Lơtơ liễu buông mành, 270 Con oanh học nói trên cành mỉa mai. Mấy lần cửa đóng then cài, đầy thềm hoa rụng, biết người ở đâu ? Tần ngần đứng suốt giờ lâu, Dạo quanh chợt thấy mái sau có nhà. 275 Là nhà Ngô Việt thương gia, Buồng không để đó người xa chưa về. Lấy điều du học hỏi thuê, Túi đàn cặp sách đề huề dọn sang. Có cây, có đá sẵn sàng, 280 Có hiên Lãm thúy, nét vàng chưa phai. Mừng thầm chốn ấy chữ bài, Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây. Song hồ nửa khép cánh mây, Tường đông ghé mắt ngày ngày hằng trông. 285 Tấc gang đồng tỏa nguyên phong, Tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra. Nhẫn từ quán khách lân la, Tuần trăng thấm thoắt nay đà thèm hai. Cách tường phải buổi êm trời, 290 Dưới đào dường có bóng người thướt tha. Buông cầm xốc áo vội ra, Hương còn thơm nức, người đà vắng tanh. Lần theo tường gấm dạo quanh, Trên đào nhác thấy một cành kim thoa. 295 Giơ tay với lấy về nhà: Này trong khuê các đâu mà đến đây ? Ngẫm âu người ấy báu này, Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm ! Liền tay ngắm nghía biếng nằm, 300 Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai. Tan sương đã thấy bóng người, Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ. Sinh đà có ý đợi chờ, Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng: 305 Thoa này bắt được hư không, Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về ? Tiếngnghe lọt bên kia: Sinh r ng: Phác h a v a r i,ằ ọ ừ ồ Ph m đ xin m t vài l i thêm hoa .ẩ ề ộ ờ Tay tiên gió táp m a sa,ư Kho ng trên d ng bút th o và b n.ả ừ ả ố 405.Khen: Tài nh ng c phun châu,ả ọ Nàng Ban T c ng đâu th này !ả ạ ũ ế Ki p tu x a ví ch a dày,ế ư ư Phúc nào nh c đ c giá này cho ngang !ắ ượ Nàng r ng: Tr m li c dung quang,ằ ộ ế 410.Ch ng sân b i ng c c ng ph ng ẳ ộ ọ ũ ườ kim môn . Ngh mình ph n m ng cánh chu n,ĩ ậ ỏ ồ Khuôn xanh bi t có vuông tròn mà hay ?ế Nh t n m hãy th ngây,ớ ừ ă ơ Có ng i t ng s đoán ngay m t l i:ườ ướ ĩ ộ ờ 415.Anh hoa phát ti t ra ngoài,ế Nghìn thu b c m nh m t đ i tài hoa .ạ ệ ộ ờ Trông ng i l i ng m đ n ta,ườ ạ ẫ ế M t d y m t m ng bi t là có nên ?’ộ ầ ộ ỏ ế Sinh r ng: Gi i c u là duyên,ằ ả ấ 420.X a nay nhân đ nh th ng nhiên ư ị ắ c ng nhi u .ũ ề Ví dù gi i k t đ n đi u,ả ế ế ề Thì đem vàng đá mà li u v i thân !ề ớ đ đi u trung khúc ân c n,ủ ề ầ Lòng xuân ph i ph i chén xuân tàng ơ ớ tàng. 425.Ngày vui ng n ch ng đ y gang,ắ ẳ ầ 4Kiều-Nguyễn Du Trông ra ác đã ng m g ng non đoài .ậ ươ V ng nhà ch ng ti n ng i dai,ắ ẳ ệ ồ Giã chàng nàng m i kíp d i song sa .ớ ờ đ n nhà v a th y tin nhà,ế ừ ấ 430.Hai thân còn d ti c hoa ch a v .ở ệ ư ề C a ngoài v i r rèm the,ử ộ ủ X m x m b ng l i v n khuya m t ă ă ă ố ườ ộ mình. Nh t th a g ng gi i đ u cành,ặ ư ươ ọ ầ Ng n đèn trông l t tr ng hu nh h t hiuọ ọ ướ ỳ ắ . 435.Sinh v a t a án thiu thiu,ừ ự D chi u nh t nh d chi u nh mê .ở ề ư ỉ ở ề ư Ti ng sen s đ ng gi c hòe,ế ẽ ộ ấ Bóng tr ng đã x hoa lê l i g n.ă ế ạ ầ Bâng khuâng đ nh Giáp non Th n,ỉ ầ 440.Còn ng gi c m ng đêm xuân m ờ ấ ộ ơ màng. Nàng r ng: Kho ng v ng đêm tr ng,ằ ả ắ ườ Vì hoa nên ph i đánh đ ng tìm hoa .ả ườ Bây gi rõ m t đôi ta,ờ ặ Bi t đâu r i n a ch ng là chiêm bao ?ế ồ ữ ẳ 445.V i m ng làm l r c vào,ộ ừ ễ ướ đài sen n i sáp song đào thêm h ng .ố ươ Tiên th cùng th o m t ch ng, ề ả ộ ươ Tóc mây m t món dao vàng chia đôi .ộ V ng tr ng v ng v c gi a tr i,ầ ă ằ ặ ữ ờ 450.đinh ninh hai m t m t l i song songặ ộ ờ . Tóc t c n v n t c lòng,ơ ă ặ ấ Tr m n m t c m t ch đ ng đ n x ng .ă ă ạ ộ ữ ồ ế ươ Chén hà sánh gi ng qu nh t ng,ọ ỳ ươ D i là h ng l n bình g ng bóng l ng.ả ươ ộ ươ ồ 455.Sinh r ng: Gió mát tr ng trong,ằ ă B y lâu nay m t chút lòng ch a cam .ấ ộ ư Chày s ng ch a n n c u Lam,ươ ư ệ ầ S l n khân quá ra sàm s ch ng ?ợ ầ ỡ ă Nàng r ng: H ng di p xích th ng,ằ ồ ệ ằ 460.M t l i c ng đã ti ng r ng t ng ộ ờ ũ ế ằ ươ tri . đ ng đi u nguy t n hoa kia .ừ ề ệ ọ Ngoài ra ai l i ti c gì v i ai .ạ ế ớ R ng: Nghe n i ti ng c m đài,ằ ổ ế ầ N c non lu ng nh ng l ng tai Chung ướ ố ữ ắ K .ỳ 465.Th a r ng: Ti n k sá chi,ư ằ ệ ỹ đã lòng d y đ n d y thì ph i vâng .ạ ế ạ ả Hiên sau treo s n c m tr ng,ẵ ầ ă V i vàng Sinh đã tay nâng ngang mày.ộ Nàng r ng: Ngh m n riêng tay, ằ ề ọ 470.Làm chi cho b n lòng này l m ậ ắ thân ! So d n dây v dây v n,ầ ũ ă B n dây to nh theo v n cung th ng .ố ỏ ầ ươ Khúc đâu Hán S chi n tr ng,ở ế ườ Nghe ra ti ng s t ti ng vàng chen ế ắ ế nhau . 475.Khúc đâu T mã Ph ng c u,ư ượ ầ Nghe ra nh oán nh s u ph i ch ng !ư ư ầ ả ă Kê Khang này khúc Qu ng l ng,ả ă M t r ng l u th y hai r ng hành vân .ộ ằ ư ủ ằ Qua quan này khúc Chiêu Quân, 480.N a ph n luy n chúa n a ph n t ử ầ ế ử ầ ư gia . Trong nh ti ng h c bay qua,ư ế ạ đ c nh ti ng su i m i sa n a v i .ụ ư ế ố ớ ử ờ Ti ng khoan nh gióng ngoài,ế ư ả Ti ng mau s m s p nh tr i đ m a .ế ầ ậ ư ờ ổ ư 485.Ng n đèn khi t khi m ,ọ ỏ ờ Khi n ng i ng i đó c ng ng ng n s u .ế ườ ồ ũ ơ ẩ ầ Khi t a g i khi cúi đ u,ự ố ầ Khi vò chín khúc khi chau đôi mày . Ng n đèn khi t khi m ,ọ ỏ ờ Khi n ng i ng i đó c ng ng ng n s u .ế ườ ồ ũ ơ ẩ ầ Khi t a g i khi cúi đ u,ự ố ầ Khi vò chín khúc khi chau đôi mày . R ng: Hay thì th t là hay,ằ ậ 490.Nghe ra ng m đ ng nu t cay th ậ ắ ố ế nào ! L a chi nh ng b c tiêu tao,ự ữ ậ D t lòng mình c ng nao nao lòng ộ ũ ng i ?ườ 5Kiều-Nguyễn Du R ng: Quen m t n t đi r i,ằ ấ ế ồ T vui thôi c ng tính tr i bi t sao !ẻ ũ ờ ế 495.L i vàng âm l nh ý cao,ờ ĩ H a d n d n b t chút nào đ c không .ọ ầ ầ ớ ượ Hoa h ng càng t th c h ng,ươ ỏ ứ ồ đ u mày cu i m t càng n ng t m yêu .ầ ố ắ ồ ấ Sóng tình d ng đã xiêu xiêu,ườ 500.Xem trong âu y m có chi u l l i .ế ề ả ơ Th a r ng: đ ng l y làm ch i,ư ằ ừ ấ ơ D cho th a h t m t l i đã nao !ẽ ư ế ộ ờ V chi m t đóa yêu đào,ẻ ộ V n h ng chi dám ng n rào chim ườ ồ ă xanh . 505.đã cho vào b c b kinh,ậ ố đ o tòng phu l y ch trinh làm đạ ấ ữ ầụ Ra tu ng trên B c trong dâu,ồ ộ Thì con ng i y ai c u làm chi !ườ ấ ầ Ph i đi u n x i thì,ả ề ă ổ ở 510.Ti t tr m n m n b đi m t ngày !ế ă ă ỡ ỏ ộ Ng m duyên k ng x a nay,ẫ ỳ ộ ư L a đôi ai đ p l i tày Thôi Tr ng .ứ ẹ ạ ươ Mây m a đánh đ đá vàng,ư ổ Quá chi u nên đã chán ch ng y n ề ườ ế anh . 505.Trong khi ch p cánh li n cành,ắ ề Mà lòng r rúng đã dành m t bên .ẻ ộ Mái tây đ l nh h ng nguy n,ể ạ ươ ề Cho duyên đ m th m ra duyên b bàng.ằ ắ ẽ Gieo thoi tr c ch ng gi giàng,ướ ẳ ữ 520.đ sau nên th n cùng chàng b i ai ?ể ẹ ở V i chi li u ép hoa nài,ộ ễ Còn thân t l i đ n b i có khi !ắ ạ ề ồ Th y l i đoan chính d nghe,ấ ờ ễ Chàng càng thêm n thêm vì m i ể ườ phân . 525.Bóng tàu v a l t v ngân,ừ ạ ẻ Tin đâu đã th y c a ng n g i vào .ấ ử ă ọ Nàng thì v i tr bu ng thêu,ộ ở ồ Sinh thì d o gót sân đào b c ra .ạ ướ C a sài v a ng then hoa,ử ừ ỏ 530.Gia đ ng vào g i th nhà m i sang.ồ ở ư ớ đem tin thúc ph t đ ng, ụ ừ ườ B v l th n tha h ng đ hu .ơ ơ ữ ấ ươ ề ề Liêu d ng cách tr s n khê,ươ ở ơ Xuân đ ng kíp g i sinh v h tang.ườ ọ ề ộ 535.M ng tin xi t n i kinh hoàng,ả ế ỗ B ng mình l n tr c đài trang t tình.ă ẻ ướ ự Gót đ u m i n i đinh ninh,ầ ọ ỗ N i nhà tang tóc n i mình xa xôi:ỗ ỗ S đâu ch a k p đôi h i,ự ư ị ồ 540.Duyên đâu ch a k p m t l i trao t ,ư ị ộ ờ ơ Tr ng th còn đó tr tr ,ă ề ơ ơ Dám xa xôi m t mà th a th t lòng.ặ ư ớ Ngoài nghìn d m ch c ba đông,ặ ố M i s u khi g cho xong còn ch y !ố ầ ỡ ầ 545.Gìn vàng gi ng c cho hay,ữ ọ Cho đành lòng k chân mây cu i tr i .ẻ ố ờ Tai nghe ru t r i b i b i,ộ ố ờ ờ Ng p ng ng nàng m i giãi l i tr c sau:ậ ừ ớ ờ ướ ông t ghét b chi nhau,ơ ỏ 550.Ch a vui sum h p đã s u chia phôi !ư ọ ầ Cùng nhau trót đã n ng l i,ặ ờ D u thay mái tóc dám d i lòng t !ẫ ờ ơ Qu n bao tháng đ i n m ch ,ả ợ ă ờ Ngh ng i n gió n m m a xót th m.ĩ ườ ă ằ ư ầ 555.đã nguy n hai ch đ ng tâm,ề ữ ồ Tr m n m th ch ng ôm c m thuy n ai .ă ă ề ẳ ầ ề Còn non còn n c còn dài,ướ Còn v còn nh đ n ng i hôm nay !ề ớ ế ườ Dùng d ng ch a n r i tay,ằ ư ỡ ờ 560.V ng đông trông đã đ ng ngay nóc ầ ứ nhà. Ng i ngùng m t b c m t xa,ạ ộ ướ ộ M t l i trân tr ng châu sa m y hàng.ộ ờ ọ ấ Bu c yên qu y gánh v i vàng,ộ ả ộ M i s u x n a b c đ ng chia hai .ố ầ ẻ ử ướ ườ 565.Bu n trông phong c nh quê ng i,ồ ả ườ đ u cành quyên nh t cu i tr i nh n th aầ ặ ố ờ ạ ư . Não ng i c gió tu n m a,ườ ữ ầ ư M t ngày n ng gánh t ng t m t ộ ặ ươ ư ộ ngày . 6Kiều-Nguyễn Du Nàng còn đ ng t a hiên tây,ứ ự 570 Chín h i v n vít nh v y m i t .ồ ấ ư ầ ố ơ Trông ch ng khói ng t song th a,ừ ấ ư Hoa trôi trác th m, li u x xác vàng.ắ ễ ơ Tần ngần dạo gót lầu trang, Một đoàn mừngngoại hương mới về, 575 Hàn huyên chưa kịp giãi dề, Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao. Người nách thước, kẻ tay đao; Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi. Già giang một lão một trai, 580 Một dây vô lại buộc hai thâm tình. Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh, Rụng rời khung dệt, tan tành gói may. Đồ tế nhuyễn, của riêng tây, Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham. 585 Điều đâu bay buộc ai làm ? Này ai dan dậm, giật giàm bỗng dưng ? Hỏi ra sau mới biết rằng: Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ. Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ, 590 Tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây. Hạ từ van lạy suốt ngày, Điếc tai lân tuất, phũ tay tồi tàn. Rường cao rút ngược dây oan, Dẫu là đá cũng nát gan, lọ người. 595 Mặt trông đau đớn rụng rời, Oan này còn một kêu trời, nhưng xa. Một ngày lạ thói sai nha, Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền. Sao cho cốt nhục vẹn tuyền, 600 Trong khi ngộ biến tòng quyền biết sao ? Duyên hội ngộ, đức cù lao, Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn ? Để lời thệ hải minh sơn, Làm con trước phải đền ơn sinh thành. 605 Quyết tình nàng mới hạ tình: Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha ! Họ Chung có kẻ lại già, Cũng trong nha dịch lại là từ tâm. Thấy nàng hiếu trọng tình thâm, 610 Vì nàng nghĩ cũng thương thầm xót vay. Tính bài lót đó luồn đây, Có ba trăm lạng việc này mới xuôi. Hãy về tạm phó giam ngoài, Dặn nàng qui liệu trong đôi ba ngày. 615 Thương tình con trẻngây, Gặp cơn vạ gió tai bay bất kỳ! Đau lòng tử biệt sinh ly, Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên ! Hạt mưa sá nghĩ phận hèn, 620 Liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân. Sự lòng ngỏ với băng nhân, Tin sương đồn đại xa gần xôn xao. Gần miền có một mụ nào, Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh. 625 Hỏi tên rằng: Mã Giám sinh. Hỏi quê, rằng: Huyện Lâm Thanh cũng gần. Quá niên trạc ngoại tứ tuần, Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Trước thầy sau tớ lao xao 630 Nhà băng đưa mối rước vào lầu trang. Ghế trên ngồi tót sỗ sàng, Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra. Nỗi mình thêm tức nỗi nhà, Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng ! 635 Ngại ngùng giợn gió e sương, Nhìn hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày. Mối càng vén tóc bắt tay, Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai. Đắn đo cân sắc cân tài, 640 ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ. Mặn nồng một vẻ một ưa, Bằng lòng khách mới tùy cơ dặt dìu. Rằng: Mua ngọc đến Lam Kiều, Sính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường ? 645 Mối rằng: đáng giá nghìn vàng, Gấp nhà nhờ lượng người thương dám nài. Cò kè bớt một thêm hai, Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm. Một lời thuyền đã êm dằm 650 Hãy đưa canh thiếp trước cầm làm ghi. Định ngày nạp thái vu qui, 7Kiều-Nguyễn Du Tiền lưng đã sẵn việc gì chẳng xong ! Một lời cậy với Chung công, Khất từ tạm lĩnh Vương ông về nhà. 655 Thương tình con trẻ cha già, Nhìn nàng ông những máu sa ruột dàu: Nuôi con những ước về sau, Trao tơ phải lứa, gieođáng nơi. Trời làm chi cực bấy trời, 660 Này ai vu thác cho người hợp tan ! Búa rìu bao quản thân tàn, Nỡ đầy đọa trẻ, càng oan khốc già. Một lần sau trước cũng là, Thôi thì mặt khuất chẳng thà lòng đau ! 665 Theo lời càng chảy dòng châu, Liều mình ông rắp gieo đầu tường vôi. Vội vàng kẻ giữ người coi, Nhỏ to nàng lại tìm lời khuyên can: Vẻ chi một mảnh hồng nhan, 670 Tóc tơ chưa chút đền ơn sinh thành. Dâng thư đã thẹn nàng Oanh, Lại thua ả Lý bán mình hay sao ? Cỗi xuân tuổi hạc càng cao, Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành. 675 Lòng tơ dù chẳng dứt tình, Gió mưa âu hẳn tan tành nưóc non. Thà rằng liều một thân con, Hoa dù rã cánh, lá còn xanh cây. Phận sao đành vậy cũng vầy, 680 Cầm như chẳng đậu những ngày còn xanh. Cũng đừng tính quẩn lo quanh, Tan nhà là một thiệt mình là hai. Phải lời ông cũng êm tai, Nhìn nhau giọt vắn giọt dài ngổn ngang. 685 Mái ngoài họ Mã vừa sang, Tờ hoa đã ký, cân vàng mới trao. Trăng già độc địa làm sao ? Cầm dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên. Trong tay đã sẵn đồng tiền, 690 Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì ! Họ Chung ra sức giúp vì, Lễ tâm đã đặt, tụng kỳ cũng xong. Việc nhà đã tạm thong dong, Tinh kỳ giục giã đã mong độ về. 695. Một mình nàng ngọn đèn khuya, áo dầm giọt lệ, tóc xe mối sầu. Phận dầu, dầu vậy cũng dầu, Xót lòng đeo đẳng bấy lâu một lời! Công trình kể biết mấy mươi. 700. Vì ta khăng khít, cho người dở dang. Thề hoa chưa ráo chén vàng, Lỗi thề thôi đã phụ phàng với hoa. Trời Liêu non nước bao xa. Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi. 705. Biết bao duyên nợ thề bồi. Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì. Tái sinh chưa dứt hương thề. Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Nợ tình chưa trả cho ai, 710. Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Nỗi riêng riêng những bàng hoàng, Dầu chong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn. Thúy Vân chợt tỉnh giấc xuân, Dưới đèn ghé đến ân cần hỏi han: 715. Cơ trời dâu bể đa đoan, Một nhà để chị riêng oan một mình, Cớ chi ngồi nhẫn tàn canh ? Nỗi riêng còn mắc mối tình chi đây\? Rằng: Lòng đương thổn thức đầy, 720. Tơ duyên còn vướng mối này chưa xong. Hở môi ra cũng thẹn thùng, Để lòng thì phụ tấm lòng với ai. Cậy em, em có chịu lời, Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. 725. Giữa đường đứt gánh tương tư, Loan giao chắp mối tơ thừa mặc em. Kể từ khi gặp chàng Kim, Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề. Sự đâu sóng gió bất kỳ, 730. Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai ! Ngày xuân em hãy còn dài, Xót tình máu mủ, thay lời nước non. Chị dù thịt nát xương mòn, Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây. 735. Chiếc thoa với bức tờ mây, 8Kiều-Nguyễn Du Duyên này thì giữ vật này của chung. Dù em nên vợ nên chồng, Xót người mệnh bạc, ắt lòng chẳng quên. Mất người còn chút của tin, 740. Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa. Mai sao dầu có bao giờ. Đốt lò hương ấy, so tơ phím này. Trông ra ngọn cỏ lá cây, Thấy hiu hiu gió thì hay chị về. 745. Hồn còn mang nặng lời thề, Nát thân bồ liễu, đền nghì trúc mai; Dạ đài cách mặt khuất lời, Rẩy xin chén nước cho người thác oan. Bây giờ trâm gẫy bình tan, 750. Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân. Trăm nghìn gửi lại tình quân, Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. Phận sao phận bạc như vôi, Đã đành nước chẩy hoa trôi lỡ làng. 755. ôi Kim lang! Hỡi Kim lang! Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây! Cạn lời hồn ngất máu say, Một hơi lặng ngắt đôi tay giá đồng. Xuân Huyên chợt tỉnh giất nồng, 760. Một nhà tấp nập, kẻ trong người ngoài. Kẻ thang người thuốc bời bời, Mới dằn cơn vựng, chưa phai giọt hồng. Hỏi: Sao ra sự lạ lùng?càng nức nở mở không ra lời. 765. Nỗi nàng Vân mới rỉ tai, Chiếc thoa này với tờ bồi ở đây . Này cha làm lỗi duyên mày, Thôi thì nỗi ấy sau này đã em. Vì ai rụng cải rơi kim, 770. Để con bèo nổi mây chìm vì ai. Lời con dặn lại một hai, Dẫu mòn bia đá, dám sai tấc vàng. Lậy thôi, nàng lại thưa chiềng, Nhờ cha trả được nghĩa chàng cho xuôi. 775. Sá chi thân phận tôi đòi, Dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu. Xiết bao kể nỗi thảm sầu ! Khắc canh đã giục nam lâu mấy hồi .hoa đâu đã đến ngoài, 780.Quản huyền đâu đã giục người sinh ly . Đau lòng kẻ ở người đi, Lệ rơi thấm đá tơ chia rũ tằm. Trời hôm mây kéo tối rầm, Rầu rầu ngọn cỏ đầm đầm cành sương. 785. Rước nàng về đến trú phường, Bốn bề xuân khóa một nàng ở trong. Ngập ngừng thẹn lục e hồng, Nghĩ lòng lại xót xa lòng đòi phen. Phẩm tiên rơi đến tay hèn, 790.Hoài công nắng giữ mưa gìn với ai: Biết thân đến bước lạc loài, Nhị đào thà bẻ cho người tình chung. Vì ai ngăn đón gió đông, Thiệt lòng khi ở đau lòng khi đi . 795.Trùng phùng dầu họa có khi, Thân này thôi có còn gì mà mong. Đã sinh ra số long đong, Còn mang lấy kiếp má hồng được sao ? Trên yên sẵn có con dao, 800.Giấu cầm nàng đã gói vào chéo khăn: Phòng khi nước đã đến chân, Dao này thì liệu với thân sau này . Đêm thu một khắc một chầy, Bâng khuâng như tỉnh như say một mình. 805. Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh, Vẫn là một đứa phong tình đã quen. Quá chơi lại gặp hồi đen, Quen mùi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa . Lầu xanh có mụ Tú Bà, 810.Làng chơi đã trở về già hết duyên. Tình cờ chẳng hẹn mà nên, Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường. Chung lưng mở một ngôi hàng, Quanh năm buôn phấn bán hương đã lề. 815. Dạo tìm khắp chợ thì quê, Giả danh hầu hạ dạy nghề ăn chơi . 9Kiều-Nguyễn Du Rủi may âu cũng tại trời, Đoạn trường lại chọn mặt người vô duyên. Xót nàng chút phận thuyền quyên, 820.Cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn. Mẹo lừa đã mắc vào khuôn, Sính nghi rẻ giá nghênh hôn sẵn ngày . Mừng thầm: Cờ đã đến tay ! Càng nhìn vẻ ngọc càng say khúc vàng. 825.Đã nên quốc sắc thiên hương, Một cười này hẳn nghìn vàng chẳng ngoa . Về đây nước trước bẻ hoa, Vương tôn quý khách ắt là đua nhau . Hẳn ba trăm lạng kém đâu, 830.Cũng đà vừa vốn còn sau thì lời, Miếng ngon kề dến tận nơi, Vốn nhà cũng tiếc của trời cũng tham. đào tiên đã bén tay phàm, Thì vin cành quít cho cam sự đời ! 835.Dưới trần mấy mặt làng chơi, Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa . Nước vỏ lựu máu mào gà, Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên. Mập mờ đánh lận con đen, 840.Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi ? Mụ già hoặc có điều gì, Liều công mất một buổi quỳ mà thôi . Vả đây đường xá xa xôi, Mà ta bất động nữa người sinh nghi . 845.Tiếc thay một đóa trà mi, Con ong đã tỏ đường đi lối về. Một cơn mưa gió nặng nề, Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương. Đêm xuân một giấc mơ màng, 850.Đuốc hoa để đó, mặc nàng nằm trơ . Giọt riêng tầm tã tuôn mưa, Phần căm nỗi khách phần dơ nỗi mình: Tuồng chi là giống hôi tanh, Thân nghìn vàng để ô danh má hồng. 855.Thôi còn chi nữa mà mong? Đời người thôi thế là xong một đời . Giận duyên tủi phận bời bời, Cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh. Nghĩ đi nghĩ lại một mình: 860.Một mình thì chớ hai tình thì sao ? Sao dầu sinh sự thế nào, Truy nguyên chẳng kẻo lụy vào song thân. Nỗi mình âu cũng giãn dần, Kíp chầy thôi cũng một lần mà thôi . 865.Những là đo đắn ngược xuôi, Tiếng gà nghe đã gáy sôi mái tường. Lầu mai vừa rúc còi sương, Mã Sinh giục giã vội vàng ra đi . Đoạn trường thay lúc phân kỳ ! 870.Vókhấp khểnh bóng xe gập ghềnh. Bề ngoài mười dặm trường đình, Vương ông mở tiệc tiễn hành đưa theo . Ngoài thì chủ khách dập dìu, Một nhà huyên với mộtở trong. 875.Nhìn càng lã chã giọt hồng, Rỉ tai nàng mới giãi lòng thấp cao: Hổ sinh ra phậnđào, Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong? Lỡ làng nước đục bụi trong, 880.Trăm năm để một tấm lòng từ đây . Xem gương trong bấy nhiêu ngày, Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già ! Khi về bỏ vắng trong nhà, Khi vào dùng dắng khi ra vội vàng. 885.Khi ăn khi nói lỡ làng, Khi thầy khi tớ xem thường xem khinh. Khác màu kẻ quý người thanh, Ngẫm ra cho kỹ như hình con buôn. Thôi con còn nói chi con? 890.Sống nhờ đất khách thác chôn quê người ! Vương bà nghe bấy nhiêu lời, Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên. Vài tuần chưa cạn chén khuyên. Mái ngoài nghỉ đã giục liền ruổi xe . 895.Xót con lòng nặng trì trì, Trước yên ông đã nằn nì thấp cao: Chút thân yếu liễu tơ đào, 10 […]… thôi ! 13Kiều- Nguyễn Du 1145 Nhưng tôi có sá chi tôi, Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu ? Thân lươn bao quản lấm đầu, Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa ! Được lời mụ mới tùy cơ, 1150 Bắt người bảo lĩnh làm tờ cung chiêu Bày vai có ả Mã Kiều, Xót nàng, ra mới đánh liều chịu đoan Mụ càng kể nhặt, kể khoan, Gạn gùng đến mực, nồng nàn mới tha 1155 Vực nàng vào nghỉ trong nhà, Mãlại… thật lứa đôi ta, 21Kiều- Nguyễn Du Làm ra con ở chúa nhà đôi nơi 1815 Bề ngoài thơn thớt nói cười, Mà trong nham hiểm giết người không dao Bây giờ đất thấp trời cao, Ăn làm sao nói làm sao bây giờ? Càng trông mặt càng ngẩn ngơ, 1820 Ruột tằm đòi đoạn như tơ rối bời Sợ uy dám chẳng vâng lời, Cúi đầu nép xuống sân mai một chiều Sinh đà phách lạc hồn siêu: Thương ơi chẳng phải nàngở đây? 1825… mới hỏi tra, Họ Đô có kẻ lại già thưa lên: Sự này đã ngoại mười niên, Tôi đà biết mặt biết tên rành rành Tú bà cùng Mã Giám sinh, 2890 Đi mua người ở Bắc kinh đưa về Thúytài sắc ai bì, Có nghề đàn lại đủ nghề văn34Kiều- Nguyễn Du Kiên trinh chẳng phải gan vừa, Liều mình thế ấy phải lừa thế kia 2895 Phong trần chịu đã ê chề, Tơ duyên sau lại xe về Thúc lang Phải tay vợ cả phũ phàng,… trêu ngươi! Chồng tao nào phải như ai, 1560 Điều này hẳn miệng những người thị phi! Vội vàng xuống lệnh ra uy, Đứa thì vả miệng đứa thì bẻ răng 18Kiều- Nguyễn Du Trong ngoài kín mít như bưng Nào ai còn dám nói năng một lời! 1565 Buồng đào khuya sớm thảnh thơi, Ra vào một mực nói cười như không Đêm ngày lòng những dặn lòng, Sinh đà về đến lầu hồng xuống yên Lời tan hợp nỗi hàn huyên, 1570 Chữ tình… xanh xanh Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồị 1055 Chung quanh những nước non người, Đau lòng lưu lạc, nên vài bốnNgậm ngùi rủ bước rèm châu, Cách tường, nghe có tiếng đâu họa vần Một chàng vừa trạc thanh xuân, 12Kiều- Nguyễn Du 1060 Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng Nghĩ rằng cũng mạch thư hương, Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh Bóng Nga thấp thoáng… niềm vì nước vì dân, 2720 Âm công cất một đồng cân đã già! Đoạn trường sổ rút tên ra, Đoạn trườngphải đưa mà trả nhau Còn nhiều hưởng thụ về lâu, Duyên xưa tròn trặn phúc sau dồi dào! 2725 Nàng nghe ngơ ngẩn biết sao, Trạc Tuyền! nghe tiếng gọi vào bên tai Giật mình thoắt tỉnh giấc mai, 32 Truyện Kiều – Nguyễn Du Lau treo rèm nát trúc cài phên thưa Một sân đất cỏ dầm mưa, 2770 Càng ngao ngán nỗi… phen nét vẽ, câu thơ , Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa, Vui là vui gượng kẻo mà, Ai tri âm đó, mặn mà với ai ?ơ gió trúc, mưa mai, 1250 Ngẩn ngơ trăm nỗi, giùi mài một thân Ôm lòng đòi đoạn xa gần, Chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau! Nhớ ơn chín chữ cao sâu, Một ngày một ngả bóng dâu tà tà 1255 Dặm ngàn, nước thẳm, non xa, Nghĩ đâu thân phận con ra thế này! Sân hòe đôi chútngây Trân… tham hễ thấy hơi đồng thì mê Dưới trăng quyên đã gọi hè, Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông Buồng the phải buổi thong dong, 1310 Thang lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa Rõ màu trong ngọc trắng ngà ! 15 Truyện Kiều – Nguyễn Du Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên Sinh càng tỏ nét càng khen, Ngụ tình tay thảo một thiên luật đường 1315 Nàng rằng: Vâng biết ý chàng Lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu Hay hèn… lòng e ấp tính bài phân chia Quyết ngay biện bạch một bề, Dạy cho má phấn lại về lầu xanh Thấy lời nghiêm huấn rành rành, Đánh liều sinh mới lấy tình nài kêu 1395 Rằng: Con biết tội đã nhiều, 16 Truyện Kiều – Nguyễn Du Đẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam Trót vì tay đã nhúng chàm, Dại rồi còn biết khôn làm sao đây Cùng nhau vả tiếng một ngày, 1400 ôm cầm ai nỡ dứt dây cho đành Lượng trên quyết chẳng… Mảng vui rượu sớm cờ trưa, Đào đà phai thắm sen vừa nẩy xanh 1475 Trướng hồ vắng vẻ đêm thanh, E tình nàng mới bày tình riêng chung: Phận bồ từ vẹn chữ tòng, Đổi thay nhạn yến đã hòng đầy niên 17 Truyện Kiều – Nguyễn Du Tin nhà ngày một vắng tin, 1480 Mặn tình cát lũy lạt tình tào khang Nghĩ ra thật cũng nên đường, Tăm hơi ai dễ giữ giàng cho ta? Trộm nghe kẻ lớn trong nhà, ở vào khuôn phép nói ra mối . mối thương tâm, Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa. Đau đớn thay phận đàn bà! Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. 1 Truyện Kiều- Nguyễn Du 85 Phũ phàng. ngựa, người còn nghé theo. 2 Truyện Kiều- Nguyễn Du Dưới cầu nước chảy trong veo, 170 Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha. Kiều từ trở gót trướng hoa,

Xem Thêm :  Cách chọn ổi ngon? Cách bảo quản ổi tươi lâu, không bị thâm


Truyện Kiều Thơ Lục Bát, 3254 câu – Nguyễn Du – Tác Phẩm Kinh Điển (Full Trọn Bộ)


Nghe Audio Full Trọn Bộ Truyện Kiểu Nguyễn Du
Xem thêm tại : https://thinhphapam.com/truyenkieunguyendu/

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button